Page images
PDF
EPUB

மேலேயாவினகுமாரன, மேலேயா

ஙக எலியாக்கீம மயினானுடையகுமாரன, மயினான மாத்தாத்தாவினகுமா ரன, மாத்தாத்தா நாத்தானுடையகுமாரன. " நாத்தான தாவீதினகுமார்ன,

நஉ தாவீது, இயேசாயின் குமாரன, இயேசாய ஒபே தினகுமாரன், ஒபேது போவோசின் குமாரன், போவோசு சல்மோனுடையகுமாரன, சலமோன நகாசோ டைய

குமாரன

ஙங நகாசோன அமினதாபினகுமாரன, அமினதாபு ஆராமினகுமாரன், ஆராம் எஸ்ரோமினகுமாரன், எஸ்ரோ ம் பாரேசின் குமாரன், பாரேசு இயூதாவினகுமாரன், இயூ தா இயாக்கோபின் குமாரன,

ஙச இயாககோபு ஈசாக்கினகுமாரன், காமினகுமாரன, ஆபிரகாம் தாராவினகுமாரன், நாகோரினகுமாரன, ஙரு நாகோர் சேரூகினகுமாரன், சேரூகு இராகுவின் மாரன, இராகு பலேக்கினகுமாரன், பலேக்கு ஏபே ரினகுமாரன், ஏபேர் சாலாவினகுமாரன்,

கு

[ocr errors]

ஈசாககு

ஆ T தாரா

ஙச சாலா கேனானுடையகுமாரன், கேனான அருப்ப சாத்தின் குமாரன, அரு குசாதது சேமினகுமாரன், சே ம் நோவாவினகுமாரன், நோவ இலாமேதினகுமாரன், ஙஎ இலாமேகு மெத்தூசலாகினகுமாரன, மெத்தூசலா ஏனோகினகுமாரன, ஏனோகு இயாரேத்தின் குமாரன, ரேத்து மெலெலேயேலின் குமா ர ன் மலெலேயேல் கர னுடையகுமாரன், காயினான ஏனோசினகுமாரன், ஙஅ ஏே னாசு சேத்தினுடையகுமாரன, சே மினகுமாரன், ஆதாம் பராபரனாலுண்டானவன்.

தது

ஆதா

சு. அதிகாரம்.

((க) கிறிஸ்து தூண்டிவிடப்பட்டு உபவாசம்பண்ணினது. (யச) அவர்பிரசங்கம்பண்ணினது. (யாக) அவர் தாசரேத் தூரிலே போதித்தது. (ஙங) பசாசினாற் பிடிக்கப்பட்டவ னைக்குணமாக்கினது. (ஙஅ) பேதுருவினுடையமாமிமுத லானவர்களைக்குணமாக்கினது.)

இயேசுவானவர் பரிசுத்த ஆவியினாலே நிறைந்தவராய் இயோர்தானைவிட்டுத்திரும்பி, ஆவியினாலே வனாந்தரத்திற்

2 Being forty days tempted of the devil. And in those days he did eat nothing: and when they were ended, he afterward hungered.

3 And the devil said unto him, If thou be the Son of God, command this stone that it be made bread.

4 And Jesus answered him, saying, It is written, That man shall not live by bread alone, but by every word of God.

5 And the devil, taking him up into an high mountain, shewed unto him all the kingdoms of the world in a moment of time.

6 And the devil said unto him, All this power will I give thee, and the glory of them for that is delivered unto me; and to whomsoever I will I give it.

If thou therefore wilt worship me, all shall be thine.

8 And Jesus answered and said unto him, Get thee behind me, Satan : for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou

serve.

9 And he brought him to Jerusalem, and set him on a pinnacle of the temple, and said unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down from hence:

10 For it is written, He shall give his angels charge over thee, to keep thee:

11 And in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone.

12 And Jesus answering said unto him, It is said, Thou shalt not tempt the Lord thy God.

13 And when the devil had ended all the temptation, he departed from him for a season.

14 And Jesus returned in the power of the

உ அங்கே நாற்பது நாட் பசாசினாலே (குற்றஞ்செய்ய) த் தூண்டப்பட்டு அந்நாட்களிலே யொன்றும்பொசியாம் லிருந்தார்.

ங அவைகள் முடிந்தபின்பு, அவருக்குப்பசியுண்டா டாயிற று. அப்பொழுது பசாசானவன் அவரை நோக்கி ந்தேவனு டைய குமாரனானால் இந்தக்கல்லை அப்பமாகும்படி சொல் லென்றான்.

ச அதற்கு இயேசுவானவர் மனிதன் அப்பத்தினாலேமா திரமல்ல பராபரனுடையவார்த்தையெதுவோ அதினாலு

ம்பிழைப்பானெனறெழுதியிருக்கின்றதென்றார்.

ரு பின்பு பசாசானவன் அவரையுயர்ந்த மலையினமேற் கொண்டுபோய் ஒருநிமிஷத்திலே உலகத்தின இராச்சியங்

களையெல்லாம்வருக்குக்காணபித்து,

சா இவையெல்லாவற்றின்மேலும் அதிகாரமும இவைக் ளின் மகிமையும் எனக்கொப்புக்கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறபடி யால் நான் இவைகளையுனக்குத் தருவேன், என இஷ்டப்படி க்கே நான் இவைகளையெவனுக்குங்கொடுக்கிறேன்.

எ ஆகையால் நீ யென்னைத்தொழுதுகொண்டால் லாம் உன்னுடைய யதா காயிருக்குமென்று அவருடனேசொன

னான.

அ இயேசுவானவர் அவனுக்குச்சொன்னது னே, நீயெனக்குப்பின்னாகப்போ. உன்தேவனாகியபராபர னைத்தொழுதுகொண்டு, அவரொருவருக்கேயாராதனைசெ

எல்

[ocr errors]

யவாயாகவெனறெழுதியிருக்கின்றதேயென்றார்.

அன்றியும் அவன் அவரை எருசலேமபட்டினத்திற்கு க்கொண்டும்பாய் அவரைத்தேவாலயத்தின் உப்பரிகையின் மேல் நிறுத்தி உனைக்காப்பாற்றும்படிக்கு உன்னைக் குறி த்துத்தமது தூதர்களு கக்கட்டளையிடுவாரென்றும்,

ய உன் கால் கல்லில் இட கைகளில் உன்னை யேந்திக் எழுதியிருக்கின்றது.

க்கு அவர்கள் தங்கள் போவார்களென்றும்

யக ஆகையால் நீ தேவனுடையகுமார யிருந்து தாழக்குதியென்று அவருடனே சொன்னாட இங்கே

படி கெ

சாத்தா

யஉ அதற்குமாறுத்தரமாக இயேசுவானவர்சொன்னது உனது தேவனாகியபராபரனைப் பரிட்சைபாராதிருப்பாயா கவென்று சொல்லியிருக்கின்றதென்றார்.

யங பசாசானவன் (அவரைத்) தூண்டிவிடுகிற வகைகளை யெல்லாம் முடித்தபொழுது சிலகாலம் அவரைவிட்டுப் போனான்

Spirit into Galilee and there went out a fame of him through all the region round about.

15 And he taught in their synagogues, being glorified of all.

16 And he came to Nazareth, where he had been brought up and, as his custom was, he went into the synagogue on the sabbath day, and stood up for to read.

17 And there was delivered unto him the book of the prophet Esaias. And when he had opened the book, he found the place where it was written,

18 The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor; he hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised,

19 To preach the acceptable year of the Lord.

20 And he closed the book, and he gave it again to the minister, and sat down. And the eyes of all them that were in the synagogue were fastened on him.

21 And he began to say unto them, This day is this scripture fulfilled in your ears.

>

22 And all bare him witness and wondered at the gracious words whic proceeded out of his mouth. And they sa: is not this Joseph's son? aid unto them, Ye will surely say 23 And s fs proverb, Physician, heal thyself; unto ever we have heard done in Capernaum, do so here in thy country.

24 And he said, Verily I say unto you, No prophet is accepted in his own country.

கவிலேயா நாட்டுக்குத்திரும்பினார். அதைச்சூழந்திருக்கிற தேசமெங்கும் அவருடைய கீர்த்திபரவிற்று.

யரு அல்லாமலும் அவர்களுடைய செப ஆலயங்களில் அவர்உபதேசமபண்ணி எல்லாராலுமபுகழ்ச்சியடைந்தார். யசு அவர் தாம்வளர்ந்த நாசரேத்தூருக்குப்போயத்தம் க்குவழக்கமானபடி ஓய்வு நாளிலே செப் ஆலயத்திற்பிரவே சித்துவாசிக்க எழுந்து நிற்கிறபொழுது,

யஎ ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகத்தை அவருக்குக் கொடுத்தார்கள். அந்தப்புத்தகத்தை அவர் விரித்தபொ

ழுது,

யஅ பராபரனுடைய ஆவி என்னிலிருக்கின்றது. தரித் திரருக்கு நான் சுவிசேஷத்தையறிவிக்கும்படி எனக்கு அபி ஷேகம்பண்ணினார். நருக்குணடவர்களைக் குணமாக்கும் படிக்குஞ் சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையையுங் குருட ருக்குப்பார்க்குதலையும் பிரசங்கிக்கும்படிக்கும் நொறுங்கு ணடவர்களை விடுதலையாக்கி,

யகூ

பராபரனாலேயங்கிகரிக்கப்படுவதற்கான வ டத தைப் பிரசங்கிக ம்படிக்கும் எழுதியிருந்த டத்தைக்கண்டு,

என்னையனுப்பினாரென்று

உய புத்தகத்தைச்சுருட்டி, ஊழியக்காரனிடத்திற்கொ டுத்துளுக்கார்ந்தார். செப ஆலயத்திலுள்ள எல்லாருடை யகண்களும் அவர்மேலே நோக்கமாயிருந்தன்.

உக அப்பொழுதவர் அவர்களுடனே பேசத்தொடங்கி ங்கள் கேட்டவேதவாக்கியம் இன்றைத்தினமே நிறைவேறி ந்தெனறார்.

உஉ எல்லாரும் அவருக்கு நல்ல சாட்சிகொடுத்து அவர் திருவாய்மலர்ந்தருளிச்செய்த கிருபையுள்ளவசனங்களைக் கு றித்து ஆச்சரியப்பட்டுப் பின்பு இவன் இயோசேப்பினு டையகுமாரனலலவோவென்றார்கள்.

உங

அவர்களுடனேயவர்சொன்னது.

வயித்தியனே,

உன்னைத்தானே குணமாக்கு என்கிறவழக்கச்சொல்லையும், நாங்கள் கேள்விப்பட்டபடி கப்பர்நாகூமூரில் (உன்னாலே) செய்யப்பட்ட தெதுவோ அதை உன ஊராகிய இவ்விடத் திலேயுஞ் செய் என்பதையும் நீங்கள் என்னுட ன்சொல் லுவீர்க ளன்பதற்குச் சந்தேகமில்லை.

உ ச அப்படியிருகக்த தீர்க்கதரிசியானவன் தன் ஊரி லே அங்கிகரிக்கப்பட்டவனல்லவென்று மெய்யாகவேயுங்க

« PreviousContinue »