Page images
PDF
EPUB

сви

impf. (у Имоск.) ме

}

ЦА, f.

1

1

OK

кладе f. Ber Brod, codex, carcer: метнули га |клаПАВИЦА, f. (у Ц. г.) vide-лапавица.

|кліпити, пйм, v. impf. 3) trabet, eo саде. цијели дан клавио пјешнце. 2) ова

aegre : САЦ, кладенца, т. (ст.) vide студенац :

јећа клапи, кад гори, т. б. топи се много, е чарне очи

rinnen, mano. бистра кладенца

клапити, пим, v. impf. vіdе тлапитн. дођоше на воду кладенац

Кліпити ск, пӣ се, v. г. гиНА, f. augm. 2. клада.

ни се клапи да ће тако бити, fфеіnеn, viти CE, дим се, v. r. impf. wetten, pigno

detur, cf, чинити се. -erto. .

клапити ск, пӣ се, y, r. impf. пјевущити се, T, m. dim. p. клада.

- fфäumen, врато: Клашило се, не клапн

ло, јешћу те, платио сам те (сапун мјесто -A, f. ein Garbenschober, meta mergitum,

сира). крстина. Е, n. у Босни или у Херцеговини не-клАПРњАЊЕ, n. bas plappern, blаtеrаtiо.

КЛАПРЊАти, њам, v. impf. plappern, blаtего. о мјесто :

KAÂC, m. 1) бie 2Геђre, spica, ef. влат. 2) (по д кладња Рамо барјактаре

јуж, кр.) кукуруз са зрнима, бie Raisdbre, Bo, n. Stadt und Festung an der Donau, ich von Oríchova. Einen Kanonenschuß öft- spica zeae, cf. клип. 3) (у Хрв.) vidе око

мак (cf. окмасина). 4) (у Хрв.) кукурузна er sind die Ruinen der Brücke Trajans. cf.

peca, Kärchen an der Maisähre, julus zeae. уч. овскӣ, кa, кo, von Кладово.

клCAK, cкa, m. hyp. b. клас. -РИНА, f. vіdе кладетина.

KAÀCÂBE, n. das Uufschießen der Lehren, spicarum THA, f. Stadt in Türkisch-Kroatien :

emissio. у сам пош'о у кршну кладушу,

КЛАСАти, сам, v. impf. in 2Геђren fфieper, spicas ја просим Мујнну Хајкуну —

emitto, spicor. ње, n. as 22sеttеn, contentio (pignore). ТклАсинА, f. (у Боци) vidе овршина. т. (у Ц. г.) Ser Ralf, calx, cf. креч:

класик, m. dim. 2. клас. ше града три године данах,

KAÂCJE, n. (coll.) die Lehren, spicae. одбнше клака од камена

KAACÒBEP, der Lehrenleser, Nadstoppeler, spici-
TABE, n. das Wackeln, nutatio, agitatio. legus (?):
TATH, Kjàmûhêm, v. impf.1) wackeln, nuto. Једна кита класоберу,
badeln, agito.

Друга кита постатнику ц, нца, т. 1) Ser &ngpap, angustа via: У нашега класобера куда су кланци понајтјешњи —

Свилен” кита над очима уходи кланце и богазе

клісти, кладём, 1) v. pf. (у Хрв.) teen, esen, Eoth, lutum: кланац до кољена. pono, cf. метнути. 2) v. impf. н. п. кладе А, f. (у Босни) vidе кошара.

гној из ране, мозак нз главе, langfam ипо СА, f. (у Дубр.) н.

п. овца која ће да dick fließen (wie Honig, Roß), lente fluere. ode, das tedischaf, ovis od cultrum KAATÁPÊKE, n. das Umherstreichen, vagatio.

КЛАТАРИти CE, клатарим се, у. r. impf. (у Хрв.) be, n. das sich müde gehen, fatigans in- клатари се по свијету, т.ј. вуче се, итђer

ftreiben,' vagor, ef. потуцaти се, скитати се. 1, âm, v. impf. fich müde gehen, fali- KATH, KÖdem, v. impf. 1) abstechen, schlachten,

macto. у Србији и данас мушкарци кому JA, f. eine Art Lieder der Blinden, mit

марву и живину, а жене ни по што: јер te auf der Erde figend um Almosen

кажу да је оно мрцино што жена закоње; quidam coecorum eleemosy- или ако се догоди да хоће какво живинче n. 1) das Verneigen, inclinatio. 2) das

да се омрцини, а нема никакова мушкарца

жена (не ће свака,

да га прикоље, онда on Türken), oratio. бам, v. impf. н. п. подне, акшам,

него гдјекоја мушкобана) узме сонн тучак beten (von den türkischen Serben),

те метне себи међу ноге, па онако с ту

коље. 2) (ftефеп, рungo : кому лањам, Српски Бога молни

бухе. hâm ce, v. r. impf. sich verneigen,

кліти ск, кољём се, v. г. impf. )) beigen, bibig

fein, mordeo : коље се н.п. мачка, коњ; диdas Schlachten, mactatio. 3) Zwie: Katho, n. (y boje.) der Glockenschwengel, cam

јете, не кољи се ! 2) raufen, rixor. њиховој је кући до вијека фу женама.

panae pistillum, cf. Звечак. Wahn, vanitas :

кліто, т. (у Хрв.) троје дрвљади саставље. спа,

но крмету око врата,

да се не може провући кроз ограду једни говоре огрлица

ку оно

ke, клішн

wort num, Нашњ ЕЛЕБЁЦА.

Бан, Клёк", к ској в припої више ! вори и раздва

као шт

вачке д.

[ocr errors]

nata.

АЁкнути, Ейков, а, о Ёковина, f. АВковица, Г. ALKOH, у ово

бадаю, у ві LIMITAB, , 0,1

indo.

dentibus.

Cantus ndicantium.

імпи, пета,

Дt.
LJŠATIO, m, der

pres pendent
utu, raèna, m.
stre Linn. 2)
Heckel. f, KAH
ЈВИЙң, каеника,
LABHHR, m. dim.

mу Цялв, а, о, von LEHOBAU, KAėHOB

чком

ме

[ocr errors]

а: у

pestri

,

[ocr errors]

а Бог је истина

Eann, jugi genus

impo

KATI

[ocr errors]

у Србији

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

пало, lam.

exacuo. клёпац,

Котару) дутачке бијеле чаse npero nave), Art Strumpf,

сі бјечва, я) (у Хрв.) дјесе докољенице, я) у сријему

[ocr errors]

falci.

натика n genus, шарез Чохе

sonitus :

[ocr errors]

Иноск.) рђава чоха,афimpfe

ашные.

па ки

ве

[ocr errors]

m. dim, ь, клён 2. weka), Art Dalsjoch, so deni Silmeine an-KIÈH but with b amit es durch die Skune nicht KAN

клCње.

м. (нст.) vidе клијење.

(ист.) vide Клијење.

Ғ. (Хрв.) vidе клемпе. dum ne se pimenta pervadat. Y То овога свеже се криету под грло је-клы Алю, п. Bаѕ eautеrеt, sie Bretglode (in pen

ferbirdhen Klöstern), tabula campanae loco. годугачко дрво попријеко. "

KIÈTI AAB, n. 1) das Schlagen an кречење.

Polsatio tabulae. 2) das Dengeln, acutio (quae т.) vidе кречана. st

, jimрt. vіdе кречити.

pulsando).

клёпки, клепљём, v. impf. 5) ударати у клеНица, Vidе ка..ужа,

an das Kienano folagen, pulsaré tabu.

3) котику, сјекіру, бепgen, pulsando преко којих се обувају чарайе (као

пца, т. (у Хрв.) косни чекић, ber

Pengelhammer, malleolus fenisecae tundendae али дpyгe кaке крпе што се

KAÈDĒT, m. 1) das Getön der Kuhglocen, crepiкн (н. п., купљеној) омота

taculorum sonus. 2) das Getös (der Pantoffel), и се могла познати ако би (око Винковаца) на аму

Стаде клеаеа мества и папуча з које су провучене штрафСтругале коња по ребрима. КЛЕПВтало, п. дашчица попријеко објешена

пред кућом, у коју се по граници и по паорији гдје су војници каки намјештенн,

удара кад људи треба да вду на заповнјест 1 е фtes иф, convicium in pan

или војници да своје коње намирују. Клепетамо се удари најприје пред стрйажо

онда пред осталијем кућама и то сва

удара дотле док његов сусјед не чује и

стане ударати. да се вјештице скупљају кЛЕПќтАЊЕ, . бав Офalen bеr ubsode, 80у. 2) узак комад земље који клЕЁТАР, клепетара, m. (у ц: г.) vidе звоно,

А угача испод клеиешара

до једнога овна склепешаром KARNÈTATY, kièreßêm, v. impf. 5 rohatten, sono.

2) wackeln, quatio: Hek cbé Aacké kreuehy,

ашњеме нек мирује. olderholz, lignum junipereum. KAEDÈTYWA, {f.

клёпки,

f. die Kuhglocke, tintinnabulum. теци : Удно ражаю, у град/клёпнути, нём, v. pf, Elierent fФІagen, sоnitum

edo pulsando: "Kaennyau ce cabbana Ala geriden Ohren, auribus pen

. ( (oabuna Rienian), bas Dengelzeug, instru

menta fenisecae exacuendae falci. tse obren bat, qui habet клёпчица, f. dim. б. клепка.

KAËT, ta, to, :) (iderjwéife) der Schelm (österr.

derflirt), albae, gallinae filius : he he, Kiew, i paba, squalius dobula

ша, не може је се човјек нагледати; Какве су јој клеще искнвене

, 1.

Марко сине, једини у мајке, 1. кленов 'шта,

не била ти моја рана кмета

клќТАВ, f. (у ц. г.) vidе клетва..
alculus ex acere
a Tanà, ein todt pon KAÊTBA, f. 1) der Flucy, exsecratio. 2) vidé sa-
e campestti.

ide jeднница 2. у сријему ну Вачкој) vidе шмокт. ) каменито брдо у Хрватулина. Као што се у Сријему яна, тако се у Хрватској го

клепка :

ацију од Дубровачке државе, озго Суторина између Дуброи Боке. а. pf. vide kaebu. Baðholderholz, junipereus. яна ў Староме Влаху.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

клёти
аrен, и. бgl. gegen fujpenbirte рrіеtеr, uns клиэкЊЕ, n. (јуж.) село у Мачви :

У Клијење село долећеше
Interdikt an eine Gemeinde.
клЁти, кўнём, v. impf. flифеп, еxsecror.

eд клйJET, f. (у Херц.) eine Rammer, cella.

јет у Србији на некијем мјестима (као

по јадру и по Поцерини) зову аjаш у

вајаш, а на некијем мјестима (као н. милије или најсветије, н. п. сестра се ку

Морави) сшасина нижина. У Србија у не братом (жив ми брат! или: тако мн

ликогод нма у кући ожењенијех људи, на жив брат !), мати сином, родитељи дје

лико има око куће вајата, те сваки чо цом, дјеца родитељима; Богом (тако ми

у свом вајату спава (без ватре и љет Бога, Бога

ми !), душом, животом, и здрављем, вјером, самртном свијећом, при- зимн: јер се у вајатима не ложи вата

својом женом, и држи своје хаљине чешћем, црквом, али и земљом и небом и

стало којешта. У гдјекојнјем се вајат ватром, а јунаци и коњем и оружјем :)

држи вино, ракија, сир, масло, скоруп, м Десница ми не усала рука !

- як реак.

остале домаће ствари. в Добру коњу грива не опала ! nod spisa

КлилЁшта, п. pl. (јуж.) бie gange, forceps. и бритка ми сабља не рђала ! клЁки, клекнём, v. pf. (клёкао, клёкла) nieber: клиэЁште, f. pl. (јуж.) 1) vidе клијешта. а)

tnien, in genua procido, cf. клекнути. Ayóp.) die Lichtscheere, emunetorium, cf. My клЁЦАло, п, као мала клупа, на коју се клек

не (у кршћанским црквама у славонији), клилЁштквица, f. (јуж.) Bers in Gerbien in Kniebank, scamnum.

Шумадија. сол

RSS . КлЁцањЕ, П. Бав 28anten bеr Supe (por Офwафе), клик, т. (у Ц. г.) деr Ruf, clamor. vacillatio pedum.

КликовАЊЕ, n. bas ufen, clamatio. antart клЁЦАти, цам, у. impf. wаnten (pon ben Süpen), клйковАти, кујем, v. impf. (у ц. т.) rufen, vacillo : клецају ми ноге,

co, clamo, cf. викати :

НОЯ Нra,
кәЕЧАн, а, о, (у Сријему) н. п. кецеља, 2Irt Стаде Марко брата кликоваши
Weberei
, intextus, intertextus: S&HO SI

А кликује од Никшића Турке
за свилене, мараме,

кликнути, нём, vidе клићи. За клечане кецеље

9. То, 13А, ВА

кликТАЊЕ, П. Баѕ аtеп бев брефtѕ, бай эх

ист ІІ
клЁЧАЊЕ, n. Sas Rien, flexio genuum.ins. I.

fen der bhia, sonus pici, vilae (dryadis). клЁчити, чим, v. impr. Enien, nitor genibus. кликTATи, кликћем, v. impf. викати као жуњ КЛЕЧКА,

Нарачвасто и пробушено дрво,
се клином затворн говечету (у Сријему н

кли, кли, кли! pen Son Ses pets oper o

Buna von sich geben, edo sonum pici, vel dr Кљусету) око предње ноге, да не може да

adis vocantis. neko otaku, eine Art Fußklog für weidendes KARAO, n. ein (tragbares) Mistbeet, zu Gurker

Vieh, compedis genus pro armento. клЁшта, п. pi. (нст.) vidе клијешта. Зэв 1 (Е

Melonen, areae stercorariae genus. Meth клЁште, f. pl. (нст.) vidе клијеште.

се у какво корито, или ушто друго, ђу клЁштевица, Е. (нст.) vidе клијештевица.

брета и земље; у оно ђубре метне се сје клйзА, f. (у војв.) у дјеце кад се играју ду

a. ... ме (лубенично или од краставаца) те про

клија и никне, па се послије (кад се већ от меха некако дугме. Двије клизе иду у је- не боје слане) расађује.

gtono али има клиза што вриједе клЙМАЛица, . кад у мјесецу Јулију коњи кликлЙЗАВ, а, о, н. п. пут, fфupfris, lubricus.

мају TO

те се бране од муха, које нм клЙЗАВИЦА, f. fwapfrig su gehen, lubrica via.

у нос наваљују.

климаЊЕ, n. Oas 2Bateln a. 8. mit Bem Sopfe), KAÀABE, n. das Sleiten, lubricus incessus. клЙЗАК, Клиска, ско, vidе клизав.

nutatio capitis. клЙЗАТИ СЕ, зам се, у. г. impf. gleiten, labor :

климати, мам, v. impf wateln (8 23. mit бет

Kopfe), nuto. клизити, зн, у. impf. gleiten, labor.

клймын, т. у овој загонеци : Климен виси, КлиЈАЊЕ, n. Bag Reimen, germinatio.

І НЕ пенда зја, климен пенду вурдеља.

KJÀMÊHTA, f. der Clementiner (albanesische Anмен вKL siedler in Sirmien), Clementinus, cf. LHMHірі үр заава

рота.

злоq obi Ce клименташицА, f. Die Clementinerin, Clementina. Из Клијенка града бијелога

анзэ олон

климпECTA, f. у загонеци, cf. клинков. -Айзенит, а, о, (у ц. г.) сакат, да се не мо

клин, т. 5) Ser Tagel, clavus. Клина има и гвозже маћн, vidе узет: Тако клијениша не

деннјех и дрвенијех. 2) у предње осовине, снђела!

којн кроз срчаницу удара, беr XeibnageІ. йJEње, п. (coll.) (јуж.) Sex 2pornwals, ace

3) беr seil, cuneus. Овијем се клинима циretum, с іріткер 12 гія та беріповарэев

јепају дрва или прошће. 4) клин у кошуље, 8

der Einsaß bei den Nähterinen, cuneus in

[ocr errors]

KAHJATH, jām, v. impf. Feimen, germino.
клизун, т. (у ц. гvidе клен.
Кликна, о, vidе клијенит.
ЕлилЁНАК, нка, m, :

[ocr errors]

оста

и послије буду кнлави.

АЦ, кайнца,

ти, ним, у. Днчивати, Ов, а, о, у Шково на Е Клемпесса, ит, а, о, Н brüdig, he у Босни эн, да не ник, клин

[ocr errors]

не

E, n. das müßige Steben, otium.

и, чим, у. . опстрҙа:

Thce, ,

клЙНАЦ

vidе заврзан. |клип

АА, f. штогоћ као клии или — sii. 4) KABIN, der Sodenbruch bei den Kin- KAINA

и Ати»
E), oscheocеlе, многа дјеца имају клине,
у гдјекојнјех прођу, а у гдјекојијех

на в т

пам, v. impf. (у Далм.) н. Пон

кукурузи, т. б. осјекли, истјер m. der Nagel, clavus, ef. 4a,

cajepar, 1. j., Knacao), rich ähren, spi

ја сам чуо гдје се дрее.

говори : лі Кад ко не може што да чека); 2; Док се клинац, испече (каже се у

клиписи, пим, v. pf. (у Рисну) vide 5

я. п. кипи му на врат. і узмите двадесет клинаца, те и дод НОктове Раду.бmpf. (у Сријему) кога, vidе клис,

benannten Spiel in die gerne gefchla

m. - das Hölzchen, das in dem

9). Ба свој загонецн: Расло дрво

(Арво као штап), аалица (као по

Opiel felЬft. У овој игри линково клунково, на клун

па, клис (дрво мало краће од

задјељано са све четири стране) в п, дјеца, која имају клине,

ча (шумната грана). Играчи се г cniosus. По гдекојијем мје

на

двије стране, па се хватају уш сакрију се брусови на бад

he и дјеца бивала , клиновита.

страна нграти; онда ударе кою

Бу, па један, од стране онијех што
Ааника, т. т. б. куд (клин-

баца
клис од коња, и

одбија пал си коњи иду, беr 98eg für be:

они други сви (од оне друге стра вају

подалеко стрлицама и шр.

сметају канс да не иде далеко, и ine Pferde, via equorum calceatorum: управо клинчаником,

не би ли га како ухватили прије не impf. müßig da steben, otiosus

на земљу), па одонуд погађају (с онога мјеста гдје надне клис) » а, онај

што баца кинс, чува палицо m. dim. p. клинац..

погоде у коња; кад који погоди : или кад клис дотјера ближе коња не је палица дугачка, или кад га уш, ј. ухвате док није пао на земљу), он

што су трлили, дођу те играју, а с : те

трле; кад се не погоди у коња клис

падне даље од кона него палица дукачка, онда онај мјерн метцом од клиса до коња,

колико палӣца онолико бројн коња, кад ве грају онолико коња у колико су се дили да се играју, онда им (онима ш ле) баци клис трипут с коња, па

пр. (баба му да и то: само, да

ни палицу уз қоња, те је они обарају сом; ако у та три пута не утрле кли ве

погоде њим у коња н не оборе паонда ни баци пошљедњи пут (опет и

ке)jäлицу: па онда гдје падне коли ҳи на поље, а клинчарбу изједе.. ашу сви оне што су надиграни, масти, па онда скине с ватре и

нх до коња, з) eine art Баффіnpei (fй. рећу лицова; продао кукурузе клйс, т. више. Солина на главици мами m. n) die Maisábre, spiça zeae: Aa) Ben), scitulae genus.

дић и око њега неколико кућа. Клис (в 4. : cf. клас., 2) (у Далм.) комад

Грчки значи кључ, и као што је заден

било клуч од лијеве стране цетине д » Пустимица: удри га клицом.

миша, тако је Клис био
1 ein Solzprügel, fustis (mi-/
морја

од
омиша, и како су Турци кад освојили К-

около Спљета између Трогир

однах. су им и Кастела ножица морна земљу један преца Аруто-, један другога табаннма /

Кад каури Клис град поробише онда узму обојица рукана за

своју страну који се коrаклисАЊЕ, п. бав клис-pielen, Judi genus. с стоји попријеко номеру +, ї. одягнути од земље. + Ку-клисати ск, клӣсам се, у. г. impf. играти

клиса, кинс-fpielen, ludo клис.

мало

H

H

тигањ

па

4, с. с. пипавица.
\A, f. die Nagelsuppe der Anekdote, juscu-
гуеро (?). Приповиједају да је до-
лдат. баби у кућу, и некао да му да

да једе, а она му, казала да нема
у кући за јело; онда солдат рече:
и дај барем тигањ и воде
нии,
кликҷорбу.Баба

му то узме

и метне у

њега Клия,

налије воде атру ; кад се вода угрије, а он за

бабе мало соли (и баба му да) те и; кад вода узаври, а он занште

ина
чуда каква ће то бити клинчор.
аспе у ону воду я замете; по том
едно јаје, те и њега: разбије у
б; онда заиште још мало масти

и

:13

ап. vіdе кайјење.

свега

[ocr errors]

плаћати харач:

т.
1тн
хељУАн тегле или вуку
да
ти
на

[ocr errors]

ftreiten, contendere.

18

қа,

[ocr errors]

- 44, а

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

c. кукі

[ocr errors]

кайсити ва, клӣсни, v. pf. Babet fpringen (wie клокочица, f. (у Сријему) грах снтан мрки, 2rt

Bobne, phaseoli genus. клис), exsilio : клиси лисица испод

|клдмПАВ, а, о, vidе клемпав.spicasi 2. пЦА, f. беr офтір (. 8. бе28olfs, Тиф: каднити CE, нём се, т. г. 1mpf. кога, или чега,

einen (etwas) meiden, vito. por Schrecken, quod cacatur prae metu: цно клисницу (н, п. курјак у бјежању)./клонути, клонём, v.pf. infen, labor, inсlinor:

Клону рука низ чошну доламу A, f. 1) der Bergpaß, die Kliffura, fauces.

KA)HA, f. eine Art Falle für die kleinen Vögel m. prop. (у Бугарској ?): 1 .28:41

(3. V. Meisen) meist aus einem Kürbis gemacht, лисуру испод Качаника — 1 1 1

decipula avicularım. г. (зап.) vidе клијет. кликнём, v. pf. (клйкао, кла) rufen wie клопAв, а, о, vidе кломпав.

RAONÀPÁHE, n. das Poltern, tumultuatio. ила, сlаmo ut dryas, cf. кликнути :

KAOTAPATH, pâm, v. impr. poltern, tumultuor.
Eче вила из горе зелене

f. 3) Sex Seim cyma. 2) у младијех ти- клопACт, а, о, vidе клопав.
не батрљице на којијех послије пер- клоплц, пца, m. (у Ц. т.) bie 23afterbafe, bulla,

cf. клдбук. зрасте.

а, о, човјек, bеr аnfängt graнe бaare клопкА, f. vіdе кљуса. kommen, incanescens.

Клопотањк, п. vіdе клепетање.

клопдтар, клопотара, m. (у ц, г.) ова са -, чка, m, дјетиње говно. 3. 1.

3BOHOM, der Glodenträger (d. B. Wirber), aries ЕАД, чёвца, m. 1) ein Bеrѕ bеі Ваљебрдо више Скочита на лијевој страни

tintinnabulum gestans : не, еіt Berg аn bеr Дрина :

Ал ево ти један крд оваца, ликнула пребијела вила

А пред њима добар јунак један, ... Кличевца од града Костура,

Те преда се гони клоаошаре озивље камену Скочићу

клопотати, клопоћем, v. impf. vіdе клепетати: ЦА, f. dim, b, клица.

Иш, о коке, кокорајко! m. човјек који је кличав, беr grau wire, Не кокоћи, не клоаоби 1. nescens.

клоцалицА, f. eine bölgerne Sem Pfertetopfe an= я, п. pl. (зап.) vidе клијешта. 1: 11:14 liche Maschine, deren Mund man nad Belie2, f. pl. (san.) vide kanjente. 45-6037 * ben auf und zumachen kann, machina lignea ah, m. Kniftergold, Rausch gold, aurum caput equinum praesentanѕ. Оваку је главу аlаm, cf. шик, жик.

имао у Дубровнику чороје, а ја сам ну m. die Blase des fiebenden Wassers, bulla Пожаревцу 1807 године уз месојеђе у двоbullіеntіѕ: избијају клобуци. А

ру кнеза Милоша гледао гдје се момци клобука, m. Die Snuge (Sut ofne #rem: играју с оваком клоцалицом (један се обуalerus 2) (у Дубр.) беr рut, petasus, cf. че од прилике као чороје, да му се људко р. 4) (у Боци) ein Betreitemap (од по ништа не види, па њом горе клоца и плае, багаша), modii genus, 4) град бли- шн жене и дјецу). ef, турица.

клдцаЊЕ, n. ба фnappen, frendor. "yja iШејовић Османе : £

30, Pir. клд-Ати, цам, v: impf. Ifфnappen, dentibus creобука града бијелога - ін: кадцнути, нём, у. pf.jpаrе. клобучара, т. (у Дубр.) vidе ше-клдци, f. р. (у Хрв.) vidе шклоце.

КЛУБАРАК, pкa, m. : f. 1) augm, p. клобук. 2) bеr ili, Жуте жабе платно снују

10 клубарку дреновоме — т. 1) dim. . клобук. 2) (у Дубр.) каУВАпшце, п. у Дубр.) dim. p. клупко. aba, Art Pflanze, herbae genus.

клЎВко, т. (у Грбљу) vidе клупко : Тако се Das Geräusd des bervorsprudelnden не згрчио као клувко у решето! onus aquae scaturientis.

КАЎКо, п. (у горњ, прим.) vidе клупко. 2. Bas persorfpruceln bes 93affеrѕ, коЎнков, а, о, у загонецн, cf. клинков. um strepitu. rokoħêm, v. 'impf. hervorsprübeln,

клӰПА, f. (р. клупе) 1) bie Bant, scampum.

2) (у Хрв, у кршћана) vide cтативнца. en, scaturio cum strepitu.

клӰПИЦА, f. dim. p. клува. ц. г.) vidе клокочика. lög um г. (у ц. г.) vidе клокочнка. 1)

клёпко, клупка, п. (gen. pl. клубака), Япане!

($nuel), glomus, cf. клувко, клуко, клупче. Die Pimpernuß, staphylea pinnata KAŽITIE, qera, n. vide kayoko."

клӯпчит, m. dim. p. клупко. 0, von Pimpernuß, e staphylea KBİRAB, 'a, o, an der Hand verstummelt, manu

mutilus, cf. књаст. , f. das Holz der Pimpernuß, li- KHÁKO, m. ein an der Hand verstümmelter, manu eae pinnatae.

Бунит, Бўнути, њўся, і

сі, паст LġCAA, f.

jumenta. Бӯск, кљ;

equus. wўсин., г. பூர்பு, R.கர்பு сјекао рђа. на екіфnet

. wЎцло, т. і саri tundit: 4 ter zum Kini Sild backt. мціЊЕ, p. dil

ге горе :

(

1

дуцити, цам, віцкіњв, п. vio АЦЕАТн, кам, шинути, нём, wч, кључа, m.

boden, jums No. 3) (у ц. Swapbalten, trabs Wilenbe des pieds

[ocr errors]
[ocr errors]

mutilus.ba

[ocr errors]
« PreviousContinue »