Page images
PDF
EPUB

su esse. .

Распребљивати, љујем, т. іmрt. ав. Расцепљивати, љујем, (Rec. и Срем.)

einanderräumen, um Plaß zu machen, vidе расцјенљивалін. dispono.

Расцијепипи , им, v. pf. (Ерц.) 3erfpcl. Распресање, р. Вав 3erfфӣtteln, con ten, diffindo. cussio, excussio.

Расцјепљивање, в. (Ерц.) бав 3erfpal. Pacmpecamy, am, v, impf. ausschüttela, ten, diffissio.

exculio: немој и распресати га- Расцјепљивали , љујем, т. impf. (Ерц.) ha нaдa мнoм (фав baft би міф 31

ferspalten, diffindo. bofmeistern ?).

Расціпали, ам, v. pf. 3erfФlagen, conPacmpecmu, CCM, v. pf. ausschütteln, tundo. excutio.

Pam, m. und f. der Krieg, bellum. cf. Растрестисе, семсе, т. г. pf. н. п. крајина.

на коњу, ft aufфuiteln im Reiten. Pam*, м. накип коњски, беr Pferb = Растријебити, им, v, pf. (Ерц.) н. п. mud, phalerae. cf. paxm.

kyky, auseinanderräumen, damit Plaß Pamập, m. der Uckerer , arator. ren, dispono.

Рапарев, ва, во, бев афеrеrѕ, araРасприли, рижем, т. pf. ацвеinancer Рапаров, ва, воіtоriѕ.

schneiden (init der Schere), disseco Pamapoků, ka, ko, 1) der Uderer, ara. forfice.

torum. 3) adv. nach Art eines Uderers, Распркан, нa, нo, eritreut, sparsus.

aratoris more. Распрапи, ечем, т. pf. н. п. коња, Рашко, m. XannBname, nomen viri.

teot in gaufen bringen, in cursum Рапни, на, но, н. р. доба, Жrieg84 , egisse.

bellicus. Распиркатисе, трчемсе, т. г. pf. 1) пф Рашовање, п. Сав Яriegen, bellatio.

ferfireuen, auseinander laufen, discurro. Pamobami, myjem, v. impf. kriegen, s) ins Laufen kommen, in medio cur bello.

Раф*, m. (у Србији и у Босни по ваРаспрљаши, ам, т. pf. 3erreiben, con. рошима) "bie Barbieite. cf, полица. tero.

Paxm*, m. (по варошима) vide рап. Распрпи, рем, распръо, v. pf. }er. Рац, m. See Raige, Rascianus (eine für reiben, tero, frio.

Sport genommene und gegebene Bes Раступање, о. Вав Ливеinancertretеп, nennung von Seite der Ungern, für digressio.

Serbe , Serbus). Распўпашисе, амсе, т. г. impf, au6. Раца , f. vіdе пашка. einander treten, divergo.

Рацика, г. (vertrauli) i q. Рац. Раступитисе, имсе , . г. pf.. auBein. Рацки, кa, кo, 2) raisifa, rascianus,

ander --, von einander treten, divergo, 2) adv. raigisch, rasciane. discedo.

Рацкиња, f. Der Raisin, Rasciana. Pacmypane , n. das Zerwerfen , disjectio. Payko, m. Mannsname, nomen viri. Раст ўрапи, ам, т. іmрt. aцвеinancer Рача, f. г) ријека у Сокоскоj наији. werfen, disjicio.

2) намаспир на пој ријеци. 5) ІьеРастуриши, им, т. pf. auBeinаnter мачки град на лијевом бријегу Саве werfen, disjicio.

(према упоку Дрине у Саву). 4) се. Распуки, учем, v. pf. 3erflagen (4. В. ло код овог града.

Рачанин, баій, Зuter), distundo.

из Раче. Pacyaumu, um, v. pf. entscheiden, beurs Parap, m.) der Krebsenfänger, qui theilen, dijudico.

cancros captat. 2) der gerne Krebse Расу, нівање, р. бав Beurtheilen, &nt. ißt, awans cancrorum. royeiden, dijudicatio.

Рачарев, ва, во, vidе pачаров. Расуђивати, љујем, т. impf. беurthеі. Річарица, f. 1) бie Areb8fängerin, quaө le'n, dijudico.

captat cancros. 2) die Krebsenesserin, Расули, спем, vidе paзасули,

учае amat cancros. 3) торба, бен Расцвасписе, вашимсе , vide расцвје Krebbsad, pera cancris captis aufer Расцвапитисе, имce, Jтатисе. rendis. Расцветаписе, амсе.(Рес. и Срем.) Рачаров, ва, вo, bes pачар, vidе расцвjеmаписе.

Рачваспи, па , mo, gabelförmig, bifurРасцвјептаписе, амсе, т. г. pf. (Ерц. ) cus. Рачваспи колац (рачвасло дрво) blühen, floreo, floresco.

не иде (не може да иде) у земљу. Расцепити, им, (Рес. и Срем.) vide Paчве, f. р. Die ganten, furcae. расцијепити.

Payema, m. Mannsname, nomen viri, Расцепљівање, р. (Рес, и Срем.) vide Рачић, m, din, p. рак. расцједљивање.

Pa-jii, чја, чје, Жtc64., capcrinus.

човек

[ocr errors]

Parýn, m. 1) die Rechnung, ratio. cf. Prámcka, f. Kroatien, Croatia.

ракам. 2) опишли на рачун (у Ја- Pваски, кa, кo, 1) Eroatifф, croaticus. Apy), zur Bersammlung, Verabredung, 2) adv. Croatifф, croatice. colloquium.

Poan, m. der Ringer, luetator. Рачунанье, п. vіdе рачуњење. Pвачев, ва, во, бев Ringers, luсtaРачунални, ам,

vide
рачунилин.

toris. Рачунки, им, v. impf. reфлeit, com Рганье, бав абreiben , denӣфеи , deputo.

tritio. Рачунаписе, имce, v. г. impf. film fe. Ргати , ам, т. іmрt. apreiben , абрифеп,

redenen, rationes computare mutuo. detero. Рачуњење, п. Бав жеффnen , Зеrефuen, Pha, f. 1) Der Soft, aerugo, rubigo, fercomputatio.

rugo, 2) рђа пе убила! möget би Раца, м. (Рес. и Срем.) vide Paшо. elend werden, dii te perdant. 3) pho Páiua. f. Frauenname, noinen fumiuae. једна ! Bu Ritmürpiger! рhо и Рашепиришнсе, имce, v. г. pf. in 2ns чађо !

guge ftolzieren, superbio vestitu. Pa. Phas, ea, Bo, elend, rohlecht, miser. шепириласе као пауница.

Рђање, р. баѕ gоilen, inductio rubigiРаш нівање, р. ба 2uѕеnаnternaben, nis, rubigo. resatio.

Рђапи, ам, т. impf. roften, rubigius Рашивалін, ам , impf. auseinander

obduci. nåben, trennen, suturam reteso, resuio. Pra, f. dünn stehende Wolle, lana rara. Раширивање, в. дав 21.&breiten, dila- Ребарце, а. бав Хіррфеn, costula. tatio.

Ребрење, и. Рав Beben auf Seitenwe. Раширівалк, рујем, v. imрг. 1) breier gen,

deviatio. madsen, dilato. 2) ausbreiten, dilato. Ребрипи, им , v. impf. auf Beitenes Разширити, им, v. pf. 1) brеttеr mа. gen wandeln, devio.

chen, dilato. 2) ausbreiten, dilato. Ребро, п. vie Rippe, costa. Рашини, шијем, у. pf. Іов пäbet, re Pвати, вем, v. impf. feitwärts gehen, suo', retexo.

eo oblique. Реве на страну, као МарРашка, f. Stup 6сі Нови пазар.

коро рало. Пјевају и приповиједају Páwo, m. (Epy.) Mannsname', nomen како је Марка Краљевића наговоviri.

рила мајка да оре, али он није Рäшта (ради шта), фев vegen, quam teo дa ope као што људин ору, що obrem.

Њнвама, него по путу куда људи Рішћерапии, ам, v. pf. (Врц.) auseins

Іду: ander jagen, dispello.

„Он не ope брда ни долине, Pawfepémamice, amce, v. r. pf. lustis Већ он ope цареве друмове

ge Dinge.erzählen, uugas narrare. Pera, f. das Snurren und Zahnfletschen Рашћерівање, р. (Ерц.) бав Зеrjаgen, des Hundes, murmuratio canis, dispulsio.

Pere Mihma, f. das Regiment, legio, oder Рашћернівати, рујем, v. impf. (Ерц.) regimentum quod dicurt, auseinander jagen, dispello.

Регементскй, кa, кo, н. п. заповијест, Рашчиспити, им, v. pf, wеgfфаffеп, Regimientos, regimenti.

um reinen Plaß zu machen, expurgo. Регнупн, нем, v. p. cinmal tnurten, Рашчупавање, о. Рав 3erraufeni , divel immurmuro. licatio.

Реграција, . (у Сријему, у Бачк. и у Рашчупавали, ам, т. impf. erraufen, Hah.) die Recreation, studiorum interdivellico.

missio. cf. играција. Разшчупапи, ам, v. pf. erraufen, di- Регула, f. (у Сријему, у Бачк. и у Бан. yelico.

mit allen U bleitungen) die Regel, rePham, m. der Rüfen, dorsum.

gulas Pбина, f. Ver Berben, die Сфеrѕе, Регулаш, т. п. і. солдаті, деr fіnіса testa.

Yoldat, miles ordinarius. Pвалиште, п. беr Ringeplag, locus lu- Регулашки , кa, кo, Ber gіnіеntruppen, ctae, circus.

nilitum ordinariorum. Pвање, п. Зав Ringen, luсtаtiо. Ред, m. ) бie Reise, ordo. 2) један PBâm, m. der Siroate, Croata.

ред, два ред, cinmal, 3weimai , se, PB:imu, m. pl. Kroatien, Croatia :

mel, bis. 3) у ред, у ред! gefфwinə „1 (а ми зовни у Pваmе равне,

hieber , ades. „Побратима од Pвала May Реда, f. (сл.) vide ред 1.: Pватисе, вемсе, у. г. imp. xingen, „Чија ј' реда за гору на воду. millctor.

„чија реда до говеда

[ocr errors]

or.

маше

Редак, шка, ко, (Рес. и Срем.) vids Реља, м. Лаппвпате , nomen viгi. риједак.

Рен, m. Ber Reerretig (tratnija хрен, Pe Aapa, f. die Frau, die die Reihe der öfterr. der Kren), armoracia Linn.

Haushaltung trifft, materfamilias or- Pen, m. der Schwanz, cauda. dinatrix. Те је млого жена у кући, Репа, f. Die Rube, гара. онђе једна редује (пп. ј. гошови је- Репал, ма, пo, gef@manat, caudatus. ло, пере судове и мијеси љеб) јед. Репата звијезда, f. Der somet, coну неђељу дана (и па се зове онда metes, stella crinita. редара), друга другу и т. д.

Репина, f. augm. v. ред. Редарин, на, но, деr аnоtherin, Репић, m. dim, p. реп. dinatricis.

Репица, f. dim. p. репа. Редити, нм, v. imрi. н. п. куђељу, Репиште, п. афеr, auf Bem cint xi.

nan, den Flads bereiten (durch aile ben angebaut waren, locus olimi rapis Dperationen, bis er gesponnen werden cousitus. Рапn), linum praeparo, Пошто се ку. Репни, на, но, н. п. лист, Xйбе», Беља (или лан) извади из мочила и rapinus. осушли, онда се набија ступом Репу, m. Die Penilensbuti, tusslago (а лан пре трлицом); па се по petasites. том почне редиши: најприје се Репурина, f. augm. • репа.

на маљци , па се онда Репушина, f. augm. p. репу: огребље на огребло, послије Рéca, f. ) на дрвету, бав &&&фen (3. З. огребла перјасе на гвозденој am Nußbaum), iulus, Qucamentum. перајици, послије мога перја 2), das Züngelchen (im Munde), linјусе повјесма малом пера gula. 3) pece, Fransen, fimbriae. јицом, па су већ онда повјесма Ресава , f. ) наија Купријска. 2) вода уређена. А оно што остане на

што тече кроз му наију. Ресавац огреблу и на перајици, гребена се (вца), човек из Ресаве. Ресавкиња, гребенима и од онога бива

жена из Ресаве. Ресавски (РесавВлас (мали и велики); а што о свії), кa, кo, t) Xeffаmеr. 2) аdу. ref. стане на гребенима, оно су већ fawisch. кучине.

Pecah, m. Mannsname, nomen viri. Péana, f. eine endemische Krankheit, Pecante., n. das Belommen der Käßchen, morbus grassans.

pucatio (?). Редњії, ња, ње, ја сам редњу (п. і. Ресаспі, па, по н. п. коза, дезünə чашу) попио, беn gефек, бер беt Rei.

gelt, lingulatus (?). he nach mich getroffen harte.

Ресали, ам,

vo impf. Kärchen bekoms Редовање, о. bie umreibe, оrdo domus

men, nucari. administrandae. .

Ресица , f. dim. p. реса. Редовати, дујем, т. impf. cer Xcibe Pескање, p. dim. р. резање.

на раивb alten, rem familiarem admi- Pесками, ам, dim. р. резати. uistro ex ordine.

Ресна, па, по, н. п. грана, $46Радуша, Г. vіdе редара.

феа tragent, iulatus. . Редушин, нa, нo, vide редарин. Реки, речем (и рекнем), v. pf. јадеи, Рђање, р. сав 2Xeiben, оrdіnаtіо.

dico. Рђати, ам , v. impf. reiben, ordino. Рефена*, f. Die geфe, rata, symbola. Ређење , n. Das 23dteiten Oев $latfes, Peu, m. (Рес. и Срем.) vidе ријеч. Іini praeparatio.

Peyek, ka, ke, beredt, eloquens cf.pjeyan. Рёжање, в. дав 3dbnefletfфеn, dentium Речні, па, по, (Рес. и Срем.) vide ostensio, nudatio ; rictatio.

Рјечит. Режали , жим, v. impf. діє 3&pnеflеt. Речица, f. dim, . река, ichen, ringi, rictare.

Речца, f. dim. p. реч. Реза*, f. vіdе ереза.

Решеmање, р. бав Reitern, cribratio. Резанци, нацa, n. pl. Die Ruben, tu- Решепати, ам, v. impf. reitern, tebe, rundae (farinaceae).

cribro. Резање, п, дав сфneisen, scissio. Решетка, f. ein BitterwerP, cancelli. Резапи, ежем, v. impf. јфneiben, scindo. Решето, п. Der Reiter (Bieb), сrіbrum. Резница, f. п. ј. лоза (на чокоmy). Рзање, и. дав 23iebern, binnitus. Рек, m. (Рес. и Срем.) vidе ријек. Рзали, ржем, v. impf, wiebeen, hindio. Река, f. (Рес. и Срем.) vidе ријека. Риба, f. Der sifф, piscis. Двије се ри. Рекла, f. (у Сријему, у Бачк. и у Бан.) бе на једној ватри пеку, па једна der Weibor r o & (Rockel), typicae genus.

. другој не вјерује. Рекула, m. Dann?nanie, nomen viri. Рибање, р. (у Сријету, у Бачк. и у Бан.)

delabri sacri genus,

das Reiben (det Srauts), sectio ope PukhymA,HEM,v.pf. brüllen, mugitum edo. fèrri rasorii.

Рим, m: Rom, Roma, cf. благочастиви, Pk6ap, m, der Flicher, piscator. Piмљанин, m. 1) Der Römer, Romanus. Рибарев, ва, вы, des Fischers, pis

2) der Römer (Lateiner, dem Ritus Рибаров, ва, вo, I catoris.

nach), homo ritus Romani : Рибарски (рибарскӣ), кa, кo, z) Ser $і. „Тако моја вјера не подноси, icher, piscatorum. 2) adv. nad Fischer

„Да ја копам Art, more piscatorio.

„Ришћанина поред Римљанина Рібаши, ам,

y. impf. п. ј. купус, Рим папа, m. per papit von Rom, Papa (Kraut) reiben, brassicam contero. Romanus. Рибептина, f, augm. 2. риба.

Римски, кa, кo, rémift, romanus. Рябiiзле, f. р. (у Сријем. у Бачк. кy Pйпанье, и, бав tarte рutеn, tussitio

bah.) die Ribesbeeren, ribes rubrum anhela. Linn.

Ріпапи, ам, т. impf. Есіфеn, ftare bus Piank, m. das kleine vom Fisch, der ften, tussio.

junge Fisch, pullus piscis, pisciculus. Pinuna, f. Urt Kirchenkandelabers, canPйбица, f. dim. . риба. Рибљи, ља, ље, fifф., piscarius.

Pric, m. der Lucho, lynx. Pribhuya, f. ein Flecken an der Donau, Púcho, D. Stadt in Dalmatien:

Doretfф gegen über. Рибничанин, човек „Па и трчи Рисну на крајину из Рибнице. Рибничкі, кa, кo, pon

Р.ісовина, f. Die Rusbaut; бав guФ8. Рибница.

fell, pellis lyucis: Рибњак, m. беr siffeit, piscina.

„Рисовина и самуровина Риб урина, f. vіdе рибемина.

Рыспа, m. (Рес, и Срем.) vide Ристо Purane, n. das Rülpsen , ructatio. Prícma, f. Frauenname, nómen feminae. Priramu, am, v. impf. aufstoßen, tülpsen, Pricman, m. Mannsname, nomen viri. ructo.

Pricmuboje, m. Mannsname, nomen viri. Ридање, р. бав Bebelagen, ululatus. Pucпo, m. (Ерц.) hyp. 6. Риспан. Ридати, ам, v. impf. Wеbеlаgеn, ululo. Ристов, ва, вo, shrifti, Christi. Prih, ka, ke, fuchsroth, rufus. Ріспіос, Риста (11 Рнспоса), m. Chrt. Puka, f. ш. ј. коза, сіnе tоthе 3iege,

stus, Christus.

Pim, m. das Rohr, Nöbrig, arundinePuka, m. (Рес. и Срсм.) vidе риђо. tum. Ласно је ђаволу у риппу свираPihak, n. vide puko:

ми (у карабље). „Доведоше Мару на рђану

Puma,"f. а) ритава кошуља, деrfeites Piko, m. (Ерц.) Der Suфв (Pfer), реть, іnduѕium lacerum. 2) рише, п. і.

дроњци, бie Scken, laciniae, Ризница, f. (у пјесмама и по нама- Ришав, ва, во, дроњав, 3erfekt, lacerus.

cmupima) die Kammer (Schaf- und laciniosus. Kleiderkainmer), vouclave :

Ріпи, ријем, v. impf. müblen, ruo. „Ти отиди у ризницу б'јелу, Рітинар, m. vіdе дроњо.

Те ми узми жуптије дуката Риф, т. (у Сријему, у Бачк. и у Бан.) „Од Спојана узима оружје,

бie sde, ulna , cubitus. cf. аршин. „Па оружје носи у ризницу

Рішњанин, m. човек из Рисна :
Paija, m. (Рес. и Срем.) vidе ријо. „Поклонио Ришњанин Ивану ;
Риједак (comp. pieku), шка, ко(Ерц.) „Ришњани су на гласу јунаци
1) біnn, ait oid, rarus. 2) jelten, Pшњански, кa, кo, von Рисно:

„Што ќе мени Рашњански мачеви — Ријек., (Ерц.) штoно ријек (п. ј. шпо. Рішћанин, m. Bee Gbrijt, christianus.

но ријеч ?), wie man, ju jаgеn рrtegt, Калуђери зову свакога човека риut ajunt.

Канином (кад му не знаду имена) Pajera, f. (Epu.) der Bach, kleiner Fluß, као и жену ришћаниюм, или ришampis.

Канком. ријење, р. бав 23üblen, rutio (?). Рішқанинов, ва, во,

des Christen, chriPujer, f. (Epq.) das Wort, vox, verbum. stiani. . Ријечца, f. dim. p. ријеч.

Puukahnya, f. eine Christin, christiana. Pljo, m. (Ерц.) һур. р. Росливоје (?). cf. ришћанин. Рика, f. дав шебеüne , muѕitus. Ряшканка, f. vіdе ришћаница. Рікавац, вца, т. л. ј. қаша», беr PнщКанлук, m. pie &prijtenbeit, popuKeuchhuten, tussis genus.

lus christianus. Púkahe, n. das Brüden, mugitus, Ришћанскії, ва, ко1) феilib, chri. Рікапи, ричем, v, impf. DruИen, mugio. stiauus. 2) adv. christlich, christiane.

rufa capra.

equus rhfus.

[ocr errors]

rarus.

Рјечит, па, по, (Ерц.) berett, elo- Ровљење, п. Зas Braben eineв ров, quens.

perfossio, . Рјечица, f. dim. p. ријека.

PÕBIJH, m. pl. Gegend in der Herzego's Pra, f. 1) das Schnarchen, rhonchos. 2) mina an der Grenze von Montenegro :

(icherzhaftes Schimpfwort auf ein gros „Равна Брда и камене Ровце bes großes Kleid), convicium in ve Рог , m. 1) дай фоrn, corpu. 3) на кући, stem rudem,

der Ichiefe Dachballen, trabs tecti obo Ркање, р. дав сфnarben, rhonchus , liqua. 3) гадљарскі. TÒ stertere.

Рога», гља, m. Die Scte, angulus. Ркапи, ечем, v. impf. fфnarden, sterto. Рога, mа, пo, gehörnt, corpiger. Ринути, нем, у. pf. fchnarchen, rhon. Porâu, m. eine Art kleiner Fisolen, faseli chum cruitto.

genus. Рњав, ва , во , mit aufgefФlisten gippen, Рогобалан, шна , но, bütelig, аnceps. labiis diflissis.

Рогожина, f. Die Сфilfmatte, tеgеѕ. Рњага, f. велика гомила, cin grореr Рогоз, m. Вав 9Xietgras, typha latifolia. Haufe, magnus acervus.

Рогозан, зна, но, роп рогоз, typlue РІьак, m. папngname, nomen yiri.

latifoliae. Phâle, n. das Reiben (8. B. des Ochsen Póroma, m. ein Oche mit großen Hörs am Baume), attritio, frictio.

neru, bos cornutus, cornibus ingranРњаписе, алхсе, т. г. impf. fіф reiben, tibus praeditus. adteri.

Poryse, f. pl. Art Heugabel (mit gwei Рњица, m. einer , Ser eine aufgeflikte zaden), furcae genus. Рњо , т. / gippe bat, labiiѕ diffssis. Рогуљице, f. pl. dim. р. рогуље. Po6, т. бer Cəlave , servus (bello cap- Рогушење , п. баѕ еtuken, stupor, artus). Робом икад, а гробом никад.

rectio aurium. Ваља роба (н. п. крава).

Рогушиши, им, т. impf. п. і. уши, Роба, f. (ital. roba) pie i3aare, merx. stuken, stupeo, aures arrigo. cf. руба.

Род, 1) он ми је род, еr ijt mir бе, Po@uja, f. die Robot, Frohnarbeit, opera freundt, est propinquus meus ; omniuservilis.

ла у род; господскога рода, farmiPobijáur, m. der Frohnarbeiter, opera liae, Ubkunft. 2) die Frucht, fructus : rius servus.

купно виноград под родом; Робиња , f. Die Gelanin, ѕеrvа.

„Вишњичица род родила, Pбињин, на , но, беr Зflaviit, ѕеrvae. „Од рода се подломла Робињица , f. dim. р. робиња.

Реда, f. Der Storm, ciconia. Робипои, им, г. impf" su ©tiaven mа. Родаква , f. vide

ротква. chen, in servitutem abduco.

Родан, дна, но, н. п. година, дрво, ғыбље, п. (coll.) дie Claven, ѕеrvi bel. fruchtbar, frugifer. lo capti.

Радбена, f. Die Bermanten, Befreun. Робљење , п. дав СФleppen tn bie Clas ten, propinqui. verey, abductio in servitutem.

Рідин, на, но , Bes Ctor) в. ciconiae. Робов, ва, вo, Pes Offaven, servi, Родитељ», m. Der &rkeuger, Bater, p

mancipii. Робевање, д. Фав ееlavenleбen, ser- Родипин, им, т. pf. 1) qeburen, pario. vitus.

2) Frucht Sringen, gerathen, gedeihen, Робовати, бујем, т. impf. Belave fen, provenio, respondeo spei: родила годиservio.

на , родно жир, родиле јабуке и т. д. Рів, m. Die Zufarabung (aunter бет ефнее, Родиписе, имее, v. r. р. родило се

oder der gefrornen Erde) damit die Anjeme, geboren worden, matus est; Soweine dann weiter nach Wurzeln abet aud) родило се сунце, іft aufge. wübien, perfossio.

gangen, ortus est sul. Posâu, m. 1) der Einschnitt am Dhr des Póquia, f: die Verwandte, cognata :

Soweins, als Kennzeichen, incisura, „Ој ђевојко тази си мії родица, nota. 2) das Kerbholz, talca.

„Кад пе видим ваmа ме грозница Poвaшипи, им, v. pf. einen, marvі. Рођа, f. hyp. р. рођака. ret, notо крме. .

Рођај, m. м. ј. сунчани , Ser Conne Aufa Ровине, f. pl. vіdе pов.

gang, ortus. Ровипи, им, т. іmрt. einen poв graben, Рођак, т. 1) материне, или очти не се. perfodio.

empe cnn, der Verter (Soin der Tans PÒBIITTO jaje, n. ein weiche$ Ey, ovum

te oder des Dheims), matruelis, sorbile.

sobrious. 2) ein weitläuftiger Verwauds ter, subcognatus.

rens.

con

« PreviousContinue »