Page images
PDF
EPUB

ninum.

Пасјак, m. ver Sunvected, stercus caПасjаковина, f. die Kreuzbeere, rhamnus catharticus Linn.

Пacjaчa, f. der Schedel, Hundskopf (als Schimpfwort, caput (odiose dictum). Пacji, cja, cje, hündisch, caninus. Ilacki, wie ein Hund, more canis. Пacмo, u. eine bestimmte Anzahl Garnfäden, filorum certus numerus. Maлo пасмо има 20 чисаоница (једна чисаоница има 3 жице) а велико 40. flacna, m. der Mühlstaub, pulvis mo

laris.

Пасти, паднем, v. pf. falen, cado. Пàсти, пáсем, v. impf. weiden, pasco. Пacmap, m. der Hirt, pastor. Пlacmuрka, f. die Hirtin, pastrix? femina pascens (oves, vaccas, capras). Пlaсmîрcкí, ка, кo, 1) hirten, pastorum. 2) adv. nach Hirtenart, more pa

storum.

Пacmuрчâд, f. (coll) die jungen Hirten,

pastores juvenes.

Пастирче, чемa, n. bet junge Sirt,

pastor juvenis.

Пастисе, пасесе, v. r. impf. m. j. коби-
ла, in ver Srunft feyn, coituin appe-
to (de equa).

Пасторак, рка, m. Der tiefiohn, pri-
vignus.
Tаcmoρka, f. die Stieftochter, privigna.
Iacmopuaд, f. (coll.) Stiefkinder, pri-
vigni.

[blocks in formation]

Патријар (говориме и патријара), т.
der Patriarch, patriarcha.
Патријарев, ва, во, без Patriarden,
Ilampujapoв, cа, Bo, patriarchae.
Пampujapскй, ка, ко, 1) Patriarchen-
patriarchalis. 2) adv. patriarchisch, more
patriarchae.

.

Пampnjapшnja, f, das Patriarchat, die
Patriarchie, sedes patriarchae.
Пamp, m. der Baumstrunk, stipes.
Пlampóлa, f. die Patrouille, circitores

miutares.

Паmрóлиши, иM, v. impf. patrouilliren,

circueo,

[аcmôрче, чеmа, n. das Stiefkind, privignus, privigna.

lacmpмa, f. 1) die Forelle, fario, trutta. 2) н. п. Koзja, овчja, geräucherte Ziege oder Schaf, capra fumo durata. астрмица, f. dim. 9. пастрма 1. астрмка, f. vide пасма i. аструга, f. ein Donauhiid), genus piscis. acmyba, f. die Mausfalle, Rattenfalle, decipula.

асул, m. (у Сријему, у Бачк. и у Бан.)
vide гра. Прођи га се браше, видиш
да му ни име није као у осталије
смокова: пас и уља! Окани га
се браше, тај је сву Босну истур-
чно (м. j. истурчилисе да не посме
и да не једу пасула). Tако реку
кашто у шали ономе, који једе па-
суљ, а има још каква јела).
асулина, f. augm. . пacy.b.

acyanna, f. eine Art Hülsenfrucht, le- Пayнa, f. Frauenname, nomen feminae.
guminis genus.
Пlayниша, f. 1) das Weibchen vom Pfau,
pavo femella. 2) Frauenname, nomen
feminae.

ama, f. hyp. v. пашка.
amak, mка, m. der Enterich, anas mas.
атарица, f. вјечнаја му патарица и
блажени тандрк, alb fomiide Paro:
Die von Ејечнаја му памјат, и
блажени поҝој.

Патролица, f. m. j. шајка, или ора-
нuña, das Patrouille-Schiff, navis cir-
citores portaus.

Патрољење, n. Daô Patrouifiren, cir

cuitio..

Пâћ *, adj. indecl. rein, fauber, purus.

cf. чисм.

Павел, m.
„Одреме ми свилене паћеле —,
Пaŷk, m. die Spinne, aranea.
Пасков, ва, во, Gpinuenz, araneae.
Пayн, m. 1) der Pfau, pavo. 2) Manns.
name, nomen vici.

Паунка, f. Frauenname, nomen feminae.
Паунов, ва, во, дез fauen, pavonis.
Паўнперо, . . . Пауново перо (см.):
„Паунџеро прекривила

[ocr errors]
[blocks in formation]

Паче, f. pl. òie Gulze, gelatum, coagu

lum. ef пишије.

Пачиста неђеља, f. Der Хаф)- чиста. Conntag (Bode), hebdomas altera quadragesimae. cf. безимена неђеља. Начики, m. pl. (coll.) bie jungen Enten, pulli anatis.

Пачица, f. dim. 9. пашка. Пачји, чја, чје, Onten, anatinus. Паша*, m. 1) од два туга (коњска репа), m. ј. заповједник и господар од једнога града и његове наије, н. п. Зворнички паша, Шабачки и т.д. 2) од при муга, m. ј. везир и господар од читавога једног пашалука, ђе има сите градова и наија, н. п. Босански (или Травнички) паua, Бијоградски и. т д. Taua, f. die Weide, pastio, pabulum. Пашајлија *, m. vide пашинац. Пашалук*, ш. Der Pardalit, Das Pas

schathum? satrapia? Пашанац, нца, m. vide пашеног. Пашеног, ш. женине сестре муж, ден Mann der Schwägerin, maritus soro. ris uxoris meae.

Пашин, на, но, без Palda, satrapae. Лашинац, нца, m. einer bon Den leu

ten des Pascha, homo satrapae. Пашиница, f. Die Frau Des Palda, uxor

satrapae. Пашински, ка, ко, 1) paidas, passa

rum. 2) adv. paschuch, more passae.

Пашмаге*, f. pl. eine art dune, vide

рапуче.

Патовање, п. Даб Фагфатени, Бетга schen als Pascha, imperium satrapae. Пашовати, шујем, v. impf. id berra fche als Pascha, impero, sum satrapa. Пашшење, п. 𐐨a. Hemühen, attentio. Пашшимисе, имсе, v. r. impf. fid Wihe geben, attendo. Пашчад, f. (coll.) Die Sunbe, canes. Пашчадија, f. (coll.) Das suvegezu te. Пашче, чемa, n. vide псето. Певалиште, п. (Рес. и Срем.) vide nje

валиште.

[blocks in formation]

чица.

Певидруг, m. (Рес. и Срем.) vide njeвидруг.

Певица, f. (Рес. и Срем.) vide пјевица Певнуши, нем, (Рес. и Срем.) vide пјевнуши.

Певушење, п. dim. v. певање.
Певушими, им, dim. 9. певаши.
Певчић, m. dim. v. певац.
Пега, f. (Рес. и Срем.) vide njera.
Пегав, ва, во, (Рес. и Срем.) vide njeraz
педаль, дан, г.

1 die Spanne, spithama Педесем, fünfgig, quinquaginta. Педесемеро, vide педесеторо, Педесети, та, mo, ver funijigite, quis

quagesimus. Педесетоpo, ulujahl von 5o, quinquaginta. Пејак, m. Жаnn name, nomen viri. Пејо, m. Жann name, nomen viri (90 Hemap verkürzt).

Пек, m. 1) Flug in cer Пожаревачка наија. 2) Die Gegend Diefes Kluges. Пека, f. од Гвожђа као црепуља, eint Schale von Eisen, die erhißt über den Laib Kukuruzbrods gelegt wird, um iba schneller zu ver backen, vas pistorium Пека, f. распечено дијете, vide каза Iекap, m. der Bäcker, pistor, Пекарница, f. bat Hadhaus (Der S

ckerladen), officina pistoria. Пекаров, ва, во, Des Waders, pistorisПекарски, ка, ко, 1) Бäđer-, pisto rius. 2) adv. mie ein Wader, pistonis

more.

Пекмез*, m. Der Gyrup (von Siraea.
Žepieln u. a.), syrupus.
Пексимеm*, m. Der gmicbact, panis s
coctus, panis nauticus.

[blocks in formation]

Пенделиши, им, v. impf. cinlermadein,

incedo gressu vacillante. Пенење, п. (Рес. и Срем.) vide пjењење. Пениши, им, (Рес.и Срем.)vide пјенити. Пенитисе, имсе, (Рес. и Срем.) vide пјенимисе.

Пенушење, u. dim. v. пенење. Пенушишисе, шисе, dim. v. пенитисе. Пенце, џема, n. Der Ginfag der halben Sohle am Schuhe, calcei reparatio quaedam : подаj (чизме) чизмару, нека удари пеннема.

Пенџер*, ш. даô Jenfter, fenestra, cf.
прозор.

Пенџерик, m. dim. 9. пенџер.
Пењање, n. Das Steigen, ascensatio.
Пењапи, њем, v. impf. 1) кога, in vie
Jöle beben, elevo. 2) коња, дав Хов
lang binden auf Der XBieje. 5) чадор,
aufipannen, tendo.
Пењашисе, њемсе, v. г. impf. fteiger,
ascendo. cf. пещисе.
Пепељав, ва, во, mit fфe beftreut,

cineribus conspersus.

Пепељавиши, им, v. impf. fфern, in

cineribus voluto. Пепељаст, ша, що, fenfärbig, ci

nericius.

[ocr errors]

Dalmaticn:

„Те је шаље Рисну и Перасту-
Терваз *, m. vide крај (од аљине).
Іердашење, п. Das ausgiehen (ves jeu3),
erugatio pellis.
Гердашими, им, v. impf. m. j. кожу,
Eausziehen, erugo.

[ocr errors]

Перде*, дема, п. (am Hefonangboven). Перило, п. мјесто, ђе се перу кошуље(на води), vie Baldßätte, locus

ubi lavant.

Периља, f. vide праља.
Перилац, љца, m. праљин муж (по на-
мастирима и по прњаворима фруш-
когорским), бer Baidmann, Baider,
Mann der Wäscherin, maritus lotricis..
Перина, f. Das jederbett, culcita plu-

mea.

Перица, m. dim. v. Перо.
Периша, ш. Жtannsuamen, nomen viri.
Перишани, m. pl. Mirt weibliden Kopf=
puses, ornatus quidam capitis:
„Једна глава, девет перишана
Перјанин, м. (cm.) Der einen Бедесби ф
fragt, juvenis cristatus:
„Момче перјаниче!
„Не смој, не погледај
Перјаница, f. 𐐨er Jeverbuid, crista.
Перјање, п. 1) Dag Kaufen ves Fladies.
pectiuatio lini. 2) die Flucht barhaupt,
fuga nudo copite.

Пepjamи, ам, v. impf. 1) den Flachs rau-
jen, pectino linum. 2) bathaupt flieben,
fugio nudo capite.
Перје, n. (coll.) Die Jevern, pinnae,
plumae.

[ocr errors]
[ocr errors]

Пепео, ела, m. Die fde, cinis.
Пера, f. 1) (Рес. и Срем.) vide перо.
2) hyp. 5. перчин.
Пераевина, f. оно што остаје на пе-
рајици кад се перјају повјесма.
Пераица (перајица?), f. $lúф8 aufe,
pecten linarius. 1) велика од грожђа.
2) мала од свињске перај е.
Пераја, f. Die Kudgratborjten ves dymeis
nes, setae dorsi.
Перајица, f. vide перанца.
Перасм, m. nom. propr. einer Etact in Перчиник, dim. у. перчин.

Перни, на, но, н. п. буздован, mit ne

pa verjehen, umbonibus (?) praeditus. Перо, д. 1) Die Gever. penna. Лако као перо. 2) перо лука, Stengel, caulis. 3) пера на буздовану, vie bervor. ragenden Bogen an der Keule, umbones clavae.

Перо, м. (Ерц.) hyp. 5. Петар.
Перуника, f. 1) iris germanica Linn. 2)
ein Frauenname, nomen feminae.
Перуш, f. (coll.) 1) bas Befieder, jer=
treute Federn, pennae, plumae spar-
sae. 2) у глави, sordes in capillis.
Перушање, n. as ulusraufen Der gea
dern, evulsio pennarum.
Перумами, ам, v. impf, abraufen,

[ocr errors]

pennas.

Парушање, n. vide перутање.
Перушами, ам, vide перушати.
Перушима, f. vide перут І.
Перушка, f. Der Feverwiid, jederlaps
pen, ala abstersoria.
Перучица, f. dim. v. перушка.
Перце, n. dim. v перо.
Перчин, m. vide коса 2. кика.

Першун., m. apium petroselinum Linn.
Песак, ска, ш. (Pec. и Срем.) vide

пијесак.

Песковница, f. (у Сријем. у Бачк. и у
Бан.) tte Canvbuafe, theca arenaria.
Песма, f. (Рес. и Cpev.) vide пјесма.
Песмица, f. dim. v. песма.

Sa

Песница, f. bie Jault, pugnus. Nêm, fünf, quinque. Пléma, f. die Ferse, cals. Hemak,. der Fünfer, d, i. 1) ein Stück von fünf Para's (der österr. Siebner) numus quinarius. 2) ein Pferd von fünf Sabren, equus q u i mu s, quinquennis. Лемак, ш. Жаnnoname, nomen viri. cf. Ерак. Пешак, шка, m. 1) ber Freitag, dies veneris. 2) ber Jaittag, im Begenial von мрсак, dies jejunii. Петао, шла, ш. (Рес. и Срем.) vide пијемао.

Петар, пра, m, Peter, Petrus.
Пемељка, f. Der Obft. Stengel, sti-
lus pomi.
Пемеро, vide пemopo.
Jemeрory6, 6a, 60, vide nemopory6.
Петерострук, ка, ко, vide neморо

струк.

Nêm, ma, mo, der fünfte, quintus.
Пеми, пењем, vide пењаши.
Немина, f. 1) Das Fünftel, pars quinta.

2) eine Anzahl von fünf, quinque (fr. une cinquaine) : колико вас има, пепина. Пемисе, пењемсе, vide пењашисе. Петица, f. 1) dim. v. пета. 2) art uns

terer Thürangel, cardinis inferioris genus. 3) die Fünf (im Kartenspiel), quinio, pentas. 4) der Fünfer (Bankno te von fünf Gulden), quinque florenorum tessera.

Петка, f. 1) i. q. петак: наудила му млада пешка (дес $reitag nad Dem Neumond). 2) die heil. Perka, cf. IIapaскевија. Лемко, м. Жannsname, nomen viri. Пешковача, f. vide петковица 1. Петковица, f. 1) bie afte zu Ehren der

beil. Petta, jejanium S. Parascevae,
(Dauert eine 23офе). 2) намастир у
Србији (под Цером). 3) мали нама-
спирић у фрушкој гори (код Шиша-
повца). Пешковичанин, калуђер
Нешковице. Пешковички, ка,
son Пешковица.

Петлић, . dim. v. nemao.
Петлов, ва, во, (Рес. и Срем.) vide

пијетлов.

из

ко,

Пеплова креста, f. Der Salnenfamm, rhinanthus crista galli Linn.

Пеља, f. Der Sefteleing, fibulae orbis, in quem unculus inseritur; не држи му пешља, er magt es nidt, non audet. Пепљање, п. 1) bas Seiteli, fibulatio. 2) das Flicken und Pfuschen (im Leben),

vita misera.

Петљарија, f. ein Pfufderleben, vita
misera, inepta.
Пемљали, ам, v, impf. 1) befteln,
Libulo. 2) pfuschen, misere vivo,

Пољица, f. dim. 9. петља. Петнаест, fünfjehn, quindecim. . Петнаестеро, vide петнаеспоро. Пemнaесma, ma, mo, der fünfzehnte, quindecimus, decimus quintus. Пemнaесmopo, eine Anzahl von 15, quindecim.

Пешни, на, на, н. п. жиле, Ferfen.,

caleaneus.

Пемојe, m. Maun name, nomen viri. Петорица, f. Ulnzahl von funf, quinque (fr. la cinquǝine; ital. la cinquina). Петоро, unjabi von fünf, quinque. Ilemoporyб, 6a, 60, fünffach, quintuplex. Петороспрук, ка, ко, fünffältig,

quintuplex. Пешорошчики, m. pl. (cm.) fünfhörnig, quinquecornis, cf, бабини укови. Hemoui, m. Mannsname, nomen viri. Петра, f. Frauenname, nomen feminae Петраиљ, м. (repirpaylar) Die Stole,

stola.

Петраш, м. има у Зворнику један шоп, који се зове Петра. Онуда Србљи приповиједају, да је, прије 160 година (Петрашке године), некакав Петраш капешак (Њемачки) био узео Зворник од Турака, па кад је послије стигла Турска војска, а он побјегао из зборника и мај топ оставио у нуму ше га Турци нашли и однијели у Зворник. Приповиједају да је мај капетан имао још један шоп, који се звао Зеленко, но будући да је био врло голем, зато га је одма под Зворником бацио у Дрину (н кажу да онђе и сад кашшо буче у води, као во), а овај је био побукао са собом, но кад је виђео да ће га отеми Турци, а он нашрпао на њега дрва па запалио да изгори н да се растопи: но дрва изгорела, а шопу није било ништа. Петрашин, m. Mannsname, nomen viri (von Петар). Петрашке године, ef. Петраш Петрија, f. Frauenname, nomen feminae. Петрица, f. tabt in Kroatien. Пеп рињац (њца), човек из Петриње. Петриски, ка, ко, von Петрина. Петрић, m. dim. 9. Петар. Петров дан, ва дне, m. et. Peters tag (Der 29. junn), festum S. Petri Петронија, m.l Mann name, Петроније, m. viri. Hempya, f. vide Пlempa. Nek, f. 1) der Ofen, foruax. 2) die Stakt Spet in Wltanien, Pehia.. Пећи, Ipekie! печем, v. impf. н. п. jarne, љеб, месо, каву (м. j. кувати, а в пржиши), ракију, јаје (у лугу м

nomen

на ватраљу), baden, braten, pinso; Пешачки, ка, ко, (Рес. и Срем.) vide

пјешачки.

asso.

Пekuнa, die Höhle, spelunca.
Пећеница, f. dim. v. пећина.
Пећка, f. vide nef. 1.
Пећки, ка, ко, von Пећ (2).
Пецање, п. 1) Das Steden,

ctio. 2)

das Angeln, piscatio ope hami. Пецали, ам, v. impf. 1) fteden, puugo: 2) рибу, angeln, hamo capto. Пециво, п. 𐐨er Braten, quod assatur. Месан ражањ, гвоздено пециво ? m. ј. прстен на прсту. Лекиреп, м, приповједају да је био у Босни некакав арамбаща Лазар Пеци реп. Пецнуши, нем, v. pf. fteden, pungo. Лено, m. dim. v. Петар. Nèчam, m.das Petschaft, signum, sigillum. Печатими, им, v. impf. petfdiren, jtegeln, obsigno. Печаћење, п. 𐐨a. Petimiren, obsignatio. Печеница, f. 1) ber Weihnad)tsbraten, sus assata die festo nativitatis Christi. Печеница обично бива читаво крме (прасе или назиме, а код газда, Бе мʌого чељади има у кући, и назимац од двије године), а може бити и овца, код сиромаа и Курка; ђекоји испеку и крме и овцу. Неченицу јошше с јесени почну помадо прирањивати (не пражисе печеница у очи Божића), а пред Божић на неколике неђеље дана затворе је у обор па ране кукурузима и меком. Печеница се обично убије на Тучин дан, а испече на Бадњи дан, а ђекоји је и убију и испеку на Бадњи дан; па се послије онако ладиа једе до малог Божића. 2) Art Noßbrat mit Souce, bubula assata. Печенка, f. Der Wraten, caro assa. Печење (у Сријему у Бачк. и у Бан.),

vide пециво.

[blocks in formation]

Пеше, (Рес. и Срем.) vide njеше.
Пешкеш*, m. vide дар, поклон.
Пешкир, m. аз Sanbtud, mantele.
Пешкирина, f. augm. y. пешкир.
Пешкири, m. dim. . пешкир.
Пешо. м. (Ерц.) ур. . Петко.
Пешма, f. bie Stavt Peft, Pestinura
(die Serben haben dieses ursprünglich
flavische Wort ́n a ch der ungrischen Ber-
hunzung wieder aufgenommen, gerade
wie астал, парасник 1. a. von стол,
прост и. f. m.
Пештанац, нца, m. човек из Пеште.
Пешманка, f.

Пештанкиња, жена из Пеште.
f. S
Пештански, ка, ко, 1) Pefter, Pesti-
nensis. 2) adv. auf Pefter dirt, more

Pestinensium.

Пешмемаљ*, m. ein blaues baumwol. lenes Badtuch, mantile majus balne

are. .

Пи!fui! phui (frangöftid) fi.!): пн кака!
sagt man zu den Kindern.
Пива, f. Flug, Slofter, und Gegend in
der Herzegowina.

Пивар, m. er Bierbrauer, Hievmirth,

cerevisiarius.

Пивара, f. ab Bierhaus, caupona cere

visiaria.

Пиварев, ва, во, деб Biermicth8, ce-
Пиваров, ва, во, jrevisiarii.
Пиварски, ка, ко, 1) Biet, cerevi-
siarius. 2) adv. wie ein пивар, cerevi
siarii more.

Пивљанин, m. von pima.
Пивљански, ка, ко, von пива:
,, Ао Бајо Пивљанско копиле
Пивница, f. Der Keller (im 2Beinberge

-

felbft), cella vinaria in ipsa vinea. Пиво, п. 1) vide пике (у Србији). 2) das Bier, cerevisia. Пиговна, f. ein ervid tetes NBort für et=

nen Vogel, vocabulum fictum avis q. d. bibe stercora.

Пизда, f. Die weiblide dam, cunnus.
Пиздина, f. augm. v. пизда.
Пиздити, им, v. impf. plären, ploro.
Пиздурина, f. augm. v. пизда.
Inзma, f. die Rachefeindschaft, inimicı-

tia: учинио из пизме; има пизму

на њега.

Пизмен, на, но, на кога, einem aufo

fägig, intensus.

Пијавица, f. ber Slutegel, sanguisuga.
Пијан, на, но, betrunten, ebrius.
Пијаница, f. Der Cäufer, potator, ebrio-

sus.

Пијанка, f. Cab Zrinigelage, compotatio: ајдемо на пијанку; опишао Јанку на пијанку.

« PreviousContinue »