Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

тача,

у.

Испітами, ам, т. pf. erfragen, ex. Исповест, f. vide

исповед. quiro..

Исповидипи , им, (Срем.) vidе испоИспити, пијем , v. pf, austrinten, виђен. ! : ebibo,

Исповиђеми, видим , (Ерц.) vidе исИспитпівање, n. Bas &rforfen, exqui повједини. sitio.

Исповиђеплисе, видимсе, (Ерц.) vide Испитивали, ујем, т. impf, erfor» исповједитисе. fchen, exquiro.

Исповијаписе , jace, v.r, pf. ft min= Испичупура, m. (im eфers) Ser Efфия den, volvi: tura : 2ustrinzer, potox. cf. изједипо Ситна се права исповијала

Дол” по игришту, по девојачком. Испишавање, р. фав Дивріffеt, emin- исповијед, f. (Ерц.) бie 23eite, conсtiо.

fessio. Испишавапти, ам, у. impf. аивріffеr, Исповиједање , n. (Ерц.) а) Бав BeiФten, emingo.

confessio. 2) das Beichte hören. Испішати, ам, v, p. auspiffen, emingo. Исповиједати, амі, v. impf, (Ерд.) Испјевали, ам, v. pf. (Ерц.) і) айв jinə Beichte hören, auscultor confessionen.

gen, absolvo cantum. 2) erfingen, can Истовиједаптисе, амсе , у. r, impf. tu adquiro.

(Epų.) beichten, confiteor. испјевапінсе, амce, v. т. pf. (Ерц.) Исповијест, f. (Ерц.) vidе исповијед. sich aussingen, sat cecinisse.

Исповједили, им, v, pf. (Брц.) eine исплазии, им,

pf. п. і. језик, mal Beichte hören, audio confessionem. bеrроrrесtеіn, sum элинде bіnаue teen Исповједиписе, имce; т. г. pf. (Врц.)

(die Zunge), exsero, protendo linguam. einmal beichten, coufiteor. Исплакапій, лачем, y, pf, н. п. уста, Испоганими, им, v. pf. petunreiniget, ausspülen, eluo.

polluo. Исплакати, лачем , v. pf. erweinen, Испоганишисе, имее, т. г. pf, fib bes Пlendo acquirо.

sudeln (vom Kinde das rich bekackt), Исплакапінсе, чемce, v. r. pf. ft au8. concacare se.

weinen, flendi finem facio, sat flevi. TcnoA, von unten weg, ab imo, desub. Исплакiвање, д. а) дав Srmeinen, as- Исполаканије, р. (Pomif) » fatyrif im

quisitio per fletum: 2) das Ausweinen, Beijte per könfprame on исплаfinis flendi.

кали) das Ausschwemmen, Auss Исплаківати, кујем, y, impf. 2) ers spülen des Mundes, mit einem Glase weinen, fletu acquiro. 2) ausweinen, Wein, bei großen Tafeln, nachdem desino flere.

man bereits aufgestanden, und sich die Исплатіни, им, т. pf. кога, коме, Hände gewaschen hat, elutio. ne ma auszahlen , exsolvo.

вина ни за исполаканије; дајде још Исплаћивање, п. За цBiablet, 's0 једну (чашу) за исполакавије. lutie.

Испоредити, им, v. pf, an tie Ceite Исплаһірати, кујем, 'v. impf. аива stellen, comparo. 8ablen, solvo.

Испоредитисе, имce, v. r. pf. є кимт, исплеспи, летем , v. pf. flechten, sich in eine Reihe stellen mit einem , pleeto.

comparo me. Испливати, ам, y, pf. btraus fфwim= Искорини, им , v. pf. аив weisen, exenmen, enato.

tero. “Исловии, им, vidе испливами. Испоспитнсе, имее, т. г. pf, audf43 Испљување, т. бев 21ивреу еn, ex ften, sich gerfasten, jejunio absumi. spuitio.

Исправа, . бав Reyt su etmав, бie Испљувати, ам, v. impf.

ausspeyen,

Sewilligung der Regierung, jus scriИсплуваши, љујем, v. pf.

ptum rei fасiеndae : донијо исправу Испљунуши, нем; v. pf" exspио.

нз Цариграда да понови (или да Исповед, f. (Рес. и Срем.) vidе испо начини изнова) намаспир. вијед.

Исправити, им, у. pf: "gerape riФfen, Исповедање, т. (Рес. и Срем.) vide corrigo. исповиједање.

Исправљање, n. das Geraderichten, corИсповедан, ам, (Рес. и Срем.) vide rectio. исповиједати.

Исправљати, ам, v. impf, gerape rihИсповедантисе, амсе, (Рес, и Срем.) ten, corrigo. vidе исповиједатисе.

Исправно, ret, rесtе, Исповедипи, им, (Рес, и Срем.) vide Испражњивање , п, тав 24usleere, eyaнсповједиши,

cuatio.

[ocr errors]

ten,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Испражњуівати, њујем, y, impf, айв? cinandrr gerhauen, disseco unum ex leeren, evacuo.

alio. Испразнигии, им, ү. pf. aksleeren, Испрескакати, скачем, т. pf. кога, evacu.o.

einen (im Gespräche) besiegen, zu Scans Испрасиши, си, v. pf, wеrfen (von Ber den reden, überreden, superare şermones Sau), pario.

Испреспи, едем, Ү. . pf. erfріплен, Испраснтисе, сесе, у. r. pf. ш. ј.

nendo acquiro. кругаче, wеrfen (pon mebreen equen), Испрёки (говорисе и испрегнути), pario.

регнем , v. pf, aufpannext , solvo Испрати, исперем, v. pf. дивљајфеи, equos. eluo.

Испречапты, ам, (Рес. и Срем.) vide Испрапшипии , им, y, pf. Fіnаuѕ bеglеі. испријечати. comitor.

Испречишисе, имce, (Рес. и Срем.) vide Испратња , f. Der 20јфіеѕ, дав Weleite испријечитисе.

auf den Weg, salutatio (usculum, ver- Monpewibamu, am, v. pf. nach einans bera) viatica.

der zusammen nähen, consuo aliud, ex Hcnpahâne, n. das Hinausbegleiten, alio. comitatio discedentis.

Испржипи, им, pf. brennen, rösten, Hcupafiami, am, v. impf. hinausbeglei. frigo (каву, дијете). ten, comitor discedentеm.

Испржиписе, имісе, т. г. pf. jt per= Испрашипши; им, v. pf, beitäибеn, pul brennen, aduror. vere adspergo,

Исприбадатии, ам, v. pf. паф, еіnаnter Испрва , anfänglit, primitus..

anjtecken, adfigo unum ex alio. Испрдак, шка, m. #reugnif Xes Sur. Исприбнјати, ам, v. pf. паф еitan.ee 3€8, crepitus (?): колишно је дијепте, anschlagen, adfigo unum ex alio.

као испрдак (@terr. Bеr ѕurgеnеvеl). Испријека (Ерц), роп деr ееіtе, а Испрдеписе, имce, (Pec.) vidе испр latere, испрдиписе, имce, Срем.),ептисе. Испријечати, ам, pf, . (Ерц.) н. п. Испрднуппи, нем , v. pt. ausfargen, onanke, kreujweise mit Riemen befes expedo.

stigen , decusso fora. Испрђелисе, димсе, y, r, pf. (Ерц.) Испријечиши, им, v. pf. (Ерц.). н. п. sich ausfargen, expedo.

пушку, на врапима, јфіеf ailebnet Испребијати, ам, у. pf. ріеlfa gers (das Gewehr z. B.), adclino. folagen, contundo.

Испријечиписе, имce, v. P. pf. (Ep.) Испрегнупін, нем , vidе испрећи. sich anstemmen gegeri jemand, aduitor Испрегрізан, ам, v. pf. vіеlfa 3ers in aliquem. beißen, dimordeo.

Испірикивалін, ам, v. pf. ingefanit Испред, рот hinweg, 'e conspectu : andmieden, accudo. иди испред мене ; прође испред испричапи , ам, т. г. pf. 1) boxersäp. куће ; испред Божића.

len, enarro, 2) auserzählen, énarro. Испредавапіи, дајем: v. pf. паф ёin= Испричаписе, амce; т. г. pf fiau32

ander ergeben, dedo unam ex alio. erzählen, sat narrasse. Испредање , . Вав Grfpinnen, acqui- Испришивати, ам, т. pf. insgefaumit sitio pendo.

annähen, adsuo. Испредали, ам, т. іmрѕ erfpinnen, Испробадали, ам, v. pf. Beefteфen , nendo acquiro.

compungo, Испрезање, р. бав 24u0fpannen, 50- Испровлачин, им, v. pf. паф cinalis lutio.

der durchziehen (die Fäden, Niemen, Испрёзапи, режем, у. impf. ausspans Heftel), trajicio. пеn, solvo jugo.

Испродавати, дајем, v, pf. gants htt? Испрека, (Рес. и Срем.) vidе испри - faufen, divendo, јека,

Испрорезивати, зујем, т. pf. insges Испрекивали, ам, v. pf. ingefammt fammt durchschneiden, discindo. überschmieden, recudo,

Испросёцали, амі, (Рес. и Срем.) vide Испрекршлащи, ам, т. pf. 1 паф eins испросијецапии. Испрекршћапы, ам, v. pf. 7 апдеr іnѕ Испросијецаи, ам, v. pf. (Ерц.) пафа Kreuz legen, deçusso.

einander durchschneiden, unum ex alio Испреламапи, ам, т. pf, па einancer

disseco. gerbrechen, confringo.

Испросити, им , v. pf. 2) февојку, ers Испресецали, ам, (Рес. и Срем.) vide bitten, erfreien, impetro. 2) erbetteln испресијецати.

emendico. Испресвјецашн, ам, г. р. (Ерд.) пад Испросний, на, но, еrbеten , precibus

[ocr errors]

1

[ocr errors]

impetratus. Србљи приповиједају да Истанчаши, ам, v. pf. баnn werben, само четири патријара треба да extenuor (d. i. weniger werden). буду на зеңљи, и да се Србски па. Исталисе (говорисе и истакнунтійсе) пријае звао пети испросни: истакнемсе, v. г. pf. ft, bеrроrtѕин, зашто су га Србљи испросили од

erbieten zu einer Unternehmung, ex. оне четворице.

sisto. Испузащи, нслужем, v. pf. 1) binau. Иотеглини, им, v. pf. 1a8sieben,bер.

#rteфen (wie vit inter), erepo, 2) бia. Испегнуци, нем, v. pf. Jпси, extendo. aufklettern , enitor, erepo.

Истезање, п. Зав Дивьефnen, extensio. Испунили, им, т. pf. i) qu#fülen (Испіёзапи, шежем, т. іmрt. автер»

B. die Sticerer nach innen zu) expleo. nen, extenso. 2) erfüllen (den Befehl), impleo, facio cmekåp, auf8 neue, von vorne, denuo, satis.

cf. наново. Испунилисе, нимсе, т.т. pf, you wer. Испелипи, ли, 7, p. alben, paria.

pen, impleor (мјесец, човек у образу). Истелитисе, лесе, v. г. pt. talken (von Испуњавање, n. Das grfülen, imрlеtіо. mehrern Kühen), pario, Испуњавали, ам, v. impf. erfulea, Исперапи, ам, (Pec.) и Срем.) vide impleo.

ишћерапи. Испупчилисе, имсе, т. г. р. іф бо Исперивање, р. (ес. и Срем.) ride

(egen oder legen, daß der Nabel zu ишћеривање.

oberft kommt, nmbilicum protendo. Истеривати, рујем, (Рес. и Срем.) Испуст, m. марва не ма испуста, bat

vidе ишкериван. keinen Plaß, un dabin ausgelassen zu Hcmèku, mene, v. pf. auslaufen, effluas werpen; дао му испуст, беlеgenheit Испи, йдем, vidе ићи, perfфаfеn gur Xiumt, fugae copiam fеcіt. Испи, ма, птo, felbfi, ipse. Испустити, им, v. pf. аиваffen, di- Испіва (истива), f. meerfфаитеnе Pfei. mitto.

fe, fistula fumatoria e spuma marina. Испуститисе, имce, v, f, pl. fibее. Истија (из пија), Iangfam, leife, lеntе.

währlosen, negligo rem meam. Истина, f. Die Bayrbeit, veritas. Испуцали, ам, v. pf. beriten, rumроr. Истини, на, но, wahrhafta ve Испуцажисе, цајусе, у. е. р. н. п. истинишӣ, па , mo, rax. пушке, попови, ji, fatt (фiepen, sa. Испински, кa, кo, и, п, истина, фаре, tis sonuisse (de tormentis):

wahrhaft, verissimus, ipsissimus: ma „Јуче су се пушке испувале

је истинска лаж. Испуштање, и. дав Дивіаўen, emissio. Испискивање, и. дав фінаиврейси. Испўштани, ам, т. impf, auёlaffen, extrusio. dimitto.

Испискивали, кујем, v, inpf. Fia. Испуштаптисе, амсе, т. г. impf, fф ausdrücken, extrudo, urgeo foras. bermabrlosen, negligo me.

Испитиснути, нем,

v. pf. binausdrü. Испуштити, им, vidе испустити.

den, extrudo, Испўшпишисе, имсө, vidе испуспій. Испіицање, р. vіdе истјецање.

Испицамисе, пиҷемсе, vidе испје.
Испушкање, п. vіdе испуштање. цаписе.
Испўпідпи , ам, vide испуштами. Истојецање, р, (Ерц.) бав беrроrtbun
ИспӱщКанисе, амсе,

vide
испушша zu einer That, adparitio , oblatio.

Испјецаписе, пjечемсе, т. г. impf, Homa, (cm.) durch poetische Liceng bers (Epu.) sich hervorthun zu etwas, er

fürst, ftatt од истока, рот Дufgang, sisto. ab oriente sole:

Испа (пако), gеrаtе fo, eodem plane „Сјало сунце иста до запада,

modo. „А не сјало ђе је моја мајка Исповаравање (исповаривање ?), п. Испавипи, им, v. pf. н. п. лонац, das Abladen, deoneratio , exoneratio.

вралта, 1) megtelen, removeo. 2) аив. Истоваравацци (исшоваривали ?), ам, beben (die Thür), evello.

v. impf. abladen, deonero, exonero. Испављање, п. 1) бав 23egftеlеnt, re- Исповарипти, им, v. pf. 1) аЫцарев motio. 2) des Ausheben, avulsio.

(die Waare), deonero. 2) abláden (den Испављапи, ам, v. impf. 1) wеgfesen, Wagen), exonero.

removeo. 2) Ausheben, avello. Hcmok, m. der Sonnenaufgang, sal Истакање, в. дав 2ивјфеntеn, effusio. oriens, ortus solis, Истакапли, пачем, т. ішpf, aufфе. Истолковани, кујем, т. pf. (по на. ken, effundo.

масштирима и у њемачкој по варо. Истакнушсе, немсе, vidе нещабисек шима) perkelmetfфер, interpretor,

Писе.

Лисе.

cmom, 1 )nur, nichts als, nonnisi. 2) #cyc, m. Jesus, Jesus.

erit, primum, demom. cf, пек. йсусов, ва, во, зей, Jes, Истопили, им, т. р. fфmelet, lique- Исцедипи, им, (Рес. и Срем.) тіdе исfacio.

циједити. Источити, им, т. pf. 3u &nbe fфеи. Исце, івање, п. (Рес. и Срем.) vidе исten, effundo.

цјеђивање. Источни, на, но, б, ab oriente sole. Исцеђивали, ђујем, (Рес.. и Срем.) тіИспраживање, р. Уав Зufammеnјифеп, dе исцјеђивати. conquisitio.

Исцепалпи, ам, (Рес, и Срем.) vidе исИспраживати, жујем, т. impf. gufam= цијепати. mensuchen, conquiro.

Исцёпаптисе, амсе, (Рес. и Срем.) vide Испргапи, ам, v. pf. entime, reigen; исцијепашисе. rumpo.

Исциједии, им, т. pf. (Ерц.) aufeia Истргнули, нем, v. pf. entreigen, ben, excolare. eripio.

Исцијепати, ам, v. pf. (Ерц.) 3erfpal. Истребити, им, (Рес. и Срем.) vide ten, discindo', diffindo. истријебипи.

Исцијепатисе, амсе, т. г. pf. (Ерц.) Истрёсање, п, бав Дивреuteln, 28 seine Kleider zerriffen haben, lacera schütteln, excussio.

veste sum. Испресами, ам, у. impf. ausbeuteľn, Ucujeħubabe, d. (Epy.) das Ausseihen, excutio.

excolatio. Испреспи, сем , v. pf. au#fфütten, Исцјеђивати, ђујем, v. impf. (Врц.) excutio,

ausseiben , excolare. Истријебили, им, т. р. (Ерц.) аив. Иmање, п. 2) vidе бацање, 2) баѕ gi. rotten, extermino.

len, festinatio.Испринипіи, им, v. pf. 3erbrdeIn, Иmap, mpa, po, fфnel, velox. confrio.

Имаши, ам , v.impf. 1) vidе бацани. Испонуши, нем, vidе упрнуши. 2) eilen, festino. Испрошипи, им, 2) vidе испіриниши. Ипац, ица, m. 1) на један итац, auf

2) nach einander verzehren, expendo einmal, im Ru, repente. 2) jedan unum ex alio.

ипац барупа, лі. ј. онолико, колиИстрпи, рем, испіръо, v. pf. geereiben,

ко се пушка може напунити само contero.

jedan nym, ein Schuß Pulver, portio Испругапи, ружем, v. pt. aufфабеи, singula pulveris pyrii. erado.

Иmење, и, (Pec.) vidе ићење. Иструлиши, им,

v. pf. bеrfaulet, pu- Ипеши, иптим, (Pec.) vidе икети. tretio.

Имити, йм, vidе бацити. Испрунигти, им, v. pf. н. п. уiп из Итити, им, (Срем.) vidе икепи.

главе, bеrаивjlübern (mit Ben Ramm), Ишко (и шко), vide ико. expurgo.

Иплен, на, но, (у Сријему, у Бачк. Иструнитисе, нисе, v. pf. verloren иу Бан.) aufgemcdt, ingeni vividi. gehen, perdor (von kleinen Dingen, Ámba, f. die Eile, festinatio. Hmka

је ђаволски посао. Испрунути, нем, vidе испрулиши. Ишост, f. Die Gile, festinatio : у ищо Истрчавање, п, бав бinaudlaufen, ex- Итошоf і шти. cursatio.

Umpina, die Schnelligkeit, velocitas. Истрчавами. ам, т. іmрt. pinauglай. Илрдсп, f. vіdе итрина. fen, excurse.

ижење, р. (Ерц. и Срем.) бав &ile, Истрчаши, чим , v. pf. Finanslaufen, festinatio.

ићенти, ишим, т. impf. (Ерц.) eilen, Испўпигми, им, т. pf. Tumpf щафе, festino. obtundo.

йін, ждем, т. impf. 1) geben, eo. 2) Истурчитип, им, v. pf. пафеіnаnсеr tür.

иде киша, снијег; Вино из бурета, kisch maden, facio esse Turcam alium крв из носа ; новци (н. н. у Турex alio,

ској не иду банке (не иду ни у њеИстурчиннсе, имосе, у. г. pf, insges мачкој, него и носе људи); како sammt Türke werden, fidem turcicain

иду садови дукати ?) и т. д. amplector unus ex alio.

Илиндија *, f. баѕ рrіttе wеbet See Ислуін, , пучем, v. pf, 1) 3erfФlagen, Mohammedaner, nach Mittag, oratio

contundo. 2) zerstoffen, contundo. tertia Mohammedanorum. Исукаши, неучем, т. pf, bеrаивід. Ичага* m. Art türkischen Adels, nobis бер; eyolyq, extraho, н. п. црнјева."

lium Turcarum genus :

cf. прун).

excurro.

;

:

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

„Али Турци цареве ичаге

Ишчекивати, кујем, т. impf. fammeln, „Млого Турак” цареви ичага — erwarten bis alle beisammen sind, ex, Yw, interj der Laut um die Hühner zu specto dum conveniant.

pertreiben, sonus pellendis gallinis. Ишчекивалінсе, кујемосе, т. г. impf, Ишарати (изшараши), ам, y, pf, punt sich sammeln, exspectare se invicem matin, varlego.

loco certo. Ишіреп ті. 28int, nutus : казао му Ишчепркати, ам, v. pf. ) auf ara

ишаретом, п. ј. намигнуо на њега. ren (wie die Henne) erado. 2) zerfdhar's Ишёпан (изтиетапи), ам (и ишећем),

reii,

radendo corrumpo. v. pf, berausipazieren, prodeo. Ишчерупати, ам, у. pf. errupfe, Ишибати (изнибали), ам, . pf. mit convello.

Kuihin perpeticien, virgis caedo. Ишчешан, шем, v. pf. н. п. уш из Ишкање, р. дав Иш rufen, vox иш, иш. главе, bеrаuѕfragen, effrico. і шкаши, ам, v. impf. иш! tufen, Ишчешљапи, ам, v. pf. 1) austim, angeniдо иш.

men, pectino., 2) (fig.) durchkämmen , Ишнути, нем, у. pf. einmal иш rufen, striegeln, pecto. 3) curchziehen, durch

hecheln, perstringo. Иш кчилія (изшокчити), им , v. pf. Ишчилепи, лим, v. pf. (Pec.), augeben,

паф eviancer 3ит Шокацтафеn, fa- Ишчилилии, им, v. pf. (Срем.)} fein &nbe

cio esse пoкциm unum ex alio.. Ишчиљепи, лим, v.prt. (Ёрц.) erreiheit Ишончаписе (изтиокчипсе), имосе, у. (vom Wein u. dgl.) delicio. г. pf. ingejammt Шонац werpen, fio Ишчиспиши, им, v. pf. reinigen, exшокацииѕ еx alio.

purgo. Ишпан, т. (у Сријему, у Бачкој иу Инічупапии, ам, y, pf. 1) aueraufen,

Бан.) Der 2tufieber per drbeiter, (дер evello. 2) zerraufen; divello , velleada
Span, mynau in Krain, Coutāvas im solvo,
Constantin), praefectus agrum colen,

tium, aut aliorum servorum. Ишпанов , вa, Bo, pe8 ишпан,

του

J. Иціановніца, f, дев ишпан Stau, uxor то” ишпан.

J. Mumân* , m. der Appetit, cibi appeten a, prоn. , ego. tia : ово отвора иштал.

Ja, 1) Ja, ita: Ишпали*, adj. indecl. bei 24ppetit, ар

А, Је ли тако ? petens cibi,

Б. jecni, ja, cf. да, Иштеница (изшцениши), им, v. pf, 2) ja ja, ja mu, entweder ich, oder du, werfen; pario catulos.

aut ego, aut tu, 3) у пјесмама на неИшпеницисе (изшпенитисе), несе, Ким мјестима голіово не значи ниш,

v.pf. fammtlich Jünge werfen (von Müns па, него се додаје само да изиђе

бinen) pario: ишениле се све кучке. дуна врста, н. п. Иштептищи (изштетили), им, у. pf. , „Ја када се понапише вина

beschädigen, verderben, corrumpo, laedo. „Када виђе Чупићу Стојане Ишпийпалпии (изшпипапи), ам, v. pf, „Ја у боју Црнобарца Спіацка —

zertneipeit, ger;wident, convello. „Ја два врана два по Богу брата — Ишћерапи, ам , v. pf, Ерц.) binаив. Jaaњe, n. vіdе јање. jagen, expello.

Jaaпи, јашем, vide jали, Ишћерхівање, п. (Ерц.) Ba8 $inaвa Jaahn, fa, Ке, н. п. коњ, Reit -, jagen, expulsio.

equitatorius. cf. jашали. Ишкерiвали , рујем, y, impf. (Ерц.) Јабана*, f. ) pie Sremse, terra exhinausjagen, expulso.

tera : ције ми јабана, еr іt mir uipt Ишћесмати, амі, v. pf. Ourlübert fremd, er ist mir etwas verwandt, est

(urt Stickerey), opus perforatum fa propinquus mihi. 2) не говори на јабаcio.

ну, піt ungereinit, піфt befremiдеп, Ишкил*, m. cf. прстен.,

non insolita. Ишчашиши, им, v. pf. н. п. ногу, Јабанац, нца, , Ser Sremse, alienus руку, aurenter, luxo.

cf. туђин, Ищченапінсе, амосе, т. г. pf. einana Јабанлија * m, vide jабанац.

der erwarten, exspectare se loco dicto. Ja6ânckî, ka, ko, fremo, alienus. cf. myk. Ишчекивање, п. Вав баmmeln an eia Јаблан , m. per pappelbaum, populus.

nem verabredeten Orte, exspectatio JabaâHob, ba, bo, Pappel : , populeus. in loco certo,

Јаблаңсып, кa, кo, von pappel, populeus

« PreviousContinue »