Page images
PDF
EPUB

Леља, 1 само се у пјесмама припи- Лепирица, f. дав еібhen vom © met.

Лељо, јева, cf. краљице ;

„Невен бене ле, за горицом ле,

Леља ле

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Ленишнее, имсе, (Рес. и Срем.) vide лијенитисе.

Ленка, f. (Рес. и Срем.) vide лијенка. Леност, f. (Рес. и Срем.) vide лијеност. Ленштина, f. (Рес. и Срем.) vide лијенштина.

Лењ, ња, њо, (у Сријему и у Бачк.) vide лен (mit allen bleitungen). Лењир, т. дав Lineal (öfferr. Linier), regula.

[ocr errors]

Лењирисање, п. даš ginieren, ductus regulae.

Лењирисами, ришем, v. impf. linies ren, regulam duco.

Леп, ш. (Рес. и Срем.) vide лијеп. Леп, па, по, (Рес. и Срем.) vide лијеп. Лепа Бина, f. намастир, у Рват. ској.

Лепа каша, f. aster chinensis Linn. Лепак, пка, m. bie Driftel, viscum album Linu.

Лепезе*, зета, n. ber äфес, flabellum.

Лепетање, п. baš lattern (bes gefan= genen Fisches, Vogels) agitatio alarum (corporis) avis aut piscis capti. Лепетатисе, пећемсе, у. r. impf. flattern, agitor. Лепи човек, . m. das Balsamkraut, impatiens balsamina Linn, Лепина, f.leine 2irt Brots, [mal unb Лепиња, f. lang, panis genus: давес даš Räthfel (што ми ти је за што): Док се отац роди, син по кући оди? т. д. лепиња,

Aenap, m. der Schmetterling, papilio. Лепирић, m. dim. у. лепир.

terlinge, papilio femina.

Лепити, им, (Рес. и Срем.) vide лије

пити.

Лепљење, п. (Рес. и Срем.) vide лије

пљење.

Лепота, f. (Рес. и Срем.) vide љепота. Лепотица, f. (Рес. и Срем.) vide ље

потица.

Лепошета, f. (Рес. и Срем.) vide е

пошета.

Aenpuane, n. das Wälzen der Hühner im Sande, volutatio gallinarum in pulvere.

Лепршашисе, амсе, v. r. impf. fih im Cande wäljen, volutari in arena (pulvere).

Лептир, т. (у Сријему и у Бачкој) vide ленир.

Лептирић, m. dim. 9. лептир.
Лептирица, f. vide лепирица.
Лепчик, m. dim. . лебац.
Лепшање, п. (Рес. и Срем.) vide љеп-

шање.

Лепшати, ам, (Рес. и Срем.) vide

љепшати.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Лечиши, им, (Рес. и Срем.) vide лијечити.

Лёш*, m. vide стрвина.
Лешење, п, vide чкрњање.
Лешина, f. augm. v. леш.

Лешинар, т. т.ј. орао, ber la gener, vulturis genus.

Лёшити, им, vide чкрњати
Лешица, f. dim. v. леја.
Лешкање, n, dim. 9. лежање,
Лешкарење, п. vide лешкање.
Лешкариши, им, vide лешнати.
Лешкати, ам, dim. 9. лежати.
Лешник, т. (Рес. и Срем.) vide љеш-

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Лизати, лижем, v. impf. leđen, lam-
Бо; лиже платен.
Ля], m. vide лисац.

Лија, f. 1) һур. 4. лисица. 2) (Ерц) die Schottel (der Bifang), die Furche, lira, н. п. лија лукова, купусна. Лијање, п. давhleichen wie ein ju, circumreptatio vulpina.

Лијати, ам, v. impf. umber lіеn wie ein Fuchs, vulpino more circumrepto.

Лијеван, Ека (pl. љевкови), m. (Ерч.) der Trichter, infundibulum. Лијевач, вча, m. (Ерц.) vide Лева, mit allen Ableitungen. Лијеви, ва, во, (Ерц.) linf, laevus. Лијевно, п. vide Ливно (?):

„Турско моче по Лијевну ода „А за собом добра дору вода Айјево, (Ерц.) fints, aeva (parte). Лијегање, п. (Epy.) das Liegen, decu

batio.

Лијегаши, јежем, v. impf. liegen, cubo. Аијек, т. (Ерц.) біг Изиец, дав Иг

neymittel, medicamentum, remedium. Прије био лијек него ти запишаѳ (одговоре жене, кад носе (или траже) какову траву, или друго што лијека ради, па ко запита: шта је то? или што ће ти то?). Лијемање, п. (Ерц.) дав beratio, pertusio. Лијемати, ам, v. impf. (Ерц.) flagen, pertundo.

iagen, ver

Лијен, на, но, (Ерц.) träge, piger. Кад се лијен накани, сав свијет по

пали.

Лијенитисе, имсе, v. r. impf. (Ерц.) faulenjen, cesso.

Лијенка, f. (Ерц.) bie lufängelange für die Wäsche, und dgl. suspensorium. cf. cpr.

Лијеност, f. (Ерц.) ðòie Zrågheit, pigritia.

Лијенштина, f. (Ерц.) фес Bärenhan. ter, desidiosus.

Лијеп, т. (Ерц.) ber 2lumnef (3. 23. дев

Lehms auf das Flechtwerk), illitus. Лијеп (comp. љепши), па, по, (Ерц.) schon, pulcer.

Лијепити, им, v. impf. (Ерц.) аnmer, fen, illino.

Лијепитисе, писе, v. г. impf. (Ерц.)
Eleben, adlinor, haereo.
Лијепљење, m. (Ерц.) дав Иnmerfen,
illitus.

Anjec, m. (Ep) das ganze Ackergeräthe

(femmt den Joche), aratrum et jugum. Лијеска, f. (Ерц.) діе Dafelftauče, corylus.

Лијешање, п. (Ерц.) дав liegen, о litatio.

Лијетати, јећем, v. impf. (Ерц.) fie. gen, volito.

Лијечење, п. (Ерц.) дав Deilen, me

dela, sanatio.

Лијечити, им, v. impf. (Ерц.) beilen,

medeor.

Ajenike, n. (coll. Epu) der Hafelbusch, coryletum.

Лијо, adv. ungerabe, impariter: тако HAH Аиjo, gerade oder ungerade, par impar.

Auk, m. das Angesicht, vultus.
Auk, m. der Bast, liber.

Лика, f. Sie gita in Kroatien, Lica regio.
Ліко, n. vide лик. Веже лико на у-
зицу.
Лила (брезова или трешнова), f. оно
што се огули с брезове или с тре-
шњове коре као артија. Лила има
у себи смоле и може горети као
луч.
Alle mine, Schmeicheln und Streicheln,
blauditiae: све око њега лиле миле.
Лан, m. hemerocallis Linn.
Лиљана, f. ein Sratenname, nomen fe-

[blocks in formation]
[blocks in formation]

der Fuchs (das Männchen), vulpes mas. cf. лиј, лисац. Ancacm, ma, mo, z. B. Pferd, das

eine Bläße hat, macula alba insignis. Лисац, сца, m. vide лис. Лисац, сца, m. лисаспі коњ, де

hengst, equus nota alba insignis. Ancиga, f. der Fuchs, vulpes. Лисице, f. pl. bie Bandfeifeln, Банда schellen, Händeisen, manicae. Лисичење, п. baš

uhängen, vul

pini doli et mendacia. Лисичина, f. ber Suebalg, pellis vulpina. Лисичиши, им, v. pf. fuhefrmängen, vulpino more ago.

Лисичић, m. ber junge Ju$6, catulus vulpinus.

Лисичица, f. dim, . лисица. Лисичји, чја, чје, uhś, vulpinus. Лиска, f. ein Blatt (@aub), folium. Ліснат, та, то, belaubt, frondosus. Лисник, m. (von лист) ein gaubidhos ber, acervus ramorum quercinorum cum foliis siccatis, depascendus hieme a capellis.

Лисов, т. лисаст пас, ein Sund wit einer Bläße, canis maculosus. Лист, т. 1) baš Blatt, folium arboris et libri. 2) одоше (сви) листом, ане insgesammt:

„Ајше листом у Љешницу 6'јелу 3) die Wade, sura. Листак, шка, m. hyp. дав Blätthen,

folium. .

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Айтра, f. једна четвртина од оке, Gewicht und Maß, ponderis et mensurae genus.

Айтрењача (литрењача), f. ein Befäß
das eine litra hält.
Літрица, f. dim. . литра.
Аице, п. 1) дав ейф, facies. 2) біс
rechte Seite des Tuches, u. f. w. fa-
cies adversa panni.

Личанин, т. човек из Лике.
Личење, п. дав Zoilette, тафen, comtio.
Личина, f. ein Baflitrif, funis e libro,
Личиница, f. dim, . личина,
Ачити, им, v. impf. 1) кога, сіnе
Zoilette madhen, como. 2) коме што,
vide доликовати.

Личитисе, имсе, v. r. impf. feine Zoi.
lette machen, comor.
Лічки, ка, ко, yon Лика.
Anшáj, m. die Zitterflechte (Hautkrank-
heit), lichen (österr. der Zitterich).
Айшајева трава, f. die Srèbsбите,
heliotropium europaeum Linn.
Лишајив, ва, во, mit ber Gled te бес
bafret, lichene laborans.
Лишајивишнсе, имсе, v. r. impf.
ten bekommen, lichene laboro.
Аншајић, m. dim. у. лишај.
Anke, n. (coll.) das Laub, folia.
Лобода, 1. діе Meloe, atriplex horten-

sis Linn.

[ocr errors]
[blocks in formation]

Ловити, им, v. impf. jagen, venor, Ловица, f. н. п. мачка, пушка, die Jägerin, venatrix (als Apposition von der Flinte, der Kaße). Довљење, п. даš Sagen, venatio. Ловница, f. намастир у Бирчу (може бити да је сад и пуст ?). Логов, m. ber Beifpanner, equus additus solito uni, aut duobus. Aorop, m. das Lager, castra. Могорење, п. das Lagern, castrametatio.

[blocks in formation]

Ложење, п. дав legen, positio. Ложити, им, v. impf. legen (3.5.5olу aufs gener), ропо ватру; или дрва на ватру.

-

Ложица, f. vide жлица. Ложичица, f. (једни говоре лажичица), die Brusthöhle, cavum pectoris. oжнида, f. (cm.) die Lagerstätte, cubile: „Ако лежи с љубом у ложници, ,,Еда Бог да не дигао главе „Кад ја пођем у ложинцу спавати, ,,Чини ми се та ложница тавница Лоза, f. 1) винова, діе Merebe, vitis vinifera Lion. 2) бијела, діє Batorebe clamatis vitalha Ljun. 5) der Stamm, Дав фlet, stirps: од лозе Неманића. Пасја лозо! cf. кољено. Лозан, т. Тапи пame, nomen viri. Лозинка, f. діe gofung (im Ariege), signum, tessera.

Лозица, f. dim baš Rebфen, viticula. Лозје, п. (coll.) 1) дав Serebe, vites,

2) (у крајини Неготинској) дег Bein berg, vimea.

Лозница, £ Stäòthen im Јадар, ат Вие дев Гучево.

Лозничанин, m. einer von der Sonia. Лознички, ка, ко, 1( ؟obniger. 2) lo nißisch.

Лозовина, f. (ст.) vide вино: ,,Па сједоще пити лозовину Aôj, m. der Zaly, baš Gnfeit, (Unflitt),

sebum.

[blocks in formation]

Лојити, им, v. impf. mit Zalg libera ziehen, in Talg tauchen, sebo. Локање, п. дав lütfen (mie bет инд

frintt), sorbitio. Локати, лочем, v. impf. flütfen (mie der Hund), sorbeo.

Локва, f. 1) eine fleine Сафе, lacus, palus. 2) (ст.) дај ашчија једну локву меса

Локвањ, m. 1) bie Šeeblume, nymphaea инд zmar a) бијели, alba, b) жупи, lutea. 2) два локвања око пања, п.]. уши око главе. Локвица, f. dim. 9. локва 1. Локнути, нем, v. pf. cinen hluef thun (vom Hunde), sorbeo semel. Локот, m. vide катанац 1. Локума*, f. eine Wet harter Srapfen, cibi genus.

Локумић, m. dim. 9. локума.

[ocr errors]

Лола, m,

mimpfname für einen lan, gen, hagern Menschen, longinus. Ломан, мна, но, gebroden, птиде, fractus, lassus: нешто сам ломан. Ломиши, им, v. impf. bre$en, frango, н.п. дрво, љеб; ломи ме грозница. Ломкање, n. dim. 9. ломљење. Ломкати, ам, dim. 9. ломити. Ломљење, п. дав Brechen, fractio. Лона, f. һур, . лонац.

Лонац, нца, m. ber Zopf, olla. Чувај лонца к'о и оца (кад је пун). Лончар, m. ber Zöpfer, figulus. Лончарев, ва, во, vide лончаров. Лончарица, 1. н. п. лађа, дав Zopffchiff, navis onusta ollis.

Лончаров, ва, во, дев Zöpferb, figuli. Лончарски, ка, ко, 1) Zöpfer, figlinus 1. 5. земља Zöpfererbe, creta figlina. 2) adv. nach Töpfer Art, more figuli. Лончина, f. augm. y. лонац. Лончић, т. 1) dim. ч. лонац. 2) діс Drentachel, testa fornacalis. Ленца, f. діе Zeraffe (auf beт Дафе). „На лонци је седамнаест ага, „Међу њима од Удбиње Зуко Aonap, m. die' Ofenschaufel, batillum

fornacule.

Лопарић, m. dim. 9. лопар.
Anama, f. die Schaufel, pala.
Лопатара, f. ш.j, воденица, што
има коло попријеко и на њему пе-

ра као лопате.

Абпатица, f. 1) dim. у, лопата, 2)

кост више гузице. Абита, f. (у Сријему, у Бачк. и у Бан.) дег Вай, pila. Абптица, dim, у. лопта, Aom, m. das Loth, semuncia. Aómia, f. der Schmuß, die Liederlichfeit, ignavia, negligentia. Aompa, f. die Leiter am Wagen, scala vehiculi.

Aoha, f. eine liederliche Beibsperfon, Лойка, f. mulier ignava et immunda. Лош, ша, ше, unglüdlih, fhleht, miser. Два лоша избише Милоша (ne Herculus quidem adversus duos). cf. рђав.

Дуб, m. ber alf, liber.
Лубарда, f. діе Bombe, globus ferreus,

[blocks in formation]

Лубеничини, на, но, н. п. кора, дег Baffermelone, anguriae.

Лубина, f. augm. v. луб; ударио га башином уз лубину.

Лубњача, 1. кућа, или колиба, покри Бена лубом.

Ayбypa, f. ein umförmliches Gefäß von Bait, vas e libro.

Луг, луга, m, vide пепео. Луг, луга, т. ber Main, lucus. Луд (сот. луђи) да, до, 1) nätri, demens. 2) thöricht, stultus. Луда, f. bie Zhörinn, stupida, stulta, Лудаја, f. (у Сријему) vide бундева. Лудак, m. ber hor, stultus. Лудачина, f. augm. . лудак. Лудило, ц. біe Marrheit (objectiv), dementia : увашило га лудило, die Narrheit hat ihu ergriffen (z. B. nach einem intervallo lucido). Лудитисе, имсе v. r. impf.inä stellen, stultitiam simulare. Лудов, m. vide лудак. Лудовање, п. діе Warrentheibigung, nugae, ineptiae.

Лудовами, дујем, v. impf. Harreten treiben, desipio.

Лудојеба, f. convicium in puellam, q d. stultus te futuerit.

Лудост, f. bіe Zhorheit, stultitia. 2) die Narrheit, dementia. Лужење, п. баš gaugen, lisivii infus

sio.

Лужити, им, v. impf. н. п. кошуље пређу, laugen, auslaugen, lisivio

imbuo.

Лужница Пепелужница, f. [hen5rö del, puella favilla plena.

Лужњака, f. eine irt Baum, arboris genus, налик на раст.

Лук, ber lauh, allium. 1) бијели, заtivum, ber Snoblau. 2) црни, сеч pa, die Zwiebel.

Ayk, m. bei der Pistole und Flinte.
Лука, діе Ние, pratum роце Питеп,
Лука, m. gutaš, Lucas.

Лукав, ва, во, liftig, flau, callidus.
Aykarcmво, a. die Liftigkeit, Schlaua
Лукавштина, f. beit, dolositas, cal-

liditas.

Луко, m. vide Лука.
Луков, ва, во, н. п. цвијепи, перо,
Lauch, allii.

Луковача, 1. кукурузница умијешена

ладном водом с перима од прнога лука (cf. ладњача), eine Art Sutura brot mit Brwiebel, panis genus e zea. Лукови, , ба, во, н. п. лија, градина в Lauch, allii.

Луковица, f. ein (hölgerues) Befäß un Lauch zu stossen, mortarium ligueum comminuendo allio.

« PreviousContinue »