Page images
PDF
EPUB

CT...

ΚΑ

P.2308

FUANELIO

[graphic]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

ROCHESTER, N.Y.
PAIIA MA KA MEA - AI PALAPALA A LUMIKI.

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]

MOKUNA 1.

Iotama o Ahaza, Da haza o

Hezekia; Ka Hanauna o Jesu Kristo.

10. Na Hezekia o Manase, E kuauhau no ka ha- na Manase o Amona, na Amo

nauna o lesu Kristo, na o losia; ka mamo a Davida, ka mamo 11. Ai i ka lawe ana i Bas a Aberahama.

bulona, ia manawa na losia 2. Na Aberahama o Isaaka o lekonia a me kona poe hona Isaaka, o lakoba na lako- ahanau; ba o luda a me. kona poe

12. Ai ka lawe ana aku i hoahanau.

Babulona ma ia hope mai na 3. Noho akula o Iuda ia lekonia o Salatiela, pa Sala. Tamara pa laua maio Paresa tiela o Zerubabela; a me Zara, na Paresa o Ese. 13. Na Zerubabela o Abi. roma, na Eseroma o Arama. uda, da Abiuda o Eliakima,

4. Na Arama o Aminada- na Eliakima o Azora; ba, na Aminadaba o Nahaso- 14. Na Azora o Sadoka, na na, na Nahasona o Salemona. Sadoka o Akima, na Akima o

5. Nobo akula o Salemona Eliuda; ia Rakaba nalaua mai o Boaza, 15. Na Eliuda o Eleazara, noho akula o Boaza ia Ruta, na Eleazara o Matahana, na na laua mai o Obeda, na Obe- Matahana o lakoba; da o lese.

16. Na Iakoba o Iosepa ke 6. Na lese o Davida ke alii, kane a Maria pana i hanau o noho akula o Davida ke Alii lesu, i iia'e la o Kristo. i ka wahine a Auria na laua 17. O ka poe hanauna & inai o Solomona.

pau mai ia Aberahama mai a 7. Na Solomona o Rehabo-hiti mai la ia Davida, he umi ama na Rehaboama o Abiama ia hanauna a me kumamaha; na Ahiama o Asa;

a mai ia Davida mai a hiki mai 8. Na Asa o losapata na la jo ka lawe ana aku i Babulosapata o Iorama, na Iorama lona he umi ia hanauna a me o Ozia;

kumamaha; a mai ka lawe 2 9. Na Ozia o lotama, na na aku i Babulona a hiki mai

« PreviousContinue »