Page images
PDF
EPUB

Обграђивати, ђујем, v. inpf. eunд ит. Обиijamи, ам, у. impf. 2) врата, cins jaunen, circumsepto.

brechen, effringo fores. 2) rund umber обдан,

vide
дању.

abflagen , decutio. 3) обија кокош Озданица , f. innérba16 еіnев Sage, per да пронесе, јut einen Ort sur pers

dien : hувати пређу на обдани- legen, positurit? parturit gallina. цу, п. і. у јупіру почепи, па пај Обиједили, им, v. pf. (Ерц.) mit ua. дан свршипи; нііи куда на обда- recht beschuldigen, accuso injuria. ницу (а не на конак).

Обијелитн , им, v.pf. (Ерц.)meij mеrеп, Обдарилии, им, v. pf. befфеntеn, dоnо. Обијељени, им, jаlbesco: обијељео сня. Обе, Рес. и Срем.) vidе обје.

јег по брдима; обијељео човек као Обедипи, ищі, (Рес. и Срем.) video- obya (graue Haare belommen), биједити.

Обакы упінсе, немсе, vidе обиһисе. Обезнанилінсе, нмce, v. . pf. in Synə oбил, ла, лo, reiblid, uber. Србън macht fallen, deficio,

приповиједају, да је Силни стеОбезумитаи, им, v. pf. Dethören, de

ван, ловели по Церу, угледао на cipio, inducо.

једном мјесту ће се гране од дрОбезумипінсе, имсе, v. r. pf. sich beo

века и доље савијају и горе узБdthören lassen, decipior.

јају. Кад дођу на оно мјесто, а по Обелиши, им, (Срем.) vidе обијељепн.

дwjеntе код неколико оваца ударнОбелоданипи, им, (Рес. и Срем.) vide ло своју сјекиру у кладу, па легло објелоданипти.

на леђа ме спава: кад дине из сеОбер, m. Der Xamm (See бақne), crista.

бе, онда се гране узвијају у ЕнсаОберучке, (Рес и Срем.) vidе обје

ну, а кад повуче пару усе, онда Ручке.

се савијају к земљи, Кад то Енди Обесин, им, (Рес, и Срем.) rіdе об

цар, зачудисе, па пружи руку с по: јесипти.

ња да му узме сјекіру, али оkени ! Обећавање, п. vіdе обрицање.

не може да је извади из кладе. БрОбећавали, ам, vide oбрицани. • же боље сјангу слуге и војводе с 06ekabe, 1. das Verspreden, promis- ња, огледају сви редом објема ру

sun. Обећање је лудоме радості. кама да изваде сјекнру из Блаце, 06thапии, ам, vidе обрели.

но ниједан је не може ни помаћи, Обсушити, им, v. pf. н. п. иглу, рав Онда пробуде дијете и запиша на Dehr an der Nadel beschädigen, obstruo

цар:

„Како ми је име?" А оно 04aut destruo foramen acus.

говори : )

„Милош.” „Имаш да Обзинути, нем, v. pf. beginnen (?), отца и мајку?"

„Имам мајку, а obhio C), d. i. in den Mund nehmen отац ми је умръо.”. „A bе піи је (uno vieдer bеrаив). Кад кога забо- мајка ?

„Епо је тамо до ле у сели грло, кажу му жене, да обзине

лу код куће.” – „Ајде да нас 50припут комад љеба (говорећи: пса

диш твојој кући.”

„Не могу 0. грло боли, а не мене), па да га да Qваца.

„Ајде ми ћемо поберапсетету: па ће га онда проби гр- ми и овце. и ако га којекако ло. Кад у кога почне расти мрпіва намоле да побера овце и да пође кост, онда преба наћи дијете по- пред њима кући. Сад су они раҳк смрче, да је обзине : па ће преста- знати и виђепи, шта ће он радион Пін растн.

са сјектром: како ће је извадили Обзip, m.

das Umbliden, respectus: из кладе; или ќе је онако оставиоде без обзира.

пн. Кад Милош крене овце, а он д јзирање, в. "сав Иmperfehen, respe- узме сјекиру једном руком и заctatio.

метiне на рамо. — Како дођу кући. Обзирапнисе, ремce, v, impf. fіф иття Милош одма остави овце и непоsehen , respecto.

знале госте, па замакне међу зграОбигравање, и. дав Иmtangen, circum- де да тражи мајку. Пошло цар сјаsaltatio.

ше с коња, пође и он за Милошем, Обигравали, ам, v. impf. runo ustan. да гледа, да му се ће не сакрије; jen, circumsalto.

кад погледа кроз брвна у једну згрәОбіграли, ам, v. pf. run umtangen, ду, а то Милошева мајка мизеся љев. circumsalto,

а пребацила десну снсу грело лије. Обійјање, п. 1) Das іnсrефеn bеr Xbii. вога рамена, алијеву преко деснога,

re, effractio forium. 2) das 2bschlagen, пе Милошостраг ce. Онда да decussin. 3) das Suchen der Henne nach рече: „Међер обила мајка, роде einem Orte zum Legen, posituritio (?) ма обила јунака. Цар узме Міparturitio gallinae,

лоша од мајке подведе га csour

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

двору, и од тога се назове Обн. Обладати, ам, v. pf. eepбern, sub

ро

testatem redigo. Облілажење , п. 2) бав Иmgeben, circui- Облажење, п. vіdе обилажење.

tio. 2) das Umgeben, circuitus. 3) das Ојлазилии, им, vidе обилазити. Besuchen, invisio.

облазнути, нем, v. pf. Icien, oblamобілазити, им, v. impf. 2) umgeben, bo: облазни па опепi, fagt man еі.

ambio. 2) umgehen (durch einen Ums nem dem die Flinte versagt hat.

weg), circumeo. 3) besuchen, inviso. облајати, јем, т. pf, umbellen, oblaОбнлаш, па, mo; vіdе обил.

tro, circumlatro. Обніљежје, п, оно, што се да први пут облак, m. Sie 3 offe, pubes.

ћевојци (прстен, или новац какав): Облакшавање, п. Вав $rleittern, leда се зна, као да је већ испрошена, vatio. das Heiratopfand, pignus datum puel- 06Aakulábamu, am, v. impf. erleichteru, Jae in signum futuri conjugii.

lето. Обирак, рка, m. Ber 2lu&fфир (namen Облакшапiн, ам, v. pf. erteitern, lето.

das Besie bereits auégekauft worden), Облaмaњe, n. Pa® 21bbreфen (runs bet. merces (res) rejiculae.

um), decerptio. Обириписе, имce, y. г. pf. Ben бир бе. Облімати, ам, т. inpf. rumb berum

kommen, potiri collecta presbyterali: abbrechen, decerpo.

не ћеш се обиришни ове године. Облапбран, рна, но, беr gern fфтай. Обити, обијем, у. pf, 1) врата, ein. set (Gourmand), Schmausbruder, amans

dhlagen , effringo. 2) rund berum ab. epularum. flagen (н. п. лед с кола воденич. Област, f. Die nat, potestas: не понога), decutiо.

пуспін, Господе Боже! области необіки, обиђем (и обидем), v. pf. и. часпивоме и некрштеноме (кад се geon, circumeo.

моле Богу). Обикисе (говорисе и обикнулисе ), Облачак, чha , m. hyp. 9. облак, рав

обикнемсе, ч. г. pf. jih gewöhnen, Wölkchen, nubecula. adsuesco.

Облачан, чна, но, wolfig, trüь, nubia 0614āj, m: der Brauch, mos, consuetudo.

lus. обичан, чна, но, moran mаn fіd gе. Облачење, р. Ваз 21nsieben (ver Steiber),

röhnen kann, cui facile assuescas. indutio. Обичнії, на, но, gepobnii, gebräиф. Облачина, f.

lib, uѕіtatus, consuetus ; adv. обично. Облачипін, им, v. imрt. a) anxieben, Обје, обију, (Ерц. ) f. р. Die beiben, induo. 2) видІІ онај, који ведри и оambae.

61a'l, der beitert und Regen mađi. Објелоданни, им, v. pf. (Ерц.) аnfаn. Облачнписе, имce, v. г. imрi. 1) iid, an=

gen es bei hellem Tage zu treiben (z. B. ziehen, induor. 2) sich überziehen, ums Diebstahl), palam incipio facere (sur- wöllen, obnubilor. tum).

Облежапи, жим, v. pf. befФlafe, conОбјеручке, (Ерц.) mit beisen pansen, cumbo cum aliqua. ambabus mauibus.

Облёпити, нім, (Рес. и Срем.) videoОбјесии, им, v. pf. (Ерц.) aufsenten, блијеппппи. suspendo.

Облепљивање, п. (Рес. и Срем. ) vide објесиптисе, имce, v. . pf. (Ерц.) fіф

объепљивање. erbenken ,'suspendere se.

Облепљірапии, љујем, (Рес. и Срем.) Објеспінсе, једемсе, v. г. pf. fit übers vidе объепљивати. essen, nimió cibo obrvi.

Облепање, п. (Рес. и Срем.) vidе обОблагање, р. 1) ба8 Иmfфiagen, Sinfla= лијешање.

gen, circumdatio. 2) рав Betten, sponsio. Облелетін, піим, у. pfi Pec. umflies Овлагали, лажем, v. impf. einfФlagen Облепипи, им, v. p. (Срем.)

(etwas in Papier), circumdo. Облелепи, лепим, т. рт. Ерц.) cirоблаган, лажем, v. pf. Our gügen cumvolu.

verläumden, mendacio calumnior. Облівање, п. (Срем.) vide обьеванње. Облагатисе , лажемсе, т. r. impf. 1) fit Облівали, ам, (Срем.) vidе обљевали.

einschlagen (in den Mantel), circumdo Obauibil, ba, be, nahe gelegen, ad(pallium). 2) wetten, sponsionem facio. jaceps, vicinus. облагнівање, р. Вав 23erläuniдеп, са- Облізапии, лижем, . pf, abtecten, lamlumniatio.

bo, lingo. Обласівати, гујем, v. impf. кога код Облизніванье, п. Сав 21bledten, lambitus.

кога, Burd gügen perläитреп, шва. Облизнівати, зујем, т. impf, abieten, tiendo calumnior.

lambo.

augn. . облак.

нитисе.

Облизніватисе, зујемсе, v. г. impf. 1) Обнављапи, ам, v. impf. etneueen,

leden (Géluft zeigen), uma ce mu my renovo.

облизујеш, esurio (circuslingo). Обневидели, дим, v. pf. (Рес.) er: Облизнитисе, имce, v. г. pf. Зmіlіnge Обневидипін, им, y. р. (Срем.); blin.

gebabren (au, pon Spieren), geminos Обневиђепти, видим, v. pf. (Ерц.)) деп , pario, geminum partum edo.

obcoecor. Облијепипи, нм, v. pf. (Ерц.) umile. Обнезнаниписе, имсе ,

vidе обезнаben, bekleiben, induco aliqua re. Облијепање, д. (Ерц.) Das umfliegen, Обиёти (обнеми), несем, (Pec. 1circumvolitatio.

Срем.) vide обнијети. облијепали, јећем, y, impf. (Ерц.) Обнiзапи, нижем, v. pf. н. п. капу, umfliegen, circumvolito.

или главу, бисером, mit einer Rei. 06nk, m. das Antliß, das Ungesicht, he (Perlen) umgeben, circumdo linefacies : познајем га по облику.

am (margaritarum). обліна, f. Die malsenförmige künce, Обнизивање, п. бав Behängen mit rotunditas cylindrica.

Perlenreihen, circumdatio lineae marОблиши, лијем, v. pf. н. п. свиралу garitarum.

косипером, runo bеrum реrgiepen, Обнизивати, зујем, т. impf. mit ciner circumfundo. .

Perlenreihe umgeben, circumdare linОблица, f. ein cylinrifфеr еtаb, bаси. cam margaritarum. lus cylindricus.

Обнијети, несем, обнијо (обнијела, Обличје, п. vіdе облик.

10), v. pf. (Epy.) umtragen, circumОблог , m. vіdе опклада.

fero. облогуз , m. (Оer Runparf, podicis Обновили, им, т. pf, erneuern, reno

obesi), der alles aufißt, was er eßbas чо (намастир, цркву). res findet.

Обносини, им, т. іmрt. umtragen, ciОблогуз, за, зо, fblem methaft, edax. cumporto. Обложиши, им, v. pf. einfФlagen (Sen oбнoh, vidе ноћу. Fuß in -), obvolvo.

Обношење, о. Рав Иmtragen, circumОбложилисе, т. г. pf. 1) fit einfФІagen,

latio. cinbulen, involvo.2)vidе опкладилисе. Обьўшили, им, v. pf. unfфnufiela, Обломили, им, v. pf. runo bеrum ab.

circumodoro. brechen, decerpo.

Обогатипи, им, v. pf. Dereibern, облупак, тка, m. Bеr fіеfеl, silex. dito. Облучац, чца, m. дрво (као прупі) Обојак, ојка, m. Тав Suitu, panous ad

савјено на колијевци више Бешитье pedes involvendos. По Босни, по Ерцеглаве: да не пада покривач ђепе- говини и по Србији (куда носе чарау на главу.

пе), подложе обојке уопанке ; по Обљевање: , н. (Ерц.) сав Зеrgіереп, Сријему, по Бачкој, по Банату и plumbatio.

по Мачви, завијају шареним обојОбьевали, ам, v. impf. (Ерц.) реrgie. цима (мјесто чарапа) ноге ben (mit Bley), plumbo.

њи обувају опанке; а по варошиОбљепљивање, р. (Ерц.) Bas Betleiben, ма носе обојке (од плана или, айinductio, obductio.

ми, од фланера) у чизмама. Объепљівали, љујем, v. impf. (Ерц.) Обоје, обога (и обојега), p. beihe, uterbekleiben, induco.

que : обоје ћеце, обога ћеце и т. д. Обљубили, им, v. pf. (сп.) абEugen, O6јипи , им, v. pf. fürben, colorо. deosculor:

Обојица , f. beiде, uterque. „Ја fу півоје лице об убили Обојчина, f. augm. р. обојак. „Вјерну бу му љубу обьубипи Објчић, m. dim. у. обојак. „Ваља шеби ноћити скраљицом

Оболепти, лим, v. pf. (Рес.) Turd „И обљубин? Будимску краљицу —

Оболи, им, v. pf. (Срем.) Frant: „Руо скиде, леже са краљицом,

Обољети, олим, v. pf. (Epu) beit gt: „Те краљици обљубио лице

ich wacht (entkräftet) werden, morbo inОбмопіавање, а. баѕ ummiteln, cir

firmor. cumligatio.

Obop, m. 1) die Einzäunung für die Обмошавати, ам, v. impf. umwinden, Schweine , sepimentum pro suibus. 3) circumvolvo.

in оборкнез, оборцeнeрзо, ijt e6 дая Обмотати, ам,

pf. umwinden, cir. deutsch Ober: , supremas. cumdo.

Оборкнез, m. cf. кнез. Обнављање, т. б.8 $rneuern, repopa- Оборлаһман, дес Swerlieutenant, sub

и на

[ocr errors]

couturio,

tio.

[ocr errors]

не

Оборлакманов, ва , во, бев Obertieu» обрва , f. Die Zugentrаtne, supercilium. tenants, subcenturionis.

Обрвица, т. dim. 9. обрва. Оборлаһмановица, f. Oberlieutenant&» обрқали, ам, v. pf. іblефев 2ufe.

berlieuten frau, uxor subcenturionis..

ben bekommen, tristem speciem acci. Оборлаһманскій, кa, кo, 1) обеrlieutes

pio. nants : ,

subcenturionum. 2) adv. wie oopéanmi, IM, V. pf. der Reihe nach Oberlieutenant, more subcenturionis. geben, thun, ex ordine facio. Обориши, им, v. pf. nieperwеrfен, Обређиватье. п. Das bun per Reise sterno, vide обалити.

nach, das Umreihen. Обөспін, бодем , v. pf. fpornen, cal- Обређивати, ђујем, у. impf. umrei» cari pungo, subdo calcar.

hen, ex ordine facio. Обоци (ободци), m. pi. (доље преко Обрезапи, ежем, v. pf. befфneiben,

Mnpabe) die Ohrgehänge, inaures : circumcido. „Венце и обонце

Обрезівање, т. дав 5efфneisen, cir. Обрaвница , f. Тав диerb оlѕ bеr 93af. cumcisio. Обравњача, f.jferträgerinnen, jugum, Обрезнівати, зујем, т. impf, befnci. Обрад, m. Zann&name , nomen viri. den, circumcido. Обрадалипн, им , v. pf. Bart betom. Обрен , m. RannBname , Domen yiri. men, barbam nancisci.

Обренија, Seauenname, nomen femiОбрадовати, дујем, . pf. erfrенеп, nae (па бет masc. Обрен). gaudio afficio.

Обретен, XannBna me , nomen viгi, ображbiвање, n. ca8 24nfueфen, sul- Обретеније, п. Вав Self Ser $ і припу catio.

des Haupts Johannis (24. Febr.), inображђівати, љујем, т. impf. furф еп, ventio capitis S. Johannis. sulco.

Обретисе, римсе, т. г. pf, fi, mo образ, m. 1)Sie Bangen, genae. 2) Сфат, befinden, adesse.

uno &bre, pudor : нема образа. 06- Обрећи, речем (говорисе и обрекнем), раз ваља, кум ће доћи. Црн пи об

pf. versprechen, promitto. раз! у циганке црн образ, али пу: Обрелисе, речемсе '(говорисе и обна торба. Образа више нема, pekhence), v. r. pf. versprechen, polli. го два прста (а гузице има два аршина).

Обријалти, јем, v. pf. balbіrеn, (barОбраздили, им, т. pf, anjuren, sulco.

bam) detondeo. Обрамница , yidе обравиица.

Обријаписе, јемсе, v. pf. jih par, обрамњача, f.j

biren (lassen), toudeor. обрана, f. Bеr ефиб ипо ефirm, mu- Обрисами, ишем,

v. pf. abwischen, Dimentum : рана и обрана.

abstergo. Обранитн, им, v. pf, peepиптеп, yul- обрими, ријем, v. pf. итühlen, subОбрањавање, п. Bas Bermunsen, yul- Обрицање, п. Зав Berfpreфen, pоllісі. neratio,

tatio. обрањаваш, ам, т. impf. etmunsen, Oбрицами, ичем, т. impf. perfprефеп, vulnero.

pollicitor. Обрастање, р. бав Цmmafen, cir- обрізцаписе, ичемсе, т. г. impf. Pets cumdatio, obductio.

sprechen, promilto. Обраспапти, ам, v. impf. Цmbеrmаф. Обрічни, им, уide oбријепти. Ten, circumascor.

Обркатипти , им , P. pf. eineneфтаи; • обрасти, спем, v. pf. umbеrmафfen, bart bekommen, mystacem (pilos in

circumnascor: обрасло цвијеће у labio superiori) nancisci (protrudere). траву.

Обрланиши, им, v. pf. umringen, Обрати, берем, т. pf. 1) pfliiten, de

nicht auslassen, circumsto , non dimitсегро, 1efen, lego : обрати виноград, tо. Обрлатио као ајгир кору јабуке, кукурузе; обраћеш зелен обрнути, немі, v. pf. umtebren, verto. воспан (ou wirit nit gut fabren, обрнутисе, немсе, т. г. pf. иmteb. male succedet tibi). 2) wählen, eligo, ren, revertor. seligo, cf. изабрати :

обро, . hyp. 2. Обрад. „Ти обери кога пәби драго

06pok, m. eine festgerekte Reit, tem. Обратипіи, им, v. pf. iu etwas pers pus constitutum: jede na o6pok oder leiten, induco.

oбрoкoм; $еца једу без оброка. обраќање, п. Зав Зеrleiten, induсtів. Обронак, нка, m. cer Abbana, devexipakamy, am, v. impf. Fehren, verto. Pбрашчик, m. dim, p. образ.

„Заспала девојка брегу на обронку

Q

[ocr errors]

ceor.

1

pero.

ru0.

tas :

[ocr errors]

vor.

ctio,

ОЕ

condoce

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

10

[ocr errors]

hoc genus.

A83 Обр Обу

Обронитисе, изсе, т. pf, binaprolet Обузимами, ам (и обузимьем), т. (von der Erde steilem Abhang), devol- impf. ergreifen, corripio.

Обуславиши, им, т. pf. "aufbalten: Обрсии, им, v. pf. Die jungen gmei.

detineo. ge abireisen (wie die Ziegen), depasco 06ycma.bâme, .n. das Aufhalten, de frondes.

tentio. обрmaька, f. Ber guerbalten, bеr іn Обустављати, ам, т. іmрt. audio 14 seiner Mitte um einen Pflock beweglich ten, detineo , moror.

0 it (in einem Snabenfpiele), trabs trans- Обути, бујем (particip. обувен, г.

г. pi. versa, in medio perpendiculari insidens 2) Stuhe anziehen, induo calcens. 3} et mobilis (pon обрапии).

коло (мочак), дie selgen am Хаде дә обрањ, піња, m. eine Art Brebbas bringen, absidem circumdo rotae.

ren Doppelrings, um die Pferde an. Obyka, f. die Beschubung, calocamenzubinden, anguli genus.

turn, ӧбрпање, п. рав итәreben, circuma- Обуки, учем, т. pt. angieben, induo.

(р. conversion

о убина , f. augm. . обука. Обрпати, ркем, т. іmрt. amprehen, Обўлисе, учем се, v, г. р. іф аnjil circumago.

hen, indoor. Обруч, m. Der Reif (am Sago, orbis, обућица, f, dim. D. обука,

De circulus. .

Обучавање, п, дав 2brірtеп, Обручан, т. п. і лонац, eine art

factio.

| OE Zopf mit einem (thönernen) Reif um 06yyabamı, am, v. imp. abriøsten, die Mitte, olla orbiculata.

condocefacio. Обручање, в. дав Зereifen, circumdo Обучити, им, v. pf. apriфien, conds. orbem,

cefacio.. Обручагни, ам, у. impf. Dereifen, cir. Обушиши, им, v. pf. Das Der facts cumdo orbem (dolio).

gen, foramen corrumpo, rampo. Обручић, m. dim. у. обруч.

Овај, ова , oвo, piefer, hic. обручје, р. (coll.) die Reife, orbes, cir- Obakit, ka, ka , diefer Urt, hujus modi

culi. 06pum, v. pf. übel ankommen, ma- Овако, auf viefe Art, hoc modo. fe excipior: обршио као нико његов.

Овакові, ва, во,

vidе овакм. Ospumep, der Übrist, Oberste, tribu. Obamo, vide amo. nus (militum); praefectus (equitum).

Одан (ован), вна, m. Der 2Biler, aris) Обршеров, ва, во, бев Абеrjtet, Овас, всa, m. per pajer (фабет, tribuni.

sativa Linn. Обрипперовица, f. Die Seritenfeau, Овда, д. В. Овда, онда, баіn рut al. des Obersten Frau, uxor tribuni.

das! bald ißt, bald wieder dann, all, обритерски, па, но, 1) Обerftеn =, tis et variis intervenientibus. tribuuurum. a) adv. wie ein

Oberster; Obgambii, ka, He, der Biesige, bajs mure tribuni.

hujus loci (urbis). обување, р. Вав 2njuben, calceаtiо. Овде, (Pec.) 1(екоји говоре и од xatio.

Овђе, (Ерц.) Jка) бier, hic. обувалапи, ам, у. impf. umfaffen, Овејати, јем, (Реси Срем.) amplexor.

овијати.
обувати, ам, v. impf, 1) кога, аnfфия Овељача, f. vіdе вељача.

pen, calceos induo aliсці. 2) Gфије Овида, f. $rauenname,
anziehen, calceos induo.

Овијали, јем, v. pf. (Врц.) maries Обўвапнсе, амсе, у. г. impf. Die Gфи: worfeln, ventilare. he anziehen, induor calceos.

Овиција, f. Ofісіеrfiele, Обувапити, им, у. pf, umfaffen, am.

(militum). plector.

m. оfcier, dах обувача, ғ. бав ефubbano, ligula (cal. Овициров, ва, вo, Pet Oficiet, cearia).

militum. Обуд випти, им, vidе обуловљепти.

Овніц ірскі, како, ) Ofikirt, в Обудовљепи, вим, v. pf." (Ерц.) Bit. cum. a) adv. stach 'officier : Are mine

wer (Witwe) werden, conjuge orbari. ducum. Обузепи, зміем, v. pf. runo herum er. Овладати, ам,

vidе обладати. . Greifen, corripio.

Овнина, f. augm. . oвaн. Обузимање, в. дав Иuffingen, Cr?

Овнић, m. dim. p. oвaн. greifen, correptio.

OBHOB, BQ, 80, Widder:, arieti

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

pomen

femian

[ocr errors]
[ocr errors]
« PreviousContinue »