Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]
[ocr errors]

ти се.

sum dimittantur. Којн не донесе играције, [нжймАти, йжимам, v. impf. auspruden, exprimo. онога (кашто) затвори учитељ у школу, йжина, f. vide хижина. те учи сам читав дан (тако је било до на- йжЉЕВАЊв, п.. (јуж.) vide . излијевање. шега времена).

йжЉЕВАти, вам, (јуж.) vidе нзлијевати. йГРАч, играча, т. 1) беr Opieler, lusor. 3) Беr йжљксти, љезём, v. pf. (йжљезоx, нжљезао, Tänjer, saltator

зла), vidе измести : ИГРічицо, f. 1) бріеlеrin, femina ludеnѕ. 2) bie Пиле пишти у љусци: Tänzerin, saltatrix.

Ја не смијем ижљесии, ИГРАЧКА, f. (у војв.) pie pielerei (für Winter), Шале ће ме взјести. crepundia.

йжЊЕти, његнём, vidе нжљести: ИГРИште, п. (ст.) vide игралиште :

Ижљећи ће Ваљевац Филипе Ја усади вишњу на игришшу

Ижњегоше пред бијелу цркву Дол” по игришшу, по девојачком

и ижњегне јагње за заклање ЙГУМАН, мна (игумана), т. (түoipevos) per :39u: ижљўвити, йжљубим, vidе нзљубити.

men eineg RIoftеrѕ, hegumenos coenobii: Пу-ижљўвити ск, йжљубимо се, vide из.љубитуј ти oчe игумане, не брини се за намастир (рекао некакав ђак или калуђер из ижЉУтити ск, йжљутим се, vidе изљутити се. прикрајка, кад је игуман умирућн говорио из, (mit gen.) 2) аив, еx : из воде, из горе, што ће на мастир без њега).

из куће ; украшће из очију; из ока из боИГУМАНИЈА, f. (түovukm) bie Oberin in einem ка (наћи што), von wo immer ; из дан у дан, Kloster, hegumena monasterii.

т. б. сваки дан. 2) (у ц. г. и по Зети) vide ЙГУМАНoв, а, о, беѕ Зuarbians, hegumeni, cf. од: донеси из Јована сјекіру. игумнов.

H3A, (mit gen.) 1) von der hintern Seite, von jenЙГУМАНски, кa, кo, beдитenifф, hegumenicus. feit, a parte роѕtіса: дође иза куће; Ласно

ùTYMAHCTBO, n. die Hegumenschaft, munus et је иза града стријељатн, 2) паф, post (in .*. dignitas hegumeni. .

бer Seit): иза тога; иза зиме топло ; иза ЙГУМнов, а, о, vide игуманов.

кнше сунце; дођоше један иза другога. Úquqů! als interj. auf und davon, avolat.

3) vidе на : виче иза гласа. йъЕ (и ће), vidе игђе.

изАБРАти, берём, v. pf. erwählen, eligo. ÀSHPOT, m. der Kalmus, acorus calamus. H3ÀBPETH, BPh, v. pf. hervorsprudeln, scaturio. йЖДЕНУти, нём, у. pf. vіdе нзагнати. | изArHATн, гнам (изаженём), v. pf. austreiben, нжДРАчити, йждрачём, v. pf. н. п. очи, vide ejicio, exturbo.

. нзбечити,

изАгњити, њйи, v. pf. (по југоз. кр.) verнжДРЁвити, йждребім, (нст.) vidе нждын- faulen, putrefio, cf. нструхлитн. јебити,

нзадисти, денём, (нст.) vidе нзадјести. ижДРЁБити CE, йждребе се, (ист.) videнж- [нзадути, денём, (ист,) vidе нзадјети. дријебити се.

изядИРАЊЕ, p. 3) бав дивееіреп, еvаlѕіо. 2) 81uФt, нжДРИвити йжирнбім, (зап.) vidе нждын- fuga. јебитн.

439AHPATH, pêm, v. impf. 1) ausreißen, evello. ижДРивити CE, йждрибе се, (зап.) vidе нждын- 2) Reißaus nehmen, fugio. јебити се.

изАдисти, динём, (зап.) vidе нзадјести. иждРИЈЁвити, йждријебім, v. pf. (јуж.) wer: изядити, динём, (зап.) vidе нзадјети.

fen (pon Otuten), enitor : ова је қобила ис- изАДЈЕсти, дјенём, vidе издјести. дријебила те све коње.

из АдJЕти, дјенём, vidе издјети : нжДРИЈЕвити ск, йждријебе се, v. P. pf. (јуж.) Лијепо јој име изaдјео

т. ј. кобиле, іnѕgеfammt wеrfеп, еnіtіtur alia изАДРЁти, (нст.) унзадрем (нзадерём), йза

ex alia: све су се кобиле иждријебиле. изядРИЈЕти, (јуж.); дръо, йзадрла, v. pf. 1) berйжЪЕНУти, нём, (јуж.) vidе издјенути. нзАДРЙти, (зап.) ) aureіреп, еvеllo. 2) Reina йжЪЕСти, йжђенём (федём), (јуж.) vidе нз- aus nehmen, aufugio : једва је изадръо. дјести.

изАЖДЕНУти, нём, vidе изагнати. ИЖЁНити, йженим, . pt. паф еіnаnсеr bеrbеі: ІнзАЖЁти, йзажмём, v. pf. (у Дубр.) аиврrеffеп,

ratben, cоllоco filios: све је синове иженио. exprimo, cf. нжети, исциjедити. иЖЕнити CE, йженимo сe, v. r. pf. fіф пафнзажимањк, п. Зав реrаиврrеffen, expressio.

einancer реrbеіrаthеn, uxores duxеrе alius еxнзажиMATи, мам, v. impf. (у Дубр.) auspreffen, alio: : сви су се иженили.

exprimo, cf. нжимати, извијати. йжЁти, йжмём, vidе нза жети.

из АЗВАти, назовём, v. pf. Kerausrufen, evoco. иживањЕ, n. vide ижимање.

нзАзивањк, п. Bas perausrufen, evocatio. иживати, вживам, y. impf. (у Барањи) videнзАзиВАти, изазявам (вљём), v, impf. berau

rufen, evoco. ижимање, п. Зав и#bruter (Beg 28affers), ex-изАЛАЖЕЊЕ, т. vіdе излажење. pressio.

изАлланти, зим, v. impf. vіdе излазити.

нжимати.

изднTATи, ђам, v. pf. fib berliegen, jacendo cor- извЁчити, избёчём, v. pf. т.ј. очи, ftiere Дugen rumpor (de panno).

machen, oculis rigidis tueor. нзАПРАТн, перём, vidе испрати.

извивати, избивам, v. impf. in Ser Rependart изасипАЊЕ, p. 1) бав 2Xusfutten, effusio. 2) Sas He udbuba, er ist nie abwesend, ist immer das Uusschlagen, eruptio.

beim, semper ibi moratur: Не избива као изасипати, пам (пљём), v. impf. aufфutten, куга из Сарајева. effundo.

извигнути, нём, vidе избићн. нзАСИПАТИ СЕ, пам (пљём) се, v. e. impf. aus-извЙЖАти, жим, (зап.) vidе нзбјежати.

fblagen, erumpо: изасипају се већ красте извЙЈАЊЕ, n. Das perausfФlagen, extasio. по њему.

нзвЙЈАти, избијам, у. impf. 1) Беrаufфаден, H3ÀCPATH, cepêm, v. pf. herausscheißen, procaco. extando. 2) избијају сахати, fФlagen, pulso.

Који његову иглу изједе, онај треба чу- 3) избија кључ (у води, н. п. кад нэвире), BARAY3 Aa ngacepe, wer feine (des bösen Mäch- hervorschießen, hervorsprudeln, scateo, prosilio. tigen) гähnabel fript, тир баfür menigften | извиЈЕлити, інзбнјелим, v. pf. (јуж.) wеip wereine Packnadel sch**.

извиЈЕЉЕти, ben, albesco: избијељела чоха. изАСРАТИ СЕ, серём се, у. r. pf. Іarieren, eva- извилити, лим, (зап.) vidе избијељети. cuari.

йзБИРАК, избирка, m. bas uekerbleibfet, per Reft, изАСУти, изаспём, v. pf. ausfфutter, effando. residuum, reliquiae. издзӯти cЕ, йзаспём се, v. г. pf. ausfфLagen | извЙРАЊЕ, n. bas CustLauben, Bablen, electio.

(aus Set paut), erumpo, prodeo: већ су се извЙРАТи, избирам, v. impf. аивlefen, wählen, авасуле красте.

eligo. изАТКАТи, йзачём (нзаткам), v. pf. fertis wе: извЙРАч, избирача, m. Ser Bablet, Ser vіеl аивben, pertexo.

flaubt, difficilis : Избирач нађе отирач изатоГА, т. і. нза тога, Sarauf, exin. cf. иза. (кад се који жени). из ти, изађём, vidе нзићи.

извЙcТРИти се, избистрим се, v. г. pf. flar, йзБА, f. (по Херцеговини ни по Србији око hell werden (von Flüßigkeiten), claror, limpiНовог пазара) vide соба.

dus fio. йзБАВити, вём, v. pf. Befreien, libero. йзвити, йзбијем, v. pf. 3) БеrаuѕfФlagen, elido, йзБАВЉАЊЕ, n. Bas 23efreien, liberatio.

extundo. 2) jerfdlagen, ferbläuen, contundo : извлвљАти, љам, v. impf. befreier, libero. избилн га на суду. 3) (у Боци) избила дијеизвАДАЊЕ, n. Sag 2ив fteфen, effossio, excisio.

те, т. ј. побацила. 4) (Фlagen, pulsare: сад извАДАТИ, Ўзбадам, v. impf. аивftефеп, еffоdio, су избила два сахата. excido.

извини, бигнём, (зап.) vidе избјећи. нЗБАЖЪЕти, баздим, v. pf. (у Ц. г.) vidе ис- извЈЕГНУти, нём, vidе избјећи. прдјети.

извЈЌЖАти, жём, v. pf. (јуж.) vidе избјећн: йзБАмитн, лим, v. pf. topia тaфen, muco ma- Те избјежа из бијеле куле — culo. .

извЈЕти, бјегнём, (избјегох, избјеже; избјенэБАЦйвањЕ, п. ) баѕ реrацвреrfеn, ejectio. гао, гла) v. pf. (јуж.) Finauflieben, jerflieben,

2) das Ausschießen, rejectio. 2) das Abfeuern diffugio, cf. избјегнути. der Flinte, ejaculatio.

извлЁЈАТИ СЕ, jйм се, y. P. pf. изговорити изБАЦйВАТн, бацујем, v. impf. 1) Беrаuѕwеrfen, што лудо, аивfфwagen, effutіо.

ejicio. 2) ausfbiepen, rejicio. 3) Iosfiepen, извлиза (изблиза, из близа), pon habe, cominus. abfeuern, ejaculor.

извљУВАК, Ўзбљувка, т. оно што се у један избацити, избацим, v. pf. ) bеrаuѕwеrfеn, eji- nyt 136.byje, der Auswurf, sputum, ejecta

cio. 2) ausfфiepen, rejicio : избацио му де- mentum.
сеторо свиња (трговац који их купује — извљУВАти, избљујем, v. pf. auwjpeiеп, ехрио.
нашао да ово десеторо није добро као извљУВАТИ СЕ, избљујем се, v, r. pl. fit au8-
што су остали, и за то их није хтио у ре- speien, satis spuisse.
ду с осталима да купи ; тако се избацују извдлети, лим, (ист.) vidе избољети.
и говеда, и коже и остале оваке стварн у изволити, лим, (зап.) vidе избољети.
трговинн). 3) пушку, топ, аbfeuern (bie Slin: извoлдвАти, болујем, vidе нзбољети.
te), ejaculor (glandes).

нэвдЉЕти, болим, v. pf. Gјуж.) автagern (Фиф йзБЕГНУти, нём, vidе избећи.

Krankheit), morbo macresco. извÜKATи, жим, (нст.) vidе избјежати. À360P, m. die Auswahl, delectus: изьЁЗУмити, мим, v. pf. кога, vіdе обезу- По избору бољи од бољега

извости, бодём, v. pf. 1) aufteфen, expango, изьЁЗУмити ск, мм се, v. г. pf. vіdе обезуми- н, п. коме очи. 2) 3erteben, compungo, н, п.

избости кожу. извЁЛЕти, лим, (ист.) vidе избијељети. изВРАТИ, берём, vide изабрати. нзБЁлити, лім, (у Сријему) vide избелети. йзВРЕЖАК, избрешка, m. Sie anbbe, clivus, cf. извЕти, бегнём, vidе (нет.) нзбјећи.

брежуљак.

1

МИТИ.

ти се.

оветшати.

изВРИЈівлюк, п. Зав. Гафrajiren, erasio. извЕЈАВАти, вејавам, (ист.) vidе извијавати. изБРИЈАвати, бријавам, v. impf. пафrafiren, извеЈАти, jём, (нст.) vidе извијати. erado. .

извикдвАти, векујем, (ист.) vide Hзвјековати, извРИЈАти, избријем, v. pf. нафrafiren, erado. извЕРУГАти, гам, v. pf. fwlingelibt тафен, извРИСАти, бришём, v. pf. Derwifфеn, deleo. sinuo. нзБРЊАти, избрљам, v. pf. н. п. по чанку, извѣсти, ведём, v. pf. 1) binau@führen, educо. verwirren, conturbo.

2) binaufführen, educo, 3) воду на каку висннзБРОЈити, избројüм, v. pf. аив;&blen, enumero. ну, binaufleiten, educo. 4) сјеме н. п. од лука, йзБРОБинв, f. pl. Ver Лафtrapp, rubiа tincto

купуса, репе и т. д., erieugen (@amet einer ram secunda (der Sag der Färberröthe, nach- Plane), produco, cf. извода. 3) пјесму, bem fie einmal gebraucht worden). Man braucht ausführen (ein Lied), concino, cf. h3Ba AHTH. ihn z. B. zum Färben der Ostereier, wie das HaBÉCTH, Bésêm, v. pf. sticken, acu perscribo. варзило.

извѣсти, везён, v. pf. 1) bеrаnѕfuhrеп, еvеhо: нэвЎВАти, избӯбаи, v. pf. (onomatop.) зеrblu- извео га из куће. 2) Finauffibren auf бет en, contundo.

9Bagen, evehо: да те извезем уз ово брдо. извъдити, йзбудим, v. pf. паф беr Xeibe weden, извѣсти ск, везём се, v, r. pf. ) Lancer, in excito alium ex alio.

terram exire: извЎљити, йзбуњим, v. pf. очи, бie usen ber: Другу војску морем оправно извӰтити, избућим, joortreten, exsero oculos: Да с’иввезе Рисну на габелу Ивбуљио очи као варен зец.

2) ausfahren, evehor. извЎшити, избушим, v. pf. derlsфеrn, perforо, извЕТРИти, рим, (ист.) vidе извјетритн. pertundo.

извешATи, шам, (ист.) vidе извјешати. извадити, дим, v. pf. 5) Бетаиваеђmen, pervor: извѣштАти, там, v. pf. реrаltеn, obsolesco, cf.

holen, promo. %) njecmy, erfinden, dichten, carmen соndеrе. 3) (ст.) кавгу, аngеtteln, извештити се, тём се, (ист.) vidе извјештиexcito, cf. заметнути :

ти се, шћаше Милош да извади кавгу

извидАти, извидам, v. pf. Keilen, au@furiren, *) y njecma, erwirken, impetro:

mеdeor, cf. излијечити. Ја ћу њему мјесто извадиши

извидети, (ист.)

извидим, v. pf. in Ruget= Код ћесара код цара нашега

извидити, (зап.) извілити, извалим, v. pf. 5) ummerfen, everto, навидуети, југозфеin nehmen, beaugenfфеі: prosterno: Бе је магла пак извалила. извитЕти, (јуж.)

nigen, coram inspicio. 2) очи, farfen Blid werfen, rigidis oculis извишавањЕ, n. (јуж. и зап.) Вав 2Borfeln, то

intueor: извалио на њега своје велике очи, evannere. извілити CE, извалям се, у. г. pf. fib binwer: извиЈАВАти, вйјавам, v. impf. (јуж. и зап.) fen, procumbo.

worfeln, evanno. изваљАти, изваљам, v. pf. Беrаивmülken, pro- извиЈАЊЕ, n.5) бав Erfinnen, Хивјpintifiren, excovolvo.

gitatio. 2) das Hervortreiben, Herausbringen, нзваЪАТИ СЕ, изваљам се, v. . pf. 3) fib ber: Tò elicere, evolvere.

auswälzen, provolvor. 2) fich fatt wälzen, sa- H3BÝJATH, Àsbajâm, v. impf. 1) ersinnen, ausspintior volutando.

tifiren, excogito: извија којекаква јела. 2) аив: извАљивањЕ, n. Вав Иmmerfen, pinwerfen, pro- minsen, persotsieben, protraho, н. п. чивију. stratio.

3) ausprefen, exprimo, cf. ижимати: извлњйвАти, ваљујем, v. impf. иттеrfеn, pro- Из пелена б'воду извијала sterno.

4) (у Ц. г.) огањ, bеrаuѕbringen, evolvo. cf. нзВАйВАТИ СЕ, ваљујем се, v. r. impf. fіф hinwerfen, prosternor.

извиЈАти, извијам, v. pf. Біраивјадеп, expello: извАН, (по Херц.) (mit gen.) auper, extra: он Кад то баба опазила је изван себе.

Жарнлом га извијала йзВАНКА, Beaupen, foris, cf. споља.

извИЈАти, jём, v. pf. (јуж, и зап.) worfeln, evanйзвањй, ња, ње, (у Паштр.) äиреrlіф, exter- no, cf. овијатн. nus, cf. спољашњи.

извЙЈАТА СЕ, извӣјам се, v. P. pf. fіф winsen, À3BAPATH, pâm, v. pf. 1) auslügen, ementior : evehor, sublimis feror: U3bujao ce opao

изварао у њега десет гроша, cf. излука

вити. 2) кога, међrmals betriegen, decipio. извикАти, извӣчём, v. pf. ) биоф Sefrei etизвѣДРИтн, изведрим, v. pf. beiter maфen, auf= was bewirken, clamore assequor: TOAHKO CU

beitern, ѕеrеnо: овај ће вјетар ноћас изве- викао, па нијеси ништа извикао. 2) (у дриши.

Дубр.) aufelten, objargo, cf. нcкарати, исизвѣДРИти се, изведри се, y, r. pf. beiter wer- псовати: извикао мe. 3) (у војв.) кога, іn den, serenor.

üblen Ruf bringen, verrufen, infamo. наввЈАвањң, n. (ист.) vidе извијавање. нэвиқдвати, викујем, (зап.) vide нэвјековатн.

извити огањ.

под облаке.

тако

извиР, т. (ст.) vidе нзвор :

воде или пријеранци, пак се на прољеће Иавир вода извирала,

наново посаде те прорасту и уцвате, и Б'јелу пјеву изметала

се изведе сјеме. cf. Hзвода. 5) аив: У планини извир воде ладне :

führen (ein Lied), concino: извИРАЊЕ, п. бав реrроrfpruseIn, scaturіtіо. Она им пјесме изводи, йэвНРАти, извире, v. impf. т. ј. вода, entјprina у свакој мене прип'јева gen, scaturio.

изводња, f. adj. (у Ц. г.) 1) пошљедња летуризвНРИВАЊЕ, n. Sas päben, speculatio.

фија што се мртвоме за душу служи, Teste нзвиРИВАТи, вирујем, у. impf. Беrаuѕjpäsen, Хооtеnmeffe, ultimam sacram piaculare. 2) руspeculor ex --.

чак који се онда поповнма даје, бав эRabІ извЙРИти, рим, v. pf. Finaufpäsen, prospicio. das bei dieser Gelegenheit den Priestern gegeизвиРКивање, т. dim. р. извиривање.

ben wird, epulum hac occasione sacerdotibus нзвиРКИЗАти, виркујем, dim. р. извяриватн. praeberi solitum. йзвиСКАТи, кам, v. pf. auspeitfфеn, flagris cae-извдъЁЊЕ, п. ) даѕ реrаuѕfubren, eductio. dere, cf. Hшнбати.

2) Hinaufführen, eductio. 3) Hinaufseiten, eduйовити, извијем, v. pf. fertig winpen, necto: ctio. *) das Erzeugen, productio. 5) das LusfühИавила је трн зелена венца

ren, Erequiren eines Gesanges, concinatio. 2) auswinden, hervorziehen, protraho, elicio: извджЁЊЕ, п. 1) даѕ реrаuѕfübren, evectura, Он извади дурбин од биљура

evectio. 2) Hinaufführen (auf dem Wagen), ІІа га изви на дванаест ката

evectio. . 3) воду нза шта, аиврrеffen, exprimo, cf. | извоз, т. ) Bas Subren, vectura. 2) Die Дивизажетн. 4) (у ц. г.) огањ, bеrаuѕbringen, fube, exportatio, н. п. на Ђердапу. evolvo.

нэвдэнти, извозим, v. impf. ) berausführer, йзвитӣ дгањ, т. (у Ц. г.) оган који се из- führen, veho. 2) hinaufführen, eveho.

вије из липова дрвета. Таки се огањ она-извоштити, извојштим, v. pf. (у Дубр.) намо употребљава ну бајању од различни- ћи макар откуд, ацеrvіngѕ реrfфатен, onјех болести. cf. живи огањ.

nino comparare. . извити ск, извијем се, v. г. pf. jih entminsen, изволёвање, п. (нст.) vidе изволијевање.

fi emporwinsen, evehor: извио се орао не-изволЁВАТИ, волёвам, vidе изволијевати. бу под облаке.

изволети, язволям, (ист.) vidе извољети. извитоПЕРИти CE, рии се, v. г. рr. jih wеrfеn |изволивањЕ, т. (зап.) vidе изволијевање.

(pom polje), resilio, cf. изврћн се: даска се изволЙВАти, волявам, (зап.) vidе изволије

извишоверила. извиТРИти, рим, (зап.) vidе извјетрити. изволијќВАЊЕ, n. (јуж.) баѕ uѕtlauben, 2Bab: извиштити се, тём се, (зап.) vidе извјешти. len, delectio.

| изволиќВАти, вблијевам, v. impf. (јуж.) ацв: извЈЕкдвати, вјекујем, v. pf. (јуж.) austleben, flauben, deligo: немој тн мени ту имволи

satis superque vixisse: ја сам већ извјеко-јеваши којешта, него једи што ти се до

вао, т. б. провео сам свој вијек. извЈЕТРИти, рим, v. pf. (јуж.) аивхаифen, eva- |изволити, йзволим, (зан.) vidе извољети. poror.

извољкти, извoлим, v. pf. (јуж.) belieben, fіф извЈЕШАТи, шам, v. pf. (јуж.) паф беr Reike würdigen (in den Klöstern, und in den Städ: henken, suspendo alium ex alio.

ten), placeat, dignetur (in Ungern). извJEштити ск, тим се, y, r. pf. (јуж.) Sur) извор, m. Sеr urfprung eines Sluffев, бie Duele,

Versuche und Erfahrungen zu Kenntnißen kom scaturigo. men, peritum esse.

извОРАЦ, изворца, m. hyp. E. Hзвор. извлічвЊЕ, п. ) бав деrаивieben, extractio. |извоштити, извоштім, v. pf. au@miФfеп, аив: 2) das Hinaufziehen, extractio.

prügeln, dedolo. извлачити, извлачим, v. impf. 1) bеrаивieben, извЙ, vidе изврх. extraho. 2) hinaufziehen, extraho.

изврітити, извратим, v. pf. wenber (ummen: йзвода, f. главица купуса, или другога как- Ben), everto, н. п. кола, хаљину. cf. изврвог поврћа, што се остави за сјеме.

нути. изводятн, изводам, у. pf. н. п. коња, überfub: извРАТАЊЕ, n. Вав 28ensen, versio.

ren (das Pferd), circum duco equum sudantem : HZBPAHATH, bâu, v. impf. wenden, verlo. Добре коње Турцн изводаше

нзВРАЧАТИ, изврачам, v. pf. erwаbеfagen, acquiизводити, изводим, v. impf. ) berausführеп, ro vaticinando. educo. 2) binauljubren, educo. 3) воду на ка- извРВкти, (нст.)

BÊM, v. pf. herausströmen, ку висину, binaufleiten, educo. 4) сјеме ода извРВити, (зап.)

effundi, se effundere: 13шта, ereugen, producо. Од кога поврћа извРВЈЕти, (југоз.)

врвљеше људи из града. ниједан струк првога љета не прорасте и извРВљкти, (јуж.) не уцвати, од онога се у јесен оставе из-извРГНУти, нём, vidе изврћи,

вати.

ти се.

несе.

извРГнути се, нём се, vidе изврћн се. | изглАБАТң ск, ба се, v. г. pf. fіф абереп, извРЕТЁНАти, нам, v. pf. (у Дубр.) изврете- dеrаdi, cf. изјести се.

нао лук, т. ј. прорастао, treiben (von plan: изглавити, изглавим, v. pf. аивoreben (б. з. gen), emitto germen. cf. вретено,

eine Mefferklinge), extorqueo. изВРНУти, изврнём, v. pf. иттеrfеn, everto. нзглављивањЕ, n. Bаѕ аuѕtreben, extоrѕiо. йзВРСТАН, сна, сно, (у Дубр.) auperorbentliФ, изгЛАВЉйВАТИ, глављујем, v. impf. аuѕtrеђеп, ausgezeichnet, egregius, insignis.

extorqueo. ИЗВРСтн СЕ, врзём се, v. г. pf. на кога, као изгладити, дим, v. pf, auglätten, laevigo. напасти, омрзнути, почети викати на кога, изгладнити, (ист.)

гладним, у. anfeinden, infesto.

изглАднити, (зап.)

pf. hungrig извртіњ, п. ) bas ummerfen, eversio. 2) pas | изглядњкти, бу бwerpen, fame соrrіpior. Verdrehen, detorsio.

нзглЁДАЊЕ, n. Das finansfeben, prospectio. йзВРТАТИ, врћем, v. impf. 1) ummerfen, ever- изглЁДАТИ, изгледам, v. impf binaufbauen, to. 2) verdrehen, detorqueo.

pospicio. изВРТЕти, (ист.) )извртём, v.

извртим, v. pf. 5) зеrbоbren, изгледати, дам, v. pf. erfфацеп, spectando acнзВРтити, (зап.) perforo. 2) herausziehen (den quiro. нзвРТЈЕти, (југоз.) (@фир aus per Slinte), eva- изглддати, изглођем, v. pf. зеrnаgеп, соrrоdо. изВРТЕти, (јуж.) cuo telum. .

изгадДАТИ СЕ, изглођем се, v. P. pf. jih abrei: изврти, вргнём, v. pf. 1) н. п. пушку, еntlадеп, ben, corradi.

Товfфiepen, ejaculor. 2) (у Дубр.) из руке, изгмизATн, гинжем, vidе изгaнизaти. н. п. жмуо на тле, т. б. испустити, falen изгНАти, гнам (иженём, йжденём), v. pf. аив: Lafen, dimitto. cf. извргнутн.

treiben, exturbo. йзВРТИ СЕ, вргнём се, v. P. pf. 1) fіф merfen, нэгнЎсити, изгнӯсим, v. pf. (у Дубр.) Бе:

(vom Holze), rejicior, resilio. 2) ausarten, de- schmugen, inquino. genero.

нзгњЁчити, изгњечим, v. pf. деrquetfфеn, conизВРХ, pоn оbеn bеrаb, dеsub: тече вода изврх

tero, elido. брда.

изговАРАЊЕ, п. 1) бав и8fpreфen, pronunciaнзВРШРВАЊЕ, n. Bas Blengen, absolutio. tio. 2) das Entschuldigen, excusatio. изВРШивАти, вршујем, v. impf. polensen, рег- изговАРАТн, товарам, v. impf. 1) аuѕрrефеп, ficio.

pronuncio. 2) entschuldigen, excuso. нзВРШИВАТИ СЕ, вршује се, y, r. impf. volen- изговАРАТИ СЕ, говарам се, v. r. impf. fit ent=

det werden, in Erfüllung geben, fit satis e.g. schuldigen, excuso me. voluntati divinae.

ÀBIOBÔP, m. die Entschuldigung, Ausrede, excuнзвршити, извршим, v. pf. poubringen, perficio. satio. . извPшити CE, изврши се, v. r. pf. н. п. воља изговорити, говорим, v. pf. 1) ausreben, ser

maja, volbracht werden, exeo, perficior. monem ad finem perduco. 3) entschuldigen, извештиНА, f. (у Далм.) беr оrgug, praestan

tia, primae раrtеѕ, н. п. свакога отмичара изговорити ск, говорим се, v. г. pf. 3) fit aus: осуде на пет година, а младожењу за извр

reden, satis locutum esse. 2) sich entschuldigen, шшину на шест. нзвуки, вучём, v. pf. ) beraussieben, extraho. изгонити, изгоним, y, impf. 1) austreiben, ex

2) binaufsieben, extrahо: не могу коњи на- pello: изгони грош золоту (т. ј. од гро

товарена кола извући уз ово брдо. ша постала золота, штетовао). 2) erprefТеп, извӰти ск, вучём се, v. г. pf. 3) jih bеrаив- exigo.

зieben, ѕе еxtrahere: извуци се из куће, 2) (іф изгоњёЊЕ, П. Вав Ливtreiben, expulsio. Зurutkieben, se subtrahеrе. 3) извукли се изгӘРЕлинА, f. (ист. н јуж.) ein Iuфwоrt für Коњи, т. ј. малаксали, бих) Зieben ermatten, etwas, dem man Verbrennung wünscht, convidebilitari.

cii genus: Камо та изгорелина ? нзгАзити, зим, v. pf. 1) кога, 3ertreten, concul- изгӘРЕЛИЦА, f. (ист. и јуж.) vidе погорелица.

со. 2) аивљaten, evado e luto : једва сам из-изгOPEO, рела, рело, (нст. и јуж.) petbrannt, гадио из овога блата. 3) по блату, mehr- adustus, combustus.

mals in Roth oder Waffer hineintreten, ingredi. H3TÒPETH, PÂM, (Hct, jym.) vide huropjeta, изГАмизАти, мижём, v. pf. Беrаuѕtrіефеn, prore- изгоРИлинА, f. (зап.) vidе изгорјелина. ро: рак, црв.

изгӘРИлиЦА, f. (зап.) vidе изгорјелица. H3TÀPIATH, Tâm, v. pf. auskrämpeln, carminu. изгӘРио, рјела, рјело, (југоз.) vidе изгорео. нэГАРГАШАти, шам, v. pf. (у Далм.) vidе из-изгорно, рила, рило, (зап.) vide изгорео. гаргатн.

нэгдРИтн, рим, (зап.) vidе изгорјети. нзгітАти, йогатай, vidе изврачати.

нэгдРЈКлинА, f. (јуж.) vidе изгорелина. йзгинути, нём, v. pf. zu Brunoe geben (von нэгдРЈЕЛИЦА, f. vіdе погорјелица. mehreren), pereo, intereo.

нэгдРЈЕти, рим, (јуж.) v. pf. 5) abbrennen, exизглАВАти, бам, v. pf, bеnаgеn, arrоdо.

uror. e) verbrennen, comburo.

excus0,

excuso me.

[ocr errors]
« PreviousContinue »