Page images
PDF
EPUB

cacumen.

passer femiua.

E

Bonâm, m. Dohrenname, nomen bovi Bowman, ha, Ho, wädsern, cereus. indi solitum. ,

Вотипаница, f. Pie Ваф Bleinwant , ceraВолепти, лим, (Rec.) vidе вољели. tum. Волипи, им, (Срем.) vidе вољети. Вонпарница , f. Dав Вафshaus, тр Воловодница, f. волови, шпо иду за das Wachs gepreßt wird, cella coкравом, кад води крава, рie Steper

raria (?) der läufigen Kub, vaccae proci. Воштење, р. vіdе војuѕење, Воловски, ла, ко1) н. п. месо, Оф. Вопштина , f. (augш. 2. восак) дie Дафв,

sen - Fleisc, caro bubula. 3) adv. auf trebern , recrementa ceraria. ОФfen 2rt, bоum more.

Воштипи, им, y. impf, wifen, cero. BÒAOBCki jezik, m. die Ochsenzunge, Bowkite, n. das Wichsen, ceratio. anchusa oficinalis Linn.

вр, връа, m. (у Ерц. и врг) баѣ Обer: Вдловско око, п. das Ochsenauge, ste einer Sache , Gipfel, summitas,

chrysanthemum lencanthemum Linn. Волујара, f. некаква звијезда, коју Врабац, пца, m. Tеr Сperling, passer.

ратари познају, и кад она изнђе Врабица, f. Тав Beibфеп бев &perlings,

онда ве иду тражити волове. Волујарка, f. ) eine Art grauben , uyae Враг, m. Ber geufet , diabolus, cf. ђаво. genus. 2) vide Bonyjapa.

Врага :p, m. Пипали бабу, кад је Волујски, кa, кo, vide воловски. ишла на панађур, куда ће, а она Bosa, f. 1) der Wille, voluntas. OA пуна радости одговорила: „ндем

воље му је, или стоји) као шокцу „на панађур Бур“. А кад се врапінпості. 2) гуша у кокоши или у пти- ла с панађура, онда је запитали: ye, der Kropf der Henne, des Vogels, „ђе си била бако ? „На панађуру и guttur.

на врага Ђуру“ (одговорила љу. Вољан, љна, но, .) frey, вољан си, липа).

du kannst es thun, per te stat. s) gus Bparobaibe, n. der Muthwide, petuter Laune, guter Dinge, lactus :

Jantia. „Вољан буди царе господине !— Враговами , гујем, v. impf, Ruthwil. Вољани Боже! (verounternD) guter Bott, len treiben, petulantem esse. bone Deus!

Bparonáh, m. der Muthwillige, petu. Вољепи, лим, y. impf. (Ерт.) lieber lans wollen, malo.

Враголас, па , пo, mutbmidis, peвољица, f. dim. p. воља.

tulans. Воринта, f. Der Bulben, florenas. Bparoanje, f. pl. die Teufeleyen , nequiВоршпан, m. vіdе вошпан.

tiae. Восак, ска, m. Вав Вав, сега. Враголисање, п, vidе враговање. В тање, р. Рав Xarrеn, duсtаtіо, враrолисали, лишем; vide, врагоВоптапи, ам, v. impf. кога, паrren,

bey der Nase herumführen, ducto. Враг липи, им, vidе враговати. Вошњак, m. 1) беr Objtgartei, poma- Враголица , f. vіdе ђаволнца.

гium, 2) село у. Рађевини (близу Враголспіво, р. See Ruth mile, levitas. Лознице). 3) зидине од намаспира (у врагољење, п. vіdе врагованье. селу Вошњаку, на лијевом бријегу Вражји, жја , жје, tеuflifф , diabolicus,

ријеке Штире), cf. затроношиши. В ражогрнци, m. р. село на лијевом Bomњачић, m. dim. 2. Вопіњад. бријегу Тимока у Црној ријеци Bokập, m. 2) der Obstliebhaber, amans (піуда говоре и грнаіцилона ц).

pomorum. a) der Obsthändler, Debite Bpajkóp, m. das Freycorps, manus voler, qui poma venditat.

lonumu. Боке, р. Грав Obit, poma. усвоје Врајкорац, рца, ш. der Freycorift, Boke kaA ko oke.

rolo. Bókka, f. der Obstbeum, pomus. Врајкорија , f. Die Seepcorp6, volonum Botњак, m vidе вошњак.

copiae. Воци, pl. р. воно:

Врајковски, кa, кo, Sreptorpв, volo„Описни потисни, „Воји ми корисни.

Врајпі, т. (у ријему у Бачк. и у Boy! interj. Laut, um ein Rind dovon Baw.) der Gefreyte, 'miles gregarius zu jagen, sonus abigendi bovem,

immunis statione. Вочић, m. dim. p. во.

Вран, m, vidе гавран:
Botke! vide Boy.

Ја два: врана, дра по Богу брата
Вопипан, т. (у Сријему, у Бачк, шу Вран, на , но, fd) mari, ater.
Dan.) die Vorspann, equi vehiculares. Bpara, fo die Sråbe, cornis,

вами.

num.

atro.

eqni atri.

rum more,

Вранад, нца, m. Ber Rappe (fфwat. converto (reice capellas Virg.) 2) 34 zes Pferd,) equus ater.

rückgeben, restituo. Вp:нење, р. vіdе врањење.

Вратитисе, инсе, v. г. pf. umtepren, Вранёлина, f. aug. b. врана.

revertor. Bpanel, m. Mannsname , nomen yiri. Вратић, p. dim. 6. врап, Вра нило, р. діе ефware, atramentum. Вратич, m, vidе повратич. Вранилова права, . ein fфwarѕев Враціна, f. намаспир украјини Не. Färbekraut, nomen herbae.

гоппинској. Вранин, на, но, беr Redbe, cornicis. Вратни, на, но, не п. Кост, жиле, Враниши, им, V. impf. fchwärzen, Hales, colli.

Вратнице, f. р. врата од пруға Вранић, m. paв &ublein per krübe, исплемена, или од дрвета начи. pullus cornicis.

њена, бав шаttеrthot, porta clathraВранчев, а, во, рет Харреn gehörig, ta. Вратнице понајвише споје на

путу, и затворајусе да не иде марВранчић • m. dim. 6. вранац.

ва у поље; или на тору: Bpany, m. die Franjojen (Krankheit), Bpamonom, m. (Sceltwort) du Halb. lues venerea.

brecher , audax. Вранцав, ва, вo, penerifф, morbo gal- Вратоломије, m. Bartbolomdus, Barlico corruptus.

tholomaeus. Bpanijârben. das Anfteden mit Fran. Bpamop, m. der Frater (Mönd, Slo. solen, infectio venerea.

sterbruder), monachus latinus, cf.

праВранцами, ам , v. impf. mit Trangofen піор.

anstecken, inficio morbo gallico. Враторов , ва, BO, des Fraters, moВранцаписе, амсе, т. г. impf, pent nachi latini.

rilib werden, infici morbo gallico. Враторскӣ, кa, кo, 2) featrift, moВранцљив, ва, вo, vidе вранцав. nachalis, 2) adv. fratrisch, monachoБрњење, р. дав ефwärgen, atrаtiо. Врањӣ, ња, ње, $räsene, 8. 8. Reft, Враћање, п. 1) das Umkehren, convercornicis.

sio. 2) das Wiedererstatten , restitutio, Bpamb ii nyk, m. eine Art Laud, porri Bpakamı, am, v. impf. 1) umkehren genus,

machen, converto, rejicio.' 2) wieders Вралчев, ва, во , бев Opeeling6, pas- geben, restituo. seris.

Bpakamuce, amce, v. r. impf. umtchВрапчић, m. dim. р. врабац, passeгса- ren, saepe revertor. lus.

Bpây, m. 1) Wahrsager, divinus, cf. Bpánuje cjeme, n. Name einer Pflanze, погађач, гашар. 2) беrеnmeifter, plantae genus.

magus. Врапчій (врапчји), чја, чје , Ben Oper. Врачање, р. 1) дав 2Babеfagen, divilingen gehörig, passerinus.

natio. 2) das Heren, incantatio. Врапчји нокти, m, pl. Xam einer Врачар, m. 2) vidе врач. 2) pie Итде. Pflanze, plantae genus.

gend von Belgrad, die zwar nobe Врас, ш. (у Сријему, у Бачк. и у beißt, aber bügelig ist: Бан.) дie Scaip (ofterг. діе фрас), „Док ми гледа крњо на Земуна, epilepsia.

„А Маргета на Врачар на поље — Bpâm, m. der Hals, collum.

Ерачара, f. гаппара, i bie 23abrfaBpama, n. pl. i) die Thüre, fores. 2) gerin, divina. 2) die sefe, Zauberin, das Thor, porta:

maga. Граду врата рано затворајте- Врачарев, ва, вo, vidе врачаров. Вратадца, п. pl. dim, v. врата.

Врача рина, f. Die Barfagergebubr, Вралар , m. Der borwartet, janitor. quod divino datur. Врапарев, ва, во , Тв Тborwärtев, Врачаров, ва, во, бев вақrfagers, Вратаров, ва, вo, janitoris.

Herenmeisters, divini; magi. Враmашца, 2, p. vіdе вралтаоца.

Брачати, ам, т. impf. 2) wаbеfagen, . Врачевва, , vidе

divinare. 2) heren, incanto. ( или шупљс) и спражње ;

und Damian), medici (Cosmas et стражњем је навијена пређа, а

Damianus). на предње се навија платно.

Врацки, на, ко, 2) teutifd, diaboliВратина, f. angm, p. врап.

cus. 2) adv. teuflisch, diabolice. Врапiншiм , им, v. pf. 2) иmtepren mафеи, Врба, f. Die Beipe. (Заит), salix. То

entorium. "Bpamiana ty Aba : npeame Bármes, m. pl. bie heit. Herzle (Soomas

на

је на врби свирала (0. і. nit%). Кад Врезнупи, нем, v. pf. einen еtrei врба грожђем роди (піе).

verseken, baculo percatio (ouomaВрбас, т. і) вода у Босни. 2) село top.) у Бачкој.

Врело, п. извор, Die Suеlе, tеr ur. Врбица , f. dim. и. врба.

sprung des Flußes, fons. Врбљак, m. bie Beisengtgent, бав Врёме, мена, р. (Рес. и Срем.) vide Weidengebüsch, salictum.

вријеме. Врбов, ва, во , Beiben s, i. 3. Qaub, временипі, па, пo, betagt, provectae salicis. Поуздаптисе у кога, као у aetatis. врбов клин.

Врењак, њка m. eine 2irt autfranta Врбован, бујем, v. pf. и. impf. (у Сри- heit, genus morbi cutanei. јему, у Бачк. и у Бан.) werben (з пт Врење, р, бав еieben, aestuаtiо.

Briig въienje), perduсеге (ad militiam). Вpeo, врела, лo, beip, fеrvіdus. Врбовалінсе, бујемсе, v. т. pf, fit an: Вреоце , n. dim. р. врело, Вав диец

werben lassen, do me (ad militiam). chen, fonticulus. Врбовина , f. Beisenbols, lіgnum sali- Вретенap, m. See epulmaфer, fistu. gnum.

Tarius. Врбовка, f. 29erpung, comparatio (de- Вреленара, f. н. п. мјерица, коmаlectus) militum.

purja, Der Korb, worin die voll anges Bpbonyi, m. die Zeit, da die Weide aus. sponnenen Spulen gethan

werden, fchlägt (mit satorischen Nebenbegrif), sporta fusis plenis adservandis. tempus quo salix frondescit.

Вретенарев, ва, во, бев Opulmафеев, Врвепти, вим (Pec.) vidе врвљепи.

Вретенаров, ва, вo, j fistularii. Врвипи, вим (Срем.)

Bpemeno, n. 1) die Spule, fistula ne Врвљење , р. das Gedränge von hins toria. 2) вретено укола воденичноArömenden Menschen, turba properan- ra, die' Acore am Mühlrade, axis. tium,

Вреnіенце центia, n, dim. р. вретено. Врвљетн, вим, v. impf. (Ерц.) wohin врепи, врим, v. impf. fieben, aestuo. strömen (von Menschen), conlluo.

2) вpи памо нешто, еѕ іft ein Betwfe, врвца, f. Die Onur, funiculus :

Tumult, tumultuantur. „Вуку му се за ногама врвце Bpeka, f. der Sack, saccus. Врг, m. крбањ, ein eфopfgefäg von Вреһепина , f. augm, v. врећа.

Kürbis, haustrum e cucurbita. Bpe kuya , f, dim. 0. Bpeka вргнупи, нем, vidе врћи.

Врећуриа, f. vіdе вреһепина. вргорац, рца n. Gtast in Dalmatien: Врзино коло, р. Србљи приповиједају, Ти отиди ка Вргорцу граду,

да неки ђаци, кад изуче дванаест „Те савежи Шарика Асана

школа, отиду (њи 12 мора бити) Врдање, р. Bas aus wеіфеп, declinаtiо. на врзино коло (да довріне са врдати, ам, v. impf, auguwеіфеп свим и да се закуну ? A bе је по fuchen, declinare.

врзино коло ? и шта је ? Бог би га Ерднік, т. 1) село у Фрушкој гори. знао.), и онђе некакву особипу 2) намастир код пог села (mај се књигу чапећи неспане једнога изнамастир зове и Раваница). Врд. међу њи дванаесп (однесу га ђаничанин, човек из Врдника. Врд- воли или виле), но они не могу нRчки, кa, кo, von Врдник. Врд- познати кога је нестало. (Тај је ничка кула, старе зидине на

био и на врзину колу говорисе брду више Врдника.

за човека који је Млого учио —). врдиупи, нем, v.pf, audweiben, declino. Такови ђаци послије зовусе ГраВр-бање, р. ба8 auern, insidiae. банцијаши, и иду са ђаволима и са Вребати, ам, v. impf. Tauer, insidior. Вилама, и воде облаке у вријеме Bpesa, f, der Turnult, tumultus.

грмљане, олује и поуче. ГрабанциВредан, дна, но, (Рес. и Срем.) vide јаши су сви издрпани (какав је издрвриједан.

пан) као грабанщијаш). Ередили, им, (Рес. и Срем.) vide Вријећи, вршем, v. impf. (Ерц.) Фе. приједити.

treide austreten (mit Pferde), lero fruBp Amoka, f. der Berth, die Würdigkeit, inentum. dignitas.

Bpricka, f. ein durchdringendes Eeschren Вређање, п, (Рес, и Срем.) vidе ври- z. B. von Kindern, wiebernden Pfers јеђање.

den, sonus acer. Вређапии, ам, (Рес, и Срем.) vidе ери. Вріснули, нем, v. pf. auffфтәреп, јеђапи.

exclamo. в ма , f. (Рес. и Срем.) vidе вријежа, Врішак, шка, ко, (у Сријему, у Бачи, и у Хан.) 2) frifф, тесеns, cf. пазе, при- Врндање, р. 1) бав дербе &pinner, pecah. 2) frisch, hurtig, celer,

netio crassioris lini. 2) das Daherplatt. Bp munarte, 1. das durchdringende dern, garritus. Eurypan, clamor vehemens.

вондапти, ам, v. impf. 1) преспи на Bpríumam, muw, v. impf. durchdrin: велико времено, grob fpinnen, nere and Idrench, clamo acriler.

crassius linum. 2) daher plaudern, nu-' Вензелан, дна, но, (Ерц.) würbig,

gas profero. Nigulis.

Врнд уљ, т. највише се говори у BUTI, IN, v. impf. (Ep.) werth млож. броју врндуми, и dim. врнfe", v. 1. : сопједи царева града.

дуљики (Самотвори очкови Bru haine, Epi Sas Anstoßen, Aufreis Као воденично камење, или кола

Кен біз де, divulsio, offensio. од макови точкова. На маковим Ври, гіп, ", impf. (Ерц.) aufrei- почковима стоје обично Турски

9 die Farer), rumpo, offenda. MONOBH), eine Art Rades, aus einem Ери қатнге, амce, v. г. inpf. (Ерц.)

Stüde, rotae genus. fei.rе sinif aut: eifiеn, dirello ipse Врнути, нем, vidе вратипи. yuirtis eit", offendens.

Врн уписе, немсе, vidе вратингисе. Вријека , f. Ep.) . Beretängel (з. Вончаница, f. einer реr tiemen, pie an 5. Dee Kürbijes, ter Meione), sur- der Opanke statt des Oberleders sind, pus. 2) піса вријежо! (2 dj eitmort Jorum crepidae.

apaan siin:er couvacuna iu pueros. Венчање, д. 2) бав Литaфen Ber Ері - ve , времена, т. (Ерц.) 1) Die Ober. Riemen der Dpanten, aptatio

уг 11 , teinus. 2) 'settеr, tunipestas. lororum superiorum crepidae. 2) daß . Bpka, f. das Anurren, 3. B. der Kaße, undeutliche Reden eines Mißvergnügten,

mussitatio. Вікн - пти, не , v. impf. Wegjkmettern, Врнчари, ам,w.impf, a) oпaнкe, bie Ober. cum strepiti avolo,

riemen anmadjen, lora snperiora apto. Bpae3, m. die Verlosung (der Sols 2) zornig reden, mussito. 2.tk:), recitatio nominum militum : Врсан, сна, но, vide

врстан. опили војници на врлез.

Bpchik, m, der mit mir gleichen Alters Влезовање, а бав 2 сtlefеп, гесі- 1jt, aequalis. . talin.

Bpchura, f. die mit mir gleichen Alters Волезовали, зујем, у. impf. un pf. ist, aequalis. verloren, recito nomen (ja cam obe Bpchoka, f. die Drdentlichkeit, Bravheit, светри ријечи слушао 1807 године #е се говоре на Дрини у војсци Ва- Врста , f. Reihe, series. љевској; и сам сам ишао же врле. Врстан, сна, но , orbentlt, frugi. зовао војску).

Врстање, т. дав Зtelen in Xein unь Bpaén, f. die Steile, declivitas.

Glied, collocatio in ordine. велешан , пнa, нo, teil, praeceps. Врсталтисе, амсе, т. г. impf. it in Воліна, f vіdе доброта,

Reih und Glied stellen, in ordine colloco : Врло, vidе веома

А. Врстајмесе , ето цара Мупапа ! Волга, f. vіdе врлина.

Б. Врспiaoce не врстао, не ма Врлудање, п. бав Beben (uno Shun) еіnев, Веr fіф піt wobt bеfinеt, in- Врспелези (п. је врзи ме лези), (tomifф cessus hominis aut bestiae minus bene als) Feiertagename, dies festus fictus valentis.

joci caussa : Врлудали, ам, y, impf. i gehе (oper A. какав је данас светац? sebe aus), wie einer der sich nicht wohl Б. врстелезн!

bеfinеt , inсеdo ut minus bеnе vаlеnѕ. Врша», т. (у Сријему, у Бачки и у Врљав, ва, вo, am 2luge befätigt, Бан.) зав Вiertseii, vidе четврт. laesus oculo.

Врпаче, чепа о, буре од четврпін Врљање, п. Сав сфеntеrn, ambulаtiо. врљати, ам, v, impf, falentеrn, am- Вршање, р. ) vidе враћање. 2) бас bulo. .

Aufbrechen der Nüße mit dem Messer, Врљика, f. Pie etаngе sum Singäипеп, effractura nocis ope cultri.

tignum (pertica) sepiendo horto. Врпати, врћем, . impf. 1) vidе вра. Врљити, им, v. pf, wеrfеn, wegwers kamy. 2) opae, die Rüße aufbrechen, fen, jacio, cf. бацити, турипи.

effringo nucem cultro, врљичица, f. dim. . врљика.

Вртанінсе, врћемсе, vidе враћалтисе. Врьо, m. bar an einem 2lugе bеfфäдigt, Вршење , . (Фес.) vidе врћење. saucius aliero oculo.

вршен, лим (Pec.) vide apkети:

frux (?).

нас више него

акова.

[ocr errors]

dim, p. врг.

писе..

nae.

жени

Вpmemисе, птимсе, (Pec.) vidе врће- Вршник, m, vide црепуља.

Вричанин, m. cinet von Berfфев. Врлиппи, им, (Срем.) vidе врћети. Вршчић, m. 1) dim, . вр. 2) (spжчні) Врпинсе , имce, (Срем.) vidе врће.

Връо, врла, лo, vidе добар. Вртлог, ш. беr аffеrmirbel, vortex. Връ овипі, па, по, н. п. гора, еia Вртоглав, ва, во , fфwinblig, ver- Berg mit vielen Spißen, cacuminotiginosus.

sus (?). Вртоглавица, К. Веr ефine, ver- Віца, f. (у Ерц.) vide пица. tigo.

Вугдраг Вундраг), m. Капавпате, Врење , p. 1) бав Зоқren, tеrеbrаtiо. nomen viri. 2) das Drehen, volutio.

Вузман, m. ZannBпате, поmеn viri. Bohemи, вршим, v. impf. (Ерц.) боб. Bу ило, m. Rannéname, pomen viri. ren, terebro.

ву ин, т. 9. annBname, nomen viri. Врлеписе, вртимсе, т. г. impf. (Ерц.) Вуица, m. annѕ name, nomen' yiri. rich drehen, vertor.

Вуја, т. (Рес. и Срем.) vide Byjo. Врби, вогнем, v. pf. "thun (ftеlеn, Вујадин, m. Rannéname, noшen viri. legen), pono.

Byják, m. Mannsitame, nomen viri. Врки, вршем, (у Бачкој) vidе вријећи, Вујан, m. 7 аппвате, поmеn viri. врђисе, вргнемсе , v. г. р. на кога, вујана, г. Seauenant, pomen femwem nadarten, nachgerathen, imitor. Дете се вргне и на ујца преко Ду- Вујепта , m. Zannвпате , pomen viri.

нава, акамо ли на слугу у кући. Вујо, m. (Срц.) :) hyp. 6. Вук 2) һур. Bpk (comp. spyki),ka,he, heiß, fervidus. 2. Вулица. Врућіна, f. pie pise, aestus.

Вујко, m. RannBname, pomen viri. Bpykuta, f. hißiges Fieber, febris ar- Býjuema, m. Mannsiame, nomen viri. dens.

Вујчин, m. Rannname , nomen viгi. Врућичина, f, augm. 6. врућица. Býk, m. 1) der Wolf, lupus. 2) Manns, Врућушпина, f. vіdе врућичина. па те, nomen viri. Кад се каквој Врушка гора, f. vіdе фрушка —

не даду bеца, онда нађене Врушкиња, f, cine Art irfфеn, cerasi kепепту име вук (да га не могу genus:

вјештице изјеспи : запо су и меВрц, cf. при врц:

ни овако име нађели). Грцање, п. 1) Pas fфnele pit = nВука, f. Sluр bер Вуковар. Herbewegen, micatio. 2) das Sprüßen, Byka Ann, m. Mannsname, úomen viri

. emicatio.

Вукало, m. Rann8:1ame, pomen viri. Врцапiн, ца , v. impf, fprüsеn, emico : Вука», m. Mann & name, pomen yiri. „Црна крвца кроз кошуљу врца. Вукана, f. Sequenname, nomen femBoyamuce, amcē, v. r. impr. sich schnell hins und herbewegen (f. B. wenn ein Bykac, m. Mannename, nomen viri. Mann ein Frauenzimmer nadväffen Bykay, kya, m. Mannename, nomen

wil), mico? Врцкање, п, dim. b. врцање.

Вукач, m. Xanntname, nomen viri. Врцкаписе, амce, dim. р. врцаписе. Вукашин , m. Xannвпате, поmеn viгi. Врчак, чка m, vidе мачак.

Вукеља, m. Rannéname, nomen viri. Врчање, р. Вав Жnurren, murmur. вукић, Лаппвпате, nomen viгi. Врчан, чим, т. impf. као мачка, вулман, м. ЗапnBname, nomen yiri. или као празно врепено кад се обр- Вукміт», m. Лаппвпаmе, поmеn viri. ke, Enurren , murmuro.

ByKMhp, m. Mannsname, nomen viri. Bpwầj, m. eine Schicht Garben, die auf Býkmupa, f. Frauenname, nomen femi

einmal ausgetretten wird, stratum. Вринап, шка m. vіdе вршчић 1. ByKoBap, m. Stadt in Slavonien, noBpway, wya m. die Stadt Wersche (im - mеn urbis. Вуковарац (рца), човек Sanat).

из Вуковара. Вуковарски, кa, ho, Вршачки, кa, кo, Berfфeвers,

von Вуковар. Вршење, т. бав Дивtreten (бев Wetrei. Bуковоje, m. RannBname, pomen wir. des), trituratio.

Вукодлак, m. вампир, беr Затрус, вршидба, f. Das 24ultretеn, triturаtiо. vampyrus (das Vulcolacsae im Adelung Вршиписе, шкое, т. г. impf. in $r. a, v. Затруr). Вукодлак се зове поfulung geben, perficior : вршисе во- век, у кога (по приповијепкама на ља Божја.

родним), послије смрти 40 дана, Bowka, f. die Fifchreuse, vassa.

уђе некакав ђаволски ду, и ољНЕ

nae.

yiri. .

nae,

« PreviousContinue »