Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

dus fuggeftum confcendit, Samuelemque ob iniquam tot virorum illustrium caedem acri. ter obiurgauit, quin etiam in regni per fraudem, ac vim occupati poenam, tertio poft anno, regni , ac vitae finem eidem vaticinatus fuit (a). Atque haec est Samuelis regis coronationis hiftoria , cuius feriem ex D. Gerardi biographo potius, quam 'ex Simone Keza, et Turotzio texendam esse putauimus, propterea ; quod hi quidem pleraque haec narrent, verum ordine admodum perturbato (b). His artibus regnum adeptus se muel, vt aliquo clementiae argumento Hungaros fibi conciliaret, conftitutiones imprimis omnes a Petro rege latas, formamque regiminis ab eodem introductam antiquavit, tributa deinde, ac vectigalia , quibus ille gentem Hungaram contra, quam prius vfitatum fuit, subiecerat, sustulit, ac cuncta denique ad priftinum morem patrium, eum haud dubie, quem Geisa dux , ac D. Stephanus inftitưerant , iuslit reuocari (c): qua indulgentia multorum praefertim de vulgo Hungarorum, antiqui moris ftudioforum, voluntates ad se attraxit.

nunt, magnoque cleri, es populi comitatu 'rex ore

narus ecclepam ingreditur. (a) Vaticiniuin lege ibidem cap. XVIII. 8) Consule d, Ratona Histor, crit. Tomo I. pag.

617, et 623. (c) Simon Keza pag. 83. Aha vero in regem con.

fecrato , en', quae Perrus ftatuerar , in irritum ree

uocans, Hungarorum fcita infit obferuari, Et chroPALMA P. I.

T

$. II. Henrici caesaris conatus pro reducendo Petro

irriti.

Haec inter Petrus , vt diximus, aegre fuga in Auftriam elapsus, inde ad Henricum III. caefarem fe contulit , eiusdemque pedibus aduolutus, veniam imprimis iniuriarum, quas antea eidem , Germaniae fines laceflendo, Bretislaumque Bohemiae ducem caefari refractarium copiis adiuuando, intuletat, de. precatus, maiorem in modum orauit, vt fe folio, vnde inique a suis depulsus erat, reftitueret. Henricus difficilem se initio fupplici praebuit ; verum Adalberti marchionis Auftriae intercessione placatus , vt erat cle. menti , excelloque animo, condonatis gene. role iniuriis, operam, viresque omnes fe ad eum folio reddendum impensurum eft pollicitus (a), quam promiffionem fuam iureiurando interpofito roborauit (6). Atque hac occasione pactio illa inita fuit, per quam

nicon M. Turotzü cap. XXXVI, Aba regali po-. reflare fublimarns, confecratus eft in regem, omnes antem conftirusiones, es exactiones, quas Petrus rex secundum consuetudinem fuam conftituerat, Aba

rex in irritum reuocauir. (a) Hermannus Contractus ad A. 1041. Otto Frifin

gensis Lib. VI. cap. XXXIII, (0) Simon Keza pag. 84. Obligarus enim ei, Petro,

erar iuramento Henricus III. us ipfum in regnum Hungariae iterato collocares.

[ocr errors]

1.

Petrus fe vna cum regno Hungariae Hen. rico III caefari, imperioque Romano fiduciarium obtulit : quae praecipua causa fuit, quae Henricum III permouit, vt bello et difficili, et fumtuoso Petri causa se se implicaret. His, quae in aula caefaris agebantur, intellecris, Samuel legatos A. 1042 mifit ad 1042. Henricum III , qui illius animum pertenta. rent , ac, fi fieri poffet , ad ineundam secum honeftis conditionibus pacem inducerent : quibus cum ille firmam luam de restituendo in folium Hungaricum Petro voluntatem fie gnificasset, Samuel bellum anteuersurus, infeftis fignis Auftriam , Bauariamquc euastauit; in reditu tamen insigni clade per Adalbertum Austriae marchionem multatus fuit (a). Hoftilitate hac vltra modum irritatus caefar, eodem anno acceleratis itineribus in Hunga. riam irrupit, Hamburgoque, quod tum iuris fuit Hungarici , et Polonio potitus, regionem omnem ad Granum vsque fluuium impu. ne depopulatus fuit. Ea re perculfi Hungari, grauioraque mala pertimefcentes legatos de pace ad caesarem misere: is non aliter se à bello profequendo deftituruin edixit, quatn si Hungari, Samuele exautorato, Petrum reciperent. At cum Hungari id constanter abnuerent , ac quiduis aliud, quod caesari libuisset, se facturos pollicerentur; Henricus in tauta animorum alienatione de Petri resti.

[ocr errors]

(a) Hermannus Contractus ad A. 1042. Keza

pag. 33. Chronicon M. Turotzii cap. XXXVI,

[ocr errors]

tutione tum quidem desperans, id demum peruicit, vt, Samuele in ordinem redacto, principem quemdam ducis titulo interen Hun. gariae imperaturum admitterent, qui regiae ftirpi Hungaricae fanguine, vel affinitate iunctus, in Bohemia tum exulabat, quem alii Belam Ladislai Calui filium (a), alii Damoslaum ducem fuiffe fufpicantur (b). Hoc itaque exule, quisquis demum ille fuit, duce Hun. garis impofito, Henricus in Germaniam rediit, opportuniorem alias Petri in regnum redu. cendi occasionem praestolaturus : quo Hungaria digretlo , Samuei collectis viribus anonymum hunc ducem toto regno exegit (c).

$. III.

ex

Altera Henrici caesaris in Hungariam, expedi

tio pace compofita finitur. ugato hunc in modum aemulo, Samuel cae. Caris vindictam veritus, legatos ad eum Gozlariae tum incarnationis Domini festa eodem

(n) Cl. Katona Histor. crit. reg. Hung. Tom. I.'

pag. 638. (6) c1 Cornides Genealog. reg. Hung. cap. X. (a) Hermannus Contractus ad A. 1042. Subactis ,

inquit, partium illarum Hungarüs, cum Perrum recipere nollent, quemdam alium ex illis, nempe Hungaris, item apud Boemannos exulantem ducem eis conftituit, quem tamen Ouo, Aba, ftatim poft difceffum regis Henrici Ill refiftere non valentem, in Bohemiam repulit ex editione Canisiana.

[ocr errors]

anno 1042 celebrantem misit, qui non mo- 1042
do factum excusarent; verum etiam pacem,
quibus ei collibuisset conditionibus, fancirent.
Et vero Henricus caelar belli difficultate abs-
territus, non alienum admodum ab ea prae.
feferebat animum ; verum Petrus illic prae-
fens si concordia caesarem inter, et Sa.
muelem stabiliretur, actum de fuo in regnum
reditu exiftimans, oninem ad illam intertur-
bandam mouit lapidem. Rursus enim caefaris
pedibus fupplex , non ante orare deftitit
dum denique secundam in Hungaros expedi-
tionem ille decerneret (a), Igitur aeftate
A. 1043 copias suas Hungariae iterum infudit 1043.
Henricus III. a pugna nihilominus, seu quod
opportunitas deeffet, feu quod Samuel ftudio-
fe eam declinaret, abftinuit, virium po-
tius oftentatione, quam aperto marte Hunga-
ros ad obsequium reuocaturus. Progredien-
tem cum exercitu Henricum rursus ftitere
Hungarorum legati , pollicentes, se impera-
ta omnia facturos; modo ne Petrum, quem
regno exegerant, recipere cogerentur i b).
Hac animorum aduersus Petrum obftinationa
visa caesar ; ne vires imperii Romani, exulis
ypius caufá, inutiliter prodigeret , satius

(b) Lambertus a Schaffnaburg ad A. 1043. Siinon

Keza pag 84.
(a) Sinon Keza pag. 84. Legati vero Abae regis,

e Hungarorum promittebant caesari, vt in omnia
bus satisfacerent, nisi quia Petrum in regem HON
fufciperent, quod caesar suvimopere perficere affas
ctabat,

« PreviousContinue »