Page images
PDF
EPUB

sensu.

[ocr errors]

Jeba, f. ein Frauenname, Euphemia, Eu. Jenii, na, no, einzig, unicus. phemia.

Јединица, f. 1) vie cinsige Хофter, filia Jeba, f. Eva , Eva (Adams Frau).

unica.s) ријешко сукно, што се пка у Јеверица, f. vіdе вјеверица.

једну жицу; неки га зовукла шње, Jeвeричић, m. ein jungев &іфborn, sciu као што стоји и удушановој ri puilus, sciuri catulus.

дипломи (даној м. Хилендару .. Јеверпчица, f. dim. 9. јеверица.

1548, која је сад у Карловцима у Јеверичуії, чја, чје, &іфborni, sciurorum. митрополитској архиви), cine art Jebpa, f. Frauenname, nomen feminae, Luch, das die serbischen Frauen zu Haus (hyp. p. Јевросима ?).

se erzeugen, pandi genus. Jeepem, m. Ephrern, Ephrem.

Јединодушно, cinbelig, uраnimi conЈевросима, f. vіdе Јеросима. Јевта, m. (Рес. и Срем.) vidе Јевто. Једінче, чета, л. бав einsigt #int, fiЈевтан, m. ein Rannéname , nomen yi lias (filia), unicus (unica). ri (von Euthymius).

Једии, им, т. impf. ersürnet (@ftеrе. Јевтин, нa, нo, mojlfeil, vilis. Од giften), irrito.

јевтина меса чорба за плот. Једиписе, имce, y. г. impf, sürnen, iraJebmunoka, f. (gunctns) die Wohlfeil scor, stomachor. heit, vilitas annonae.

Једнак, кa, кo, gtei, aequalis. Јевтица, m. din. p. Јевта.

Једнако, 2) glei), aequaliter. :) beitänə Јевпо(једни говоре и Јеп шо),m.(Ерц.) - dig, in einem fort, continuo.

Euthymius, Euthymius, cf. Je mo. Једначење, п. Зав 28gleiheit, aequaJère, rema n. die Feile, lima.

tio, , Јегленисање, р. Вавёрrеfеn, Gфта. Једначити, им, т. impf. gleid mафе,

Ben, confabulatio, cf. разговарање. aequo , Јегле нисами, нишем, т. impf. fффа. Једнојајац, јца, m. Bеr fіnbоvеr, qui pen, confabulor.

uno tantum testiculo est praeditus. Јегленце*, цепа, п. Беr рiвсив, сор- Једнолик, кa, кo, gleiфен ®efttев, fabulatio, cf. разговор.

faciei aequalis : Jernèhiļuja *, der Schwäßer, confabu „Три ђевојке, све при једнодике lator,

Једном, einmai, semel; aliquando. Jeryba, der Ual, anguilla.

Једномесечики, m. pl. (Рес, и Срем.) Jeh, m. 2) Gade, fel. 2) Gift, venenum. vidе једномјесечићи. Један, дна, но, p. ciner , unus, 2) ein, Једномјесечићи, m. pl. (Ерц.) Befфwі.

aliquis. 3) jednu Kaxy, einige (die eis iter, deren Geburtstag in den nämlis nen) sagen, aliqui dicunt.

фen Ronat fält.. Кад се једно, од Један, дна, но, зоrnіg (giftig), iratus. једномјесечила жени, или удаје, Једанаест, еlf, ilf, undecim..

онда друго не смије бити код куЈеданаестеро, vidе једанаесторо. fe (него га пошљу куд у друго сеЈеданаесті, па, по, беr &lfte, un ло), нили смије јеспін од оних јела decimus.

што се готове за свадбу. Кад јеJegànaecmopo, eine Zahl von elf, un дно умре, онда метіну у пуно јеdecim.

дну ногу мртвога а другу живога, Једанпуm (m. је један пуп), 2) einmal, па онда оно живо дозове каквога

semel. 2) einmal, aliquando. cf. једном. момка (с којим се пазн) и рече Једар, дра, po, Pit unp feft, solidus. му: „Да си ми по Богу брат, пуJeдвa, taum, vix ; једва једнице, ғаит спіи ме (или одријеши ме). Онда und kaum.

онај отвори пупо и пуспи га; и Једек *, m. 1) vidе уже. 2) бав раrа по су послије побратими (но depferd, equus ad pompam :

ово не чине свуда, и по понајви„И он ,води цареве једеке

ше жене, које млого гадају и гаЈедење, в. 1) бав &ffen, esus. 2) бie мању вјерују.

Среife, cibus (у крајини Неготин- Једноничење, n. vide jeднoуђење. ској). cf. јело.

Једноничити, им, vide jeднoудити. Једин, на, но, н. п. човек, bie einjige Jeднot, vidе једном.

Mannsperson in einer Haushaltung, JeahoyAUMI , HM, v. impf. nur einmal solus in familia.

des Tags effen (an gewissen Fasttagen, Іeдинац, нца, m, y per eiptige Con, oder sonst aus Andacht), nonuisi semel filius unicus. 2) der Einzige in einer

de die manduco. баи вқаlrung, unus paterfamilias: кад Једноуђење , т. дав піr einmal Seв Xage буде невоља, онда и јединце поке (sjien, nianducalio unica de die. рају на војску.

Једнош, хіdе једном.

х

2

х

2

Једовиш, а, пo, giftig, venenalus. Jeннa, f. vіdе cова. Једрање, р. бав Seitmeten, coasoli- Jёк, m. 1) Оer Saa, sоnitus, vide jека. dätio.

2) die wahreste Zeit zu etwas, tempestiJeppamu, am, v. impf. feft werden, con vitas, н. п. solidor , н. п. грожђе једра.

А. Има ли и сад грожђа ? Једріна; f. Die Sejtigteit, oiФtheit, 50 Б. Има , сад у највећи јек. liditas.

Jeka, f. der Hall, souitus : Јеђење, п. Бав Зürnen, ira et irritatio. „Спаде јека коња око двора — Jexk, m. der Igel, erinaceus.

Jéka, f. Frauenname, nomen feminac Јежење, р. бав Dafteben (erfroren un) (он Јела, Јелена).

fich zusammenziehend wie ein Igel, con. Jekmekuja - m. vіdе jекмеција (mit tractio more erinacei.

aden Ableitungen). Jёжилисе, имce, v.

r. ímpf. dastehen Jermevuja", m. der Brotbäder, pistor. und sich zusammenziehen wie ein 3gel, cf. пекар, ипо мебар. contraho cutem ut erinaceus : jежи ми Јекмецијин, на, но, бев Заtеѕв, ри се кожа; шпа се ти јежиш ?

storis. Jexobân, m. (cm.) der Jesuite , Jesuita Jermèrājumua, f. der Bäderladen, ta

(it. B. in dem Liede vom Patriarchen bеrnа pistoria. Чарнојевић) :

Јекмецијнски (јекмецијски), кa, кo, „Лоред мога Бонлије принципа, 1) Backer: , pistorius. 2) adv. nah Ure „Фено леже моји јежованн

der Bäder, more pistorum. Jёза, f, hyp. 2. језик. Језа парала гу. Јеименлук m. die Säckerey, Art pi

за плаћала (кад кога бију за рђаве storia. ријечи).

Jёкнути, нем, v. pf. г) auf&фsen, inЈезава, f. вода шпо ytjече у Дуна. geinisco. 2) erschallen, intono. во под Смедеревом.

Jéko, m. Mannsname, nomen viri (von Језан *

m. das Gebit, welches der tür. Јефпіо ?).
kirche Shodi da vom Minaret herun: Jermâie, n. das Ballen, sonitus.
terruft,

oratio
quam

docet sacerdos Јекати, кћем, Ү. impf. hallen, sono. turcicus de turri :

Јекпика, f. (у Сријему, у Бачкој и у А мунаре попаст" пayчина :

Бан.), it petit, bеctіса.. „Не е имал” ко језан учипін Јекмичав, ва; вo, bеttіfф, tabе lаbоЈезгарица, f. 1) беr Retn, nucleus, Jésrpa, f.) granum. 2) i.e. das Bes Jéra, f. 1) die Tanne, abics. 2) Frauen, ite, los, robur.

name, nomen muliebre. Језда, т. (Рес. и Срем.) vidе Јездо. Jenaya , f. Frauenname, nomen feminae. JesAunap, 1. Mannsname, nomen viri. Jeaậu, m. Dolenname, nomen bovis. Јездити, им, y, impf. (cm) reiten, e Jenawuh, m. Mannsname, nomen viri. quito:

Jenâuje, n. (coll.) dall' Iannengebüsch, „Гором јездік Краљевић у Марко – frutices abietum. Јездо, m. (Ерц.) hyp. 9. Јездимир. Јелек*, m, vidе kечерма. Језера ,р. р. поље у Ерцеговини (бли- Јелен, т. 1) беr pirfФ, cervus. 2) Ber зу Дурмитора):

Hirschkäfer, cervus volans Linn. „Рано раніі у лов на Језера - Jenena, f. Frauenname, nomen feminae. Jesepo, n. der See, lacus.

Јеленак, нка , m, hyp. 9. јелен : Језерски, ha, кo, бет Gee gehörig, „„Јеленак ми гору лои lacustris.

пупак да му је Језик, т. 1) vie 3unge, lingua. Језик Јеленка, f. Хrauennanie, nomen feminae,

за зубе! 2) Die Sprame, lingua. Јеленче, чеша, в. дав ріrfфFal6, pulЈезичан, чна, но, cfmäkig (viel re? lus cervinus. dend), loquax (linguax):

Јелењї, ња, ње, фirfф. , сеrуinus. „Ој ти зрно шенично!

Јели (је ли)? gelt it'ѕ fо? tit „Ти не буди језично,

mabr ? an? noune ? „Па ћеш бити честипо ;

Јелика , f. vіdе јела 1: „Ако л будеш језично,

„Расла панка јелика „Не fiеш бити чесіпо.

„На два брда велика ; (пјевају ћевојци кад је убрађују). „То не била јелика, Језичац, чца, п. 1) пера у калганца, „Већ девојка велина

die Feder des Schlosjes, moinentum Jeancábema, f. Elisabeth, Elisabeth, serac. 2), die Hirshjunge, asplequin Jevicâbka, f. Elisabeth, Elisabeth: scolopendrium Linn.

„Књигу пише Московска царица Језичні, ш. dim. p. језик,

„По имену госпа Јелисавка

rang.

[ocr errors]

cici genus.

Јелица, f. Seauegname, nomen feminae, Јерменски, кa, кo, 2) аrnmenifф, arJenka, f. Frauenname, nomen feminae. mcuius. 2) adv. armenisch, armenice. Jeró, n. die Speise, cibus.

Jépochi, m. Mannsname, nomen viri, Јелов, ва, во, $annena, abiegnus. Jèpocina, f. Frauenname, nomeu feЈеловина, f. Latinenbold, lіgnum abie minae, gnum.

Jepycanym, m. Zerusalem , Jerusalem. Јељен, ш. (у Ерц.) vide jелен. Јерусалимац, мца, m, vide БожогроJeмaц, мца. ш. беt Bürge, sponsor. бац. Јеменија *, f. марама, шамија, еіnе Јерусалимски (Јерусалимскӣ), кa, кo, Art Siopftuc, vittae genus.

von Jerusalem, Jerusalemiticus. Jèmehnje *, f. pl. die Pantoffeln , sanda- Jecen, f. der Herbst, auctumous. lia, soleae.

Јесенао,

I diesen Herbst, hoc auco Јеменлије, f. pl, vide jeмeније. JecèHacke, tumno, dem Sprichwurte: Јемин*, m. vіdе заклетва:

што ће бити јесенас, нећ буде „Јер сам Богу јемин учинио,

Betepac, liegt folgende Anekdote zum „Да т' у оца више просип” не ћу — Orunde : Јемин*, m. Der &min, magistratus tur А Калуђере, да ле оженимо.

Б. Кад, ва истину? Jeminyk*, m. das Gminthum, dignitas А. Јесенас. et munus emini.

Б. Ва истину, што ће бити јесеЈеминов, ва, во, бев &mins, emini. нас, не буде вечерас. Јеминовац, вца, m. ciner pon дев. &ming Јесенашњи, ња, њe, pon piejem perb. Leuten, homo emini.

ftę,, hujus auctumni. Темижки, кa, кo, @mins, emiporum. Јесенипписе, нисе, т. г. impf. gun Jёмужа, f. vide joмужа.

Herbste geben, herbsten, auctumous apЈмужан, жна, но, vide joмужан. propinquat. Јемчење, д. Рав Berbürgen, idejussio, Јесенскії, кa, кo, bеrbalib, auctumsponsio.

Јесењй, ња, ње , 7 nalis. Јемчиши, им, т. impf. Fur Burgfфaft Jeсти, једем (говорисе и је), v. impf. auffordern, vador.

effen, cdo. Темчиписе, имсе, т. г. impf. Ф. ver. Јеспива, р. р. дie Speifen, cibi. bürgen, spondere.

Јестисе, једемсе, v. г. impf. 1) ербат Jёнђа“, f. 1 die Frau, die mit den feyn, comedi. Не једесе месо од Јенфибула*, f. Caten um pie Beaut сваке птице. 2) ft abgrämen, ma

geht, damit diese auf dem Wege nicht adrin unter den Männern sey, comes Jêmpía, f. hebepoba mena, die Schwäs nuptae :

gerin, leviri uxor. „Свame jeднaкe, jeнђе девојке — Јервин, на, но, беr ефwägerin, Јењйчари*, м. р. дie genitfфаrеп,

uxoris leviri. praetoriani (Turcarum).

Jempвица, f. dim. 2. јепрва. „Исјекоше Турке јењичаре,

Je umnja, f. Frauenname, nomen fe„Јењичаре цареве синове

Ininae (Euphemia):
Јењичарски, кa, кo, 3) Заnitfфаrеп», „Кад по зачу л'jепа Јефимија

praetorianorum, 2) adv. mie Janitscha: Jéomo, m. vide Jesmo (mit allen 16. ren, more praetorianorum,

leitungen). Jёппо, m, vidе Јефто.

Јеца, f. (по Сријему, по Бачкој и по Jep, -] 1) warum, cur? 2) denn, weil, Han.) ein Frauenname, nomen femiJepa, lepim. Jeproban, m. spanischer Holunder, sy. Jeják, m. eine Art Schweine (das Geo ringa vulgaris Linu.

gentheil уоп мангулица), дie langfam Јеребица, . бав Херроrnpn, perdix. fett zu machen sind, aber auch Mängel Јеребичји, чја, чје, Xeppbubn> , per

ertragen können, porci genus. dicis et perdicum.

Јецäње, р. Вав Сфифjen, singultus. Јеремија, m. 1

Јецати, ам, impf. fchluchzen, sina Јеремије, т. і

gultiо. . Јерина , f. Seauenname, pomen feminae Jечам, чма, т. бie Berte, Bordeum. (Вертип).

Јечање, п. ба файеп, sоnitus. 2) да Jepaime, n. Art Mehluß, pultis ge Dechzen, genitus. nus. cf. сатрица.

Јечати, чим, v. impf. 1) balen, ѕово. Jépko, m. Mannsname , nomen viri. 2), афien, ingemo. Јерменин, m. Per Armenier, Armenius. Jeчeрма, f. vіdе ђечерма. Јерменка , f, pie 2хтетieri, Arшедіа. Јечермица, f. dim, p, jeчeрма.

ceror.

nae.

у.

} Jeremias, Jeremias.

Јечмача,

f. п. ј. крушка, eine art Jбмужан, жка, но, фоn frif gemelt. Birn, pyri genus.

ter Mird, de lacte recenti. Јечмен, на, но, н. п. меб, слама, Јорган*, m. cine Art Bettpеde, Die gе. Gerstens , hordeaceus.

wöhnliche deutsche Bettdecke, straguli Јеҷменица, f. Das Bertenbrot, panis gennis. hordeuceus.

Јорганлук*, m. лице од јоргана, сав Јечмењача, f. vіdе jечмача

obere Blatt der Bettdecken, straguli Јечмітак, чка, m. vіdе јачмен.

pars media et princeps. Јечмiште, п. Ort, auf Bein einmal Joргaнчић, m. dim. v. јорган.

Berte gebaut wоrѕеn, locus, ubi hor- Јоргован, m. vіdе јергован. deum fuit insitum.

Јордам*, m. tolses Bepränge, fastus : Јерек*, m. vіdе jело.

„Од њиова великог јордама Jérna, f. Frauenname , nomen feminae. Јордамин, им, v. impf. ftolsieren, Јеша, m. (Рес, и Срем.) vide Jeшо. superbio. Јешо, m. (Ерц.) hyp. . Јеврем ипд . Јордамљење , р. Зав ёtolgieren, superЈевто.

bia fastus, Jóba, f, die Erle, alaus.

Јордамција *, m. See etolie, Ctolgies Јова, м. (Рес. и Срем.) vidе Јово, tende, superbiens. Јова, f. у Србији значи јова што у Јордан, m. Ber Slup Sorban, Пumen Сријему билганга, т. і. Кљусе које

Jordan. се нађе у селу (или у пољу) без Јіца , m. (у Сријему, у Бачко и у Бая.) газдe, vide битанга 2.

vide Joyo. Joeah, m. Johann, Johannes.

Joijo, m. (Брц.) hyp. 6. Јован. . Јована, f. Sohanna, Johanna,

Josu (joum, jowme), noch, etiam, adhuc. Јованка, f. vіdе Јована.

Јошаница, f. .) намаспир у Србији Јованчић, m. dim. . Јован.

(близу Јагодине).• 2) ријека. Јовањдан, ња днe, m. ein Seft St. Sоя Јошик , m. cin &rienwaio, Selenbufф,

hannis des Taufers, Sen 7. Jäner, alnetum. Не е ли и у нашем јоши

dies festus S. Joannis Baptistae. ку, дренова батеина нарасти. Јовањски, кa, кo, н. п. мраз, Зора. Јошје, р. (coll.) cin &ttenbufф, alpi.

nis. Bälte, frigus quod solet incidere Jouudak, m. ein Ort, wa junge Erlen circa diem festum S. Joannis.

stehen, alnetum. Јовањщman, m. човек, који слави Јо- Јошт, Bab 4ah, einer, der den heil. Jogann Jörume,

vide jour. al8 Hauspatron feyert, cliens sancti Jowmep, Joannis.

Јува, f. (у Славонији иy Pватској), Јовица, m. dim. p. Јово.

дie Cuppe, jus. cf. чорба. Jóbka, f. Frauenname, nomen feminae. Jyr, m. der Südmind, auster , notus. JOBBâk, m. der Erlenwald, alnetum. Југов, ва, во, н. п. снијег, бев ейд. Joвo, m. (Ерц.) hyp. p. Јован.

winds';' austri. Јовов, ва, вo, etlet, аlneus.

Југовина, f. Das Birocco - Better, Ebaua Јововина, f. Das &rlenbolk, lіgnum al wetter, tempestas solvens nivem et

glaciem. Јегунасп, па, пю, etqenjinniq, bart. Јужан, жна, но, (н. п. вријеме) vide

пätig, pervicax. cf. твердоглав. југов. Joryhura, f. der Starckopf, pertinax. Јужење, п. Вав @infalen Bee ShaumetЈогунлук*, m. Der Gigentan, perti ters, solutio nivium, glaciei: nacia.

Јужитисе, жисе, v. r. impf. н. п. вриJoj! 1) vide jaoj. 2) ihr , illi (feminae) : jeme, es tbaut auf, solvitur nix et кажи јој.

glacies. Јок*, vidе није.

Јужни, на,

Thau-, venti australis. Jӧка, f. hyp. 9. Јована..

Јуј! vide - јаој. Јокица, m. dim, p. Јоко.

тўла, f. (по Сријему, по Бачко и по Јокица, f. dim. p. Јока.

Бан.), ЗuTфеn, Juliola. Joкo, m. hyp. 9. Јован.

Јулар, m, vide улар. JOKCHM, m. Mannsname, nomen viri.. Јулијана, f. (по сријему, по Бачк. к Јоктур*, ударио јоктур у кесу, піbts по Бан), Зufiana, Juliana, da! pihil est! vide Hema.

Јулка, f. (по Сријему, по Тачк. и по Јолдаш", m. vіdе друг.

Бан.) зііфеn; juliola. Јолтава*, f. Art Reifeptanne, vasis gcpus. Јунад, к. (coll.) junge ОФfen pper Rube, J6мужа, f. млијеко не варено, frif) juvenci aut juvencae. gemellte Mild), lac recens.

Јунак, m. per pelo, heros,

[ocr errors]

но ,

заиста.

х

2

Jywákos, ba, so, des Helden, hårois : Jydepamikamere, gestrig; besternus.

Јучерашњії, ња, ње Јунац, нца, щ. деr junge Офф, Фtter,

juvencus. Јуначење, п. Зав Sapfertbun, virtutis

К. osténtatio. Jynduamuce

, mince, I himpf. Fico ale K 180., ad : A MEHR, K Bama (auch Held stellen, virtutem ostento.

Ка", 3 blор мени, вама) : Јуначки, кa, кo, 2) beibenmäjig, he „Како паде сипіну књигу пише,

roicus, 2) adv.. Heroisch, heroice. „Те је шаље ка Крушевцу граду Jyámmo, n. das Deldenthum, der Bes „Ти оптиди ка Вргорију граду roismus, virtus.

Кабале*, f, pl. (у Српјему и у Бачк. по Јуне, нета, п. ein junger Офв обеr Жи), Bapomuuma) die Cabalen, Hänte, do

junges Rind, juveacus, aut jurenca. Кабаница (и кабаница) *, f. See ? antel, Jyhekil, ka, ke, som jyne, juvenci aut

pallinm., juvencae.

Кабао, бла, m. Der Baffereimer (&ії. Jaunga, f. die junge Kuh, juvenca.

bel?), aqualis, urna. Јуничица, f. dim. 9. јуница..

Кабаса, ма, пo, von grовет Иmfаng, Јунчић, m. dim. 9. јунац.

late patens : није , mешко, али је кагурвe, alerting, omuino, cf. јамачно. басто.

Kanap, m.“ 1) der Küfner, opifex urna. Турење, р. vіdе fерање.

Darius. 2) планина у Србији. Јуриши, им, vidе ћерапи.

Кабларев , ва , во, Јурии m. der Sturm, impetus. Кабларов ,ва, во,

0;} de6 Küfuers

, uruari. Јуриша, ш. RannBname, pomen viri. Кабларски, ка KO, 1) der Küfner, urТурнішање, р. фав ©tueen, oppugnatio. . nariorum. 2) adv. wie ein Kaốnap, mu. Јурішати, ам, т. inpf. türmen, im re urgarii. pugno.

Каблина, £. 1) _augm. p. ќабао. 2) im Јуришиши, им, т. pf. ftürmen, impe Mühlbau einé Ginjafröhre, lubus in. tum facio.

missus capali. Jypow, m. vide ypom.

Каблић, m. dim. . кабао, бав (Simera Тупарце, п. dim. p. јутро.

chen, urnula. Јупрења , f. Die Relie, sacra matutina Каблица , f. eine art кабаo für 22:1), (antelucana).

Köse, vasis genus lacti aut caseo adserЈутро, п. 1) беr morgen, mane. 2) бер vando.

Morgen, das Jucart, jugerum. кабличица, f. dim. , каблица. Јупроклек, m. (in einem muthwiligen Kaba*, 1) der Kaffee, coffea. 2) dag. Safe Scherz, als Arzney angerathen), der fehaus, taberna coffearia : Mensdenkoth, stercus. q. d. der Mors „Одшеташе у каву велику, genhod.

„Па сједоше по кавит великој А. Воли ме зуб.

Kaban, m. eine Art weiblidsen Oberkleid 8, Б. Мени мало јутролека,

tunicae muliebris geuns. А. Шта је то јутроклек ?

Кавал *, , m. eine Art kurzer (flußenartia Б. Зар не знаш шта је јутроклек ? ger) Flintea liptae gepus.

Кавана *, f. vіdе кава 2.

кавга *, f. "Ber gaue, гіха. cf. свађа. Јутрошњії, ња, ње, ооп бiefem Pors Кавгација *, m. Der etаntеr, rixаlоr : gen, hujus mane.

„У пнку су пешке пијанице, Јутрошњица, f. 23affer pon Reute frӣ), А у кавзіі љуте кавгације aqua hausta hoc mane :

Kabe3. *, m. der Käfig, cavea. „А моја би мајка јупирошњицу пила— Кавени, на, но, kаfееѕ, colfeae inser.. Jjøka.*, f. 1) der ausgewalkte Teig, mas serviens (3. B. Löffel, Saale). sa farınacea distenta. 2) eine nudelartis Kabèquja 'm. der Kaffeesieder, caupo , ge Paste, die auch über den Winter aufs cotlеаruѕ. . бефақrt meetei tana, maccheroni (?) Кавецијин, на, но, бев Xaffееlедев, pastillorum genus.

thermopolae. Iyqe; gestern, heri.

Kabèynjhujja, f. die Kaffeefiederin, therЈучер ,

mopolae uxor. vide jyue. Јучера, З. }

Кавжење, и. дав ЗапEet, rixаtiо. Јучерањдан , деп хад porber, pridis Кавжнюнсе, имее, т. г. impf. јаф за • ejus diei.

ten, rixari.

K

Sympocke,} beute früh, hodie mane.

[ocr errors]
« PreviousContinue »