Page images
PDF
EPUB

eilen,

wers

Позвeкiвати, кујем, у. impf. ertlin» Поискати, иптем, (у Сријему) vigen, persono:

dе побискати. „Позвекују поке на Виласу

Поскаписе, ишемсе, (у Сријему) :A!P, in. die Flachssplittern, festucu- vidе побнскаписе. lae іші. .

Поліпепи, тим, v. pf. (Рес.) Поздерка, f. eine glаф #fplitter, festu- Помітити, им, v. pf. (Срем.)} if it cula liai.

Покети, иптим, у. р. (Ерц.)) @ile fe. I'Apôb, m. der Gruß, salus, salutatio.

Ben, propero. ІІ.iздравити, им, v. pf. grujfen, begrüfə Појааши, јашем, v. pf. коњe, auffiber fen, saluto.

(aufs Pferd), conscendero equos : Поздрављање. п. Зав Фейjet, salu- „Кад појашу вране коње, tatio.

А припашу брипке сабе Поздрављати, ам, у. impf. begrüffen, Појавиши, им, v. pf naloten, anfüб. . salutare.

ren (die Herde), duco gregem, praeeo Поздравље, п. vіdе поздрав.

gregi: 1! зеленели, ним, v. pf. (Рес.) grün „Мајка Мару иза горе звала: По зеленили, им, v. pf. (Срем.) „Ајде Маро, и појави спадо По зелењели, ним, v. pf. (Ёрі )деп, Појавиписе, имсе, т. г. pf, i ofertə viresco.

baren, sich zeigen, appareo : nojabh= Позёпсти, бу, v. pf. н. п. шљиве,

ла се куга. opach, nach der Reihe erfrieren , ge- Појамчипіи, им, v. pf. па беr Reibe Ju perire.

zur Bürgschaft auffordern, facio esse Позивање , п. Зав $inlaben, invitatio, sponsorem alium ex alio. vocatio ad coenam.

Појање, п, бав біngen (in Ber Sire). Позивати, ам (и позивљем), у. impf. cantus (in ecclesia), einladen, voco ad coenam.

Ilojac, m. der Gürtel, cingulum , zona. Позлата, f. Die Bergolsung, inauratio, Појасаст, па, то, шürtel •, gejtreift, Позлатити, им, т. pf. bergoloen, ip- lineam albam habens. auro, deauro.

Појасина, f. augin.. Позлаћ івање, п. Зав 23rgotten, in- појасић, m. dian. v. појас. auratio.

Појасица, f. појасаспа коза, cine St. : Позлаћівати, кујем, у. impf, bergol: streifte Ziege, capella zonata. den, inauro.

Појата, f. (по Ерц.) 2) Ser etal, stabuПознавање, р. баѕ Rennen, cognitio. lum. 2) die Kammer, conclave: Познавами, најем, у. impf. Ееппен, „Да од њега бијел двор мирише, novi.

„И појала $e Омербег спава Познан, m. XannBname, nomen viгi. Појами, појем, v. impf 1) fingen (ta - Познана, f. Srauenname,

nomen femi

der Kirche), canto (in ecclesia). 2) vide

пјевапи, али се врло ријетко чује. Познаник, m. Ber Betannte, notus, fa- и то само у пјесмама , н. п. miliaris.

„Од погаче дупе плаче, Познаница, f. Die Betaпnte, pota, fe- А од проје дупе поје mina familiaris.

Појати, јашем, vidе појаати, Познанство, а. бie Betanutfфаft, fa- Појац, појца , n. Sеr ttefliфе Сänger miliaritas,

(in der Kirche), cantor egregius. Познатин, ам, v. pf. tennet, posse. Појебати, бем, у. pf. confuluere unama ІПознаписе, амce, v. pf. einаntеr tens neli, familiares sumus.

Појебљив , ва, во(obscoena vox) quae Позно, fpät, sero, tаrdе.

amat futui. Позобалің, бљем, v. pf. ($örner), auf= Појевтинипти, ни , v. pf. Doblfeil wet

effen, comedo: позобале птице гро- den, viliori pretio vendi. ђе, кокоши жипо, коњи зоб ; Појездипн, им, v. pf. (сп.) auffeti „Сви су коњи зопцу позобали, daherreiten, equos conscendisse : „А мој доро није ни такнуо

„Појездище иљада сватова Поигравање, р. бав 2uftangen, pupfen Појење, n. Фав $ranten, praebitio potus. vor Freude, exsultatio.

Појепсин, јебем, vidе појебати. Поигравати, ам, т. impf, pupfen, auf. Поjеспи, једем, v. pf. 2) vidе изјесtanzen, exulto, gestio.

MH. 2) ein wenig effen, paululum mas. Поиграли, ам, v. pf, cin menig tangen, duco. exsulto paululum.

Појефинити, им, vidе појевтинити. Поіграптисе, амсе, т. г. pf. cin menig Појии, им, y. impf. tränten, praebe (pielen, ludo paululum.

potum.

[ocr errors]

nae.

usus.

ex alia.

stro,

re se.

osteuso.

Појурити, им, т. pf. in Sie Slut Покипепти, пи, v. pf. (Рес.) überlad: treiben, fugo, in fugam ago.

Токеліппін, пи, v. pf. (Срем.) fen, reпојутарје, п. први дан по крсном Покіпљети, пип, v. pf (Ерц.) dundo

имену (други дан крсног имена), (лона ипд млијеко) бег зіреіtе gag be8 красно име, dies Покиснути, нем, покисао (и покиsecaudus festus sancto familiari,

снуо), у. pf. beregnet werden, pluvia Показати, ажем, v. pf. 3eigen, mon

humector.
ostendo.
.

Пскладе, f. р. н. п, Бијеле, Месне, Показаписе, кажемсе, т. г. pf. fik Божитње , Пепрове, Госпођине, blicken lajien, sich jeigen, ostende- Аранђелове и т. д. Веr Xaq por дер

Faste (die fastnacht?), bacchanalia? Показивање, р. дав зеіgеn, ostensio. Покладовање, п. гав покладе : аltеп, Показвани, зујем, v. impf. eigell,

actio bacchanalium.

Покладоватн, дујем, v. impf. aurpf. Покајати, јем, v. pf. кога, или шпо, Failmacht halten, agere bacchanalia.

einen räinen, ulcisci aliquem aut aii. lòknahâne, n. 1) das Vorbeugen, iacliquid.

natio. 2) das Schenken, donatio. Покајантисе, јемсе, у. г. pf. Buffе поклањами, ам, y, impf. коме што,

thun, bereuen, poenitentiam ago. Idenken, duno. Покалдрмии, им, v. pf. pflajtern, Псклањалінсе, амсе, т. г. impf. sterao (vian),

verbeugen, verneigen , inclinari. Покапанти, пљем, v. pf. 1) anträufeln, Покларање , п. бав 3upečen, opertus, beträufeln , stillatim conspergo. 2) bes

opertura, träufelt werden, conspergi "stillatim: lokaáramu, am, v. impl. zudecken, one

rio. покапала аљина крви.

Поклапи, кољем, v: pf. zusamdese Покарати, ам, v. pf. 1) cin menig au8:

filaren, macto unum ex alio. feiten, (au #greinen), objurgare ali- поклалисе, қољемсе, v, г. pf. rap • quantulum. 2) покарао га Бог, Gott

fen, rixor. , Баt ibn geftraft, reprehendit illum Поклекнути, нем, v. pf, Riebertnier,

deus. Покаралінсе, амce, v. г. pf. ftаив. Поклепапин, пиљем, у.

in genua procambo,

pf. н. п. сјекіScheiten, jich zertragen, jargio invicem se excipere.

ру, мопійку, glübeno mафеа ил

foärfen, candefactum acuo. Пікасами, ам, v. pf. ein menig trafen, Поклеціівање, и. да8 xiebertaiеn, protolutim coepi incedere.

lapsio iu gedua. Покаскивање, п. Рав 24ntrappen, in- Поклецивати, цујем, т. impf. пісеева cessus equi.

knien, procumbo iu genua. Покаскиван, кујем, v. impf. anfan. Пдклизнули, нем, v. pf. lausalei:

gen u trappen, incipio iucedere (dе поклизнулписе, немсе, v. г. pf j ten, lары equo).

(loco lubrico). Покварити, им, v. pf. Derberten, бе. Покликнути говоритсе и поклип), нған, chädigen, corrumpo, depravo.

v. pt. ausrufen, Freiden, exclano. NÒKBACHMI, AM, V,

pf. beneßen, hu. IIokaoh, m. i) das Gejdeak, donur, mecto.

Поклону се у очи не гледа (полПодівање, . дав Betlopfen (3. њеној се кобили у зубе не гледа)Dengeln der Sense), pulsatio,

2) die Verbeugung, inclinatio : Bata Поківати, ам, v. impf. н. п. косу, брате, поклон имамо ; по здрав к

ш, і опкиващи, betlopfen, pulso поклон; поклон до црне земље ; (compuogo).

„Обрнисе, поклонисе, Докидапти, ам, v. pf. 1) zerreifen, dis- „Поклон домаћину —

rumpo. 2) berabreißen, detraho. 3) KO- Поклонни, им, v. pf, fфеntеn, dоо. шару, айвmillen, eapargo (ejесtо ster- Поклонитисе, имce, y. г. pf. jid pers core).

beugen, verneigen, inclinor. Покидатисе, дaмoсe, v. г. pf, од смија, Поклоњање , п. vіdе поклањање.

vor Laden bersten , rumpimur risu. поклоњамин, ам, vide поклањапія. Покилавиши, им, v. pf. па беr Reibe Поклоњаписе, асе, vide поклав

einen Bruce (Leibchaden) verursachen, berpias concilio.

Поклопац, пца, m. rіdе заклопац. Докнлавитисе, имосе, v. г. pf. паф Покліпити, им, v. pf. зидеtеп, оренія

der Reihe Brüche bekommen, hernias lokaonymuce, kmce, v. r. pf. fid A-1 sibi conciliare.

hinduden, conquiuisco remitto membra

[ocr errors]
[ocr errors]

veo.

nur

Поклопністца, г. (см.) See Tedel, oper- Покріпак, тка, кo, siemli, Turs, culum:

breviuscnlus. „Од копља и градили носила, Покрапии, им, у. pf. kürzer machen,

А од штита гробу поклопнице verkürzen, abkürzen , decurto. тібкиьишків , adv. twie'ев in Bйфееn іft Покраінвање, р. Вав 26tätgen, decur

(0. i. altslawisc), lingua librorum (ec- tatio. clesiasticorum).

Покраffівати, кујем, т. impf. абеür. Поковатн, кује, т. p. 1) beklopfen, zen, decurto, brevius reddo.

pulso, compungo. 2) па cinancer Покренутия, нем, v. pf. riden, mo

idhmieden, cudo aliud ex alio. Покој, ш. бie Tube, requies. Бог да Покретање, п, бав Веwegen, commoму души покој да!

tio. Токојні, на, но, беr реrjtorbene, feli. Покретапи, рећем, v, impf. беwegen, ge, defunctus.

commoveo. Покондиришиҫе, имce, y. г. pf. Seфer Покривање, п. бав Ведеden, conte

werden, fo poculum, in dem Sprüch: сtiо. morte: Кад се пиква покондири, Покрівати, ам, т. impf. Bebeden, con

wenn der Geringe ein Herr wird tego. Покопати, ам, у. pf. 1) nach der Rei. Nokpúbamuce, amce. 6. r. impf. fich

be begraben, composui omnes. 2) nach bedeđen, coutego caput. Der Reihe ausgraben, effodio unum lokpribay, m. die Dede, Bettdede, straex alio :

н. п. покопао сву репу, gulum. ропікву. 5) ein menig graben, paulu- Покрівача, f. поњава, што се поJum fodio.

KOHBA Home, eine Koßendede, straПокопница, ғ. бав зweite Braben Дев gulum rusticius.

Weinbergs, fossio vineae secunda. Покрижак, шка, m. (у Јадру) sin Sex Покор, ш, і) беr xavel, gereфte Bot. ит беn Спасов дані, бав абеr, würfe, opprobrium :

dem Volke bekannt, nicht im Kalender „Од Бога је велика гризота,

steht, dies festus circa ascensionem do. „А од људи покор и срамота

mini, 2)ein Mensch, der zum Vorwurfe gereicht, Kokpumu, pajen, v. pf. bedeđen, cona

оррrоbrium : мучи покоре један ! tego. Покоравање, п. бав Иntermerfen, Иn. Покритисе, ријемое, т. г. pf. jih bе. terthänig: machen, subjectio.

deden, contego caput, IIokopásamı, am, v. impf. zu Paaren lóxpoB, m. die Leichendeđe, idas Leis

treiben, unterwerfen ; sub potestatem chentuch , pannus funebris. redigo.

Покровац (покровац), вца, m. eine (rope Покбран, рна, но, geforfаm, obedi. bärene) 'Pferdedecke, stragulum ad opeПокорну главу сабља не

riepdum equum. jeчe (fo birt man eB, mit бет 24ccuf.). Покрівчина, augm, p. покровац. Покоризмнi, m, (von quaresima ?) оно Покровчић, m. dim. . покровац.

вријеме између васкрсенија и Бур- Покројипи, им, v. pf. (Steiler) gufфnei. Бега дне: колико има ове године den und machen, conficio vestem. покоризмика? кад Бурђев дан бу. Покропити, нм, v. pf. befprengen, де у очи васкрсенија, онда покориз- conspergo, aspergo. мьћа нема ни мало.

Покрпити, им, v. pf. fiden, гераго, Покорили, им, v. pf. untermerfen, sub resarcio. potestatem redigo,

Покрпилисе, имсе, т. г. pf. jih ju. Mokophocm, f. die Unterwürfigreit, der Sammenfliden, resarciri. Gehorsam , obedientia.

Покрспипи, им, т. pf. 8um Chriftex Покосипи, им, v. pf. abmdben, demeto. madeu, Christianum reddo. flokpaha, i. der Diebstahl, furtum. Покрспитисе, имсе, т. г. pf, cin Покрај, neben, langв, juxta : прође по- Christ werden, fio christianus.

крај мене ; покрај воде и пi. д. Покришити, им, v. pf. Bufammеnѕее. Покрајац, ајца, р. таппвпате, по- chen, confringo.

Покришеник, m, vide покрштењак. Покрајина, f. (ст.) vidе крајна: Покриленица, f. eine, bie i taufen „Чадор петье Краљевићу Марко lassen, proselyta Christiana. „На Арапској љутој покрајини Покршењак, m. Bеr fіt - Баt taufen Покрасти, радемі, v. pf. і) паф Ber lassen, proselytus Christianus, Rise fteblin, furor aliud ex alio. 2) бе. Покудни, им, v. pf, tapelin, vituрего. stehlen, alicui furor.

Покуњитисе, имce , , г. pf. Tea Sopf

ens.

си.

men viri. .

[ocr errors]

вами.

bängen lassen, demitto caput, auri- на обично избирају (затопо неки та culas.

пају да с њега могу били среќни, Покупити, им, v. pt. auffammeln, col. или несрећни, оне цијеле године) и lige, lego

зовну (прије Божића на неколика Покупиписе, имce, v. г. pf. (1јuѕ дана), или држе једнога сваке го. janimenziehen, contrahi.

дине. Полажајник понесе у рукавиПокупівали, пујем, v. pf. auftaufen, ци жита, па кад на зове с врата coeino.

ристос се роди, онда поспе из Покурац, рца, m. „Оди снащо сједи руке җипіом по кући (а из куће 50

на покурца мога” (мјесто на по- tiосле њега, и одговори му: ванс, кровац, сі. по зајарипин.

пину роди); па онда скреше Поћ урачити, им, v. pf. 3ит Bolfc бадњаке, п. і. узме вampaь, па machen, facio esse lupum,

удара њиме у бадњаке ће горе да Покурјачипінсе, имce, v. г. pf. 3ит скачу варнице) говорећи: оволиPulfe werden , fio lupus.

ко говеда, Оволико Боња, пекуће, . 12ав раи ёgeräth, supel. оволико коза, оволило ова11 окућство, nj lex.

ца, оволико крмака, оволиПокуцавање, п. Вав 2nfФlagen, Slo. ко кошница, оволико среће и pien, pulsatio.

напрешка и т. д. потом разгрПокуцавали, ам, v. impf, auflage, не пепео накрај огњuna и мешflopfen, pulsare.

не онђе неколике паре, или у крутно Пок уцапти, ам, у. pf. 2) обруче, бie Какав новац (како који може keReife ein wenig fester anschlagen, pul

који донесе и повјесмо ме преѣјеsando firmo. 3) cin wenig klopfen, pul.

си преко врата. Кад га посаде ие so paululum.

сједе, онда га жене огрну губером Покупцкивање, p. dim, p. покуцавање.

или поњавом : да им се вапа дебео Покуцкйвапи, кујем, dim. р. покуца- скорупі. Пошто му даду піе зало

жи што и напjеcе ракије, онда Пола, f. Die pilfte, dimidium : цола олінде својој кући, па дође опелі

мени, пола теби, bal6 mir, balь бir. послије ручка, пе га часте и поје Пола, f. hyp. p. Полексија.

до мрака; доста пуша га опоје ще Полагано, fate, leniter, paulatim. се и побљује (и кажу да је то добро). Полагање, р. 1) бав 23orlegen (Oев Sut.

Кад већ пође кући, онда га дарују, ters), praebitio (pabuli). 2) das Legen, пі. ј. даду му мараму, или чараве, positio. 3) das Speisen mit einem ein: или назувице, и колач. gen göffel, uѕus communis unius tan- полажајников, ва, во, бев полажаtum cochlearis ad manducandum. 4)

ник, primi salutaloris. das ablegen, Abfenten, propagatio. Полажење, п. 1) рав 23efumen, vіѕіtаtіо, Полагаши, лажем, v. impf. 1) niebets

salutatio domestica. 2) das Abreista, legen, pouere in terra. 2) dein Biebe profectio. Sutter worlegen, praebeo pabularm. 3) полазак, ска, m. Die Abreife, profectio. лозу у винограду, einen Зweig аblеа Полазиши, им, v. impf 1) apreiјед, gen, absenken, propaga.

proficiscor. 2) кога, bеfumen, invisa Полагани, ажем, v. pf. 1) cin men'g

(понајвише на божић). Tugen, mentior paululuni. ) пафlugeni, Полазнисе, ищce, v. г. impf. с Ким, mentior post (secundum aliquem,

einander besuden, salutari iavicem. Полагаписе, лажемсе, v. г. imрt. mit Полазнік. m. vіdе полажајник.

cinem giffel effein, uno tantum coch. Полазніков, ва, во, се полазнь,

leari manducant alius post alium. salutatoris. . Полагиватье, п. Bas takligen, men. Полако, vidе полагано.

dacium post (secunduin) alium. полакомипінсе, имce, y, г. р. на Полагивали, гујем, v. impf. паbligen, wmo, beftige Begierde nach etwas bus juvo mentiente : један лаже, други

kommen, habjüchtig !erden, concupisce полагује.

(besondere nach Geld). Полажа, f. и. ш. (im plur. nur f.) деr Полегацин, ежемо, (Dec. и Срем.) 11Nachlügner, adjutor mendacis : ca. dе полијегати.

Полғдинсе, исе, v. г. pf glаttrijet Полакај, m. 218eignatt&beju, saluta- (eisig werden), glacior , fit glacies la. tatio die natali Christi.

brica, , Полажајник, m, Per crite 3 «Гифеr gu Поледица , f. Bas Blatteiѕ, ѕlacies Weihnachten, qui primus ad aliquem

brica. invisit die natalii christi, Полажајң!- Полеђина, f, pas ütenje {vom s!

сала се лажа и полажа.

[ocr errors]

пола.

[ocr errors]

оставља на

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

de, Thierbalge, im Gegensate des Mondbyha, f. die Hälfte, dimidium, vide

Bauchstückt), pars dorsalis. Полежака, f. Suurugbrot, Ba® 34 Tan. Половини, им, y. impf. 1) роп пола,

ge im Backofen gelegen, panis e zea halbiren, in zwey theilen, dimidiare. 2) nimis diu coctus.

von AOBHN, zusammen fangen (auf der Полежати, жим, v. pf. ein menig ties Jagd), ad unum omnes capio. gen, paululuto cubo.

Половљење, в. дав фalbіrеn, dinidіаtіо, Поленсија, 1. $rauename,nomen feminae. Половница, f. Die palbfrukt (533eigen mit

Полепање, п. (Рес. и Среуг.) vidе по- Хpgеn gеmеngt, trainifф соржица), E лијепање.

triticum mixtum secali. Полетар, т.

1üter (füger) 2302 . Пдлог, m, jajе, што се Полепарат, рца, m.gel, ayis ad vo- гнијезду, да би кокош опет сније • landum firmata , pennata,

na onke, das unterlegte Ey, damit Полёпати, екем, (Рес. и Срем.) vide die Henne dort lege, opum subjectum полијепати

gallinae positurae. Toaememia, mum, v. pf. (Pec.) flies Tocomâp, m. der Dieb der unterlegten - Поле типи, им, у. pf. (Срем.) gen, Eper, ovorum suppositorum fur.

Полскепти, летим, v. pf: (Ерц.)) volo. Положара, f. Die biebinn (8. 3. Эün= - Полећи, лежем (и полегнем)

din) unterlegter Ever , (canis) quae fu, sich legen, sterui, iuclinari:

ratur ova supposita, „Шеница му по долу полегла

Полда:

ни, им, у. pf. ) nieberlegen, Полешківање, п. бав оftmаlige Rie. pono humi. 2) Futter vorlegen, praederlegen, intercubatio.

beo pabulum. 3) 103y, einen Zweig abe ПолеruКівали, кујем , v. impf. fit oft legen, propago. niederlegen, intercumbo.

Положипінсе, имсе, т. г. pf. fit legen, Поливање, п. (Срем.) vidе дољевање,

inclinari. Полівали, ам, (Срем.) vidе пољевали. Положница, f. See аblеger (von bet Полiзапии, ижем, v. pf. 1) ein menig Rebe), propago.

Tetein, aliquantum lambo. 2) gang ab. Полокаң, очем, v. pf. аив(Фlürfen, leden, delambo.

absorbere (wie der Hund, die Kage). - Полијегали, ежемо, у. pf. (Ерц.) паф Поломити, им, v, pf. gerbreфen, ster

der Reihe pidh legen, cubitum co alius no, confringo : поломио вјетар шуex alio.

му; поломили копља и т. д. Полијелеј, m. (поливало») Der Kronteuф. Полошкe, liegeno, ut jaceat. ter, Tychnuchuѕ, polyelaeum.

Ilonyra, f. die Stange (von Holz oder Полијешање, п. (Ерц.) сав Sliegen, vo- Metad), palanga, vectis. latio, volatus.

Полугрошница, f. Rünje , pon einem Полијепалци, ећем, v. impf. (Врц.) baiben Piaster (rpow), monetae genus.

Riegen, volito. Полипсап, пшемо, v. p. паф еіnаn. Полудин, им, v. p. cec.narrifФ.

der ümkommen (von Thieren), intereo Полјьетін , дим, v. pt. (Крц.) nig met. nnus ex alio.

den, mente capi. Политапи, ам, v. pf. Dinnbefфеigen, , Полужили, им, v. pf. н. п. кошуље, concaco tenui stercora.

npehy, laugen, lixivio lavo. Полипін, лијем, y, p. begieрcii, per- Полуњиптисе, имce, v. г. pf. fіntеr bot

lid hinsehen , oxu. poll sum. m. ein Maß (ein halbes Seidel Полуока, f. ein Rap ( eine bal6е ола haltend), liemina.

baltend), mensura dimidiae o ka e. Полица, f. бie samoleite, taenia (in pa- Полупали, ам, v. pf. ) serflagen, riete).

contuudo, confringo. 3) ein wenig idla: Полица, f. 1) dim. р. пола, 2) беr Веб

gen, pulso paululum. selbrief, der Wechsel, syugrapha.

Полупалінсе, амсе, т. г. pf. полупали Поличица, f. D) dim. E. полица. 2) ба в се Срби с Турцима, бабеn fi, geprüя Haspelbretchen, Weifþretchen, assercu- gelt (im Gefechte), pulsarunt se invią

сеm (in pugna). Полован, вна, но , pat6 абgetragen ,

Полушан, m. Bеr nur batb einem Boteв.

ftamm angehört (weil Vater oder Muta Нии издвори коња ни оружја, ter nicht davon ist), ein Mulatte, par „Ни доламе нове ни половне

tre aut matre barbara natus. Половіче, ела, p. cin Sap von einem Пољак, т. 2) Selpwater, custos agrobalben simer (половину акова), са

rum. 2) eine Ürt Krankheit, morbi gey nus. 3) der Pole, Polonus.

fuudo. . Полић,

lus rhombi.

attritus :

dus dimidiae amphorae.

« PreviousContinue »