Page images
PDF
EPUB

hiç belli huius exitus Colomannum deinceps
in bellis suscipiendis, gerendisue çauciorem
reddidit : certe is poftea rarius fortunam
fuam vnius certaminis aleae commifit, maluit-
que regni sui fines confilio, et prudentia ,
quam armis tueri , atque augere, yt suo lo-
ço narraturi fumus,

[ocr errors]

$. XI.

Ladislai obitus, Cladem hanc paulo acerbior iactura anno infequente cumulauit. Cum Conradi nepotis sui Morauiae ducis causa bellum in Bohemos apparat Ladislaus, grauiore morbo in ipfis regni limitibus corripicur, quem cum lethalem abi fore praesagiret, coram regni pris moribus, id quod ante iam conftitutum fue, rat, rursus ratum habuit; Colomanno in primis per celeres nuncios ad se euocato, Hungariam refignauit, Almo vero nepoți Croatianı ; fic cum regno vtrique fuccellorem dedisset , pie suscepto SS. Eucharistiae Sacramellto in caelos migrauit IV, Calendas Augusti id eft XXIX. Iulii, quae eo anno 1095. in 1095 dominicam XI. post pentecosten inciderat anno regui sui XIX. (a), Corpus piissimi

apud Piftoriuin Tom. III. Chronicon M. Turo

tzii cap. LX.
(a) Chronicon cap. LIX: Anno D. MXCV, quarto

Kalendas. A ugufti Feria prima , id eft Dominica :
hoc eodem die XXIX Iulij Festum depofitionis S,

regis, vt viuens iufferat, Varadinum dedu. ctum, in bafilica monasterii B. V. Mariae per eumdem condita, tumulatum fuit, (a). Mortem tam pii, fortis, ac felicis principis ordinum omnium, fexus, et aetatis omnis luctus , et comploratio secuta fuit, id quod interdictis triennio integro choreis, et mu. ficis concentibus propalam teftari placuit. Lacrimae hae subditorum , poftremum sunt, idque fincerissimum amoris, et gratitudinis in demortuos principes tributum; quod nec timor extorquet , nec adulacio corrumpit (b). Verum communis iste Hungarorum luctus non multo poft in laetitiam commutatus fuit, poftquam Deus multiplicibus prodigiis ad D. Ladislai tumulum patratis, non tam ereptum illum Hungaris ; quam nouuni in caelis tu. telarem datum, declarauit , quibus omnibus rite examinatis , atque pro ecclesiae more probatis, agente Bela III. rege, Caelestinus III.

papa D. Ladislaum regem Sanctorum confel1192 Coruin caetui A. 1192. adscripsit.

Ladislai constanter olim in Hungaria celcbratum fuifle, testantur vetera calendaria, alterum a. 1480. millali, alterum A. 1484. breuiario Strigoniensi prae

fixa. (a) Chronicon cap. LIX folius monasterii in honorem

B.V. Mariae Varadini conditi; non item episcopatus erecci meminit. Monasterii autem nomine olim capitula tain cathedralia; quam collegiata venisse,

noti's elt , quam vt probari oporteat. (b) Cetera D. Ladislai gefta vide apud cl. Ka na

Tom. II, a pag. 389.

S. XII.

Animi porro

Encomia. Habitus córporis D. Ladislai is erat, qui apud omnes maieftatem summo illo faftigio dignam ei conciliabat: humero enim, et amplius suos inter eminebat. dotes eae fuere, quae calamo noftro numquam fatis adumbrari poterunt. Inlignis D. Ladislai religio, nec fucata vitae Christianae probitas merebantur secundos illos belli fuccelsus, quibus a Deo'bonorum omnium largitore cumulatus fuit. Singularis animi fortitudo cum Chriftiana in Deum fiducia con. iuncta fuit , vt, vbi grauius erat periculum, medios in hoftes, ruerit intrepidus, ac cum fortislimis quibusque fingulari congredi certamine non perhorrefceret. Religioni in De. um teneram coniunxit in Deiparam virginem, quam regni Hungariae patronam appellabat, pietatem: impense item deuotus erat fanctis Hungariae tutelaribus DD. Stepbano, Emerico, et Gerardo, quibus A. 1083. publicos in ec- 1083 clesia hongres decerni a Gregorio VII. PP. impetrauit: quo tempore, quia S. Stepbani regis dextera corruptionis expers reperta fuit, eius memoriae abbatiam condidit, Hungaris Szent Iobb appellatam; facrum hoc pignus, poft cladem Mohatsianam ex Hungaria Ragusam translatum , Augustae M. Tberefiae pietas domum reuexit, ac in regiae Budenfis aede facra collocauit. Quanta porro de D. Ladislai prudentia , ac virtute apud exteros principes existimatio fuerit, vel in

de licet colligere, quod imperii Romano.

Germanici ordines, post exautoratum Hen1080 ricum IV. caesarem, et Rudolphum A. 1080.

Idibus Octobris in praelio interfectum, im. peratoriam dignitatem D. Ladislao regi obtulerint, quam tamen ille Hungarorum , eidem aduersantium, amore deprecatus_fuit.

Quin etiam poftquam famigeratus ille Petrus 1093 eremita ex oriente A. 1093. redux, Europam

omnem ad eliberandam e manibus Saraceno

rum terram fanctam commouisset, praecipui 1995 quique Europae principes, milfa A. 1095. in

Hungariam legatione, D. Ladislaum cruciatae expeditionis ducem elegere.

Pafcha tum Bodrogini in dioecefi Colocenfi agebat rex, cum principum Christianorum legati aduenere. Equidem honorem hunc sibi delatum, quam libentissime admisit D. Ladislaus, ac non modo follicite doini bellum apparabat; verum etiam plures ex cognatis Germaniae principibus in facri belli societatem concitaverat , (a) plurimum haud dubie ad debel. landos Saracenos inomenti allaturus, nisi Diuino numini placuilfet , pientissimum principem

noui belli periculis subductum , ad capeffenda meritorum praemia in caelos quocare,

(6) Legi haec possunt Chronici cap. LIX. quo vtrius

que legationis fit mentio.

S. XIII, $. Ladislai coniux , liberi, atque propinqui. Constans fat diu apud Hungaros aeui posterioris opinio obtinuerat , sanctum Ladislaum regem caelibem egiffe vitam ; at enim et coniugium illius, et aliquot liberi ita certi sunt hodie; vt a nemine cum ratione in dubium poffint reuocari. Coniugii in primis sui testis omni exceptione maior eft ipse D. Ladislaus; qui in literis ecclefiae Vesprimienfi A, 1082, datis vxoris fuae mentionem fa- 1082 cit (a). Fuit illa Adelbais nomine, Berthola di Zaringensis ducis filia, viro suo A.1090, 1090 praemortua, ac Vesprimii pone Giselae Baua. rae, S. Stepbani viduae, olla contumulata (b). Ex hac Adelbaide fequentes fuere proles luperftites : I. Colomannus rex, viuente adhuc patre coropatus (c), quem episcopum Varadi. nenfem, et quidem primum omnium fuille adeo durum eft, vt digeri non poflit (d) II. Prisca, Pyrisk, quae Ioanni Comneno Graecorum imperatori, Alexii filio nuptui data, pro aulae Bizantinae more, mutato nomine, Irene dicta fuit, ac complures liberos, speciatim autem iam A. 1105. gemellos edidit, vt adeo, quod aliqui fufpicati sunt, Colomanni regis

(a) A pud cl. Pray Hierarchiae Hung. Part. I. p. 265. (b, Bonfinius Decade II Lib. IV. cl. Cornides Genea.

log. Reg. Hung. cap. I. (6) CI. Coraides cap. v. VI. (d) ci. Katona Histor. Crit. Tom. II. a pag. 681,

« PreviousContinue »