Page images
PDF
EPUB

Бијоград (у Србији).

(од г. Лаза Зубана).

[ocr errors]

20

10

3

1

1

1

[ocr errors]

1

1

његова Свјетлост Господар Александер Карађор

ђевић, књаз Србије његово Високопреосвештенство г. Петар Јова

новић, архиепископ Београдски и митрополит

Србије и пр. .
Високородни Г. Стојан Симић, предсједатељ Совјета н

кавалер
Стефан Стефановић вице-предсједа-
тељ Совјета, генерал-мајор и кавалер
Алекса Симић, полковник и кавалер и
пр. од све три књиге по
Илија м. Гарашанин, попечитељ вну-
трењих дјела, полковник и кавалер
Павле Станишић, попечитељ Финан-
сије, полковник и кавалер
Паун Јанковић, попечитељ правосу-
дија и просвјештенија
Милосав Здравковић, член Совјега ,
полковник и кавалер
Мато Ненадовић, член Совјета и ка-
валер
Лука Лазаревић, член Совјета, пол-
ковник и кавалер
Стефан Стојановић. член Совјета ,
полковник и кавалер
Петар Лазаревић, член Совјета, пол-
ковник и кавалер
Лазо Зубан, член Совјета •

Стојан Јовановић, член Совјета и мајор
Високоблагородни Г. Алекса Јанковић, директор кња-

и попеч. мн. дјела канц.
и кавалер
Лазар Арсенијевић, помоћник
попечитељства правосудија.
Атанасије Николић,
полицајно - економическог одје-
ленија при попечит, внутрењих
дјела
Јован Стенћ, доктор медицине

1

.

[ocr errors]

1 1 1

жеске

1

[ocr errors]

1

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

1

началник

1

1

1 1

1

1

1

.

[ocr errors]

и началник санит, одјеленија при

попеч, внутрењих дјела . Високоблагородни г, Радован Дамјановић,

казначејства, привремени упра-
витељ вароши Београда, мајор .
Јован м. Здравковић началник
окружија Београдског, мајор
Јован С. Поповић, началник одје-
ленија при попеч. просвјеште-
нија.
Јован Нинић, началник контроле
Јован Мариновић, секретар Со-

вјета .
Благородни и високоучени г. Јован Хаџић, Новосадски

сенатор и свију права доктор Преч. Г. Сава Јовшић, А. Е. М. синђел, катнхета и

ексхортатор у лнцеуму С.
Благородни Г. Стефан Херкаловић, чиновник по особ.

поруч. при попечитељству внутрењих
дјела
Александер Николајевић, столоначал-
ник при попечитељству внутрењих дјела
Симеон Божић, столоначалник при по-
печ. внутрењих дјела
Јован Печенонић, секретар начални-
чества окружија Београдског . .
Милан Стојковић, канцелнста при по-
печитељству внутрењих дјела .
Ђорђије Петровић, столоначалник кња-
жееке канцеларије
Јован Филиповић, стол, књ. канцеларије
Данило Данић, протоколист књ. канце-
ларије
Стојча Иванковић, протоколист књ. кан-
целарије
Никола Христић, архивар књаж, канцел.
Јован Димитријевић, член суда вароши
Београда
Јован Савић, рачуноводитсљ при попеч.
внутрењнх дјела .
Павле А. Поповић, секретар попечи-
тељства правосудија
Милован Ј. Спасић, застуник столонач.

1

[ocr errors]

1

[ocr errors]

.

[ocr errors]

1 1

[blocks in formation]

.

1

1

[ocr errors]

1

[ocr errors]
[ocr errors]

1

у попечитељству просвјештенија Благородни Г. Михайло Г. Радивојевић, регистратор

и архивар у попеч. просвјешт.
Атанасије Георгијевић, протоколист

архиднјец, конзист.
Високоучени Г. Јанко Шафарик, др. медицине и про-

Фесор Физике и литературе Славена у
лицеуму књаж, Србије
Исидор Стојановић, професор општ.
нсторије у лиц, књажества Србије
Сергије Николић, проф, природ. права
и политич. наука, овогод. ректор у лице-
уму књ. Србије
Константин Бранковић, професор Фило-
софије у лицеуму књ. Србије
Симеон Прица, професор математике
у лицеуму књ. Србије
Владислав Поповић, професор 1. грам.

класе у гимназији књ. С.
Господична Елена Марковић, кћи Марка Сарајлнје на

Крагујевца
Мијаило Лазов Зубан, ученик у Француској колегији у

Цариграду

1

|

1

1

[ocr errors]

1

1

Брестовац (у Банату). Високоуч. Г. Димитрије Теодоровић, закл. нот. кр. табле

1

Будим.

његово Високопреосвештенство Г. Платон Атанац

ков и ћ, православни владика Будимски, учених дру-
штва: Императорскаго общества Исторін н древ-
ностей Россійскихъ при Имп. - Московскомь Универ-
ситетѣ, Отачаcтвeнoга Музеума у Чешкој, и Срб-

ске Словесности у Србији член почестни Преч, Г. Јован Витковић, прота Будимски .

Теодор Оцић, парох Калазки насеc. конз,

Стефан Теодоровић, парох Помазки и асс. к. Високоуч. Г. Јоан Берић, актуар и више вармеђа ace

сор

:

10 1 1 1

1

Високоуч. г. Павле Конћ, адвокат и Сремске варм,

асесор

Васа Атаназковић, адвокат Пошт. Г. Бока Атанацковић у Сомбору

1 1 1

Варадин.
Благор. Г. Марко Халавања, ћ. к. оборлајтнант

1

Варшава.

Високобл. г. Петар Дубровски, професор , од све три

Књиге по •

3

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

.

Бл. Г. Јован Демелић от Пањове , ћ. к. ритмајстор, од

све три књ. по
Максим от Младеновић, од све три књиге по
Јован от Ругулић, кас, перц., од три књиге по
Ђорђије Контић, сп. Фишкал, од све три књ. по
Јоксим от Новић
Павао Георгијевић, адвокат

Ђорђије Лучић, ћ, к. пошта
г. Васо Марковић, трговац .
— Јустин Михаиловић, трговац
— Глншо Пецнкозић, кујунџија, за кћер Марију

1 1 1 1 1 1 1 1 1

[ocr errors]

Госпођинци.

Г. Теодор Брежовски, парох

Доброта.

.

Ч.Г., Петар Ант. Ивановић Моро, свештеник н админи

стратор парохије у горњему Столиву г. Никола Ант. Ивановић Моро

Тома Ант, Ивановић Моро
Ђорђије Ант, Ивановић Моро ,

1 1 1 1

[ocr errors]
[ocr errors]

Дубица.

Г. Лука Хрваћаним, трговац, за сина Мојсила

1

Дубровник.

(од г. Јеремије Гагића).

[ocr errors]
[ocr errors]

.

Преч. г. Ворђије Николајевић, прота
Свијетли Господин Орсат Марков- Поцца
г. Јово Ланновић, трговац

ХристиФор Лучић, тргованц
Спиридон Павл. Опунћ, трговац
Стефан И. Ковачевић, трговац
Ђорђије Ковачевић, трговац
Борђије Н. Ковачевић, трговац
Христоф Појатина, трговац
Стапиша Поповић, трговац
Јован Браваџић, трговац

Михаило Марић, трговац
Високоблагор. Господин Јеремија Гагић, Россијско-

Императорски надворнн совјетник, ордена св. Ан-
не кавалер и вице-конзул

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

[ocr errors]

2

Бур.

Г. Атанасије X, Баић из Земуна, трговац
- Никола Адамовић из Митровице, трговац

Андрија Марковић из Тура, трговац
Петар Стефан от Баић из Митровице, трговац
Кранимир Купусаровић из вел. Бечкерека, трговац
Никола ІІ, Томашевић из Кленка, трговац

1 1 1 1 1 1

[ocr errors]
« PreviousContinue »