Page images
PDF
EPUB

Пуштами, атı, v. pf. laffent, mitto. cf. пустими.

Пуштами, ам, v. impf. faffen, mitto. Пуштеница, f. 1) bie Gefdjievenе, mulier dimissa a marito. 2) ber 3reig, den der Reiter im unwegsamen Walde zurückbeugen muß (um nicht davon im Gesichte verwundet zu werden) und dann auslägt), frons arboris reclinata ab iter faciente per silvam. Ишао ђак кроз чесму на коњу, а калуђер за њим; нагази ђак на такову пушпеницу, па је савије за собом и рече калуђеру: „Чувајсе, дуовниче, пушменице. ." А калуђер помисли на пуштеницу л), па рече: „Пуштај је ва истину на ме, ако је млада. Тек шло је он то изговорио, а нуштеница њему преко очију: зашmo je и oнa била млада, а ђак о пуштеници ) није ни сањао. Пушчани, на, но, н. п. пра, зрно, калуп, шипка, Semihra, jaculato

99

rius. Пушчемина,

Пушчина, f.l
f. augm. 5. пушка.

Пушчица, f. dim. v. пушка,

[blocks in formation]

cf.

3) намастир у Фрушкој гори. Врдник. Раваничанин, калуђер из Раванице. Раваничка, ка, ко, Раваница.

Равањ, вња, m. мјесто између Саве и Засавице (у Мачви више Митр. вачке скеле). На Равњу је био Срд

ски шанац.

Равнање, п. das Ausgleichen (zweit
Streitender), reconciliatio.
Равнами, ам, v. impf. ausgleiden, utu
gleichen (Streitende), compono,
Равніна, 1. Die Ebene, planities.
Равними, им, v. impf. ebnen, aequo,
Равница, f. vide равнина.
Рад, m. Die urbeit, labor.
Рад, да, до, gern, lubeus : ja caw pat
мо учиниши, id thue eš geti, H.
lubens.
Pa

Б

facio

Рада. f. Frauenname, nomen feminae.
Радак, m. Жaansuame, nomen viri
Радан, m. Mannôname, nomen viri
Радана, f. Frauenname, nomen feminat.
Радас, m Mann name, nomen viri.
Раде, m. hур. v. Радоица.
Раден, м. Жаnnôname, nomen viri.
Раденко, m. Wanusname, nomen viri
Радема, m. Mann name, помен i
Ради, megen, ob um Billen, pro
pter: Бога ради, um Bortes Sileni
„Сењани се у лов подигнули
„Среће ради на Божић у умру -..
Радивоје, m. Wannôname, nomen .
Радин, m. ein arbeitfamer Den[4,
ma laboriosus.

Радин, ш. Mannôname, nomen viri
Радинко (Радинко), m. Жалпóваше,

29

крај воде Равана Раван, вна, но, eben, pianus.

Раваница, 1. 1) ријека у Ресави. сf. Раван. 2) намаспир на мој ријеци.

nomen viri.

Радисав, m. Mann name, nomen viri Радищи, им, v. impf. 1) arbeiten,

ього. 2) што радиш? прав шафіі No wie gehts dir, quid agis. Радич, m. Mannoname", nomen viri Радиш, m, (frain. вртавка, fe

freuen, gaudeo, laetor. Радовац, вца, m. Dannôname, nomen

Г

Pa

Рад вашничанин, калуђер и Ран

Pa

Pa

Fa

Pa

Pa

Pa

[ocr errors]

fa

Pa

H

Dradibaberl, d. 1. dreh dich Bärsden,
Радиша, m. Mannśname, nomen vin
Радман, m. Таnnoname, nomen viri
Радмил, m. Mann name, nomen y
Радмир, m. Mannśnome, nomen vin
Радна, f. Frauenname, nomen femise.
Páдо, m. hyp. v. Радоица.
Радо, gen, lubenter: радо в
војску.

A

Радоба, m. Wannsname, nomaen Fin
Радобуд, m. Mann name, nomen
Радован, m. Viannôname, nomen vi
Радовање, n. Dag Jreuen,

gaudium.

&

Радовашисе, дујемсе, v. r, impl. i

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

h

Pa

[ocr errors]

вашнице. Радовашнички, ка, ко, чоп
Радовашница.
Радица, m. Тапи пате, nomen viri.
Радоје, m. Mann name, nomen viri.
Радојка, f. Frauenname, nomen feminae.
Радојко, m. Mannôname, nomen viri.
Радоња, м. )ann name, nomen viri.
Радосав, м. Wannôname, nomen viri.
Радосан, сна, но, vide радостан.
Радост, f. Die Freuve, gaudium, laetitia.
Радосман, сна, но, freudig, laetus.
Радома, m. Mannsname, nomen viri.
Радош, m. ię ulufgabe, res gratis ad-

dita rei bene venditae.

[ocr errors]

Радош, м. Жannšname, nomen viri.

Радука, f. Frauenname, nomen feminae.
Радукан, m. anntname, nomen viri.
Радул, m. Dann name, nomen viri.
Радула, f. Frauenname, nomen feminae.
Радулин, m. Mannoname, nomen viri.
Радун, m. Жаnn$name, nomen viri.
Радусин, m. Wanngname, nomen viri.
Рађање, n. 1) Gebären, partus. 2) Das
Fruchtbringen; fertilitas.

вина..

ађен, м. Жаnnsname, nomen viri.
am, f. der Rocken, secale cereale Linn.

-ажалишисе (разжали писе), ли ми се,
v.pf. lets thun, doleo: ражалило му се.
ажаи, на, но, н. п. леб, слама, по-

deus, secalinus. ажањ, жња, m. Der Braffpief, veru. аженимисе (разженишисе), имсе, v. r. pf. q. d. sich entweiben, uxorem exuo. Ласно се ожениши, али се мучно раженими. ажећи (разжећи), ежем, v. pf, vide распалити 1. ажљевање, п. (Ерц.) baš uusgiefen,

tensio. áђати, ам, v. impf. 1) gebären, pario. 2) Fruct bringen, fero fructum : pађа. Виноград, воће. ађатисе, aмсе, v. г. impf, aufgehen, orior: paђace сунце. áђевина, 1. еще кнежина дег наија уon - Зворник (морао је некад бити онђе некакав Рађ, Рађа или Рађо: зашто у Рађевини има некакво мје смо, које се и данас зове Рађев камен). Рађевац (вца), човек из - Рађевине. Рађевка, жена из Рађе вине. Рађевски, ка, ко, bon Pale

effusio.

ажљеваши, ам, v. impf. (Ерц.) аub.
giegen, effundo.
ажњић, m, dim. v. ражањ.
ажовница, f. Kodenbrot, panis seca-

kommen (vom Rausche, vom Phantas firen), redeo ad mentem. 2) разабрао ce, be6, ist schön aufgegangen, nicht tallig, panis bene coctus, rarus. Разавити, вијем, vide развити. Разагнати, ам, vide рашћерами. Разапети, пнем, v. pf. ausipannen.

extendo: чадор, коња, човека и т. д. Разап масе, пнемсе, v. г. pf. d auf

stellen daß Niemand vorbei kann, impedire transitum. Разапињање, n. bab ulusfpannen, ex

tensio.

Разапињални, њем, v. impf. aus{pan= nen, extendo.

Разапињатисе, њемсе, т. г. impf. Ф gespannt ausstellen, extendi, ne quis transcat.

linus.

азабрати, берем, v. pf. 1) in Grfal. rung bringen, reseio, exploro. 2) unter. scheiden, verstehen, intelligo. азабратисе, беремсе, т. г. рf. 1) 3u fid

Разасипање, n. a 3erffreuen, sparsio.
Разасипати, ам (и разасипљем), т.
impt. geriireuen, dissipo.
Разаслами, зашљем, v. pf. gerfdicen.

ausfenden, dimitto (in diversas partes). Разастирање, n. Da Mlušbreiten, ex

Разастираши, рем, v. impf. ausbreiten,

extendo.

Paзасмрти, ем, разастръѳ, (Рес. и Срем.) vide разастриземи.. Paзaстријеми, рем, разастрьо, v. pf. (Ерn.) cusbreiten, extendo, explico. Разасуши, спем, v. pf. auseinander ftreuen, spargo. Разбарусими, им, v. pf. m.j. косу, Разбаруситисе, имсе, v. r. pf. Разбацати, ам, vide разбацити. Разбацивање, n. Das Huseinandermer. fen, disjectio. разбацивами, цујем, v. impf. auseinz ander werfen, disjicio. разбацити, им, у pf, jermerfen, disjicio. Разбећисе, бегнемосе, (Рес. и Срем.) vide разбјећисе. Разбигуз, mn. (halb im derge) bas Glatt eis (worauf man sich den Hintern zer fchlägt), glacies Jubrica. Разбијање, п. 1) bas Berialagen, disjectio. 2) das Schlagen, Besiegen, fu gatio. 3) das Auswechseln in kleine Münze, permutatio, 4) das Verhindern, impeditio, aversio. Разбиjати, ам, v. impf. 1) geridlagen, disjicio. 2) den Feind schlagen, fugo. 3) дукат, талијер, банку, Gelo med s feln (in kleinere Münze), permuto. 4) vers distineo. hindern, impedio, retineo, Разбирање, n. 1) va& [фön. uno lodfera Aufgehen des Brotes, raritas panis 2) das Verstehen, intelligentia. 3) Ets kundschaften exploratio.

mit zerrauften Haaren da seyn, crinibus impe

xis sum.

Разбирати, ам, v. impf. 1) qustlauben, seligo. 2) erkundschaften, exploro. 3) ver· fteben, intelligo. Разбиратисе, амсе, v. г. impf. zu fid tommen, ad mentem redeo. Разбити, бијем, v. pf. 1) н. п. лонац, чашу, geridlagen, disjicio. 2) војску, falagen, fugo, vinco. 3) дукат, in Fleine Münge wedfeln, commuto. 4) serhindern, impedio: Keo cam да идем у лов, па ме разби Ранко ; Кедисмо да копамо кукурузе, па нас разби киша.

Разбјекисе, бјегнемосе, т. г. pf. (Ерц.) auveinander flieben, diffugio. Разблаживање, п. да Вérfügen, dul

coratio.

Разблаживати, жујем, v. impf. н. п. млијеко, verfügen, dulcoro. Разблажими, им, v. pf. verfügen, dul

coro.

Разблудиши, им, v. pf. н. п. овцу, ал gewöhnen, daß es uns nachfolgt, mansuefacio,

"

Разблудница, f. m. j. овца (см.), ein Schaf, das uns nachfolgt, aus der Sand frift, u. f. m. ovis mansueta: „Ти помузи овцу разблудницу, „Залиј цвијет кроз манку свиралу Разбој, м. 1) ber Beberftubl, machina textoria. 2) (см.) vide разбојишме: ,,Она иде на Косово paвнo, ,,Па се шеће по разбоју млада, ,,По разбоју честитога кнеза Разбојиште (разбојиште), n. Drt, wo cine Galact gewejen, locus ubi proe

lium fuit.

Разболеписе, лимсе, (Рес.) 1 vide Разболишисе, имсе, (Срем.) разбо

демисе.

Разбољемисе, лимсе, v. r. pf. (Ерц.) erfranten, morbo corripier. Разборим, мa, mo, 1) verständlich, leidi begreifend, intelligens, н. п. човек. 2) (см.) meit (vom $leive), amplus ,,ко ми реза борну сукњу? ,,у појасу сабориту,

:

у скумови разбориму? Разбрајање, п. 𐐨об Zluteinanderzählen, dinumeratio.

Разбрајами, ам, v. impf. abgählen, di

numero.

Разбрами, берем, vide разабрати. Разбралисе, беремсе, vide разабра

мисе.

Разбратими, им, v. pf. entbrüdern,

disjungo fratres. Разбрамитисе, имce, v. r. pf. ми смо се разбралили, mir nennea uns nidyt mehr Brüder, rupimus fraternitatem. Разбројити, им, v. pf. abzählen, di

Aumero

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Разведритисе, рисе, т. г. рf. fid as beitern, serenor. Развејавање, р. (Рес. и Срем.) vide развијавање.

Развејавати, ам, (Pec. i Cpem.) vide развијавати. Развејами, јем, (Рес. и Срем.) п развијати. Развенчавање, n. (Рес. и Срем.) via развјенчавање.

Развенчавати, ам, (Рес. и Срем, гіз развјенчавами.

Развенчами, ам, (Рес. и Срем.) sis: развјенчати.

Развеселиши, им, у. pf. erfreuen, gaz. dio afficio. Развесељавање, n. Daf Grfreuen, X heitern, exhilaratio. Развесељавати, ам, v. impf. quite tern, exhilaro. Развести, ведем, v. pf. 1) auseinset: führen, in diversa duco. 2) auŝeiner der treiben (z. B. einen Topf auf de Scheibe), diduco, Развести, везем, v. pf. 1) auselnost fahren, diveho. 2) singend oder weinol weit autholer, diduco. Развести, везем, v. pf. Die Writt auflöfen, resolvo neu pictum, releas

[ocr errors]
[ocr errors]

Разбијавање, п. (Ерц.) bas gerworfein,

diventilatio.

Развијавати, ам, v. impf. (Ерц.) зе.
morfein, diventilo.
Развијање, n. Vaš GntwideIn, explicatio.
Развијаши, вијем, v. pf. (Брц.) gecmors
feln, diventilo.

Развожење, в. Da3 Huseinanderführen,

divectio.

Развијами, ам, v. impf. aušeinandermtdeln, divolvo, explico. Развијевање, n. vide развијавање. Развијевами, ам, vide развијавати. Развикамисе, вичемсе, v. r. pf. ins Gdrenen formen, inclamo. Развити, вијем, v. pf. entwickeln, aus. einanderwickeln, divolvo, explico. Развјенчавање, п. (Ерц.) даз Entfrån. zen (vie Erauung ungeft) ehen maden), discoronatio? Развјенчавати, ам, v. impf. (Ерц.) ent. Prängen, discorono. Развјенчати, ам, v. pf. enteränjen (zu rüdtrauen),demo coronam nuptialem (?): кад се један пут вјенча, не може се развјенчами. Развлачење, n, 1) Das Huseinanverzie. hen, distractio. 2) das Verziehen (des Kindes), mala educatio. Развлачити, им, v. impf. 1) verziehen, distraho. 2) Das Lind verziehen, corrumpo puerum nimia indulgentia. Разводити, им, v. impf. 1) auscinans derführen, duco in diversa. 2) ausweis ten, diduco (z. B. den Topf). Развођење, п. 1) bas uuteinanderfühe ductio in diversa. 2) das Ausweiten. didu ctio.

ren,

Развозими, им, v. impf. н. п. на колима ђубре, anôeinancerführen, di

veho.

Зазергнути, нем, vide разврћи.
Разврнути, нем, v. pf. aufmerfen, auf
brechen (die Nuß), disrumpo.
азврсти, врзем, v. pf. lošriđeln, ex-
pedio.

азвртање, п. дав uu werfen, disruptio. азертати, врћем, v. impf, aufbreden,

disrumpo.

азврћи (говориме и разѣргнути), вргнем, vide разметнути. азвршивање, п. дaš ubgipfeln, demtio

a summitate.

703

Разгађати, ам, v. impf. gertheiten, di

stribuo.

азвршивати, шујем, v. impf. н. п. сијено, abgipfeln, som Gipfel nehmen,

demo de summitate.

азвршити, им, v. pf. н. п. сијено,
abgipfeln, demo de cacumiue.
азгући, учем, v.
straho. 2) verziehen (ein Kind), indul-
pf. 1) gergiehen, di-
gentia corrumpo.

азгађање, u. 868 3ertheilen, distributio.

Разгазиши, им, v. pf. außeinander tres
ten, disculco.
Разгалити, им, v. pf. баз unbe agen
vertreiben, exhilaro,
Разгалишисе, лисе, v. г. pf, н. п. ври-
jeme, heitert fich auf, wird schön.
Разгаљивање, n. Das Hufheitern, exhi-

laratio.

Разгаљивати, љујем, v impf. Daš unz behagen veetreiben. exhilaro. Разгаљиватисе, љујесе, v. г. impf. f aubleitern (vom 2Better), serenor. Разгласити, им, v. pf. befanut maden, divalgo.

Разглашивање, п. даб Betanntwerben,
divulgatio.
Разглашивати, шујем, v. impf. betannt
machen, divulgo.
Разгледање, п. Даб Бефаuen, dispe-

ctio.

[ocr errors]

Разгледани, ам, v. impf. betradten,
dispicio.
Разгледати, ам, v. pf. anjelen ri dis-
picio.

Разглобиши, нм, v. pf. н. п. лијес, aus. einander fügen, auseinander thun, disjungo.

Разгњевипти, им, v. pf. erzúrnen, irritoРазгњечими, им, v. pf. getlneten, condepso.

Разговарање, n. 1) ba& Hefpred)en, confabulatio. 2) das Ermuthigen, animi additio.

Разговарами, ам, v. impf, einem Bes

kümmerten Muth einsprechen, animum addo. Кукај мајко те ме разговарај. Разговаратисе, амсе, v. r. impf. fid

besprechen, colloqui. Разговêман, шна, но, (Рес. и Срем.) vide разговијетан. Разговијетан, мна, но, (Epy.) deuts lich, nicht untereinander, distinctus : разговијемно говори, пише ; кад ко разговијелно говори Њемачки, ја све разумијем. Pазговор, m. i) Das Befprüd), collo quium. 2) Trost (das Ausreden von traus rigen Gevanten), consolatio: „Моја мати јадна разговора Разговорак, рка, m. (crn.) dim. v. раз

――――

Х

говор 2.:

„Ту су мајци танки разговорци
Разговоран, риа, но, човек; gefpräs
Фig, adfabilis.
Разговорити, им, v. pf. einem wiеvеr

wieder,

Muth einsprechen, animum recreo.
Разговорим се, имсе, v. г. pf. fid be
fprechen, colloqui.
Разгодиши, им, v. pf. bertheifen, di-

stribuo.

Разгонами, им, v. impf. auteinánber Раздавати, дајем, v. impf. Jergeben,
treiben, dispello.

distribuo.

Раздалеко, weit auseinander, distant
ab invicem.

Раздами, ам, v. pf. auseinander дебеп,

dido.

Разгоњење, п. va Ulufeinanberjagen, dispulsio. Разгорелисе, рисе, v. г. pf. m. ј. ваmpa, ju lut brennen, caudeo (de igue). Разграбити, им, v. pf. jerraffen, diripio. Разградиши, им, v. pf. 1) entzäunen, demo sepem. 2) außeinander thun, re„Штогођ браћа -- саграде, „То им виле све за ноћ разграде — Разграђивање, п. 1) 𐐨as Cntyäunen, disseptio. 2) das Auseinanderihun, retex

texo :

tura.

[ocr errors]

Разграђивати, ђујем, v. impf. 1) ent.
Räunen, diruo sepem. 2) auseinander
thun, retexo, solvo.
Разгранатисе, насе, v. г. pf. н. п. др
во, 3meige treiben, diffrondesco.
Разгребами, бем, vide разгрепсти.
Разгревање, п. (Рес. и Срем.) vide раз-
гријевање:
Разгревами, ам, (Рес. и Срем.) vide
разгријевами.

Разгрејавање, п. (Рес. и Срем.) vide
разгријавање.

Разгрејавами, ам, (Рес. и Срем.) vide разгријавати.

Разгрејами, јем, (Рес. и Срем.) vide разгријати.

Разгрепсми, ребем, v. pf. gertragen, un-
guibus dilacero.

Разгризање, п. Das Berbeifen, dimorsio.
Разгризами, ам, v. impf. jerbeifen, di

mordeo.

Разгријавање, п. (Ерц.) vide разгрије

вање.

Разгријавати, ам, (Ерц.) vide разгри јеваши.

г.

Разгријати, јем, v. pf. (Ерц.) егm
men, calefacio.
Разгријевање, п. (Ерц.) 𐐨a. Grmärmen,

concalefactio.

Разгријеваши, ам, v. impf. (Ерц.) е

marmen, calefacio.

Разгрисми, ризем, v. pf. zerbeifen, di

mordeo.

Разгрнути, нем, v. pf. 1) außeinanvес thun, disjicio, н. п. снијег, земљу, ватру, пепео, жито. 2) да разгрнемо, да видимо ко је јачи, еntiфеi den, decerno.

Разгршање, п. дав Ulušeinanverthun,

disjectio, discretio.

Разгрмами, грћем, v. impf. außeinans

der thun, disjecto, Разгрувати, ам, v. pf. zeridlagen, con

tundo.

Раздавање, в. дав 3ergeben, distributio.

[ocr errors]
[ocr errors]

Раздвајање, п. 1) baš Salbiren, dimi-
datio. 2) das Trennen, separatio.
Раздвајапи, ам, v. impf. balbiren, di.
midio.

Раздвајатисе, амсе, у.г. impf. d
nen, separor.
Раздвојити, им, v. pf. faltiren, dimi-

dio.

аб.

Раздвојитисе, имсе, v. г. pf. ji
fondern, sepагог.
Разделити, им, (Рес. и Срем.} ride
раздијелити.
Разделишисе, имсе, (Рес. и Срем.)
Раздељивање, п. (Рес. и Срем.) vide
vide раздијелишисе.
раздјељивање.
Раздељиваши, љујем, (Рес. и Срен)
vide раздјељивати.
Раздерами, ем, v. pf. gerreifen, da

cero.

Pa

fa

Pa

Раздријемати, ам, v. pf. (Ерц.) = раздрујешими. Раздријети, рем, раздръo, v. pf. Б tern (vom Schlummer), excito. vide раздерами. Ep Раздријешити, им, v. pf. (Eps) in Enupfen, solvo. Раздрљивање, п. дaô Enfblöğen, e Раздрљивати, љујем, v. impf. E: прси, entblofen, denudo. Раздрљиши, им, v. blofen, aufreißen, denudo. pf. m. j. прса, с Раздрмати, ам, v. pf. ej uttern er

nudatio.

cutio.

Pa

fa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

fa

Pa

Pa

Раздијелити, им, v. pf. (Ерц.) şertheis
len, divido.
Раздјељивање, n. (Ерц.) Das Derthei
len, distributio.
Раздјељиваши, љујем, v. impf. (Ерц.) Pa
vertheilen, zertheilen, distribuo.
Раздор, m. vide неслога.
Раздрагаши, ам, v. pf. н. п. ђевојћу,
Раздрагашисе, амсе, v.
e:lufigen, delecto.

Pa

r. pf. Ing Раздраживање, n. ba6 Grlujtigen, de lectatio.

werden, exhilaror.

Раздражлівати, жујем, v. impf. erluf>
gen, delecto.

Раздремати, ам, (Рес. и Срем.
Раздражити, им, v. pf. reizen, irrita
Paздрeми, ем, раздрьо, (Рес. и Срек
раздријемати.
Раздрешиши, им, (Рес. и Срем.) viar
vide раздријети.

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Р.

P

Р

[ocr errors]

F

P P

« PreviousContinue »