Page images
PDF
EPUB

yHujamkalba, f. die Unirte, unita.

Умуасериши, им, v. pf. Delagern, ob. Хочи ($. і. у очи), im 2ngejite, ben sideo, cf. опіколиті.

Tag vorher, pridie: y oun boxuka; Умуннути, нем, v. pf. I perflummen, у очи неђеље (п. ј. у суботу). мућн, умукнем, v. pf. Jobmutesco. ўпадање, п. бав фіnеinfalein, casus in há, f. die Una (Fluß in Kroatien), Una Yna Aam, am, v. impf. bineinfallen, flumen.

incido. Vнакрспи, іnѕ frеѕ, in formaт crucis. ўпала, f. Die Brunft, ardor. Унапiоч, зumiter, contra (alique fa. Ўnалити, им , v. pf, anyüпреп, асcere):

cendo. „Кад смо ћели унаоч чинипін, Упалитисе, лимсе, т. г. pf, in pike, „Јера си нас од Зеке искао —

Brunft gerathen, exardesco. унёпи , несем, (Рес. и Срем.) vide y. Упаљеник, m. Bee brün flige, ardens нијети.

desiderio coitus. унелінсе, несемсе, (Рес. и Срем.) vi- Упаљеница , f. Die Brunftige, feminа агdе унијетисе.

dens desiderio coitus. Унізи (у низин), unten, infra, inferius. Упаљивање, р. 1) рав 2ngünsen, inceny Vujam, n. der Unirte, homo graeci ri- sio. 2) das Entbrennen, ardor.

tus unitus cum ecclesia romana. упаљивали, љујем, v, imp. ansüпреп, Унијатилін, им, v. imрt. uniren, uni. incendo. re ecclesiae romanae.

Упаљивалінсе, љујемсе, у.г. impf. fіф, Унијапилисе, имсе, т. г. impf. fi in Brunst legen, exardesco. uniren, unire se ecclesiae romauae. улампири, им, v. pf. im Webäфtnip

.

behalten , memoria teneo.

Упарадии, им, y. impf. н. п.. војску, Унијатский, кa, кo, 1) н. п. поп, der in Parade (Neib und Glied) ftellen, unirte Pop, uitorum sacendos. 2) adv,

instruo aciem. wie ein Unirter, more uniti.

Упарложиши, им, v. г. pf. п. ј. виноVhujafii ihe, n. das Uniren, unitio. rpan, verwahrlosen , negligo. Унијачад, f. (coll.) Die Sugeno per Unir. Ўпасти, аднем, v. pf. Fineinfalen, inten, juventus unitorum.

cido, Унијаче, чeтa, n. ein junger Unirter, Упепељавилин, пм , v. pf. mit 24fфе без juvenis unitns.

schmußen; cinere maculo. унијепти, унесем, унијо (унијела, ло), Упәтисе, упнемсе, v. г. рг. іф ent.

v. pf. (Epy.) hineintragen, infero. chlossen widerseßen, obstinari. Унијелисе , унесемсе, унијосе (унн. Упелисе, ечемсе, т. г. pf. ich einbas

јеласе, лосе), т. т. pf. (Ерц.) pie cken, beim Braten an Inhalt einbüßen, Nase in etwas stecken, immiscere se.

assando deminui. Уніһи, униђем, vidе уби.

ўпињање, n. Das entјФlofene givers унка, f. Der Brenibuge 1 3 mifфen Be: streben, obstinatio.

fibungen, tumulus limitaneus. упињапінсе, њемсе, v. t. impf. fifeft нкаш*, m. Die Srbibung am Cattel, widerseßen, obstinare se. vorne und hinten, der Sattelenopf, Ùnnparbe, n. das Unlehnen, Stüßen, pila sellae:

inuisio. Он буздовано ункашу носи

ўзпрати, рем, v. impf. antenen, inунсипи, им, v. impf. bineintragen,

clino. infero. .

ўпиратисе, ремсе, т. г. impr. fіф аn Унсиписе, имсе, т. r. impf. pie zafe lehnen, iunitor. hineinsreden, immisceo me.

Уприпи, им, v. pf. н. п. ватру, а1= Уніішенье, п. Сав ріnеintragen, illаtiо. faфen, succendo. YHyk, m. der Enkel,

Уписати, цем, filii filius.

v. pf, einschreiben, nepos, унука , f. Die ($ntelin, neptis.

inscribo.

Уписівање, т. дав $infфreiben, inhy'mpa, drinnen, intus; hinein, intro.

scriptio. унучад, f. (coll.) Die Sntel, nepotes. Уписівати, сујем, v. impf. einfфесі. Унуче , ела, n. ein Sneeltino, Rinдев. ben, inscribo. kind, nepos aut neptis.

Уписни, на, но, курва, војник, förm. уолажа , f. vіdе уволажа.

lich, verus (q. d. inscriptus protocollo). Ўртачити, нv, v. p. in Sans'unaв. Упітапи, ам, v. pf, befragen, intergerellicaft verleben, associiren, associo.

гоgо. Уорпіачитисе, имce, v. г. pf, fiajjo. Упітаписе, амсе, т. г. pf. с ким за

ciiren, eine Handlungsgesedíchaft eins здравље, ftbegtuffen, salutare se 1 gehen, inire societatem commercii. vicem ; dare reddereque salutem.

Ee

rector.

[ocr errors][merged small]

Упішати, ам,

тіdе попицамін. Управитељ, m. Ber geiter, Regieret, уплакалінсе, лачемce, v. r. pf. за ким,

или за чим, за meinen beginnen, illa- Управиши , им, v. pf, чим, реrfahren, crimari.

trасtо rеm, versor in rе. Управио као ўплашипи, им, т. pf. erfфreten, ex. ајдук куком. terreo.

ġupabraube, 1. das Berfahren, Seiten, Уплеслін, еmем, . pf. einftефten, Lenten, rectio. implecto.

Управљапи, ам, т. impf. regieren, lei: Улеспінсе, ептемсе, v. г. pf. ji, ver

tent, rego. flechten, einmengen , immisceor. Ynpaso, gerade, recte, recta. Уплетање, р. бав @influehten, implexio. упредање, п. 2) Ваз 21nfpinnen, Zn: ўплетапии, екепi, v. impf. einfliФten, рrеhеn, torsio. 2) vidе напредање. implecto.

Упрeдaпiв, ам, v. impf, .) Brepen, плеmаписе, екемсе, у. г. impf. ji (Bwirn, Strid), torqueo. 2) vide Haeinmengen , immisceri.

предати. уплетнік, т. 1 рав Запо, дав іn bеn упресин, едем, v. pf. .) знЎreбen, ўплењак, m. j 3opf geflоtеn wity, intorqueo (filum). 2) vide naopecmi. fascia crinalis.

Упрёпи, ем, упръо, (Рес. и Срен.) ўпљачкали, ам, v. pf. erheuten, prae

vidе упријепін. dor, capio. cf. добити, заплијенити. Упржиік", им, vidc попржни. Упљеапи, ам, v. pf. erflagen , interimo. Упригaпiн, ам, vide пoпpигаш. упљесни виписе, имсе, т. г. р. н. п. упријепти, рем, упръо, v. pt, Ерц.) ne6, verschimmeln, situ obduci.

lehnen, stüßen, adcino. ўпљувак, вка, m. bie Sliegenbrut, mu- Упропаспили, им, v. p. 3u Brune scarum fetus. Има mу некакав у- richten, an den Abgrund führen, everto пљував.

Упропаспионсе, имce, v. г. pf. рер Упљување, п. ) бав фіnеinfperen, in- sinken (vor Schrecken, Abidea), perei.

sputio. 2) Das Hineinschmeißen, injectio ynpocuûk, m. (cm.) der Brautmerber, fetus muscarum.

petitor puellae, cf, просац : Упљувати, ам, v. impf. Die (Sliegen») „Ој! и два свапа и два упроснила

Brut hineinschmeißen, injicio fetum. Упрскапи , мa, v. pf. Бејprisen, conУпљувати, љујем, v. pf. 1) bineinfpеyеп,

spergo. іnѕрио. 2) Береу еп, соnѕрио. Уприпа, f. 2) беr tiemen (дав 5 са? Упознавање , я. Тав Bertennen (Ф. 6. um die mopóa, die auf dem Rüdra

Ansehen einer Sache für etwas, das sie hängt, über die Uchseln zu befestige, nicht ist), malus tactus.

lorum perae. 2) eine solche mopoa selbji Упознаватисе, најемсе, y, z, impf. у perá.

кога, или уштo, vertennen, irrig уирпити, им, v. pf. auf Sen Suft für etma8 bälten, credere suum quod nehmen, accipio in dorsum , tollo. est alienum.

Упршњача, f. п. і порба, cine is Упознаписе, амce, v. т. pf. у кога, centorbe, pera in dorso. "или у што, irrig für fein batten, Упратисе, амсе, т. г. pf. 1) jtia fes credo meum, quod non est.

3et, emitto ventum tacite. 2) in : Упокојиптисе, имсе, v. r. pf. in Fries Hosen scheißen, den Muth verlierca,

den dahin fahren, zur Nube sich beges exparesco.

ben, terben, emori, decedo, obeo. Упузати, упужем, v. pf. Finein Rie Ултолежачипнее, чисе, у. r. pf. м. ј. chen, inrepo, irrepo.

кукурузница у валтри, аblіеgеn, lans Упуспити, им, v. pf. au31 ajien, dge liegen, diutius jacuisse.

mitto. Уполовічипи, им, v. pf.1 6ів $ur palfs Упу снитисе, имce, v. г. pf, jih ir. Уполовипи, имі, v. pt. Ite gut (fertig) lajien, immittere se. feyn, pervenisse ad dimidium.

Улуп, fogleit, continuo. Понья AyУпран, pнa, нo, miberfpenftig, per. да на пут, па ајде за њи упу ісtінах.

Упутии, им, v. pf. кога, апрелјса, упорностi, f. Die BiserfegliФЕeit, per- nionstro viam , dirigo. tinacja

Ynykubaphe, n. das Anweisen, directie Употребити, им, v. pf. gebrauben, упу інікати, Кујем, v. impf. аптека, adhiben,

anleiteni, moustro viam, Употребљавање, р, бав шебнаифен, упу пилтање (пуштање), п. За: •

Tasien, dimissió. Употреблівати, ам, т. impf. gtprava Упутаци, ам, т. іmрt. anslaha, фен, uѕurро.

dimitto.

USls. .

почетак.

пушлати (упу шпапи и упушпін. Ўрінен *, m, дав хиtеr , exemplar. cf. шн), пам (и упуштим), v. pf. vidе упустити.

Уровити, им, v. pf. м. ј. прошке , рављање, р. рав $ingrabex Ser plans Planfen, Pflöde ringraben , infodio ken, sepimenti genus.

sepem plancarum. рављати, ам, v. impf. п. ј. прошће, уродині, ди, v. pf. eintreffeit, in Grs, die Erde aufgraben, für die Planken, fu lаung gehen, exitum habeo : уродкhecke, sepem plancarum insero terrae ла моја ријеч. utrinque etlossae, et postea rejiсiеndae. Ўроклів, ва, во, н. п. дијелie, be. радили, им, v. pf. тафеn, perficio. sprechber, leit beherbar, incantabilis. ранак, нка, т. 348 frühe 24цfii ehen, fascinabilis id, i. (chón und zart). surrectio matutina : срећан уранал, Уросипін, им, v. pf. н. п. кошуљу, миран данал. cf. напијали.

ckyme, bethauen, irroro. ранилии, им, v. pf. Tri, aufieben, Ўроци, урока, в рi. Бie Dejpeg hung, surgo mane. .

Beberung, fascinatio. ранилии, им, v. pf. mältet, sagiuo. Y pou, m. Mannsname, noruen viri. pláibe, n. das Schleifen, demolitio. ýc, in der Zusammenseßung, vide y3. рвати, ам, т. impf. fleifen, demo- ўсадили, им, v. pf. 1) jtielert, Inаnulior.

brio insero. 2) regen, pilanzen , sero. рвина, f. i) Bеr fteile 216) апд, von Усінути, не, v. pї. autrocenen, pets Dem Erde berabrolt, mons praeceps. dorren, exaresco. 2) (ст.) неканка планина :

Ўсебичили, им, v. pf. 8unt tіаlibert -Покрај мора Урвином планином Gebrauch bestimmen, incipio uti quotidie. (рда, f. vіdе грушевнина.

усев, т. (Рес, и Срем.) vidе усјев. ред (у ред), cf. ред.

седање, в. (Рес. и Срем.) vidе усје. редан, дна, но, оr еntli, wie fid's

дање. gehört, ut decet.

ўседати, ам, (Рес. и Срем.) vidе усје. редба, f. Die Ginri+tung, institutio.

дати. р-дити, нимі, v. pf. Dronen, constituo, ўсерапи, јем, (Рес, и Срем.) vidе усиordino. Уредио као Наста пашке. јали.

2) лан, будељу, porritten, praeparo. Усікнуті, нем, v. pf. 1) Ichneuzeil, Тре, івање, р. das Einrichten, ordi. emungo. 2) fig. Ichneuzen, emungo. nati.

Усенованије, р. (Рес. и Срем.) vide Гре, івапій, $ујем, v. impf. einrichten,

усјекованије. Cordino.

ўселина, t. (Рес. и Срем.) vidе усје. "рзан, зна, но, (Рес. и Срем.) vide урије зан.

yce'akmice, umce, v. r. pf. rich ansies резати, ежем, v. pf. 1) vidle заре- deln, einnijen, nidum ponere. зали. 2) bileinfфneiben, (н. п. лука ўсестiн, уседем (и уседнем) , (Рес. и улонат), addо sectum.

Срем.) vidе усјесли. Трезівање, п. Рав фіnсinfфncisen, in- ўсећи, усечем, (Рес. и Срем.) vide sculpiio ; additio secti.

ycjehır. резніван, зујем, т. impf. 1) Finein» усещали, ам, (Рес. и Срем.) vidе усјеintyneiden, insculpo. 2) ein wenig bei. цаан. Ben (аgеnеут), н. п. јабуновача, усіђелица, ғ. біe figen gelieben, teinen admordeo.

Mann bekommen, alte Jungfer, virgo резници, ника, т.

.pl. (bei den Webern coelebs ; a nullo expetita. das Ende des Zettels, weld es nicht Ý chjami, jem, v. pf. (Ep.) 1) fäen, mehr gewebt werden kann), fines (?) sero, 2) cherzhaft für: verlieren, joco o texti.

pro: perdo. Три, уречем, т. pf. (6egeny aft) беа Усијали, ам, vidе усјали. sprechen, fascino.

у сијалисе, јемсе, v. r. pf. (Ерц.) ft ўријезан, зна , но, (Ерц.), н, п. нож, hineinmengen, nonvocatus me infero. Icharf, acutus.

Усијатисе , anIce, vidе усјансе. Трица , f. Хrauenname, pomen feminae. Ўсирили, им, v. pf. н. п. млијеко. (paâibe, n. das Heulen, ululatus.

cupar , käsen, cogo, coagulo. paamu, am, v. impf. heulen, ululo.

Усирилисе, рисе, м. г. pf. gerinnen, cogi. Трликанье, и. дав peuleri, ululatus ўсисање, п. рав 23erborren, Диёtrеd. (oiterr. Das Jodeln).

пеit, exsiccatio. Yрлiкапи, личем, v. impf. beulen (@terr. Ўсисапин, ишем

.impl. austrocknen, jodeln), ululo. cf. fr. hurles, und it.urlare. 'exsiccor, exaresco. Урнебес, ш. бав Betife, strepitus. Усінний, им, v. pr. Elein, art, де,

лина.

у.

1

ги :

Tiсаt tjun (im Weben, Irinten), facio de- Ускршњи, ња, ње, н. п. поспі, Siters, licate, affecto elegantiam, venustatem. paschalis.. Усилитисе, имсе, т. г. pf, grоlеn, услишити, им, v. pf. erhören, exauinfensus sum. cf. укурчитисе.

dio : како и напио, Бог молитву Усјавање, а. бав &lübenimaфen , сар- услишнио (кад напијају). defactio.

усна, f. Die eippe, labium. Усјавати, ам, v. impf. glubеnt mафеп, Ўснат, па, пio, grоflippig, labeo, candefacio.

labiosus. Усјао, усјала, лo, glübeno, cаndens.

Уснёпина, f. augm. 9. усна. Усјаши, ам, v. pf. glübeni mафеп, Уснити, им, v. pf. шпа, сеäumen, somcandetacio.

nio. Усјаписе, амсе, т. г. pf, erglübеп, сар- уснитисе, нисе, т. г. pf. коме што, defio.

mir hat geträumt, somnio. ġcjeb, m. (Epq.) die Saat, sementis.

усница, i dim, p. усна. усједање, п. (Ерц.) дав 2ufflen, con- успівати, ам , v. p. cinfläfern, sopio. scensio equi. .

успављивање , д. Вав $inj@lifera, 50Ўсједали, ам, v. impf. (Ерц.) н, п. pilio. на коња, aufftgen, conscendo.

успављивати, љујем, v. impf. cinjФli. Усједнупи, нем, vidе усјеспи. fern, sopio. ўсјекованије, (Ерц.)Şohannів &nthаирУспайрипін, им, v. pf. кога , iа иаз tung, decollatio S. Johannis.

ruhe perfeßen, inquieto ўсјелина, (Ерц.) еіn аbfulfiger Ort, успайриптисе, имce, v. г. pf. насифіg locus praeceps.

werden, excitari. ўсјеспи (може се чупи и усједнути), Ўсперан, рка, m. Der &іnfаs (in Beiд

усједем (и усједнем), у. pf. (Ерц.) н. Pleide), panus insertus in latus caligaп. на коња, auffiгi, conscendo. ўсјећи, усиjечем, (Ерц.) 2) fälen, gе. „На усперку пашин делибаша —

пид апрацеn, caedo satis fignoruni. 2) Успор, m. ударио успор, Der Eleinere hineinschneiden, inseco.

Fluß ist durch das Anschwellen des gros Ўсјецаши, ам, v. pf. (Ерц.) dim. bon Bern, in den er sich ergießt, gurudgettt

ycjeku, anschneiden, indo, inseco. ten, redundatio fluminis. у скакање, о. Вав pineinfpringen, tran- Успоредо, пеbеnеinancer, simul. sultus.

Ўсправити, им, v. pf. aufrіtеп, есі- ! ускакати, ачем, v. impf. Fineinfprins go, statuө.

Ўсправљање, о. Вав 2ufriФten, erectiз. Ускидање, р. дав 26pfluten, decerptio. allevatio. ўскидали, ам, v. impf, abpfluten, ўсправљапи, ам, т. impf. aufriФten , Ускинупи, нем, v. pf. I carpo.

erige, allevo. ўскисивање, . дав ёauerperpen, aces. Усправо, aufrефt, erectum (statuo). centia.

успiрезање , п, vidе узмнцање. ускисквапи , cyje, v. impf.fauer mеrѕ ycпpeзaти, ежем,

vidе узмицали ускиснути, не , v. pf. jpen,acesco ўспрёгнути, нем, vidе ўзмаћи: ýckok, m. (cm.) der Entsprungene, Emis „Ништа Турци успрегнути не ће — grant, exul, fugitivus.

усрати, усерем, v. pt. anfфеipt, „Пије вино ускок Радоица усколебаписе, амсе, т. г. рт. ft verУсред, mitten, in medio: усред села; riten, dimoyeor: усколебассе свијет.

усред куће. Vchonábabe, n. das Aufgraben, tussio. ýopo, m. hyp. Du kleiner Scheißer, cacaУскопаваши, ам, т. impf, aufgraben,

tor parvulus. fodio.

ўспа, п. pl. 1) Der Xuny, os. 2) 223 Ускопали, ам, Ү. pf. aufgraben, re

Жаці, бie Junge, има зла успia, st fodio.

dicax. ускотрљати, ам, v. pf. germühlen, Ўстава, f. Die eфeupe, capalis cl:odurcheinander werfen, diruo.

sus ad tempus : меље воденица да Ускочипти, им, v. pf. entfpringen, elfa- уставу. gio , aufugio.

ўставити, им, у. pf. hemmen, auf Ускрс, m. vіdе васкрсеније.

ten, retioeo. Ускрсовање, vidе васкрсовање.

ўспављање, п. Зав 2ufbaltei, rеtеntіз Ускрсовапи, сујем, vidе васкрсовали.

Ўстављати, ам, у. inpf. aufbaitra,

retineo. ўскршипи, им, v. pf. abbreфen, de- ўспављатисе, амсе, т. г. imрt. i3 fringo.

verweilen, remoror,

gen, salto in

concaco.

[ocr errors]

аветІІ.

Устарци, m. pi, прећи дан по крс- Уmабориши, им, vidе улогорити. ном имену, cf. крсно име.

Упаборилисе, vide

улогоритмінсе. Устајање, и. Ваз 21ufjteben, surrectio. Уmajаписе, јимсе, у. г. pf. sich verbena . ў стајали, јем, v. impf. auffteben, surgo. gen, abscondor, H.n.3ey. 2) unterbrochen у спајат се, тојимсе, у. г. pf. ablies werden, auf einige Zeit aufhören, inger, mitesco (de pomis).

termitto, intermittor. У стакнупін, нем, vidе устаћн.

Ўшакмице, сталац, аоца , т. л. з. човек, беr Уталонитисе, имсе, т. г. ft legen, fleißige Arbeiter, assiduus.

(vom 2ufstand, Sturm), remitto, com"стати, анем, v. pf. auffteben, surgo. ponor. cf, mалог. стан, пакнем, vidе поставили 2. Упаманлии, им, v. pf. bölig aufges станицa, n. pl. dim. р. успia.

ben, bis aufs legte Stück verloren ges У стегнули, нем, у.

pf. н. п. коњу

hen, das Maß des Unglücs ist voll 931y, anziehen, adduco.

geworden, funditus pereo. Устезање, п. Тав 2In;ieben (Фев Зügel8), утањипи, им, v. pf. Dünn weeken, adductio freni.

extenuari. Успи зали, ежем, v. imрt. angieben, Утапкапи, ам, v. pf. ftampfen, conadduco.

culco. стицање, р. vіdе постављатье 2.

ўтва , f. :) (сп.) некаква пица воспицами, ичем, vidе постављапи. дена; кажу да је по првуу жугпа

као злато: и зато се свагда пјева стока, f. Per Djtwin, eurus.

упва зла покрила, eine (mp• cmonie, l auf dem Fuße (nach folgen) ihische ?) Ente in Volksliedern, anatis gé. услопце, frestigiiѕ inѕiѕto: оптишао за nus cantibus celebratum. 2) Frauennaњим успoпице.

me , nomen feminae. Успочићи, m. p. cf. брадићи (само ўтвара, f, дав Шеfpenft, spectrum. cf.

у оној загонетки). Устргнутн, нем , v. pf. abreigen, de- Утвориписе, рисе, т. г. pf. коме cerpo.

шпо, fфеіnеn, videor: утворило Успрелили , им, (Рес, и Срем.) vide Mi ce, ich glaubte gu reben, es erschien устријелити.

mir (als Gespenst). устријелипін, им, v. pf. (Ерц.) erfфіt. Утврдити, им, v. pf. Defelligen, firmo.

fen (mit dem Pfeil), sagitta trajicio : y. Ýmophudabe, n. das Befestigen, firmaспријелила га вила.

tio. У стручaвaње, . 2rt gеnе.

Утврђивати, љујем, v. impf. Defefti. Устручaвaтисе, амсе, т. г. impf. fit

gen, firmo. geniren, non audeo.

Утёгнути, нем, v. pf. ftart angieben, Успірчавање , p. дав іnauflaufen, ex. stringo. cursio in (montem).

Уmезање, р. Зав 2ngieben, ѕtrісtiо. Устрчавали, ам, v. impf. binauflau= yméзапін, ежем, v. impf. angieben, adfen, excurso (in montem).

duco, stringo. Успірчали, им, v. pf. "binauflaufen, утемељитисе, имсе, т. г. pf. ft eta..

bliren, niederlassen, cousideo. Ўспун, ш. 1) bei Ben бајалице беr ўтерапи, ам, (Рес. и Срем.) vide yke

Spruch, womit sie das Uebel bespre: рапи. chen, daß es zurüdtrete, formula Ymepríbahie, n. (Pec. u Cpem.) vide incantatricis at malum cedat retro, укеривање. abeat. 2) ein Reaut Bagu, herbae vene- Уперівати, рујем, (Рес, и Срем.) vі.

de yfерирашн. Устукнуппи, нем, v. pf. gurueweiфеn, Уmеки, ечем, v. pf. 1) еntlаufen, eva, recedo.

do. 2) Kome, einen im Laufe hinter sich Уступање, п. Вав Зurädtreten, recessio. lassen, cursu supero. Ycmynamı, am, v. impf. zurüdtreten, Ymekuce, eyemce, v. r. pf. fich hervor, Уступипи, им, v. pf. j recedo. thun, exsisto. Усукати , учем, v. pf

. Dreben,

intоrqueo. Ўпешен, m. (Рес. и Срем.) vidе упје. усукнвање, р. Das Dreben, intоrѕiо. усуллівапи, кујем, т. іmрt. Breben, ўпешиши, им, (Рес. и Срем. ) vide torqueo.

ymjецити. Усупи, успем, v. pf. bіnеіngiepen, Упија*, f. Das Bügeleifen, ferramentum schütten , fundo.

laevigatorium. Утабати, ам, v. pf. eintampfen, con- ўпирање, п. 2) тав 2.6 mifфеn, absterculco, inculco.

sio. 2) das Abweiden, depastio.

curro Sursum.

ficarum genus.

.

щен.

« PreviousContinue »