Page images
PDF
EPUB

kana mau haumana i ona la.

2. Oaka ae la kona waha, ao ae la ia ia lakou i ka i ana

13. O oukou ka paakai o ka honua, aka ina pau ka liu o ka paakai, pehea la ia e liu hou ai? aole loa ia e maikai,

ae,

kiola wale ia iwaho e behiia e ka wawae o kanaka.

14. O oukou ka malamalama o ke ao nei, O ka kulanakaubale i kui kahi kiekie, aole ia e nalowale.

3. Pomaikai lakou ke haa-e haa ka naau, no ka mea, no lakou ke aupuni o ka lani.

4. Pomaikai lakou ke u, no ka mea, e loaa ia lakou ka olioli.

5. Pomaikai ka poe akahai, no ka mea e lilo no lakou ka honua.

6. Pomaikai lakou ke pololi, ke makewai a no ka maikai, no ka mea e hoomaonaia lakou.

7. Pomaikai lakou ke aloha aku, no ka mea e alohaia mai lakou.

8. Pomaikai lakou ke maemae ka naau, no ka mea e ike lakou i ke Akua.

9. Pomaikai lakou ke wao, no ka mea, e iia lakou kamalii na ke Akua.

10. Pomaikai lakou ke hoomaauia mai no ka maikai, no ka mea, no lakou ke aupuni o ka lani.

15. A i hoaia ke kukui aole ka hahao malalo ae o ka poi, aka ma kahi e kau ai ke kukui i malamalama no ko loko o ka hale a pau.

16. Pela e hooakaka aku ai i ko oukou malamalama i mua o na kanaka, i ike mai ai lakou i ka oukou hana maikai ana, i hoonaniia'e ko oukou Makua i ka lani.

17. Mai manao oukou i hele mai nei au e hoole aku i u-ke kanawai a me ka poe kaula. E hoopono ka'u i hele mai nei aole no ka hoole.

18. He oia io ka'u olelo aku ia oukou, aole e lilo ana kahi iota, aole hoi kahi huna o ke kanawai, a e lilo ka lani

ia mau mea i ka hooponoia.

11. E pomaikai ana no ou-a me ka honua, ua pau e no kou ke hoino mai kanaka ia oukou, ke hoomaau mai hoi, a nou nei e olelo wahahee mai ai ia oukou i na mea ino a pau;

12. E hauoli oukou e olioli nui loa, no ka mea, nui wale ko oukou uku i ka lani, pela no lakou i hoomaau aku ai i ka poe kaula mua o ou-o ka lani. kou.

19. O ka mea e uha'ii kekahi hua iki o ka mau kanawai, a e ao aku i kanaka pela oia ke malama ole ia i loko o ke aupuni o ka lani; aka o ka mea e malama ia kanawai a e ao aku pela, oia ke malama nui ia i loko o ke aupuni

20. No ia hoi, ke i aku nei

[blocks in formation]

No ka hoopol

9. Penei oukou e pu E ko makou Makua i l ka lani, i hoanoia kou

10. E hiki mai kou a ni: e malamaia kou make ke ma ka honua nei, e lik ia i malamaia ma ka lan 11. E haawi mai ia ma

3. A i haawi aku oe i kou makana, mai hoike i kou i keia la, i ai na makou, lima hema i ka mea e hanaianeia la: e kou lima akau:

12. E kala mai hoi i ka 4. I malu hoi kou maka-kou lawehala ana me mal na ana, a o kou Makua ke e kala nei i ka poe i laweł ike mai i kahi nalowale, na-i ka makou. na oe e uku mai i ke akea.

13. Mai hookuu oe ia n kou i ka hoowalewaleia m aka e hoopakele no hoi ia n kou i ka ino: no ka mea, n loa ke aupuni, a me ka m na, a me ka hoonani mau 1 ia. Amene.

14. Ina oukou e kala ak ana i ka hala o na kanak e kala mai no hoi ko ouko Makua o ka lani i ko oukor

15. Aka aole oukou e kal aku i ka hala o na kanaka aole no hoi ko oukou Maku e kala mai i ko oukou hala

16. A i hoopololi oukou mai hoinoino maka oukou e like me ka poe aiahua, no ka mea, ua hapala lakou i ko la

maka i ikea mai e na kanaka, ka lakou hoopololi ana. Oia io ka'u e olelo aku nei ia oukou, ua loaa iho la ia laku

5. A i pule aku oe, mai hoohalike i ka poe aiahua, no ka mea, makemake lakou e pula ku ana ma na hale halawai a ma ka huina alanui, ikea mai ai lakou e kanaka, oia io ka'u e olelo aku nei ia oukou, ua loaa iho la ia lakou ko lakou uku.

6. Aka i pule oe, e komo i kou keena mehameha, a pani i kou ipuka, e pule aku i kou Makua ina no i kahi nalowale, a o kou Makua ke ike mai i kahi nalowale, nana oe e uku mai i ke akea.

7. A i pula oukou, mai kuawili wale aku i ka olelo e like me ka poe ike ole ia Ieho-kou va; ke manao la lakou, no ka nui o ka lakou olelo ana, e hooloheia mai ai lakou.

8. Mai hoohalike me lako-ko lakou úku.

u; no ka mea, ua ike no ko oukou Makua i ka oukou mea e pono ai, mamua o ka oukou noi ana aku ia ia.

17. Aka, i hoopololi oe, e hamo i kou poo, a e holoi i kou maka;

1

18. Iike ole ia e na kana

ka kau hoopololi ana, åka ima ko oukou kino i ko ouikea ia e kou Makua ina noi kou mea e aahu ai. Aole kahi nalowale, a o kou Makua anei i oi aku ke ola i ka ai ? ke ike i kahi nalowale, e uku a me ke kino i ke kapa? mai no oia ia oe i ke akea. 26. E nana aku i na manu 19. Mai hoahu oukou i kao ka lewa; aole lakou i lulu, waiwai no oukou ma ka ho- aole i oki, aole hoi i hoahu nua, kahi e pau ai i ka mu aae i loko o ka hale papaa, a me ka popo, kahi e wawahi e hanaiia mai no lakou e ko mai ai ka poe aihue e aihue ai. oukou Makua o ka lani. Aole 20. Aka e hoahu ae i ka anei i oi aku ko oukou maiwaiwai no oukou ma ka lani, kai i ko lakou? kahi e pau ole ai i ka mu a me ka popo, kahi e wawahi ole mai ai ka poe aihue e aihue ai.

27. Owai la ka mea o oukoue hiki ia ia i ka manao nui, ke hooloihi aku i kona ola ana i hookahi kubita?

21. No ka mea, ma kahi e waiho ai ko oukou waiwai, malaila pu no hoi ko oukou

naau.

28. He aha hoi ka oukou mea e manao nui aku ai i ke kapa? E hoomanao i na li22. O ka maka ko ke kino lia o ke kula, i ko lakou ulu kukui. Ina i maikai kouana, aole nae lakou ihana, maka, e malamalama kou ki- aole i milo. no a pau.

29. Ke olelo aku nei au ia 23. Aka i ino kou maka, e oukou, o Solomona i kona paapu kou kino a pau i ka po- kahiko ana i kona nani a pau. uli. Ina i lilo ka malamala-aole nae i like me kekahi o ma i loko ou i pouli, aoheio lakou. hoi o ka nui o ua pouli la!

30. Ina pela ke Akua i 24. Aole loa e hiki i ke ka-hoonani mai ai i ka nahelenaka ke malama i na haku hele ina no ma ke kula i neia elua; no ka mea, e hoowaha-la, apopo e hooleiia'i i loko o waha ia i kekahi, e aloha aku ka umu, aole anei e oi aku hoi i kekahi; aole ia, e ma- kona hoonani ana mai ia oulama no iai kekahi, e malama kou e ka poe paulele kapeole hoi i kekahi. Aole hoi e kepeke? hiki ia oukou ke malama pu i ke Akua a me ka mamona.

31. No laila hoi, mai ninau wale cukou me ka manao nui, heaha ka kakou mea e ai ai? heaha hoi ka kakou mea e inu ai? heaha hoi ko kakou mea e aahu ai?

32. Oia mau mea a pau ka

25. No ia mea, ke olelo aku nei au ia oukou, mai manao nui ma ko oukou ola ana, I ka oukou mea e aí ai, a i ka oukou mea e inu ai, aole hoi

No ka manao ino;

ka

poe ike ole ia Iehova i imi aku ai. La ike no hoi ko oukou Makun o ka lani, he pono ke loaa ia oukou ia mau mea a pau.

33. Aka, e imi e aku onkou mamua i ke aupuni o ke Akua, a me kana pono, a e pau ua mau mea la i ka haa-o wiia mai ia oukou.

MATAIO. No ka makana w

oe i ka laau nui no lok o kou maka iho, alaila ike pono ai i ka unubi pula iki noloko mai o ka ka o kou hoahanau.

34. No laila hoi, mai manao nui aku oukou, i ka la apopo, no ka mea, na ka la apopo e manao iho na mea nona iho. O ka ino o keka-hoi ia oukou. bi la, ua nui ia nona iho.

6. Mai haawi aku i mea bouno na na ilio, hoolei i ka oukou momi i

na puaa o hehiia i lalo Jakou wawae, a e kepa hoi lakou e moku oukou.

MOKUNA VII.

Ka hopena ka Iesu olelo.

MAL

8. Oia, o ka mea i noi, haawiia nana; o ka mea iin ua loaa ia ia; o ka mea i k keke, ua weheia ia ia.

"AI manao ino aku o

9. Owai la ke kanaka oukou i haawi aku i ka poha manao ino ia mai ou-ku na kana keiki ke noi ma i berena?

7. E noi, a e haawiia oukou; e imi, a e loaa hoi oukou; e kikeke, a e weh

kou.

2. No ka mea, me ka manao ino a oukou e manao ino aku ai, e manao ino ia mai no hoi oukou. Me ke ana a 11. Ina oukou ka poe heoukou e haawi aku ai, e wa i ike i ka haawi aku i ka haawiia mai no hoi ia ou-makana maikai na ka oukou kou. kamalii, he oi nui aku ka ko

3. He aha kau mea e nanaoukou Makua i ka lani ke aku ai i ka pula iki i loko o haawi mai i ka mea maikai ka maka o kou hoahanau, na ka poe e noi aku ia ia. aole hoi oe i ike i ka laau nui í loko o kou maka iho?

12. O na mea a pau a oukou e makemake ai e hanaia mai e na kanaka ia oukou, pela no hoi oukou e hana aku ai ia lakou. Oia no ke kanawai a me ka mau kaula.

10. A i noi mai ia i ia; haawi aku anei kela i ka moo omole nana?

4. Pehea hoi oe e olelo aku ai i kou boahanau, E homai na'u e unuhi ka pula iki no loko mai o kou maka? He laau nui no ka hoi i loko o kou maka iho.

13. E komo ae oukou ma ka ipuka pilikia, no ka mea, 5. E ka aiahua, e unuhi e lhe akea ka ipuka, he pala

halaha hoi ke ala nui e hiki aku ai i ka make: nui wale ka poe e komo malaila.

22. Nui no ka poè e oleľo mai ia'u ia la, E ka Haku, e ka Haku, aole anei makou 14. Aka he pilikia ka ipu-i ao aku ma kou inoa? i mahika, he ololi no hoi ke ala e ki aku i na uhane ino ma kou hiki aku ai i ke ola, kakai-inoa? a i hana aku i na hana kahi wale ka poe e loaa'i ia.mana a nui ma kou inoa?

15. E malama hoi ia ou- 23. Alaila e olelo aku au kou i ka poe kaula hoopuni-ia lakou, aole au i ike ia oupuni ke hele mai io oukou kou, e haele oukou pela mai nei me ke kapa hulu hipa, o'u aku nei e ka poe i hana aka ko loko, he poe ilio hihiu hae lakou.

ino.

E

16. No ko lakou hua e ike aku ai oukou ia lakou. ohiia anei ka hua waina no luna mai o ke kakalaioa? a me ka hua fiku no luna mai o ka puakala ?

17. Oia hoi, o ka laau maikai a pau ke hua mai ia i ka hua maikai, aka o ka laau ino ke hua mai ia i ka hua ino.

24. No laila hoi, o ka mea e lohe ia mau olelo a'u, a e malama hoi ia, e hoohalike au ia ia me ke kanaka naau ao ka i kukulu ikona hale maluna o ka pohaku;

25. A haule mai ka ua, kahe mai ka wai, nou mai ka makani, a pa ma ua hale la, aole nae i hiolo, no ka mea, ua hookumuia ma ka pohaku.

18. Aole e hiki i ka laau maikai ke hua mai i ka hua 26. O ka mea la e lohe ia ino; aole hoi e hiki i ka laau mau olelo a'u a e malama ole ino ke hua mai i ka hua mai-hoi ia, e hoohalikeia hoi ia kai. me ke kanaka naau po ka i kukulu i kona hale maluna o ke one;

19. O ka laau a pau ke hua ole mai i ka hua maikai e kuaia ilalo, e kiolaia aku hoi ia i ke ahi.

20. No laila hoi, ma ko lakou hua e ike aku ai oukou ia lakou.

27. A haule mai ka ua, kahe mai ka wai, nou mai ka makani, a pa ma ua hale nei, a hiolo iho la ia, nani wale hoi kona hiolo ana.

28. A hooki ae la Iesu ia

21. O ka poe la e olelo mai ia'u, E ka Haku, e ka Ha-mau olelo, kahaha iho la ka ku, aole e pau lakou i ke ko- naau o kanaka i kana ao ana. mo i loko o ke aupuni o ka lani, aka o ka mea la e malama i ka makemake o ko'u Makua i loko o ka lani.

29. No ka mea, ua ao aku la kela ia lakou me ka mana, aole e like me ka poe kakauolelo.

« PreviousContinue »