Page images
PDF
EPUB

conya

„Два пребјега гору прсбјегоше - Превести, хезем, т. р. йбеrführer,, „Волим бити пребјег у кауре

trajicio. Пребјеfін (говорисе и презбјегнуции), Прәвешање, п. (Рес, и Срем.) vide пре

бјегнем, v. pf. (Ерц.) lieben, fi вјешање. flichten, fugio.

Превениами, ам, (Рес. и Срем.) vide Треблдсп, дим, v. pf. (рос.) бар, "превјешан. Пребленипін, м, v. pf. Срем.) $ 51сіф Превијање , . 1) бав и беrwideln, cirІТрејлијe:ђепіп, дим, v. pf. (Ерц.) wers cumvolutio. 2) das Verändern der Stim. den, pallesco.

me, vocis ioflexio. ІГреблети, лимі, v. p. (Рес.)genefen, Превијали, ам, v. impf. 1) überwi: Пребілити , имі, v. pp. (Срем.)

deln, circumvolvo. 2) die Stimme vers пребољелис, лим, v. pf. (Ёрц.)J lesco : ändern , insecto vocem: „Ако га глава заболе,

„Закукаку као кукавица, „Да Бог да да га преболи

„Превијаћу као ласпавица „Имаде ми ћеми Цинцар Јанко, Превијатисе , амce, vor impl. ft men= „Ал' јоји није ране пребољео

den und drehen, torqneri. Преборавити, им, v. pf. DurФleben, Превијача, і, пі. ј. колиба, eine art durchbringen, esigo (terum).

Teichter Hütte, tugurii genus. Пребранац, нца , m. т. і пасуљ, eine Превишн, Бијем, v. pf. GбеrmіddIn,

Art Fisolengericht, cibi genus ex fabis. circumpolvo. у Србији по селима кажу (као у Превјесни, им, v. pf. (Ерц.) übеrbаnѕ анали) оцінингра (зашло га нај gen, appendo. пише једу калуђери), а по варо- Превјешање, п. (Ерц.) бав иебеrbana кога саганлија.

gen, appensio. Пребрапи, берем, v. pf. überЁlauben, Превјешали, ам, v. impf. (Ерц.) über

uberlefen, perpurgo. 2) пасул», mit hängen, appendo. Del und Zwiebeln kochen, coquo fabas IIpepalene, n. 1) das Ueberschleppen, cum oleo et cepis et pipere.

transportatio. 2) das langsame Fahren Пребродипи, им, v. pf. Зигфwaten, mit dem Fidelbogen über die rycie, vado transco.

ductatio arctus

per

fides. Преброjипін, ним, v. pf. Gбеrѕiblet, per- Превлачипіни , им, т. impf. 1) überfФlep. dinumero.

pen, transporto trahendo. 2) mit dem TIpecánitrit, HV, v. pf. 1) umwerfen, Fidelbogen langsam über die rycae evertoo. 2) o'tima, rohel ansehen, torvo fahren, arcum ductu per fides. oculo aspicio. 3) превалило подне, Преводили, им, т. impf. pinübеrfüь. 110 3116, vorüber sein, elapsum est.

traduco. Ilревал. івање, п, сав ilmwerfen, ever- Превођење , n. Сав біnübеrfübren, trasio.

ductio. Преваливали, љујем, v. impf. .) uma IIревожење, п. фав исбеrfеkеn über еі. "merfen, everto. 2) очима, fфеl аnfes nen Fluß, trajectio. hen, torro vnltu tueri. .

Превоз, m. bit цеbеrfube, бав Заре. Тр'варя, f. (Рес. и Срем.) vide прије geld, Daulum. вара.

Превозипти, им, т. impf. übеrfеѕен, Преваренів , m. überfottener Citre, ci trajicio. drus coctus.

Преврала, f. превратуша, cin Be: Преваривање, п. бав небеrPoфen, co ridot von Eiern, placentae genus ex ctio,

ovis. Кукурузно брашно закувасе Преваривали, рујем, т. impf. überto: јајима (у каквом суду), па се онда chen, coquo, percoquo.

онај скроб изaспе у шигањ на вруПреварин, иі, v. p. betriegen, deci бу маст; кад се од оздо попече, pio , fallo.

онда се преврне, те се и с друПревірити, им, v. pf. 86 erfieben, per те спиране испече ; потом се једе coquo.

(највише вруће). Преваритнсе, имсе, т. г. pf. fit täu: Превратипи, им, v. pf. umkehren, fchen , decipior , fallor.

inverto. Превез, m. eine 2rt Seauenmuse, vit- Превратуша , f. vide преврапа.

Преграѓање, д. Вав umtebren, izverПр-весипи, им, (Рес, и Срем.) vide sio. превјесипи.

Превракати, ам, т. impf. иmlebren, Превести, ведем , v. pf. Finüбеr füb. inverto.

traducо. Превео би га жеднa Прекрепи, рим, т. pf. абgübren, deпреко воде (еr ijt ungemein flug). feryesco,

numero,

ren,

tae genus. .

ren,

dedo me,

Преврнути, нем, т. pf. или Ферден, zum Faffen hingehalten, ambae volae converto.

ad accipiendum quid paratae : nyhe Превртање, р. vide превраќање. прегрштіг; дај ми једне прегрши Преврпати, врћем, ride превраћапій. брашна; пије воду прегрштима. Превући, вучем, т. pf.“ ивеrgieben, Пред, 1 pоr, аntе: пред кућом; пред

traho alio, traho per aliquid. Преда, јБогом; преда мном; пред Прегазиши, нм, v. pf. i) überwaten, кућу (cum acc.); пред Бога; преда

yado trаnѕео, воду рее преко воде. ме ; Із кесе, па предa се, пис Belo 2) darüber treten, žertreten, conculcu. ber, so hat man's Прегача, т. еіnе 2rt wоlеnеr ©фаrt, Предавање, p. pie uebergaбe, dеdіtіо. praecinctorium laneum.

Предавати, дајем, у. impf. 1) übersta Прегибање, p. Bas Beugen, lexio. ben, dedo. 3) jur Uebergabe nöthigen, Прегибао, бли, f. Dав @ciente, articulus. adigo ad deditionem. Прегибан, бљем (и прегибам), v. impf. Предаја, f. Die ueberqate, deditio : издbeugen, Necto.

шао (н. п. ајдук), на предају. Прегледaлица, f. Die Borfфrift, дав Предаши, ам, т. pf. 1) беrgeben, de

Sortibmuster, exemplum scribendi. do. 3) zur Uebergabe nöthigen, adigo Прегледање, п. 1) бав иебеrfфашеп, ad deditionem. ueberleben, Duroseben, perlustratio. Ipegamuce, amce, v. r. pf. sich ergeben, 2) das Abseben nach einem Muster, imitatio.

Предвајање, р. Вав 26theilen in #wei Прегледаши, ам, т. impf. 2) übеrfе. 'Theile, divisio in partes duas.

ben, perlustro. 2) nach dem Muster IIpegbájame, am, v. impf. in zwei Ehei. machen, facio ad exemplum.

le theilen, dimidiare. Прегледали, ам, v. pf. übеrfереп, йфер. Предвојиши, им, ч. pf. batoiren, dibliden, pervideo.

midio. Преглодани, фем, v. pf, биофnagen, Предвострчање, д. Вав Зеrѕwеifaperrodo.

chen, Verdoppeln, duplicatio. Прегнупи, нем, v. pf. Dіеgеn, bet. Предвоспрӯчаи, ам, т. іmрt. бор. beugen, inflecto.

pelt falten, duplico. Прегонии, им, т. impf, бinübеr trei. Предвостручити, им, т. рт. Борреlt беn, ago trans-.

fаltеn, duplico. Прегонипписе, имce, v, r. impf. mit 2net. Предёвање, п. (Рес. и Срем.) vide пре

doten gegen einander fechten, einander дијевање.

aufsieben, ludificari, ducere se invіcеm. Предевани, ам, (Рес. и Срем.) vide Прегоњење, п. 2) бав фіnübertreiben, предијевали. transmissio, transjectio. 2) тав 2. Преденути, нем, vide

предеспін. ziehen, traductio, ludіfеаtiо.

Предење, и. дав Зpinnen, nеtіо. Прегорени, им, т. pf. .) н. п. дрво, Предерапи, рем, vide предријепти. Turфbrennen, peruror. 2) perfфтезеп, Предеспи (говорисе и преденутн), tolero, obliviscor.

денем, (Рес» исем.) vide пређеспи. Преградак, шка, m. eine 26theilung, Предіївo, n. Der Sla8 (oiterr. дав Verschlag im Hause, zotheca, locus Spinnhaar),

- pensum lini, lanae : assibus separatus,

„Кецељице панано предиво Преградини, им, т. pf. überfФlagen , Предијевање, п. (Ерц.) bее 9xamen. berichlagen, assibus separo.

wechsel, nominis mutatio. Преграфівање ,д. Вав BerfФІagen, se- Предијевали, ам, v. impf. (Ерц.) п. ј. paratio per asses.

ume, einen andern Namen annehmen, Преграђивали, љујем, y, impf. pers Фlagen, assibuѕ ѕераrо.

Предика, f. (у Сријемт. у Бачко и у Прегрівање, в. дав Ourb6eiken, per Бан.) дie prepigt, sermo, cf. поучеmorsio.

није. Прегрізати, ам, т. impf, Burbeigen, Предикаоница, f. Die - Sangel, cathedra, permordeo, peredo.

suggestum. . Прегрнспи, ризем, v. pf. Durфbeigen, Преднікатор, m. BerPrepiger,praedicator. permordeo.

Преднікаторов, еа, во, реt prepiger, Прегр мели, ми , 9. pf. (Рес.)) док ово

praedicatoris. прегрмити, ми, v. pf. (Срем.; "прегрПредикаторскӣ, кa, кo, 1) Preдiger, Тірегрмљети, им, v. pf. (Ерц.) ми, рів praedicatorius. 2) adv. wic' ein Predia

dieses Gewitter (fig.) vorbei ist, dum ger, praedicatoris modo. hapo: tempestas praeterierit.

Предиковање, ц. раѕ рrедigen, praeIperpunk, f. pl. beide flache Händer dicatio,

Homeu mutare.

ње ,

Предиковали , кујем, у. impf. peepi. Solafe, excussio somni, circumspegen, praedico (sacra).

сtаtipeanxia. Прёдирање, р. бав биофreigen, dila- Презање, р. vіdе упрезање. сегatio..

Презаши, прежем, vidе упрезали. Предирати, рем, v. impf. ent;met rei. Презати, ам, v. impf. aus dem Ben , dilacero.

Презансе, амce, var. imp.) ефlafe Предњак, т. н. п. во у шугу, бес auffahren, und umberbliden, circum

vordere (Oths) am Pfluge. bos anterior. spicio ex somuo. Предњачење , p. Bas Borangeben, ap- Презиме, мена, в. Der Зuname , cogteitis.

pomen. cf. подријетло. Предњачити, им, т. impf. pprangeben, Презимењаn, m. per Pen nаmlіфер Зu. praee».

namen hat, ejusdem cognominis. Предњії, ња, der vordere, ante- IpesumHDH, UM, V. pf überwintern , rior,

huberno, perhiemo. Предраг , m. RannBname, hоmеn yiri. Преиснодњи, ња ње, (у Сријему и Предрёпи, ем, предръо, (Рес. и Срем.) у Бачкој) äuferit, ultimus : преисvide предријепи.

подња уља, лажа и. д. Предријели , рем, предръо, v. pf. Прејаали, јашем, vide прејаши.

(Epy.) 1) zerreisen, lacero , perrumpo. Ilpejansabe, n. 1) das Hinüberteiten, 2) предръо прево потока, еr it transeqoitatio. 2) das Reiten eine Zeit durchgedrungen, durch das Thal, per (Strede; hindurch, equitatio per temrupit.

pus. Пређа, f. D) Тав Васи, Gla. 2) бав Васи, Прејайван, jayјем, . impf. 1) бinNeß, rete.

überreiten, trausequito. 2) bradardrei. Пређенути, нем, v. pf. (Ерц.) п. ј. ten, equito per tempus, locum. Пређести, фенем , v. pf. (Ерц.)име, Прејали, јатием, v. pf. коња (на КОeinen andera Namen annehmen, muto њу) преко воде, біnutеr reiten, pomen. Ја нијесам чуо у Србији, transvehor, transeo equo. да је ко своје име пређео (веt aнo Прејездили, им, v. pf. (сп.) Зигфесі. және феци — од милости, или кад ten, perequito: што врачају или какав рђав „И честишу Босну прејездише човек, кад учини какво зло па уше- Пре јесписе, једемсе; у. г. pf. fіф че куда), док није покојни Teo ubgressen, ingurgitare se , cibo obrai. дор Филиповић дошао у Ср. Прејуриши, им, v. pf. beftiq birübers бију (185) и назваосе Божа Гру. treiben, ago trans • cf. преһерапии. јовић; aЈован Савић, Иван Пренадипи, им, v. pf. mit Betyrau Ф. Југовик (ваља да је изабрао име und Gebet weiben (bei der Kirchmeie), за пријесмэл Српски); потом је би. suffio. ло ушло као уобичај пе су и Прекађивање, р. das Weiben durch други рекоји своја презимена одба. Weihrauch, susfitio. цили и друга изабрали. — Сиромаa Прекађиваци, Бујем, v. impf. камфеrn, мога (друга) Арсу Андреевића (или suslio. Андријһа) Кадијау да објесе, да не преки, на, ко, (Рес, и Срем.) vide утече у Влашку, што се назвао пријеки. Кастрио п.

Преквівање, о. Вав цереrfфweigen, uebetПређепина, f. augm. 2. пређа.

Tchmieden, recusio. Тіређица, f. ) dim, p. пређа. 3) cine Прекивати, ам, т. mpf. überfфmieben, Schnalle, fibula.

recudo. Пређурина, f. vide пређепина. Преквідање, п. 1) ба8 $ntzweppreфen, Прежање, n, vidе вређање.

diffractio. 2) das bestimmte Entscheis Тірежапи, ам, vidе вребати.

den (z. B. eines Kaufs), determinaПреживање, в. дав 28iеvеrtäuen, ru. tio. minatio.

Прекидати, ам, v, impf. 1) entgфер» Прежівапій, ам, v, impf. Wiebertäиеп, brechen, diffringo. 2) beslimut entideis rumino.

den (einen Kauf), determino. Преживели, вим, v. pf. (Рес.) 1 fort Прекинути, нем, v. pf. 1) ent pepreis Преж івипи, им, v. pf. (Cpem.) Sleben, Bea, disrumpo. 2) bestimmt entscheiden. Преживљели, вим, v. pf. (Ерц.) vitam Прекинутисе, немсе, у. r. pf. einea duco :

Bruc (Leibschaden) gekommen, herniam „Не би ли ми уз њи преживљели

mihi conscisco. Прежина, f. vide прегача.

Прекјуче (п. ј. преко јуче), porgejern, Презање, о, дав Дujjahren aug pen audius tertius.

1њатписе.

Прекјучерањії, ња, њe, porgettig, Прекран, рна, но, беr 23orm örfе bören Прекјучерашньні, ња, њe, Jquod fuit nu mup, qui saepe objurgatuг: свагда dius tei tius. .

је прекорaн. Преклад, m. (Рес. и Срем.) vide пpи. Прекорипи, имі, v. pf. кога, einem јеклад.

Lorwürfe machen, exprobro. Преклањање , vide

преклоњање, Прекрајање, ш. бағ 3ujajneiten auf eir Преклањами, ам, vide преклоњапи.

andre Art, sectio ad aliam formulam. Пр-клањалінсе, амce, vide прекло. Прекрајатин, ам, v. impf. апрехв зujynəія

den, seco ad aliam formulam. Преклани (m. ј. преко лани), роr утер Прекрёнути, нем, v. pf. uberfфрепа Jahren, aute duos apuos, ante bien ten, desuper inclino. nium.

Ipekpeni, m. der Umich wung, revolus Преклањски, кa, кo, vor 3mеnjöyrig,

tio: споји на прекрeлту. quod fuit ante doos anuos.

Прекретање, и. даъ ueberfd) meuten, Преклињање, в. дав beilige Setbeyern, inclinatio. Sinrören, testatio deoruin,

Прекретапи, рећем, у. inspf. übers Преклињалінсе, њемсе, v. г. impf. Tchwenken, desuper inclino.

hot und theuer schwören, lestor dcos Apexpémantikce, pekemce, v. r. impf. hotninesque: кунесе и преклињece.

ein Spiel, in Desterreio butschen, Преклонилин, им, v. pf. н. и, главу, деп

in asse

ex axe mobili sursum et doorsiopf vorwärts beuren, iuclino caput.

sum moveri. Преклонипінсе, имсе, у.г. pf, f, yet. Прекрепња, f. vide прекрeп. beugen, iuclinor.

Прекривање, р. 1) дав 23 crfleten, an Преклоњање, п. Вав Beugen, incline einen andern Drt, occultatio mutata. tio. .

2) das neue Deden (des Dachs), conПреклоњапи, ам, v. impf. Seugen, ip.

tectio nova. cliuo.

Прекривапії, ам, v. impf. 1) пец бе. Преклоњаписе, амсе, т. г. impf. ji den, denuu tego. 2) anders wo vers преко, ивее "trans"; преко дан, ит прекривини, им, . pt feitmarts Erüm den andern Tag, altero quoque die.

men, incurvo : Прековапці, кујем, v. pf. überfomie „Паунперо прекривила деп, recudo.

Прекритин, ријем, т. pf, t) neur Teen, Прекодринац, нца, m. ein Xenfф pon denuo tego. 2) anders wa verbergen, jenseit der Drina, transdrinanus.

alibi celo, , Преподрінка, f. $rauenximmer pon jena Прекројвпін, им, у. pf. апдеrѕ ѕufфncia feit der Drina, transdrinana.

ven, seco ad aliam formulain. Прекодринскі, кa, кo, 2) jenjeit Per Прекрстигли, им, v. p. 1) дифеrеua Drina, transdrinanus. 2) adv. wie jens zen, oblique perseco. 2)' bekreuzen,

feit der Drina, transdriuano more. cruce signo. Пренодриње, п. біe Begeno jenjcit per Прекрстиписе, имce, v. г. pf. ft bе. Trinä regio transdriuana.

kreujen, cruce se signare. Прекоморац, рца, m. Sеr über бет Прекршихои, им, т. pf. zerbrechen, difMeere her ijt, transmarinus :

fringo. . „Како дође Арат прекоморац

Прекршлање, р. vide прекршћање. Прекомёрка, т. 2) ein frauengimnee Прекршапи, ам, уdе прекршћани,

von jenseit des Meeres, mulier trans- IIperpukate, u. 1) das Betreidjen. marina, 2) пушка прекоморка, eine

crucis formatio super re aliqua. 2) Das Flinte von jenseit des Meeres (aus Durdereuzen, persectio obliqua.

Venedig ?) telum ultramarinum: Прекршћати, амі, v. impf. 1) диета „о рамену дуга прекомгорка

kreuzen, oblique perseco. 2) befreuzia Прек дморскӣ, кa, кo, uberneerifф , gen, cruce siguo. tranamarinus.

Прексинопіњі, ња, ње, вот porgejtria Прекопавање, п. 1) сав Иeбergraben, aen Übeid, ante dus dies vesperi jperfossio. 2) бав raben mitten bur, Прексиноћ (пп. ј. преко синоћ), por= perfoesio.

gejieru Abends, ante duus dies vesПрекопавали, ам, v. impf, übergeaben, peri, perfodio.

Прексиноніі, нa, нo, vide прексиПрекопати, ам, v. p. дисфgraben, übera нолњІ. uraben, perfudio.

Преку жити, им, v, pf. (оп куга) iibeta Прекоргiвање, а vіdе корење 1. Neben, defuugi malo. Препорiваши, ам, үide кориди, Прекунлачиши , Ni, Y. pf, .) üterfфife

m.

[ocr errors]

vide према

tet, scapo novo munio. 2) прекунда- Прелевали, ам, v. impf. (Врц.) Übers uno ce, von einein der rich anders gieBea, trаnѕfundo,

trägt, als for:ít , vestem mutavit. Прељепипи, им, v. pf. (Ерц.) über. Прекупац, пца, der Vorkäufer, sommern, aestivo. eneus ante alios, propola :

Прелепінні, на, но, (Ерц.) н. п. сла„Њojзи ми долазе

нина, Фав йоer einen Commer lang прекуици трговци

geblieben, quod aestatem perduravit. Преку антиб, им, v. pf, portaufen, emo Прељубили, им, v. pf. (см.) wіtеr bie ante alius.

Pflicht lieben, lieben den man nicht Прекупљивање, . ба Воrtаufen, em foll, amare, quem non oporteret (cf. tio aute alios.

приљубити): Прекупівати, љујем, т. impf. vors „Или ме је са свим оставила , laufen, emo ante alios.

„И јелена другог прељубила — Прелажење, т. 1) дав біnübergeben, Према, 1) gegenüber; ex adverso, ere. trausitio. 2) das Ueberlaufen , exunda giouе. 2) пражи ћевојку прғма сеtio.

61, die zu dir paßt, deines Gleichen, Прелаз, m. (Рес. и Срем..) vide прије. расеш. 3) прета глави, (ев geht) um

den Kopf, agitur de capite. IIpema Прелазни, им, v. impf. 1) pinuters

главі иоца по глави. qebca, transeo. 2) überlaufet, exundo. Премазапін, мажем, v. pf, überschmies Преламање, в. бав &nt;meporeфen, ren, perlino : премазали му зубе, fie diffractio.

haben ihn mit einer Kleinigkeit abge. Преламати, ам, v. impr. ent3weport. fertigt. chen, dillringo.

Премазвівање, т. бағ (nothieftigite) Прелетање, и. (Рес. и Срем.) vide пре Abspeijen eines, der um mehr bittet. лијемање.

Премазнівати, зујем, v. impf. einen, Прелетапи, ләкем, (Рес. и Срем.) der viel verlangt, nothdürftig abspeisen, vide прелијеталів.

cf. премазапін. Прелеппепти, птим, (Pec.) vide преле- Премахнутисе, несе, hery.

Кисе. ІІpe. ёпиши, им, (Срем.) vide преле. Премамили, им, v. pf. petloden, perfemІІ.

licio. Прелетипи, им, (Рес. и Срем.) vide Премаљетніг , на , но, (у Ерц.), vide прельетіти.

прољепни. Прелепніп једни говоре прелетњи), Премаљelie (премаљеће), п. vіdе про

на, но, (Pёс. и Срем.) vide прељепни. seke. Прелеtепи, лепим, v. pf. (Ёрц.) bin. Премалисе (говорисе и премакнуüberfliegen, pervolo, trausvolo.

нсе), макнесе, v. г. pf, jih perri: Преливање, в. (Рес, и Срем.) vide пре den, forte discessit res е lосо: пре

макло ми се (п. ј. неспало ми сад, Преливали, ам, (Срем.) vide преље. а добиһу опепі) новаца, жита и т. д.

Премашнин, им, v pf. Gбеr еtmав mega Пре:Алијевање, п. (Ертц.) vide преље. reiden, porrigor ulira (з. 3. кошуља

кољено). Прелијевати, ам, (Ерц.) vide преље. Премеслити, им, (Рес. и Срем.) vide

премјеспінпін. Прелијепанье , п. (Ерц.) дав Иebеrflic• Преме nање, и. дав Иebеrmеrfеn, transgen, pervolatio, transvоlаtiо.

jeciiv. Прелијеталін, лијећем, ", impf. (Ерц.) Премёллаллик, мећем, v. impf. übermer. überfliegen, transvolo, pervolo.

fen, circumjicio, pervolvo. Прелими, лијем, v. pf. .) iibergiepen, Преміліалінсе, мећемсе, у. г. impf.

irausfuudo. 2) begiesen, perfundo. sich überiverfen, überburzela , provolvor. Прело. n. Die Epinnverfcmmlung, epinn. Премепін упи, нем, v. pf. übеrреrfеп, gesellschaft, coetus nciricum. 2) als pervolvo. Вpigname für einen Xann, tеr gеПремепнупінсе, немсе, т. г. р. йөersponnen (wie Hercules, der Diphale burzeln, provolvor. 811 Liebe), vir qui net feminae modo.

Премешање, п. (fec. и Срем.) vide Преломилия, им, v. pf. ent; meibrефеп, премјештајье. diffringo.

Премешпан, ам, (Рес. и Срем.) vі. Ipina, f. die Srinnerinn, netrix. е премјетилапілі. IIp:љевянье, и. (Ерц.) ба Иebergiefели, Пр-менинатписе, амсе, (Рес. л Срем.) transfusio.

үide премјештаписе.

bевање.

вапн.

вање.

ваІН.

« PreviousContinue »