Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]
[blocks in formation]

Нamáкане, n. das Eingiessen, infusio. Натакати, шачем, v. impf. cinfen= ten, infundo.

mit

Натаћи (говорисе и натакнути), ак-
нем, v. pf. anspießen, figo.
Hamera, f. с наmегом, knapp,
Mühe, kaum, vix, anguste.
Hamera, f. der Heber, sipho.
Натегача, 1.

Нашегачица, dim. . натегача. Hamerлaj, m. ein Schluck, Trunk, potio semel hausta.

Hamérиуma, v. pf. anziehen, attraho, adstringo.

Натежица, f. dim. 9. натега. Haméзabe, n. 1) das Anziehen, astrictio. 2) das Anstrengen, astrictio. 3) das Euappe Leben, vita indiga, misera. Нашéзamи, еxem, v. impf. 1) anziehen, adstringo. 2) Enapp auskommen, parvo (anguste) vivo. Haméзamиce, mexeмce, v. impf. fich anstrengen, contendo. Hamенmаmи, аm, v. pf. verleiten, 'tento, induco: који га ђаво натента на то? ef. навратити, навести. Намерати, ам, (Рес. и Срем.) vide наћерати.

Натератисе, амсе, (Рес. и Срем.) vide наkераmисе.

Натеривање, п. (Рес. и Срем.) vide наћеривање.

Нamерúваmи, руjeм, (Реc. и Срем.) vide наћеривати.

Натериватисе, рујемсе, (Рес. и Срем.) vide наћеривапісе. Натискати, ам, v. pf. anstopfen, in

farcio.

Натискивање, п. дав Біnаnòrüden, protrusio.

Натискивати, кујем, v. impf. binan drücken, protrudo. Натискивашисе, кујемсе, v. г. impf. за ким, sich aufmachen, und einem nachfeßen, insequor.

Натиснути, нем, v. pf. н. п. лађу на BOдy, hinandrücken, protrudo. Натиснутисе, немсе, ѵ. г. pf. за ким, einem nachseßen, insequi aliquem. Натицање, п. дав Unfpießen, fixio. Нашишами, нчем, v. impf. anspießen, figo.

[ocr errors]

Наmкρваже, n. das Zudecken, conte

ctio.

Нашкривати, ам, v. impf. обен зид. den, desuper contego,

Наmкρиmи, риjем, v. рf. von oben zus decken, contego desuper. Натоварити, им, v. pf. belaben, onero. Натопити, им, V. pf. 1) in Menge schmelzen, liquo. 2) anschmelzen (durch Schmelzen befudeln), liquando maculo. Hamoпpuишисе, имсе, v. r. pf. anlau. fen, incurro: који трчи, он се натопрчи.

Наториши, им, v. pf. anmiften, stercus facio (vom Vieh). cf. mop. Hamoчими, им, ν. pf. einschenken, in

fundo.

[blocks in formation]

Нашпис, m. die Aufschrift, inscriptio. Натписати, ишем, v. pf. 1) drauf

schreiben, inscribo. 2) im Schreiben übertreffen, scribendo vinco. Наmшисваe, n. 1) das Drüberschreis ben, inscriptio. 2) das Uebertreffen im Schreiben, victoria scripturae.. Нamписиваши, cyjem, v. impf. 1) übers schreiben, inscribo. 2) im Schreiben übertreffen, vinco scriptura. Натписиватисе, сујемсе, v. r. impf. eine Schreibewette eingehen, certo scriptura.

Натпити, пијем, v. pf. зи фанден trinken, vinco bibendo. Наппишавање, п. діє фіßwette, sponsio mejendi.

Нашпишáвами, aм, v. impf. überpissen, vinco mejendo. Натпишаватисе, амсе, v. r. impf, ei ne Pißwette eingehen, sponsionem facio mejendi.

Напішати, ам, v. pf. üберіffen, vinco mejendo.

[blocks in formation]

tridus.

Наточ на прч (одговорио циганин, или циганка, кад су га питали, како ће му нађести име ђетету). Натрчавање, n. vide натркивање. Наточавати, ам, vide натркивати. Намочаши, чим, v. pf. 1) anlaufen, incurro. s) anlaufen, offendo. Натужити, жи, v. pí. коме, brängen, urgeo (zur Nothdurft). Натура, f. дав Maturel, indoles, cf. Куд. Натурање, п. vide набацивање. Натурати, ам, 1) v. impf. vide набацивати. 3) v. pf. vide набацати. Нашуриши, им, v. pf. vide набациши.

[blocks in formation]

Напуцати, ам, v. impf. mit Mühe bers ausbringen, vix eruo.

Накање, n. vide ноћивање. Накаши, ам, vide ноћивати: „Зна Кадрија ђе наћа галија — Накве (накви), f. pl. der Brottrog, Bad. frog, alveus panarius.

Нажераши, ам, v. pf. (Ерц.) 1) hinans treiben, adigo. 2) nöthigen, impello. Нађерашисе, амсе, ѵ. г. pf. (Ерц.) на кога, anfabren, invehi.

Наћеривање, п. (Ерц.) 1) баš inan treiben, adactio. 2) das Nöthigen, adactio. 3) das Unfahren, invectio (in aliquem).

Наћеривати, рујем, v. impf. (Ерц.) 1. treiben, adigo, 2) nöthigen, adigo. Нађериватисе, рујемсе, v. г. fr. (Ерц.) anfahren, invehi.

Наћи, нађем, v. pf. finben, invenio. Наћисе, нађемсе, v. г. pf. 1) fih befin деп, sum: нашаосе у чуду; „Смиљанићу! домадер се нађи 2) нашло се дијете, zur Belt fom. men, nasci:

[ocr errors]

"У мог сина слијепца Гргура, „У њега се мушко чедо нађе Накулити, им, v. pf. m. ј. уши, Грія Ben, arrigo.

Наудити, им, v. pf. Böfeð ¿ufügen. malo afficio.

Наузнако, 1 rüdlings, auf bет Кй Наўзначице, den, supinus. Hayk, m. 1) die Lehre, der Unterricht, Наука, f. Jdisciplina. 2) шо је наука, das ist (nicht natürliches Bedürfniß, fondern) Angewohnheit, consuetudo, assuetudo.

Наумити, им, v. pf. sich vornehmen,

decerno.

Наусница, f. ber Feimenbe © nurbart, lauugo in labio superiori: нек му се тргла наусница.

disco:

Научити, им, ∨ pf. 1) lehren, doceo: научио га писани. 2) lernen, научно књигу; научио писати. Научишисе, имсе, v. r. pf. 1) lernen, addisco: 2) fich gewöhnen, assuesco. Нафа *, f. потрбушина од лисичје коже (код курчија), діє "Ванseite

Нафа*, v. pf. vide набацищи.

Сілез Пифагов, pellis vulpinae pars quae ventrem tegebat. Начёти, чнем, v. pf anfiniten (Brot), incido; anzapfen (Wein), aperio; (beis des osterr. angänzen), delibo. Начетишисе, имосе, v. r. impf. fi drängen zu etwas, concurro (ad videndum quid):

„Сви се Турци онђе начешили, „Те гледају светитеља Саву Наччитисе, имсе, v. г. pf. ficherbei По мен, сoncurro.

Начешљати, ам, v. pf. in Menge ап 6 pfeu, vellicando paro.

Hiн, m. die Art und Weise, ratio. Но нити, им, v. pf. maфen, facio. Hниисе, имсе, v. r. pf. sich zu et

piẻ madjen, sich stellen, simulo. Нічињање, п. дав Ungängen, delibatio. Нічињати, њем, v. impf. angängen,

delibo.

Начичками, ам, v. pf.Janstopfen, andäm. Нікали, ам, v. pf. Imen, aggero. Начудитисе, имсе, v. г. p. i депид rundern, satis miror.

Нач,наши, ам, v. pf. anpflüdden, satis decerpo.

Начути, чујем, v. pf. etmas hören, Bind betomimen, inaudio. Нацагбаба, f. eine böfe Frau bie gerne sanft, uxor rixosa. Наџак*, м. Xrt Seule, clavae genus. Наш, ша, ше, unfer, noster. Нашалипписе, имсе, v. r. pf. 1) ein we nig scherzen, subjocor. 2) sich satt scherzen. satis jocatum esse.

На шеташи се, амсе, v. г. pf.fin fairen, satis ambulasse. Нашибати, ам, v. pf. cin wenig mit

Ruthen streichen, virgis tento. Нашивање, п. дав пäен, adsutio. Нчивати, ам, v. impf, annähen, ad

suo.

Нашинац, нца, m. дее Unfrie, nostras. Нішишка, vide нашки.

Нашиши, шијем, v. pf. 1) annäßen, adsuo. 2) annähen (in Menge), suendo paro.

Hauka, in unferer Sprache (q. d. unfrisch), nostra lingua.

На штампати, ам, v. pf. bruđen, excudo (prelo).

Haume cpua, auf den nüchternen Magen, jejunus.

Haшumпнà, f. der Zustand, da man noch nits дедетен поф getrunfen bat, jejunitas.

He, 1) nicht, non; wisht, ne: не дирај уто; не на дијете; не дође и т. д. 2) in der Bufammenferung un, in-, 8. 3. неопран, некуван, неслан, и т. д.

Небески, ка, ко, Небесни, на, но,

himmlisch, coelestis."

не било те! не било те мајци! да dich der Suckgud! abi in malam rem, Неблагодаран, она, но, (у Сријему, у Бачк. и у Бан. особито по варошима) ипдан bar, iugratus, immemor beneficii.

Небо, п. 1) бет Simmel, coelum: на небу, im Simmel; на небо, in деп gimmel. 2) der Himmel (Baldachin, Thronhima mel), coelum. 3) der Gaumen, palatum. Небојазан, зна, но, 3. В. дијете, сіп

Kind, das sich nicht vor Drohungen fürchtet, infans nil curans minas pa

rentum.

He65jua, m. 1) einer, der vorgibt, nicht zu fürchten, der furchtlose, qui nil timere se simulat. Небојшу најприје пси уједу. 2) Небојша кула у Бијограду. Небрат, т. Иnbruber, noufrater. Héбpura, m. Hans ohne Sorge, homo nihil curans.

Небројени, на, но, н. п. небројено блаro, unzählbar, innumerabilis. Нева, f. һур. . невјеста (?): „Млада нева воду нела, "Над воду се надводила HевалáлсmLо, n. [die Nichtsnußigkeit, Неваљалшшина, f.j Unbraud bareit, in

utilitas.

Неваљао, љала, ло, пі$tnüфе, let, inutilis.

Невен, m. bie Ringelblume, calendula officinalis Linn.

Невенов, ва, во, н. п. лист, son bet

calendula officinalis Linn.

Невера, f. (Рес. и Срем.) vide невјера. Неверан (неверан), рна, но, (Рес. и Срем.) vide невјеран.

Невермик, м. (Рес. и Срем.) vide невјерник.

Неверница, f. (Рес. и Срем.) vide невјерница.

Невесео, села, ло, unfrok, traurig,

moestus.

Невесиње, п. 1) поље у Ерцеговини. 2) село у том пољу. Невесињски,,

ка, ко, во Невесиње. „Књигу пише беже Љубовићу "У лијепу селу Невесињу Невеста, f. (Рес. и Срем.) vide невјеста.

Невестин, на, но, (Рес. и Срем.) vi» de невјестин. Невестински, ка, ко, (Рес. и Срем.) vide невјестински. Невестица, f. dim. у. невеста. Невешт, та, то, (Рес. и Срем.) viДе невјешт. Невидовий, на, но, н. п. биједа, по von man nicht einmal etwas geschene

[blocks in formation]

Негда, eint, olim.

m.l

Herom, Mannsname, nomen viri.
Негуш, m.

Héдa, f. Frauenname, nomen feminae.
Недарца, n. pl. dim. у. недра.
Heдaha, f (als Scheltwort) Ungerathe
ner! malus eventus : иди недаћо једна!
Недеља, f. (Рес. и Срем.) vide неђеља.
Недељица, f. dim. 9. недеља.
Недељка, f. (Рес. и Срем.) vide Неђе-

љка.

Недељко, m. (Рес. и Срем.) vide Не-
Бељко.

Недељий, на, но, (Рес. и Срем.) vide
неђељни.

Недођија, f. (Fomif$) дав ؟анд Піт. merkomm, terra unde negant rediri: отишао у Недођију; нек иде у НеДођију!

Недођин, m. (tomifdh) Štabt Himmer-,
tomim.

Недозрео, рела, ло, unteif, immaturus.
Недоношче, чета, п. н. п. дијете,

mese, nicht zu Ende getragen, vor der Beit geboren, fetus praecox. Искривио ноге, као теле недоношче. Недра, п. pl. (Рес. и Срем.) vide њедра. Heapara, f. eine ungeliebte Frau (oder

auch Geliebte), amasia non cara. Недраги, гога, m. bet Ungeliebte, Uniiebe, non amatus:

,,Не дај мене мајко за недрага:
,,Волим с драгим по гори одити,
„Глог зобати, с листа воду пити
,,Студен камен под главу метати;
,,Нег с недрагим по двору шетати-
,,Драга моја! јесил се удала?

„Јесам драги, али за недрага;
„Са недрагим и чедо родила
Неђеља, 1. (Ерц.) 1) ber Sonntag, dies
dominicus, dies solis. 2) bie Beit you
einem Sonntag zum andern, die Wo-
che, hebdomas, septimana.
Неђељица, f. dim, ч. неђеља.
Неђељка, f. (Ерц.) Trauenname, nomen

feminae.

Негдашњи, ња, ње, cinflmalig, ебе. Неђељко, т. (Ерц.) Тапивнате, по

malig, pristinus.

Него, fondern, verum.

Heroвaн, m. Mannsname, nomen viri.
Неговање, п. дав ¿ärtliche Erztehen, de-
licata educatio.

Неговати, гујем, v. impf. ärtli ст.
ziehen, educo delicate.
Негода, т. Тannšname, nomen viri.
Негода, f. Grauenname, nomen feminae.
Неготин, m. Stadt und Feftung an 2
Stunden von der Donau, und eben so
meit bom Zimol. Неготинац (нца),
Човек из Неготина. Неготинка,
Неготински
жена из Неготина.

(Неготински), ка, ко, von Него-
шин. cf. крајина.

men viri.

Неђељий, на, но, (Ерц.) 1) fonntage
lich, diei dominicì. 2) der Woche, heb-
domadis.

Нежели, сів, quam: волим то, неже
ли ово (понајвише у Сријему, Бачк.
и у Бан.) cf. него.
Нежењен, на, но, unverheiratet, levig,
liber, caelebs.

Незаборављени, на, но, unvergelich,
unvergeffen, immortalis.

Незван, на, но, ungerufen, non voca tus. Незвану госту мјесто за вра

[ocr errors]
[blocks in formation]
[merged small][ocr errors]

Назнабожац, шца, т. бес (ben mahren
Soriften.) Sott niht fennt, der 16qöt=
ter, ignarus Dei. Дође Звонимир
незнабожац, И начини град
Зворник на води Дрини, прије Ри-
ста на 800 година (приповиједају
по Зворничкој наији).

Незнан, на, но, unbefannt, ignotus.
Незнање, п. діe Unwifenheit, ignorantia.
Неизбројени, на, но, un, innu-
merabilis

Неймар, m. ber Baumeifter, bет деп
Sau (die Mavrung) leitet, architectus.
Неимаров, ва, во, дев Baumeifters,

architecti.

ко,

Неймарски, ка, 1) Baumeifter, architectorum. 2) nah Baumeijterš tt,

more architecti.
Нейсказани, на, но, unfägli, unu
serechlich, inenarrabilis, ineffabilis, in-
credibilis.

Нејак, ка, ко, шаф, debilis.
Нејачак, чка, ко, dim. 9. нејак.
Нејебица, f. (vox obscoena) mangel an
Beisalaf, defectus fututionis.
Неједнак, ка, ко, ungl, inaequalis.
Нека, 1) да, auf даß, ut: подај му,
нека једе; пошљи га, нека иде. 2)
nur ju! immerzu, pergis pulcre!
А. Одоше говеда у ливаду.
Б. Нека и, тогaus erhellt, а нека
soviel als das böhmische nechey (laß!) ist.
Некад, 1

Некада, }

vide негда.
Некадашњи, ња, ње, vide негдашњи.
Неки, ка, ко, irgenò einer, aliquis.
Некмоли, vide акамоли.

Некакав, ква, во, irgend einer, quidam.
Некако, irgend wie, quodammodo.
Некаков, ва, во, vide некака.
Неко, некога, jemanò, aliquis.
Неколико, einiges, aliquantum.
Некуд,

Некуда, } irgendwohin, aliquo.

Некум, m. ber unpathe, non-кум. Нелагодан, дна, но, matt, иправ, languidus.

Нем, ма, мо, (Рес. и Срем.) vide ни-
јем.

Немадија, f. vide Немчадија,
Hеmap, m. die Sorglosigkeit, Nichtach,

tung, Vernachlässigung, negligentia. Heмapiu, m. Hanns ohne Sorge, negligens. cf. небрига,

464

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Немошњик, m. vide болесник.
Немошњица, f. vide болесница.
Hemoh, f. die Krankheit, morbas.
Немоћи, немогу, v. impf. Erant fen,
Немоћан, ћна, но, frant, aegrotus.
aegrotus.

Немоћник, m. vide немошњик.
Немчадија, f. (Рес. и Срем.) vide Њем-
Немоћница, f. vide немошњица.
чадија.

Немчање, п. (Рес. и Срем.) vide њем

чање.

Немчати, ам, (Рес. и Срем.) vide њем

чати.

Немче, чеша, п. (Рес. и Срем.) vide
Нијемче.

Немчење, п. (Рес. и Срем.) vide ни-
јемчење.

Немчити, им, (Рес. и Срем.) vide ниНемчина, f. augm. 9. Немац. јемчити.

Немчитисе, имсе, (Рес, и Срем.) vide
нијемчитисе.

Нена, f. vide мајка (по Босни, осо-
бито код Срба Турског закона);
„Ој старице Османова нено!
,,Узми мене за Османа овога -
Ненад, м. Жаппêname, поmen viri,

« PreviousContinue »