Page images
PDF
EPUB

more.

Пљескање, п. bas platfфеn, sоnitus a- један, по два, 3u еіnет. 10) подоquae, aut in aqua agitati.

бро, побоље, понајбоље, понајвиПљескати, ам (и пљештем), у. impf. we, ziemlich, sic satis. 11) mit den

plätschern, agitare aquam, complodo. 3eitmörterii : поставати, попјеват, Пьеснив , ва, вo, fфіmіlіg, mucidus. посиђепшн, ein menig, paululum. 12) по Пље снивилисе, имce, y. г. impf. fфіт што је брашно? mie theuer ? quatti? meln, mucesco.

по дванаест пара. 15) поскидали, ІІљеснуюн, нем, Ү. pf. platschen, com. побити, позатворапи, cine в па) plodo.

dem andern, unum ex alio, 14) 110 Typ- Пљошимице, н. п. ударити, mit ber ски, по Бечки, auf nach art,

Fläge des Degent, 'secundum latitudinem (gladii).

1o, (die Hälfte) halb, dimidium: 10 B0Пљуванка, f. 'ber Creibelaumurf, e- ла, Беr ba16е Оф; по њеба , по паре, jectamentum.

по бурета вина, по човека и т. д. ЕВљување, р. ба8 Opepen, sputatio. Поајдучили, им, v. pf. хит Хацben per= ІІљўвапіи, љујем, у. impf. 1) јpepen, führen, facio esse latronem. spao. 2) кога, еіnеn аnfpepen, cop- Поајдучилисе, имce, y. г. pf. ein paje spuo,

duf (Räuber) werden, fio latro. Вљунупи, нем, у. pf, au8fp epen, ex- Поапснпи, им, т. pf. паф einanber pers spuo.

haften, in carcerem conjicio unum ex іљускање, п. 1) Jas platfфеrn, aquae alio.

sóuitus. 2) das Sprißen, aspersio, Tloapa, f, die Verheerung, depopulatio. Тљускати, ам, v. impf 1) platfфера, Паралін, ам, v. pf. verbeeren, depo

sonitum edo (de aqua). 2) sprißen , a- pulor. spergo.

Поарнаупінпи, им, у. pf. 3um 2lrnau= Тљускача, f. п. ј: крушка,

Art wässes

ten machen , reddo Albanum. riger Birnen, piri genus.

Поарна упнитисе, имce, v. г. pf, ein 24r. 1љуснупи , нем; v. pf. Finfфuttен, еf- naut werden, fio Albanus.

fundó, projicio (aquam e vase). Парчипи, им, v. pf. aufgebren, ab1љуцавица, f. (см.):

suo; Baber поарчиписе, fit, aufsep= „Ситна риба пљуцавица

ren, cunsumsissc omner pecuniam. q. d. Sperling, eine Benennung des No6agaihe, n. das Einstecken in die Ers Fisches, in sofern man, wenn man ihli Te, fixio (signi). ipt. Bеr rаtеn mеgеn іnіmеr аи. Побідати, ам, ғ. impf. in bie &ree fte» fpe y en muß, piscis, quasi dicas, spu- cin, figo. tatilis ob ossa, quae manducans eji- No6àqamı, am, v. pf. nach einander wers cere debet.

fen, jacio unum ex alio. -љујање, п. dim. B. пљување, Побацівање, п. 1) дав Begmerfen, ab. љуцали, ам, dim. р. пљувати. jectio, 2) das Bérwerfen, das Mißges љуцкање, п. vіdе пљуцање.

bären (von Me:schen und Thieren), љу цкапи, ам, vide плуцапн.

das kommen um die Frucht, editio parљу типі , m. (у Сријему, ну Бачкој) tus immaturi, abortio. vidе бршљан.

Побацівати, цујем, v. impf. 1) федера љуштање, п. Сав plütferupe Salen fen, abjicio. 2) um die Frucht kommen, (des Regens), casus pluvjae cum sonitu. veriperfen, mißgebären, abortire. љуштали, шпи, v. imрt. н. п. ки. Побаіципи, им, v. pf. 1) megmerfen, abjiша, вода на уста, рlаtfфесп (урт cio. 2) serwerfen, mißgebären. abortio. Regen), cum souitu decido (de pluvia), No6aluumu, HIM, v. pf. gum Bascha maatl'uo.

chen, facio bassam, д, 1) ит (tolen), опишао по ћевој. Поба шипінсе, имсе, ү, г. pf. Зафа ky, um das Mädchen, abiit ut addu

werden, fio bassa. сеrеt рuеllаm. 2) ударио га по гла. Побашка , абqefoncert, ѕераrаtіm. Ell, auf den Eupf, nach dem Kopfe, lobichem, hm, (Pec.) vide no6jeu. 3) познајем га по гозору, пас, беr Побеснили, нм, (Срем.), љети. Сprade. ) како је по Бечу? pie Побећи, бегнем, (Рес. и Срем. , vide іt'ѕ in sich ? 5) послао по нему, побјеfи. диеd, ibn, 6) по поме може живи. Побиijање, п. 1) бав беrаbѕrіngеn tes ши сто година, бев megen, per hoc, Preisef, imminutio prelii. 2) das Wies hoc non impedit : по мени можеш deraufschärfen des Mühlsteines, acutio чинили што ми драго. 7) није мн lapidis molaris. 3) das Hineinschlagen,

по ћуди, паф i8unfфе, б) по infxјо, Божићу, паф 28eihnahten, post. 9) по добијашп, ам, v. impf, ) Sen Treji

о

[ocr errors]

hérabfeßen, herabbringen, imminuo pre- н. п. поболијева ме нешто глава, tium. 2) камен воденични , Ben Rubl: thut mir von Zeit zu Zeit web, dolet ftein аuffФlageп. 3) копље, бineinfФlas mihi caput subinde. gen , infigo.

Поболиписе (и поболелисе), имсе, ТПобиједини, им, v. pf. (Ерц.) bеfіtеger, (Срем.) vidе побољемисе. vinco, cf. надвладати :

Поббљенсе, лимсе, т. г. pf. Ерц.) „Амо јесам Турке пов'једио

erkranken, morbo corripi. „На нашему шанцу Делиграду. Поборадиции, им, v. p. pergejen, obtПобирати, ам, v. pf. па einancer Elай viscor. ben, colligo.

Побости, бодем, v. pf. 1) бie Obica Побіскапи, иштем, v. pf. кога, сіз dazu bringen, daß fie ftreiten, boves

nem das Ungeziefer am Kopfe absuchen, incitare ad certamen. 2) zusammen stor perquiro caput de pediculis.

Ben, cornu peto: побола говеда овце. Побіскапінсе, шпіемсе, т. г. pf. fit 3) in die Erde floßen, pflanzen, figo

unter einander die läuse absuchen, pur- humi (барјак, копље). gare se invicem pediculis.

Побосписе, бодемсе, v.r, pf. 1) побоПобитанжипінсе, имсе, т. г. pf. ein лисе волови, babeit fih gejtofen, cof

Lump werden, fio vagus, nebulo. nibus se invicem petierunt. 2) einander Побитн, бијем, v. pf, 2) паф еіnаnker todistechen, trucidari invicem.

tioten, mаctare. 2) цијену чему, деn Побочке , па дer Geite, a lаtеrе: узео Preis einer Sache herabbringen, 'immi- лонац побочке. inuo pretium. 3) (у бачкој) камен во- Побрали, берем, v. pf. абElanben, cЕ. денични, vidе посјећи воденицу. 4) pflücken, decerpo, lego. Kolbe, einschlagen, figo.

Побратим, m. ) који се побрали у Тбилисе, бијемсе, v, г. pf, fit fФТа» сну, п. ј. кад ко у сну у каквој неgell, confligo.

воми рече коме : да си мн по Бл бјегнупін, нем, vidе побјеки. гу брап. 2) који се побрати на јаобјеђівање, п. (Ерц.) тав 3 efitgen, ви у каквој невољи. 3) који се поvictio, dеvісtіо.

брати у цркви, и по највише чине Побјеђівати, ђујем , у: impf. (Ерц.) бе. және и ђевојке: кад се разболе ње» siegen, vinco.

на или евојка, онда набере какБр. Побјескипи, им, vidе побјењени. га момка и Оде с њим намасивЛобјећи, бјегнем, v, pf, (Ерт.) fieben, ру, или цркви каквоj, me joj mамо fugio, aufirgio.

мені не врст (чини ми се на глаПобјешњег, бјесним, v. pf. (Ерц.) ву, па веже каквом марамом), и

toll, rasend werden, in Wuth gerathen, поп јој, или калуђер, очаmit ofurore corripi.

литву; потом ако она оздраЕН, Побледет, дим, v. pf. (Рес.)

онда мога момка зове братом и werden, он њу сестром (мени се чини да

erbia: је по Бугарски обичај: зашто сах Поблијеђеми, дим, v. pf. (Ертц. )) феп, ја по први пут виђео у Бијограду pallesco.

код Бугара). 4) cf. дружичало. 5 сі Побљувати, љујем, т. pf. anfpepen једномјесечики. 6) млоги се проя)(durch Brechen), convomo.

ву побратими , а нијесу се побраПобљу вантисе, љујемсе, v. r. pf. 1) fi) пінли никако; ако Србин кад не durch Brechen bespeyen, se convomere.

. зна имена коме, а он га зовне: е: 2) sich erbrechen, vomo.

побратиме ! Побожан, жна, но, frоmm, pius, sanctnѕ. Какого, што се човек у сну ил: 71060RHỘcm, f. die Frömmigkeit, pietas,

на јави побрали (осим цркве), паprobitas, sanctitas.

ко се може и посння ш II и поПобојалінсе, јимсе, т. г. pf. fit für. очили, а жена посестрипІ Ех ten, icherièn, timeo.

ери ми. Поболевање , п. (Рес: и Срем.) vidе по- Побраптимни, им, vidе побралінкав. болиевање.

Побратимипінсе, имce, vide пoбрa"Поболёвали, ва , (Рес. и Срем.) vide типисе, поболијевами.

Побратимов, ва, во, бев побрашни. Поболелисе, лимсе , (Pec.) vidе побо- fratris adoptavi.

Побратимство, п. біe pobrаtima Поболијевање, п. (Ерц.) бав еф mera fraternitas adoptiva.

gen: Wehthun von Zeit zu Zeit, dolor 106pamunII, HM, v. pf. kora, einen :3 subinde rediens.

Bruder wählen, fratem appello aliquis. Поболијевата, са ме, т. г. impf. (Ерц.) Побратишисе, имce, y. г, pf, c Бss,

[ocr errors]

!

по м а т е

Фетисе.

numero.

жичало.

Wahlbruder mit jemand werden, fra- Tobecmu, esem, v. pf. fahren, führen, ternitatem ineo cum aliquo.

veho. Побрђе, р. (сп.) Bas Bebiet еіnев Ве. Повестисе, әдемсе, у. г. pf. fіф паф birges, regio adjacens monti:

einem richten, sequi aliquem. , „Ђурађ коси по побеђу —

Пові ерали, ам, v. pf. ein flеіnев Хафt. Побркали, ам, у. pf, permirren, con. mal einnehmen, coenam modicam sumo. fundo.

Повијање, р. 1) das Wickeln, fascinatio. Побрһатисе, амce, v.r.pf. fi) irren, erro. 2) das Winden, Heraufziehen (der Wols Мобро, m. hyp. 9. побратим.

le), advolutio nubium. Побројнии, им, v. pf. abählen, per- Повијати, ам, v. impf, wifein, fascio.

Повијалінсе, амсе, у. г. impf, jid) {mica Побугариши, им, v. pf, jum Bulgaren gen, se applicare.

måden, facio aliquem esse Bulgarum. Повікапій, ичем, v. pf. drehen, inПобугариписе, имсе, т. г. pf. ein Bul. clamo, exclatno. . gar werden , fio Bulgarus.

Повілепи, лим, v. pf. (Рес.) in But, Побусапии , ам, v. pf. mit Kafen Бебефеnt, Повилипи, им, v. pf. (Срем.); gеrаthеп,

сеѕріtе corono ; paper побушавати, Повиљепти, лим, v. pf. (Ёрц. Jin furorem ило побушавање.

agor (vim vilae nanciscor). Побушеній понедељник,

m. cf.
дру-

Повніmак, пікa, m. tie 21sineIn ѕufama

mengewidelt, fasciae : Aujeme y noПовбиши, им, т. pf. пафloфen , alli- витку. cio ad sequendum.

Повиши, вијем, v. pf. дијете, сiптi. Повадити, им, v. pf. 1) беrаивnebmen, deln (österr. faischen), fascio.

protraho, exinю. 2) (сп.) н. п. сабљу, Повипінсе, вијемсе, т. г. pl. fit wina п. ј. извадипи:

den, schlingen, emineo: „Ти повади моју брилку сабљу – „Повиласе бела лоза винова „Пак пашину сабљу повадио

„Повиосе по коњу доралу Повалилии, им, v. pf. 1) nieperwerfen,

„Ја сам ноћас чудан сан уснио, sterno. 2) beloben, collaudo.

Те се пови један прамен магле — Повалитисе, имce, v, r. pf. groptbun, Повјесамце, ш. dim. б. повјесмо. lide rühmen, glorior.

Повјесмо, р. (Ерц.) Dec Випр 31афв. Поваљивање, в. дав Rietermerfen,stratio. fasciculus lini. Поважівалін, љујем, v. impf. niepermer. Повладни, им, т. pf. коме шпа fen, sterno.

durch Beifal begünstigen, Vorsdub Повампиритисе, имce, v. г. pf. ein geben, aufmuntern, laudo, hortor.

Vampir werden, fio vampirus , (warum lobaahibabe, n. das Aufmuntern, hor. sollten wir Vampyr schreiben ?) cf, ey

tatio. кодлак.

Повлађивати, љујем, v. impf, aufmuna Поваmати, ам, v. pf. ergreifen, corrіpio. tern, hоrtor. Повалаписе, амосе, v. r. pf, fit anѕ Повлака , f. Die Babne, Поs lactis.

faffen (sum Rolotani), ѕе apprehende- Повлачити, им, . pf. 1) umbеrѕieben, re invicem.

herumschleppen, distraho. 2) 044, bina Повезати, ежем, v. pf. 1) паd, cinan kehren, converto (oculos).

bеr binven, ligo alium ex alio. 2) гла- Повлашипи, им, v. pf. Em 28a1aфen By, einbinden (den Kopf), illigo. machen, facio esse valachum. Пові записе, ежемсе, v. r. pf. jid, (деп Повлашилисе, имce, v. r. pf. ein 23 аз Kopf) einbinden, illigo caput.

lach werden, fio valachus. Пове зача, f. марама, или крпа, што Повлен, m. планина у Србији.

се жене повезују, дав Яopftu, paupts Повод, т. дer &trit аn ѕеm man bie tum, vitta.

Beipferde führt, funis capistri: Повезивање, n. Вав Sinbinsen Beg Ros „Два поведи јоште у поводу pfe8, vittatio capitis.

Поводац, воца , m. vіdе повод. Повезивати, зујем, v. impf. Pen Xopf Поводили, им, y. impf. im Begriffe einbinden, vitto.

seyn zu führen, ducturus sum. Повезiваписе, зујемсе, т. г. impf. ft) Поводитисе, имce, v. r, impf. fit auf. einbinden, vittor.

machen zu folgen, accingor ad sequeo. Повелик, кa, кo, jo siemli, geop, sic

dum. satis magpus.

Поводљив, ва, вo, leit su bewegen, Повесамце, п. dim. р. повесмо.

leicht nach andern zu richten, facilis ad Повесмо, n.(Рес.и Срем.) vidе повјесмо. sequendum . Повісти, едем, v. pf. mitnebmей, тіt. Повођење, п. Вав 2 ufcredien и su füда führen, iritbringen, adduco.

ren, oder ju folgen.

[ocr errors]

Scor. .

Повој, m. pie Binve (unu Sав Rinə u Поврсін, поврзем, v. pf. (Den orf) wickeln), fascia.

unstricken, circumdo funiculuu ollae. Повојница, f. част и дар ($ememy ча- Површе, f. р. (у Бачкој) као дрије кроралице, капу или кошуљу)

ве дашчице, што стоје одозго на се шаље породиљи послије портқа- јарму. ja, das Kindbettgesdenk, donum puer. Toepke, n. das Gemüse, obsonium. perii.

Поврћи, вргнем, vidе поменути. Повољан, љна, но, miПЕрттеп, ап. Површипи, им, у. pf. кога, eitten Kitgenehm, gratus,

ter fich bringen, ihn von oben drüden, Пове (у Ерц. поврг), обеr, super : повр deprimo.

главе, über Ben Xopf; повр брда, Повки, учем, т. pf. :) fort;ieben, mo. am Gipfel des Berges.

veo (traliendo). 2) ou, binkebrea, conПох 5рка, f, .) cine Reiye xifе аn еі.

verto, зеr ефnur. 2) eine Xeibe Renfфен Повућисе, учемсе, т. г. pf. ji, geheit, pinter einancer : читава поворка (љу- gelindere Saiten aufziehen, remittere. ди).

Погађање , п. 1) Бав Crrаthеп, сопјеПовражење, о. Ва Иmitriden (3. 3. дев

ctatio, divinatio. 2) das Treffen (mit der Topfes) um ihn aufzuhängen , circum- Flinte, dem Pinsel), collineatio, esdatio funiculi, cujus ope ollae, cibis pressio ad vivum. 3) das Uusma ca, plenae, suspenduntur in baculo por- Accordiren, Bergleichen, pactio. tanturque in campum messoribus. . :

Iloraßamı, am, v. impf. 1) errathen, conIloBpâ3, m. das Henkeleisen an einem jectura assequor. 2) tressen, ferio, ad

Késsel , bacillus ferreus ex quo, per an. vivum exprimo. 3) vergleiden, paci.

sas applicito, suspenditur ahenum. ІПокрaзaнa, . узица, што се поврази Погађаписе, амce, v. г. impf с Ким,

лонац, н. п. кад се у њему носи eins werden, es ausmachen, lido vergleis jexo y nose, der Umbindestrid, funicu

chen, paciscor. lus circumligatus ollae suspendendae. Torahâu, m. der Errather, conjector, Повразити, им, v. impf. (Оen Sopf) Ако није врач, а он је погађач.

umstricken, circumdo funiculum ollae. Поrазити, им, v. pf. mit Super trеten, Повратак, піка, m. Das Rebrum, vie conculco. Rückkehr, reversio, reditus.

Поган, f. Bеr unflat, stercus. Поврапилии, им, v. pf. 1) umtebrеп та. Поган, на, но, иnrein, pollutus, im

chen, facio ut quis redeat. 2) zurüdstel. purus. len, reddo, restituo.

Поганац, нца, m. поганац га шинуо! Повратнписе, имсе, т. г. pf. umte). Поганипи, им, v. impf. perunreinigen, ren, revertor.

polluo. Поврапінч, т. деr bеіnfаrn, tanace- поганиписе, имce, v. г. impf. pom Riga tum crispum Linn.

de, das sich besudelt, concacare se. Повраќање, р, 1) дав Зurutjtelen, re- Погањење, и. дав Berunreinige , po

stitutio. 2) das Umkehren, reversio. lutio. Повраћати, ам, у impf. 1) иmfebren Погасипи, им, v. pf. паф еіnаnsеr аn,

maden, dazu bereden, facio ut quis re- löschen, exstinguo aliud ex alio, vertatur. 2) zurückstellen, reddo Погача, f. (ital. fogaccia ?) ungefauertas Певраћаписе, амce, v. r. impf. umfeb- Beizenbrot, panis non fermentatus. ren, revertor.

Погачица, f. dim, p. погача. Поврбај, cf. бердо.

Погибао, бли, f. Bеr untergang. Die &t= Поврвен, ЕИ, v. pf. (Рес.) Babinjtri.

fahr des Untergange, discrimen: ne Пововилин, ви, v. pf. (Срем.) men (in знам која му је погибао? Поврвљепи, ви, v. рт. (Ерц. )) mеngе зи. Погинуши, нем (погину и погибо), г.

fainmeulaufen), coufluo, concurro. pf. untergeben, fallen, intereo. Повргнуппи, нем, vilе поврћи. Поглавар, т.1 Бав обеrhарt, caput, Повредити, им, (Рес. и Срем.) vide Поглавица, f. duсtоr. повриједини.

Погладиган, йм , v. pf. ftreiheln, dПовређівање, п. Зав 2Bieberaufreigen mulceo. .

(einer •Виное), renovatio yulueris, rc- Поглапи, ам, vide погледални. volutio.

IIornês, m. 1) der Anblid, conspectus ; Погређірапи, Ђујем, v. impf. ( eine inn Angesichte, in conspectu :

Wunde) aufreißen, denuo aperio vol- „На погледу селу Невесињу nus, revello, rumpo.

2) der Blick, aspectus: chipawha 19 Повриједии, им, v. pf. (Ерц.) cine гледа.

Wunde aufreifen, revello yuluuş. Погледање, д. Вав береп паф cinca,

1

Веr tоmmеn fоl, expectatio adventan- Погрепспи, бем, т. pf. begraben, se

tis aut venturi, Погледати, ам, v, impf. паф cinem fe. погрешили, им, (Рес, и Срем.), vide

hen, der kommen soa, ihn erwarten, погријешитии. exspecto.

Погрешка, f. (Рес. и Срем.) vidе поПогледапти, ам, у. pf. einen Slid wers грјешка, fen, conjicio oculos aliquo.

погријали, јем, v. pf. (Ерц.) aufpätz : Поглунупи, немо, v. pf. паф ўer Rei. men, recoquo. be taub werden, obsurdesco.

Погријевање, п. (Ерц.) бав 21ufmarnica, Погнати, ам, vide покерапн.

reco ctio, rесаlfасtiо. Погналінсе, амce, vide пokeparaнcе. Погријеван, ам, v. impf. (Ерц.) аufa Погнутисе, немсе, т. г. pf. "ji pers wärmen, recoquo, recalfacio.

Watts peugen (а. 8. деr Xeiter), pro- Погријешили, им, т. pf. (Ерц.) feblein, mineo.

labi. Поговарање, п. бав деrlаuten. Loffеп. Погрјешка, f. (Ерц) Per Sehler, laposteosio (propositi alicujus).

sus, error. Поговарапiн, ам, . impf. jid, bеrtаuѕ Погу бипин, им, т. pf. 1) кога, иmbrid1=

ten lassen, significare verbis propositum. geii, intеrticio. 2) н. п. све нове Tlorobop, m. wiederholte nede, sermo nach einander verlieren, amitto aliud iteratus.

ex alio. Поговорили, нм, v. pf. 2) ein menig Погузијаш, m. Bеrефmaroger, parasitus.

reden, proloquor. 2) wiederholt sagen, Ilorysujalunya, f. die Sumarojerin, iterum dico.

parasita. Погодба, f. Der Bertrag, pаctіо. Погулипи, им, v. pf. D) abnagen, corПогодипін, им, v. pf. 1) еrrаthеn, con

rodo. 2) н. п. погулио сву воду, bina jectura assequor, divino, 2) treffen (im einsaufen, deglutiit. Schuße), ferio. 3) treffen (im Gemäl. IIorypumuce, ince, v. r. pf. sich krúm. de), ad vivum exprimo. 4) accordiren, men (vor Alter), incurvor.

verabreden, bereden, paciscot. Погушиши, им, v. pf. Dad cinaper Погодиписе, имce, y. г. pf. fit serglei. erstiden , suffocor.

фет, ассоrdіrеn, eins werberi, paciscor. Под, 11) unter, sub : под небом, поПогонили, им, v. impf. perfuфев и Пода,ј да мномі. 2) gegen, um bie Beit: treiben, coepi agere.

под старост, auf Die alten age; Погоњење, в. дав 2ntreiben, per gers под ноf, gegen Sie 97 at bin, sub such zu treiben, excitatio.

noctem, Погорелица, f. изгорелица, пожегли- Подавање, п. Зав rgeben, dеdіtіо.

ца, п. ј. она кала , или чарапа, у Подаватисе, дајемсе, у. г. impf, ji) коју се прстен сакрије двапіуп за- ergeben, dedo me. соніце кад се игра ірстена, cf, пр- Подавили, им, v. pf. падВеr kcije

erwürgen, suffoco, strangulo. Погорели , рим, v. pf. gängli abbren. Подавипи, подавијем, . pf. unter et nen, dellagro.

was wickeln, subvolvo. Погосподиписе, имсе, т. г. pf. ein Подавитисе, имосе, v. r. pf. паф деr

феrе wеrреn, fio dominus: погоспо- Reihe ersticken, suffocor alius ex alio. дио се, па не ће да ради.

Подавно,зiemli fanae ber,sic sаt рrіdеm. Пограбити, им, v. pf. rafj cn, rapio. Iogaj my, gib ihm's hin, porrige, da ci. Поградипи, им, v. pf. 1) авьејferit, Подапети, пнем, v. p. aufіраппеп, repariren, rераго, н. п. цркву, нама

intendo, tendo. стир. 2) паф einancer ni at cn (3. В. Пoдaпињање, в. дав 2uffpannen, in

bauen), facio, aedifico aliud ex alio. tensio, Пограђівање, p. casepariren,reparatio. Подпињапи, њем, у. impf. auffpana Пографівали, ђујем, y, inpf. reparis nen, intendo, tendo. ren, reticio, reparo.

Податиисе, амce, v. r. pf. fit сrgебе, lIorper, m. das Segräbniß, das leichen. begängniß, exequiae.

Подалив, ва, вo, frepдeбia, liberalis. Погребнії, на, но, geideni , finebris. Подбадање, в. Ба$ 24ufm и uter, Cas Погревање, р. (Рес. и Срем.) vidе по- Aufheizen, stimulatio. гријевање.

Подбадалін, ам, у. impr. aufmunter Погревати, ам, (Рес, и Срем.) vide beßen, stimulo. погријевами.

Подбадач, m. Der aufeker, stimulator. Погрејали, jevi, (Рес, и Срем. ) vide Подбацивање, и. дав Иuter lege, subвогриjаши.

jectio.

стен.

}

desio me.

.

« PreviousContinue »