Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][ocr errors]

садашње.

пnfiн, оруін, снују tiн, казујућін, лijући, грошавше. дигн , вши, пекавши, бравши, сновавши, казйвавши, лівши, далелна. дигнып (дижен), печен,

печен, оранорапі), снован(-am), ка зйван(-am), ліm(лівен) елно на ње.

іlечење, братье, сновање, казівање, лiјење,

с решем срести; о ї енем ођен упи, и о федем офеспи и т. д. бна ну п и (гнупп или кнути) и ћи, н. п. дигнем, дигнути и дики, дигну и диго (анже), дигнуо и дигао, дигнути дижен; макнем, малну пін имаћи, макну и мако (маче), макнуо и мадао, маннупи (ријелко) мачен; пi ако никнути и ники; упрегнули и упрећи и т. д. Неколика глагола (на сне м) имају наклон. ни, е неопределено во пређашњему само на нупі и, а вријеме скоро прс : авше и давно пропавше двојако као и ови, н. п. писнем, писну и, писну и ниско (мишле), писнуо и п и скао (писла, ло); пако свиснем, прснем.

5) ем чем и же м) ки; н. п. печем, пеки; пецијаше (може бити да би ко рекао и печаше, печаше, као и спірижаше, жежаше; али се мени чини да је овако најобичније, п. ј: пецијаше, пецијаше, пуција іше и т. д. ), пеко, пекао (пекла), пеци, печен; стрижем, стрићи, см прижаше (не вјерујем да би во рекао спризијаше, жезијаше), спі риго, (с пригла), с прижи, стрижен и п. д. Речем, говори се и по пређашњему рекнем, али рекн упи и не вјерујем да би ко рекао. На ове је налик (по наклоненију неопредјеленом) и вршем, вријећи (врћи), врша, връо, връао (врла), вршен.

б) Највише глагола овога спрезања имају наклоненије неопредјелено (и остало што је од његове чете) по првом спрезању (на ами); и ови су између себе врло различни, али кад се зна вријеме садашње и наклоненије неопределено, оппен се не може погријешили, н. п. глоқ ем, гло$я, гло, уки; глода пи, глода, глода, глодао, глодавши, Глодан (глода), глодање; тако лажем, лага пи; мажем, мазапии; дајем, давапі и; зобљем, зобами; капљем, капа ми; клепљем, клепа и; кољем, клапи; шаљем (шљем), слати; пш шем, иска пи; мекем, мепа ши; вичем, вика піи; мичем, мицалин; пише м, писа ми и пт. д.

г) Који се у садашњему времену свршују на ујем, и они (сви готово) ицу у ред овије, што је о њима сад говорено, а између себе су опет двојаки аз који у наклоненију неопределеном имају ова ш и, н. п. робујем, робоха ли ; } eв ујем, $евовами; пргујем, тргова пи; гладујем, гладова пи; кнезујем, кнезов ами; момкујем, момкова пи; милујем, милова пи: учитељујем, учитељовами; зимујем, зимовами ; снујем, снова пи; купујем, куповами; мудрујем, мудрова пи; псујем, псова пін; пут ујем, пупова пи; пашује м, пашова піии . д. 6) ивами (ово су готово све несавршител ни, или да речемо један пут учащателни (учесни, учесни?), verba frequentatiya*), н. п. зама ује м, замаивати; досађујем, досаѣ ива

[ocr errors][ocr errors]

1) Мени се чини да нема управо никакве разлике између глагола несав р

шишелиије (verba imperfectira) и учащашел није (verba freq. fi. ми; казује м, називали, посл

*****

лужујем, послуживами; подвикујем, подвикивати; за мамљујем, за мамљива пи; дањујем, дањивати; намирујем, намирнва пи; записујем, записивапи; упућујем, упућиващи; одбацујем, одбацива пи; пору. чујем, поручива пi и; довршујем, довршивани и и . д. в) имају неколика на уважи и на упи, н. п. пљујем, пљувати; вљујем, бљува пи; кљујем, кљува пи; чујем, чути; об ујем, об у ш и.

8) Има неколико глагола овога спрезања, који се у садашњем времеку свршују на jем, а у наклоненију неопределеном на иши (по порекем сiрезању); пакоси сви у наклоненију поселилieлном одбаце и, а причастије спрадаптелно млоги имају двојако, н. п. лијем, либ (мјесто лији“), ли ми, лио, лиз ин, ливен или пі, лијење; бијем, биі, би ти, бијен (говори се кашпо и бјен), бије ње; пијем, пиј, пип II, пијен (и пипі); кријем, криј, грип и, кривен (инри п); мијем, мпј, миши, мивен; шијем, шиј, шиши, щивен; ријем, риј, ри іпи, ривен (Рим).

ТРЕ ТЕ СПРЕЗАЊЕ,

(conjugatio III. verborum in MM) По коме се спрежу сви глаголи, који се у садашьем времену сврчују на им, н. п.

1. наклоненије изјавително

мјерім, мі-ріп, Амери,

[ocr errors]

1

љубим,
љубиш,
љуби,

мјеримо, ијерите, Mjepe,

љубимо,
љубніше,
љубе,

мјера,
мі раше,
јераше,

вријеме садашње

јед. број.
джим, вртім, Mýmim,
лі киіп, Bpmiய, м, миш,
држR,

врий, мон,

млож. број.
држимо, врпимо, мўмимо,
држніше, Bpmame, мўйине,
држе,

Bpmē, мше,
вријеме полу прошарше

јед. број.
дужа,
віка,

мука,
до жаше , Bohate, M fáuie,
држаше, праше, ,

мукаше,

ло жі. број.
држасмо, Bpkácno, мукасмо,
држаcie, Bpkicme, м;hacme,
Apakay, врлау, Mây,
вријеме скоро прошавше

јед. број.
држа,

мути,
држа,
в'te,

м;
држа,
Bike,

му пії,

љубља,
љубљаше,
dý brâule,

[ocr errors]

міграємо, мі-р сме мјеру,

љубљасмо, љубљасте, љубљау,

Brike,

мјери, мјери, мјери,

љуби,
љубіг,
љуби,

[ocr errors]

tiva); зашто је сваки учащателни глагол и пeсaвршителни, а свакн

несавршителни може бити и учацателни. *) А готово би се могло и ј изоставици, па писали само н, н. п.

ди, ли, би, трии ш. д.

љубисҳо,

била,

пікла, ло,

Jје,

ло ,

[ocr errors]

Jје,

Jје, ,

мерами, ,

ле, ла, су,

ле, ла, су,

ле, ла,

мложествени број. угрисио, држасмо, Bpkecmo, м уписмо, Мерсе, држаспе, вркесте, м уписте, љубисте, Мерише, држаше, врћеше,

м пише,

љубише, вријеме давно прошав ше

јед. број. мјерно,) сам, држао, сам, врkео, сам, мўпио, сам, - био, сам рада, , Сн, жала, си, кела, уси,

си,

си
40, Jје,
ло, Јје,

ло,
илож. број.
смо,

| сино,
држали, врћели,

1смо,
мутили,
1 смо,
љубили,

смо,
сте,
сте,
сте,

спе, se, Aa, Scy,

cme, Jcy, ле, ла,

Јcy, зрчјете будуће.

јед. број. ai paky, држаћу, Bpkeky, Mymnky, љубићу, мігривец, држаћеш, всекеш, мушићеш, љубикеш, Njtpake, држаће, Bpkeke,

Mymuke, љубиће,

млож. број. мерићемо, држаћемо, врећемо, мугоићемо, љубићемо, мјерићете, држateme, Bpkekeme, мўпикетте, љубнете, Depuke, државе, Bpkeke, mimuké, љубике, ,

2. наклоненије повелително
вријеме садашње и будуће

јед. број

[ocr errors]

мери, држи, врти,

муши, љуби,. века мјерії, нека држи, нека врпи, нека мўми, нека љуби,

улож. број да міримо, да држимо, да вртимо, да мупимо, да љубимо, муретше, држнme, вртите, мушите

љубите, нека мјере, нека држё, . нека врие,

нека мупе, нека љубе,
3- наклоненије неопределено.
терити,
држати, Bpkemu, , мушити, љубить,

4. причастија.
а) дјејствителна

вријеме садашње
peka, држён, Bpmefin, мултећи, Boybeku. .

вријеме прошавше мігрівші, државши, врћевши, муоивши, љубивши.

б) страдателна. терен, држан (држат), врһен , мукен,

љубљен. 5. суштествително на ње. перење, држање, врћење, муһење, љубљење.

Код овог спрезања преба уламоиши (млого више него код првога, 4 млого мање него код другога):

1) у глагола, који се свршују на дим, зим, лим, ним, сим, вим, претвори се у полу прошавшем времену, у страдателном прича.

[ocr errors]

HCMJINI

[ocr errors]
[ocr errors]

этију и у сушrtіествиттелноме (које од 1њега постаје) на ње, ду $, з уж лу», нуњ, суш, пук, н. п. судим, су, а, суђен, суђе ње; гази м, гажа, га жен, гажење; палим, паља, паљен, паљење браним, брања, брањен, брањенье; просим, проша, про це н, прошење; мутим, мука, му fен, му fіење и пi. д А у они којн се свршују на бим, вим, мим, пим, умеліне се (на оним мјеслима, ђе се у ови претвори ду , у жі, лу, нуњ , с у ш » пу 6), н. п. љубим, љубља, љубљен, љубљење; ловкм, ловља ловљен, ловљење; Мамим, мама, маммен, мамље іње; II 0пим, мопља, мопљен, пі опљење и ПI. д.

2) Млоги глаголи, који се свршују на бим, вим, дим, лим, ми, ним, пим, пим, (по Ерцеговачком и по Ресавском нарјечију) имају наклоненије неопределено (и остало што је од његове чете) по другом сорезању (на епи); и по Ерцеговачком нарјечију прспіворни се дуб, лу љ, нуњ, пућ, а послије б, в, м, п, уметне се пред е, н. п. дим, виђелі и, виђе, виђео: волим, вољети, воље, волео; mавни м, шавњеми, по авње, пављео; вршим, врћети, врће, врћео; све би, сврбље ти, сврбље, сврбљео; живи м, ље ти, живље, живљео; грмим, грмљепти, грмље, грмљео; трпим, прпљепи, припље, трпљео ніп. д. А у Ресавском нарјечију ови сви глаголи имају само е мјесто , а полугласна се слова не мијењају, нити се умеће љ, н. п. видим, видели и; волим, воле мн, волео; сврбе пи, прпети, трпе, трпео и т. д. А у Сремачком нарјечију (као и у Ерцеговачком, као што сам напоменуо bе је био говор о нарјечијама) имају по правилу свуда и, н. п. видим, види пн, види, видио; волим, воли ми, воли, волно; пірпим, прпи пн, прпио и т. д.

3) Млоги глаголи и овога спрезања (особипто средњи на чи м) имају наклоненије неопредјелено (и осніало што је од његове чете, но првом спорезању, н. п. држим, држа пи, држа, држао, држање; б) ежим, • бјежами; јечим, јечап и ; звечим, звёчалі и; мрчим, мрчап и; дречії м, дречали, крё ч ийм, крёча пи; мучійм, чами; учём, учами; влечём, клечапі и; мрчі м, прча мін; в рй ш н им, вріш папі и; пи шпим, пиш папи; спој нм, спа

пен (екоји списатељи наши пишу спіоја по и, да им иде по правилу као спојим); бојим се, бојат и се и т. д.

4) Готово у свим глаголима, који се свршују на јим (а оштро се изговарају, изостави се и у наклоненију повелителном", н. п. кројим, прој, кројте; спојим, спіој, спи о јте; бројнм, број, бројпе и п. д. Али који се не изговарају оштро, него се глас пропәже, они имају по правилу, н. п. тајим, тајн, 'ma jи пе; пајим, пари, паји те; бујим, буји, бујише; гајим, гај, гајище.

5) Испінна да по опшiему правилу код свију несавршителни глагола постаје суштествително на ње од страдателног причаспија кад се промијени н на ње, н. п. копан, копање; игран, играње; писаи, писање; печен, печење; мјерен, мјере іње; суђен, суђење; љубљен, љубљење; слављен; слављење и п. д. Али се (особио у Ресавскоме и у Сремачком нарјечију) код глагола овога спре.. заньа, особищо који се свршују на лим и ним, говори још и друкчије (п. і. не промјењује се л на , ни н на њ), н. п. молим, моле ње; балим, балење; буним, бунење; браним, бранење и п. д. А говори се и мољење, баљење, буњење и пІ, д. него ми се чини да је оно прво обичније. Тако исто може бити да би ко рекао (у Ресавскоме и у Сремачком нарјечију) и вртење, прпење, срдење и пi. д, прем да је свуда обичније врћење, трпљење, срђе ње н п. д.

Овђе је за сад поред рјечника доста граматике. Онарјечијама, о предлозима, но междумешијама није пријебе говорили, зашто су овље У Рјечинку.

M

му

one

[merged small][merged small][merged small][graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]

*) Nil sonat (nisi forte vocalem mutam), sed r literae, quae Serbis, sicut Bo

hemis , vel sola absque ulla vocali, syllabam facit, apponitur , ne eadem r litera ad praecedentem aut sequentem syllabam trabatur , e.g. ympbo, salp

Kamu, lege u-mr-0, za-r• kati. ) Sonos $ et x vix invenias in vocibus genuine Serbicis ; sed utramquo literam

ob yoces peregre adscitas ex alphabeto Cyrilliano reliquimus.

« PreviousContinue »