Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

Развијавање, р. (Ерц.) Вав 3erworfela, Разгађали, ам, v. impf. Bertheilen, didiventilatio.

stribuo. Развијавати, ам, v, impf. (Ерц.) 3er. Разгазини, им, v. pf. auseinanbet tree worfeln , diventilo.

ten, disculco. Развијање, п. Вав &ntwitteIn, explicatio. Разгалипи, им, y, pf. Bas unѕеbаgе Развијати, вијем, v. pf. (Брц.) деrроr=

vertreiben, exhilaro. feln, diventilo.

Разгалишисе, лисе, у. г. pf. н. п. вриРазвијати, ам, v. impf. auBeinаntеrmія jeme, heitert sich auf, spird fchön. deln, divolvo, explico.

Разгаљивање, п. бав 2ufheiterii , exhiРазвијевање, п. vіdе развијавање.

laratio. Развијевати, ам, vidе развијавали. Разгаљивали, љујем, т. impf. Bаѕ unə Развикансе, вичемce, v. r. pf. in behagen vertreiben, exhilaro. Screyen kommen, inclamo.

Разгаљиватисе, љујесе, т. г. impf. fi4 Развити, вијем, v. pf. entiteln, auв. ausbeitern (Von Wetter), serenor. einanderwiţeln, divolvo, explico.

Pasrnácura, um, v. pfe betaant machen, Развјенчавање, р. (Врц.) бав &ntfrans divulgo.

zen (die Trauung ungeschehen machen), Pasraaulisabe, n. das Bekanntwerdea, discoronatio?

divulgatio. Развјенчавапи, ам, у. impf. (Ерц.) ent. Разглашівати, шујем , v. iinpf. betanat krången, discoronó.

machen, divulgo. Развјенчати, ам, v. pf. entrangea (su. Разгледање, . Рав Веfфанер, dіѕре. rüdtrouen), demo coropam nuptialem (?):

ctio. кад се један пупі вјенча, не може Разгледапти, ам, v. impf. Metrафten, се развјенчали.

dispicio. Развлачење , п, 2) бав Дugeinanbergie. Разгледали, ам, у. pf. anfeben, dishen, distractio. 2) das Verziehen (des

picio. Kindes), mala educatio,

Разглобити, , им, v. pf. к. п. лијес, ай$. Развлачипти, им, т. impf. 1) versieben, einander fügen, auseinander thur, dis

distraho. 3) das Kind verziehen, cor jungo. rumpo puerum nimia indulgeutia. Разгњевни , им, v. pf. ergurnen, irritoРазводити, им , v. impf. ) а всіnаn. Разгњечиппи, им, v. pf. 3erineten, conderführen, duco in diversa. 2) ausweis depso.

ten, diduco (3. B. den Topf). Разговарање, п. 1) bas Sefpreфen, Развођење , п. ) дав 2ueinаntеrfüh. fabulatio. 2) das Ermuthigen, auimi!

ren, ductio in diversa. 2) das Ausweis additio. ten, diductio.

Разговарапти, ам, v. impf. einem Bes Развожење, д. Фав 2uscinancerführen, kümmerten Muth einsprechen, animark divectio.

addo. Кукај мајко те ме разговарај. Развозими, им, v. impf. н. п. на ко- Разговаралінсе, амсе, т. . іmрt. in

лима ђубре, аивеіnаnсеrführen, di besprechen, colloqui. vebо.

Разговетан, ина, но, (Рес. и Срем.) Развргнути, нем, vidе разврћи.

vidе разговијепан. Разврнути , Нем, v. pf. aufmеrfеn, auf. Разговијетан, пна, но, (Ерц.) Bent. brechen (die Nuß), disrumpo.

lich, nicht untereinander, distinctus: Разврсти, врзем, v. pf. Iomidein, ex разговијетно говори, пише ; пад pedio.

ко разговијелно говори Њемачки, Разврпање, n. Вав Лuwerfen, disruptio. ја све разумијем. Разврати, врем, v. impf. aufbreфen, Разговор, п. ) бqв Серг, соllо. disrumpo.

quium. 2) Trost (das Ausreden von traus Разврћи (говорисе и развргнути), врг rigen Gedanken), consolatio : нем, vide paзметінулік.

„Моја мати јадна разговора Развршівање, р. дав 2bgipfein, dentio Разговорак, рка , m. (см.) dim. p. pas a summitate.

говор 2.: Развршнвали, шујем, v. inpf. н. п. „Ту су мајци танки разговори —

сијено, абgipfeln, pom ipfel nehmen, Разговоран, рна, но, човек, gefpras demo de summitate.

dig, adfabilis. Развршни, им, v. pf. н. п. сијено, Разговорили, им, v. pf. einem wiedee abgipfeln, demo de cacuinine.

Muth einsprechen, apinium recrco. Развуки, учем, v. pf. .) зеrgieben, di. Разговорионсе, имce, v. г. pf. fi, без

straho. ) verziehen (ein Kind), indal sprechen, colloqui. gentia corrumpo.

Разгодити, им; v. pf. Wertheilen, di Разгађање, а, вав 3ertheilen, distributio.

stribuo.

con

2

cero.

len, divido.

[ocr errors]

Разгонили, нм, т. impf. auBeinance: Раздавали, дајем, т. impf. etgeben, treiben, dispello.

distribuo. Разгоњење, п. Вав 2ueeinаntеrjаgеn, Раздалеко, wеіt аuѕеinancer, distant dispulsio.

ab invicern. Разгорелисе, рисә, y, r. pf. л. і ва- Раздати, ам, v. pf. aurinanser getta, mpa, ju Olut brennen, candeo (de dido. igue).

Раздвајајье, п. 1) бас баthiren, dimiРазграбити, им, .у. pf. Berrafen, di datio. 2) das Erennen, separatio. ripio.

Раздвајали, ам, v. impf. balbіrеn, diРазградими, им, v. pf. 1) entgаnnеп, midio.

demo sepen. 2) auseinander thun, re- Paz Bajamice, amce, v. r. impf. Rich tren, texo :

nen, separor. „Штого, брака саграде, Раздвојити, им, т. pf. batbіrеn, dimi„То им виле све за ноt разграде —

dio. Разграђивање, п. а) бав utjäипеп, dis- Раздвојиписе, имсе, т. г. pf. fіф ар»

septio. 2) das Auseinanderihun, retex sondern, separor. tura.

Разделити, им, (Рес. и Срем.) vide Разграђивали, Бујем, v. impf. 1) ent. раздијелими.

заипеn, diruo ѕереш. 3) вивеinancer Разделилисе, имce, (Рес. и Срем. ) thun, retexo, solvo.

vidе раздијелитисе. Разгранатисе, насе, т. г. р. н. п. др. Раздељивање , . (Ресо и Срем. ) vide BO, Zweige treiben, diffrondesco.

раздјељивање. Разгребапи, бем, vidе разгрепспи. Раздељиван, љујем, (Рес. и Срем. ) Разгревање, д. (Рес. и Срем.) vidе раз vidе раздјељивати. гријевање.

Раздерапи, ем, v. pf. erreifen, dilaРазгрёвали, ам, (Рес, и Срем.) vide разгријевапі

Раздијелитн, им, v. pf. (Врц.) зеrtsets Разрејавање, п. (Рес. и Срем. ) vide разгријавање.

Раздјељивање, п. (Ерц.) бав Zertbei Разгрејавали, ам, (Рес. и Срем.) vide len, distributio. разгријават

Раздјељквапін, љујем, v. impf. (Кри) Разгрејали, јем, (Рес. и Срем.) vide vertheilen , zertheilen ,

distribuo. разгријатит.

Раздор , m. vіdе неслога. Разгрести, ребем, v. pf. 3ertragen, un Раздрагати, ам, v. pf. н. п. ћевојку, guibus dilacero.

erlustigen, delecto. Разгрнізање, n. Bas Berbeigen, dimorsio. Раздрaгaпінсе, «амсе, т. г. pf. Intia Разгризапи, ам, у. impf. зебсіреп, di werden, exbilaror. mordeo.

Раздражівање, р. баѕ grluftigen , deРазгријаватье, д. (Брц.) vidе разгрије leciatio.

Раздраживати, жујем, т. іmрt. erlufik Разгријавати, ам,

(Ерц.) vide
разгри.

gen, delecto. јевали.

Раздражин, им, т. pf. reigen, irrito. Разгријати, јем, v. pf. (Ерц.) erwar» Раздремати, ам, (Рес. и срем.) vide men, calefacio.

раздријемами. Разгријевање, т. (Ерц.) дав їrmärmen, Раздрeти, ем, раздръо, (Рес. и Срем) concalefactio.

vidе раздријејти. Разгријевати, ам, v. impf. (Ерц.) ее. Раздрешили, им, (Рес. и Срем.) vide wärmen, calefacio.

раздријешипи. Разгриспи, ризем, v. pf, 3erbeigen, di- Раздријемати, ам, v. pf. (Ерц.) mordeo.

tern (vom Schlummer), excito. Разгрнути, нем, v. pf. 1) авeinanber Раздријети, рем, раздръо, v. pf. (Epg) tbun, disjicio, н. п. снијег, земљу,

vidе paздерапи. ватру, пепео, жито. 2) да разгр- Раздријешили, им, т. немо, да видимо ко је јачи, сntfфеі. knüpfen, solvo. den , decerno.

Раздрывање, т. дав &ntblägen, deРазгрпање, р. Вав 2ueinancertђип, nudatio. disjectio, discretio.

Раздрыівати, љујем, т. іmрt. п. + Разгртапи, гркем, v. impf. auseirana

mpen, entblöfen, denudo der thun, disjecto.

Раздрити, им, v. Разгрувати, ам, v. pf. 3erflagen, con bloßen, aufreigen, denudo. tundo.

Раздрмати, ам, Ү. Раздавање, о. дав Зеrgебеп, distributio. culio.

вање.

[ocr errors]

ermuns

pf. (Ерц.) Тов»

pf. п. ј. прси, ent.

сов.

pf. erscüttern,

Л.

ва.,

fen, exsulto.

Раздрматисе, амce, v. т. рт. erfфӣts Разлёгање , n. (Рес, и Срем.) vidе разtert werden, erbeben , concutior.

лијегање. Раздроби, им, v. pf, gerbröteln , frio. Разлегапіксе, лежесе, (Рес. и Срем.) Раздрозгами, ам, v. pf. FerfФmettern, • vide разлијегаписе. contero, comminuo.

Разлежалінсе , жисе, v. г. р. н. п. кс. Раздружівање, р. 1) дав Хrennen (Ver Kow, anfangen zu brüten, iucubo.

Bejeufфаft), dissociatio. 2) дав &nt. Разлетање, р. (Рес. и Срем.) vidе разpaaren, disparalio.

лиjеmање. Раздружнівати, жујем, v. impf. 1) tren. Разлепалписе, леfемсе, (Рес. и Срем.)

nen, dissocio. 2) entpaaren, disparo. vidе разлијепіарсе. Разде: жили, им, v. pf. 2) trennel, dis. Разлетелисе, тимсе,la) auBeina.Ber» socio. 2) das Paar trennen, disparo,

fliegen, div olo. (z. B. von zwei gepaarten Dingen).

Разлепипінсе, имce, J2) in etiten Раздўвали, ам, v. pf, aucinancerblas v. г. pf. (Срем.) fliegen, dissilio, fen, dilllo.

Разлefemлсе, лепимсе, н. лонац, Разжалітисе, лисе, vide paжaлитисе. v, г. pf. (Ерц.) пушка и. п. д. Разжи нописе, имce, vide paжeнитисе. Разл Кисе, егнесе (и разлежесе), v. г. Разжи, жежем, vide paжeки.

pf. wiederhallesi, tesono. Разигравање, п. Әс& Sansert • maфen (бев РазлғКисе, лежесе, vide

разлежантисе. Pferdes), coucitatio equi, ut saltet. Разливање, р. (Срем.) vidе ражљевање. Разигравати, ам, v. impf. н. п, коња, Разлівали, ам, (Срем.) vidе ражље. tanzen machen, facio ut saltet

equus. Разиграватисе, амce, v. г. impf. in Разлијегање, п. Ерт:) Тав тieberhal.

tanjende Bewegung gerathen, exsulto. len, resonautia Разіграти , ам, т. р. н. п. коња, tаn. Разлијегапіксе, јежесе, v, r, iinpf. (Ерн.) jen maden, facio ut saltet equus.

wiederhalen, resono. Разгралінсе, амсе, т. г. pf. Davintan. Разлијептање, р. (Ерц.) дав 2luвеіnаn

fliegen, divolatio. РазилажЁње, п. дав 2х веinanbergeben, Разлијеліалінсе, јећемсе, т. г. impf. discessio.

(Epi.) auseinanderfliegen, divolilo. Разiлазиписе, зимосе; . г. impf. аив. Разлика, f. Der Unterfie, discrimen.

einandergehen, solvitur concio: Разликовалі, кујем, v. pf. untеrјфсі» Раз'Кисе, зиђемосе (и разидeмoce), den, discerno.

.: F. pf. auseinandergehen, discedo. Разликоватисе, кујемсе, v. г. р. і Разједии, ним, v, pf. vіdе разгњеви unterscheiden, versdieden seyn. differo. ми.

Разлии, лијем, v. pf. н. п. млијеко, Разлагање, п. бав Дивеinanserlegen, hingießen, ergießen, diffundo. dispositio.

Разлипінсе, лијемсе, . r. pf, jid ergie: Разлагани , лажем, v. impf. auBeinan. fen, diffundor. derlegen, dispono.

Различан, чна, но, perfieben, varius. Разладими; им,

v. pf. abkühlen ; refri- Pasaor, m. die Ueberlegung, consilium gero.

perpensio : пије, говори без разлога. Разладилисе, имce, v. г. рт. fіф іб. Разложили, им, v. pt. aивеinancerles fühlen, refrigeror.

gen, dispono. Разлађивање, ш. бав Жühlen, refrigera- Разломити, им, v. pf. 3erbteфen, diftio.

fringo. Разлађивалir, ђујем, v. impf. abtub» Разлупати, ам, v. pf. serfФlagen, conlen refrigero.

tundo. Разлађивалисе, ђујемсе, v.r. impf. fiФ Разлучивање, n. Bas Brennen, ѕераrаtiо. abkühlen, refrigeror.

Разлучвали, чујем, у. impf, frennen, Разлажење, р. vіdе pазилажење.

absondern, separo. Разлаз, т. дав Ливеinancergeben, dis. Разлучити, им, v. pf. abfontеrn, se

cessus : да се играмо разлаза (im paro, disparo.
Sderze: spielen wir aufeinander, d. h. Pasma, außer, praeter , excepto
jeder geht an sein Geschäft).

Размазати, ажем, y.pf. 3erft mieren, Разлазплінсе, зимосе, vide paзилази

dilino. mice.

Размазівање, р. Ваф 3erfhtmierei , diРазладатисе, јемсе, v. г. pf. in Bels litus. len hinein gerathen, illatra,

Размазват, зујемі, т. impf. 3erf¢mies Разлі мање , D, Eas gerbreфen, diffractio.

ren, dilino. Разламали, амі, v. inpf. breфen, dif- Размазипи, им, у. pf. дијелie, perhd Хringo,

Iceln, ivdulgentia corrumpo.

moveo,

Размакнути, нем, vide размаћи.

Размислити, им, у. pf.

1 überles Размакнулисе, немсе, vide размаћисе. Размислитисе, имce, v. г. pt.3 gen, Разматрање, р. дав Зеfеlе, inspectio. espendo. Разматрапи, ам, у. impf. befeben, in- Разміц (von размицащи), оде пиц на spicio.

размиц. cf. пиц. Размали (говорисе и размакнути), Размицање, р. Вав Дивеinanberriden, макнем, y, pt. auseinanberrücten, di dimotio.

Размицами, ичем, т. іmрt. austinads Размаінсе (говорисе и размакнути.

derrüden, dimoveo. се), макнемсе, v.r, pf. auseinancer. Размицаписе, ичемсе, т. г. imрi. an!! rücken, discedo, dimoveor.

einanderrüđen, dimoveor. Размеђини, им, v. pf. абgrängen, dе. Размишљавање, р. vіdе размишљање, finio.

Размишљавати, ам, vidе размишљаша. Размена, f. (Рес. и Срем.) vidе раз- Размишљање, п. Иeberlegen, pepensi, мјена.

Размишљали, ам, v. impf. nафілаға, Размёнипи, им, (Рес. и Срем. ) vide überlegen, perpendo. размијенили.

Размјена , f. (Ерц.) Der Sauf, permaРазменилисе, имce, (Рес. и Срем. )

tatio: : vidе размнјениписе.

„Ofеш дати коња на размјену? Размењивање, п. (Рес, и Срем. ) vide Размјењивање, п. (Ерц.) дав 23irmed размјењивање.

feln, permutatio. Размењивали, њујем, (Рес, и Срем.) Размјењивати, њујем, у. impf. (Ep4) vidе размјењивали.

verwechseln, permuto. Размењивалисе, њујемсе , ( Рес. и Размјењіватисе, њујемсе, т. г. imp. Срем.) vide размјењиватисе.

(Ерц.) taufen, perinuto. Размеравање, и, (Рес. и Срем. ) vide Размјеравање, р. (Ерц.) дав 2бmefen, размјеравање.

Abwägen, dimensio. Размеравами, ам, (Рес. и Срем.) vide Размјеравапій, ам, у. impf. (Ерц.) ази размјеравапі.

wägen, abmessen, dimetior. Размерак, рка, m. (Рес. и Срем.) vide Размјерак, рка, m. (Ерц.) деr 3ttlat размјерак.

beim Abwägen im Kleinen, detrimenРазмерилии, им, (Рес. и Срем. ) vide tum ponderis aut mensurae : OMILAO размјерипти.

на размјерке. Размесион, им, (Рес. и Срем.) vide Размјериті, им, т. р. (Ерц.) афрі: размијесити.

gen, pendo, exigo ad libram, dimetior. Размеспи, ептем, т. pf. аивeinanbet. Размјешівање, й. (Ерц.) дав 26tbeta, Pehren, diverro.

decretio. Размести, ептем, v. pf, jerryzen (з. Ф. Размјешивали, шујем, v. impf. (Epg) ein Ey), dissolvo versando.

т. б. меб, абtheilen, decerpo, distri. faznem (pásmem), m. das Zerwerfen,

buo. disjectio, diffusio: није то на размепті. Размошавање, п, дав 2bmiteln, diroРазмепање, п. 1) дав 24ивеіnаtіvеrmer lutio.

fen, disjectio. 2) das Großthun, jac- Pa3momábamu, am, v. impf. auseinas. tatin.

derwideln, expedio. Разметали, елем, v. impf. Fermetfen, Размотати, ам, т. pf. audeinancerp disjicio.

deln, expedio, explico. Размеmаписе, мећемсе, y, r. impf. fiРазмоприпи, им, v. pf. Defeben, dPrahlen, jactare se.

picio. Размешвање, п. (Рес. и Срем.) vid. Размрситии, им, т. pf. enfmicret, eразмјешивање.

pedio. Размешивали, шујем, (Рес. и Срем.) Размршівање, п. бав &ntmirren, ѕ vidе размјешивати.

peditio. Размијениппи, им, v. pf. (Ерц.) per. Размршівапн, шујем, т. impf. entit: mechseln , austauschen, permuto.

ren, expedio. Размије нитисе, имее, v. г. pf. (Ерц.) Размупити, им, v. pf. errübren, ger

tauiden (untereinader), permuto. trüben, solvo Versando, conturbo: 53 Размијесни, им, v. pf. (Ерц.) п. ј. ми мало меда, па размупін сво Aeo, vertheilen, divido (ut videas quot sint futuri panes).

Размућивање, п. За 3errüfren, disaРазмирица, f. (у крајини Неготинској) lutio.

per Unfrieve, sciep, bellum. cf. краји. Размуківати, кујем, т. imp. xerribe иа, рати.

ren, dissolvo.

дом.

[ocr errors]

)

aro.

cus.

Разналисе, асе (и разнадесе), т. г. pf. Разу дати, ам, у. р. н. п. Кери, сеerhellen, sich finden, agnosci :

cmpe, nacheinander ausheuraten, ma„Да се Марку за гроб не разнаде

ritare aliam alio. Разнёти, несем, (Рес. и Срем.) vide Разудатисе, амосе, т. г. pf. разударазнијети.

ne ce kepu, die Töchter haben eine das Разнијети, несем, разнијо (разнијела, bin, die andere dorthin, weggebeuraa

10), v. pf. (Epu.) zertragen, dillero. tet, collocatae sunt filiae. Разнсипи, им, v. impf. 3ertragen, dif Pazým, m die Vernunft, ratio. fero.

Раз у ман, мнa, нo, beritäntig, pernünf. Разношење, п. бав 3ertragen, dilаtiо. tig, prudens. Разднодипи, им, v. pf. (понајвише у Разумели, ем, (Рес. и Срем.) vide

Сријему, у Бачк. и у Бан. по варон разумјели. Duma) jerstücken, zerstückeln, divido. Разумјети, мијем, v. pf, (Ерц.) perfte. cf. раставити.

ben, intelligo. Pasop, m. die Furche, Grăngfurche, Wass Pann, m. Mannsname, nomen viri. Terfurche, sulcus.

Ранца, m. Mannsname, uomen viri. Разоравање, в. дав Duradern, рега Panr, m. Mannsname, nomen viri. ratio.

Paj, m. das Paradies, paradisus. Разоравами, ам, т. impf. дисфатеrn, Paja f. die Unterthanen, subditi. peraro.

Paja, m. (Рес, и Срем ) vide Pajo. Разбрали, рем, y, pf. Buradern, expf. durchadern, ex- Pajak, m. Mannsname', nomeu' viri.

Pajar, m. Mannsname, nomen viri. Разортачавање, т. бie 2uffüfung Ser Рајка, f. $rauenname, nomen feminae. "

(Handlunge:) Gesellschaft, dissociatio. Pájko (Pajko), m. Mannsname, nomen Разорmачавали, ам, v. impf. entges viri. feafфаftеn, dissocio.

Pajua , f. Frauenname, nomen feminae. Разортачаваллисе, амсе, . г. impf. Pajo, m. (Ерц ) dim. v. Рајак.

die Gesellschaft auflösen, solvo socie- Pajcki, ka , ko, paradieftich, paradisia

tatem. Разорлачиши, им, v. pf. Die Befelfфaft Рајчета, m. Xannname, nomen viri. auflösen, dissocio.

Pak, m. der Krebs, cancer. Разбрачитисе, имce, v. r. pf. fi tren• Рака, f. vіdе гробница.

nen (von Handlungsgesellschaftern). Рака, m. (Рес. н Срем.) vide Рако. Разрахолилінсе, имce, v. г. pf. inв ®а. Ракам *, m. Bie dфnung, rаtіо.

dern hinein geråthen, clango laeta (de Pakamuya, f. daồ Rechenbüchlein (in der

gallina et metaph. — de femina laeta). Scule), libellus arithmeticus. Разраспање, в. дав 2ueinancerwаф. Ракање, р. Вав Хајреrn, exsсrеаtіо, ren, crassatio.

Ракати, рачем, т. impf. räufpern, exРазраспаптисе, амсе, т. г. impf. in sie Breite wachsen , crassesco.

Ракёпла, f, bie Rafette, гаgеta (?). Разрасписе, семсе, т. г. pf. auBeins Ракија, f. Ser Brапntein, ѕiсега. anderwachsen,

Ракијетина, f. Разредити, им, v. pf: abtbeilen, bеtіmѕ Ракијешина, f. men, ordino, dispono.

Ранијнскії, кa, кo, н. п. суд, Зrannts Разређивање , р. Вав 26theifen, dispo- Ракијскі, кa, кo, j meins, ѕicerarins. sitio.

Ракијца, f. din. v. ракија. Разређівали, ђујем, т. impf. betina Ракита, f. 1) salix caprea Lipn, 2) $rau. men, constituo.

enname, nomen femioae. Разрезати, ежем, v. pf. 1) erfфneiѕ Ракитов, ва, во, ооп ракита, с saliBen, discindo. 2) порезу, бie 2luflage

lice caprea. иnter bie plitigen veribetlen, disper- Ракитовина, г. дав фоlѕ Bеr ѕаlix cа. tio , describo.

prea. Разрезівање, р. 1) дав 3erfneiten, Ракіција*, m. Ser Brandteinbrenner, discissio. 2) das Vertheilen, disper

sicerarius. titio.

Ракіцијин, на, се ракиција, si. Разрезнівали, зујем, v. impf. 1) jer:

cerarii, mneiden, discindo. 2) vertheilen, dis- Paknąījunija, f. die Branntweinbrennes pertio.

revy, sicerae coctio , taberua siceraria. Разрити, ријем, v. pf. 3ermühlen, di. Ракнути, нем, v. pf. rufpern, exscr c0.

Рако, m. (Ерц.) һур. р. Радован, PaРазрок, кa, кo, pon fфіеfеm Blit, доица, Радисав. strabo.

Раков, ва, вo, fre68. , cancгі.

screo.

crassesco.

но ,

[ocr errors]
« PreviousContinue »