Page images
PDF
EPUB

APAщЛАМА

сто

сам

јој слао

Àc

ва ћурка куном расци,

[ocr errors]

АРБАНАС, m
АРБАНАСА, В

Вино пи
АРБАНАСКИ,

Латински

bеr itbaneje, Albanus. с. Аркаутии.
У пјесми мјесто Арбанас:

Муса Арбанаса
ta, кo, albanefifф, albanicus:
му говори,

заноси

ÀP

с

жити, тим, v. impf.

esse Albanum. сити ск,

| APH À
|АР Н А
APH À

те изје

FRA, f. 1) Urnautinn,

Arnaute

impf. et

АРНАУ

naut.

Albana.

земља,

m. Арнау

те Арбакте»
АРБИЈА, f. у
АРБЎН, арбуз

риба, аее
АРГАТ, m. (у

пушкарни
rium :
Одаргаа
АРгАТАР, т.

e

APAMAMA, f. (CT.) vide apunama ;

7

је дибе, четири кадифе,
А, f. (у Црници) Армија :

армагане :
лтин, m, vide Арбанас.
THHOB, a, o, des Arnauten, Alba
и значи : да би цркла. с

постављена (по јуж. кр.) 1) IIbanien, Albania, faci bani. Махмутпаша Бушатлија, који јепоги- we rp, fio Albanus. 2) (coll.) народ Арбанаски, IIbanefenvolf, АН АРНАУ:

fum

тим се, у. г.

Пенуо на Црној Гори 1796, у једноме писму.

АРНАУk, m. Арнаутска

Cinn (Urt langer Flinte), telun тру влади Резаконње се. „тако ми моје љу

Alba, cf. Арбанија.
dе харбија.
a, m. (у Дубр.) некаква морска АРНАУТАЦ, Арнаутовца,

том,
barbe, erythinus.
ц, г.) јама на каквој згради, као АРНАЎтски, кa, кo, 2Ibanefer,

albanesische Pistole, telam min la, die Scharte, foramen jaculato-APHY REIDE, n. Albanesiren, mutatio

albany

APHAY YAA,.(coll.) iunge Arnauten, sob а трче до аргаша,

| АРНАУЧЕ,чета,n. ein Ibanefer=Kino,p

| АРЊЕВи, арњёва, m. pl. (у војв. баз Peen Seide аргатня : Те ми та ќе бију проз аргаше

:

Rohrmatten darüber, tectum
(Tonst offenen) Bauernwagens, von

Curru
АРГАТИЈА, f. (coll.) бie Saglebner, niercenarii : АРПАКАША, f. јечмена каша,
три стотине ћеце аргашара

Die s Сад навали аргацијо моја

(&ordzhs) per Saglobner, mercena-| АРПАЦик”, m. eine 2Гrt Зwiебе АРГАтин, т.

äин гias, cf. надничар. m. Geschäft eines Taglöhners, opera Ápceu,... 07:) vide Apco.

АРСЕНИЈА,

}
Па нареди мене у аргашлук
АРГАтоваЊЕ, п. бав Irbeiten ит Sagеlоқп, бав/ АРСЕНИЈЕ,
Saglöhnern, operae diurnae locatio.


ÀPPATOBATH, ryjêm, v. impf. taglöhnern, merce-ÀPCAÂH, aperára, m. vide na B :
de conduci, Jaborare:

m
и нареди мене у аргатлук,
Аргашовах три године дана

(АРТИЈЁЩИНА, f. vіdе хартије шHна.
АРДов, ардова, m. Bad Rap, dolium, cf. буре. АРТИЈЁТИНА, f. vіdе хартијетина.
АРДовия, т. dim, D. ардов.
АРЁндА, f. војв.) беr Рафt, rеdemtio, con- АРТилцА, f. vіdе хартијца.

APTOBÂHE, n. Berathen, Hofmeistern,
ductio : узео под аренду. cf. закуп.
APÈH ATOP,m.der Pächter, redemtor, cf.3akyTAHK. ÅPTOBATH, Tyjêm, v. impf. kora,
APÈHẠATOPOB, a, 0, des Pádters, redemtoris.
АРќндаторски, кa, кo, Рафter, rеdemtorum./ АРФА, f. (у војв.) бie Parfe, harfa :

Једна носи златну ару, оће да
APЙљк, п. зидине од великога старог нама-

стира у Србији у нахији Ужнчкој на уто-АРХИБАкон, m.(у књижевни ка) vidеан ку Рзава у Моравицу.

(АРХИМАНДРИт, т.(у књижевника)акри APHштаняц, нце т. (у војв.) деr аrretant, /АРХИМАНДРИтов, а, о, vide акриман

(АРХИМАНДРИтски, кa, кo, vide акриман qui in custodia, m

est. ct. хапсеник.
АРИШТЕ, т. (у во
јв.) Дrrеft, custodia, cf, хайс, АРЧАлиЈА, f. vіdе харчалија.

уіdе харчитн.

/, харчење
затвор : метна

Ми га уаришше; Нуде се/АРЧЕЊЕ,
као Грци у ар.
ÅPKA, 1. der Ruder

.
APAÁKAYA, f. ein to
dorsum (im Reiде) с леђа./APчити ск, чим се, vidе харчити

ГАРЦйн*, аршина, т. бie sle, ulna.
femina tumultu,
APJÁHE, n, das Lars sa, cf, алакача,

rmend lustiges Frauenjimmer, ÀPIDHB, a, o, vide xap.B. OP9ATM, đây, P. 1

nen (der Kinder), tumultuatio. / APII AÀ MA*, f. 1) Art Frühkirse,
ÅPAN;

mpf. lärmen,
Јер се Вуче е
чи догодно

Ас, т. као кнежина негдје око

слуга му цркву Шудикову

АРГАтлук,

mercenaria :

ptisana. cf. каша.

ceparum genus. . APCEH, m. Arsenius, Arsenius. cf. Ap

m. Arfenius, Arsenius. АРСИЦА, m. dim. ь, Арса. Па ти крени звијера арслана

ка АРТИЈА, f. vіdе хартија.

[merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

њега нема.

5

[ocr errors]

сто.

у лијепу Асу гиздавоме

| ATЉАВ, а, о, (у Барањи) vide aљкав. у ономе Асу питомоме

АтМЕЈДАН“, m, у Сарајеву некако мјесто (Хор: АСА КАСА лЙСА,

markt): АСА КАСА лисицE ! вичу дјеца трчући по Сретосмо се насред ашмејдана снијегу.

Ато, (а то) fieба! en: кад ја тамо, а шо АСАН-ПАшина паланкА, f. мала варошнца на

десном бријегу ријеке Јасенице (у Ср. Атӧли, (а то ян) vide акамоли. бији).

ÀTCKÊ, ka, kô, einem Edelroß gemäß, equi arabici. Асли васли, реrgeblіф, irrito, ef. узалуд: оти. АтУЛА, f. Das Befims, cymatium, cf. афтуља. шао асли васли. .

АЖА, т. (ист.) vide Aћо. АсHA, f. vіdе хасна.

Атим, m. Зоафim, Joachim. Аснити, нём, vide хаснити.

ÅRAMA, f. Joachima, Joachima. Аснити CE, нём се, vide хаснити се. Ано, т. (јуж.) hyp. . Аћим. Асновит, а, о, vide хасновнт.

АъдниЈА, f. у пјесми некака земља : АСПА, f. Der autаивјФlag, pustulae. cf. оспа. Абоније и Уруменлије Аслида, . Die 23iper, Otter, aspis: зла као ас-АФ, m, vide рӯдица 2: кад спадне у чохе аф, онда вида (реку злој жени).

се виде жице. Аспидин, а, о, беr Otter, viperae.

АФЕРИм*! Беаво! macte! Турски аферижи и каАспPA, f. (у Ц. г.) vidе јаспра.

луђерски благослови. ACTIPE, f. pl. vide jacope : Bpaha ka' 6paña, AdHJỹH*, adnjyua, m. das Opium, opium. на сир за асире.

АФТуљА, f. (у ц. г.) греда крајем изнутра, АспРИЦА, f. dim. p. аспра :

на којој друге греде стоје, cf. атула. А надницу но једну асарицу

Àx! interj. ah! ah! cf, a. ACTA", adj. indecl. vide bonecran : neurro cam Axap", m. 1) der Pferdestad, stabulum eqtorum, асша; он је асша;

cf. коњушница: Забун асша! мај, ослади уста

Па силази у доње ахаре АстАл, астала, т. (у војв.) беr gif, mensa, cf. | Коње води у доње ахаре

2) (у Ц. г.) као чардак или госпоска кућа, ACталчит, т. dim. ь, астал.

der Hof, palatium. cf. xap. AcТАР", астара, m, памучно платно, у које се AXTAПод, m, vide oбoдница.

обично мртви Турци завијају, а и хаљине се | Ац! interj. кад се коме што пружи, па се опет њиме постављају, Балттойener Зeug, pannus не да (као н. п. што дјеца драже једно

друго). сад на теби свилена кошуља,

АЦА, m. (нст.) vide Ацо. до дан до два бијела асшара!

АЦАл, ацала, т. (у Боци) per Otabt, chalybs : AcУРА", г. vіdе рогожина.

Удрила лима на ацал. cf. челик, надо. AcЎРИЈА, m. Der Pattenflechter, qui tegeles | Ацко, т. dim. p. Алекса. plectit e scirpo.

Ацо, т. (јуж.) һур. р. Алекса. AcУРЦилин, а, о, bes Ratteнтaфers, tegetum | Ач, f. идн, ачи! ein Märeфen, stulte!

АчЕ, йчета, т. еіn junger aт, arabifфеs Sülen, Àr", m. das arabische Roß, equus arabs: C Tyħa pullus equi arabis. аша усред блата; Два аша на једним | АчЕЊЕ, n. Хrt vebnenben Opremens, prolatio voјаслима не могу битн.

cum lenta et diducta. АТАНАЦко, т. Itbanas, Athanasius.

Ачити ск, ачём се, v. г. impf. дебеђnt рrефеп, ÀTÂHE, n. das Uchten, attentio.

diduco voces. АТАПот, т. vіdе ахтапод.

ALLÀMHJA*, f. unerfahren (aus Jugend), inexАТАР, т. vide хатар.

pertus, rudis (auch vom Pferde).
АТАР, m, vide хатар.
АТАРЦИЈА, m, vide хатаринја.

АЏИЈА, m, vide xација.
ATAти, там, v. impf. за чим, т. ј. марити или | АйницА, f. vide xацијница.

Ацилин, а, о, vide харијин.
приањата за што, афten, attendere: да ти | Арйәнски, кa, кo, vidе хацнјнски.

ашаш за тим, то би
АТЕНИЦА, f. некако мјесто у Србији у Пожеш- AgBJти, т. pl. vide Хацијћн.

Айски, кa, кo, vide харнјски.
кој нахији :
у Баници и у Ашеници -

АЦйЛУк”, m, vide ханлук.
АТЕР“, т. vide xатер.

АШИНЕАдмАК, m, vide харвнедомак.

Ацо, т. vіdе хацо.
АТЕРов, а, о, vide xатеров.
АТИБӰР, m. кожа од црне овце, што се меће

АШУВін”, арувана, т. деr giebling, Ganpmebes,

scortum, puer. на седло кад се

АША*, vide хаша. АткињА, f. vіdе бедевија,

АВІАЈДА! у загонеци, cf. вићка. АтлИЈА“, m, vidе коњик.

АШАЊЕ, n, vide хашање.

xylinus :

confectoris.

ти научно.

јаше.

[ocr errors]

9

БАБИНЕ

f.

[ocr errors]

AL

ito! ме. .

[ocr errors]

мене

AWÀPAJAC
АШЁње, п.
АшЙrЦИЈА

bestreiten, sumtum

тр

т. ј.

ki, m. die Unkosten, suintus. cf. Tpo чити, чим, у. impf.

ЧЕНЊЕ, П. vіdе трошење.
(у нах. Рудн.) женска кала налику
ha OBP6Hhy, Art Frauenmuge, vittae

genus.
a, o, vide несташан,

ашова, т. (у војв.) гвоздена ло

ciferne Schaufel, pala ferrea.
АЛАти, арм, уide хашати.

ашлучи,
ide хошење.
m. der gern caressirt (liebelt), qul 1111

у (по Херц.) was ? quid ?
puellis blanditur.
ÀWHK*, verliebt, amore captus:

m, vidе кувар: Боr срећу диј њу ашик учинно

AH, a, 0, des Kochs,
n. das Carrefsiren, amores, blan-(AQIYA

РИЦА, f. 3) vidе куварица. 2) бie
Остави се, Мујо, четовања,
и ашиковања!

ANTÙA, m. die Kochkunst,
кујем, v. impf. с ким, саrеffіrеn, culina.
icui, amores habere,
м, vide хашити.

Б

[ocr errors]

Он се на
АшиковАЊЕ,

ditiae :

[ocr errors]

coqui.

m.
) res) coquinaria

Die Kobe

Четовања
Ашиковати,

blandiri a
Ащити, аша

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

ћн комостре (вериге) нде по Бава, к. (8 р. баба) ) очина или материна

варои

се зове мајка, pie Stopmutter, avia. 2) стара жена,

бу ! бу! б. Attes дзеіб, vetula. 3) у Дубровнику се свака

баба коризма, кояют жен

дјецу да не ишту мрсна јела. и дади.ља зове баба, макар била и

и послије онога дана каад

гово дјевојка од 12 година, бie 2тте, findfraи,

ло мрса : „ено бабе кор аз и е

ба које nutrix, ancilla curans parvulos. , . ) многи

и није

ма под тиглама” (на тава кау! Се муж зове своју жену бабом, ако

пова бабе коризмe знaче се, ам нед стара. б)гдјекојн нза пуницу реку: моја ба

снога поста, за то кад једна 6a, die Schwiegermutter, socrus. 6) njanhaa

говори се дјеци: „бацила

недје.

баба кор у Србије између Hнша н Параћина, ein

дан штап,” или: Berg in Serbien, mons Serbiae. 7) ein Berg

„чспаде баби зуб.

кад прође друга недјеља, in der Herzegowina, mons Hercegovinae. s)

итд.

коризмом плане и мале прење и п превестн бабу, кажу дјеца кад баце малу

као у Земуну гвозден-аубои.

али је таплочнцу од камена преко воде,

БАБА РЎГА, f. (У Паштр.) жом ко баце да одскаче поврх воде.

кад често ишту круха:Нем: ој искат

плац БАБА, m. (вст.) vidе бабо,

убиће те баба руга! BABAJE, f. р. (у Мостару) некаке трешње, које се зову н рскавице, art firfфеп, сегаѕi/БАБАц, бапця, т. (у Сријем у крупа

Art "größter Nüsse, nucis majoris gen genus. cf. рунтеви.

(БАБЕ, f. (у Дубр.) беr ConnenFifer, БАБАЈин, а, о, у пјесми, vidе бабов:

дјевојке је узму на прст, па говоре и нзведе қоrу бабајика

ке бабе!” као у Србији : вівалко, т. (понајзнше у пјесмама) vidе бабо;

куда ће сватови доћи. Мој бабајко не слушам те стари

f. augm. р. баба.

БАБЕТИНА,
Кано, Раде, мој мнан бабајко

(ББин, а, о, деr баба gehöris, ths баб
БАБАЈКов, а, о, де бабов:
Вндиш, брате,

БАБИН, а, о, (ист.) vidе бабов.
токе бабајкове
BABAк, бапка, т.

на косишту онај дршчић /БАБИНА ДУШИЦА, f. eine Frlanse, herba

руком за њега кад се коси/БАБИНА жЙЛА, f. (у Паштр.) etne sna што се држи (у Сријему зову

capuli in manub. cepyųes), die Seniengriffe, BÀBAKAJ, Bábakaja io falcis foenariae

. јена вике Гол т. у Дунаву велика ств-, Pechika, Name eines Berges, nom en

и сад

БAБин дедь, т. брдо у нахији Биоград BABA KICAPA, l. пца. die Frau, die das ба што нијеси поскурице, düet, diaconissa Communionbrot für die KirdebÀBHH Aìá, m. Mjecto,

У равноме котару од задра круг

сахата далеко ;
авя кдензии, (А

pani sacro
ник обуче се кас
Рисну) ва чиста поведјељ-

довде било турско, док није Јан Кое и начини се као

јан истјерао Турке из котара.
В момак у
на рамену седал Федова
тапова и

(БАБИнк, бабина, f. р. (у Сријему гдје обои вуку..

io vo

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors][ocr errors]

Мирко*)
Ружа**)

[ocr errors]

воре бабиње) ) бав 2Boфenbett, puerpe- коријену каква дрвета (трухла мокра), eine
rium. 2) der Wochenbesuch, salutatio puerpe- Art Schwamm, fungi genus.
rae. Код Срба трају бабине обично седам | БАвиње, f. pl. vіdе бабине.
дана. За тијех седам дана долазе дању | БАвити, бйм, v. impf. (у Рисну) кога, ѕеbären:
және на бабине (и доносе част [н. п.пите, der Mutter Hülfe leisten, obstetricem agere:
уштипке, ракију, вино и т. д.) и дјетету және бабе једна другу. cf. бабичити,
дарове), те се часте и веселе; а ноћу дођу | БАвИЦА, f. 1) dim. б. баба. 2) bie ebamme, ob-
сусједи и сусједе, познаници и познанице, stetrix. 3) оно гвожђе (као мали наковањ)
те чувају бабине, т. ј. сједе сву ноћ код што косци на њему откнвају косе, Беr Den:
породнље, и разговарају се н пјевају, а gelstock, incus fenisecis. *)(y Cpujemy) APBO
особито трећу и седму ноћ („Није седму о коме дјеца вјешају кавез кад хватају
ноћ дочуван” — имају обичај рећи ономе тице.
који је мало сулудаст). Тада не смије ни | БАБИЧЁњЕ, n. Sie Geburtsbuffe, munos obste-
једно заспати : јер други једва чекају да

tricis. .
га огаре, или да му пришнју штогод (ка- БАвичити, чим, v. impf. eburtsbilfe leifter,
кав дроњак, или читаво ћебе) за хаљине. obstetricem agere. cf. бабити.
на бабинама пјевају свакојаке пјесме, а вівљЁЊЕ, n. bie Geburtshulfe, to obstetricem
неке имају које се само тада пјевају, н. п. agere.
Ој на делу на голему боб се зелени. БАво, т. (јуж.) vide oтaц.
Ако га је посејао те се зелени ? Бавов, а, о, бев бабо, patris:

га је посејао те се зелени, Дај ми, мајко, комад њеба бабов

га се назобала, срце је боли BABOBÂbe, m. der Ammendienst, nutricationis Колалом лалом ко му отац беше ?

munus, олалом лалом тај***) му отац беше. БАвоВАТИ, бујем, v. impf. (у Дубр.) дјетету,

олалом лалом ко му деда беше ? и т. д. бинти му баба, т.ј. даднља или дојкиња, Зе: Нијесам му бно на бабинама (да знам mards Amme rein, nutricem esse. колико му је година).

Бавовия, m. (у Боци) in Ser Rependart: он је БАБИНЕ РУБИ, f. р. (у ц. г.) vidе тучин дан. бабовић, т. ј. он је као и отац му, еr іft wie БАБИни дни, m. pl. vіdе бабини укови.

fein Vater, patri simillimus. БАБИни зӰВи, т. р. (у Дубр.) некака трава, | БАвдличан, чна, чно, у лицу као баба, аltеn eine Art Pflanze, herbae genus.

Gesichtes, faciei senescentis. ) m. pl. оно вријеме кад | BABУлицE, f. р. у загонецн, cf. hyћерица. БАвини козлити,

на свршетку Марта | БАБУР, m. Baier, Bayarus. Вавини позАЈMEHйци, или у почетку Апри-БАБУРА, f. eine airt irpenen Ofens (ођne Saфeln), БАвини Укови,

лија удари снијег или fornax simplicissima. цигани, еtma Märs fфnee, pix cadens menue BABЎРАЧА, f. велика крастава вугаста жаба, martiо. Приповиједају да је некаква баба која не живи у води, него на суху по јанстјерала јариће у планину, па дунуо сје- мама, бie & rüte, bufо. Гдјекоји кажу да ће вер и ударно снијег, а она рекла : „Прц ономе умрнјетн матн који убије бабурачу, марцу, не бојим те се: моји јарчићи пето. ако ли би је ко нехотице убно, он ваља да рошчићи.” На то се расрдн Март, па узајмивши у Февруарија неколика дана, навали

пљуне на њу рекавши: пн! твоја мати

прије умрла него моја!” cf. ватрена жаба. са снијегом и с мразом, те се смрзне и ока-БАБУРИНА, f. ) augm. b. баба, 2) vidе бабумени и баба и њезини јарићи. Кажу да се рача. и данас може видјети у некаквој планини (БАБЎРСКА, f. adj. 23aiern, Bavaria. (гдје се то догодило) оно камење што је | БАБЎРСкӣ, кa, кo, baierifф, bavarorum : постало од бабен од јарића : баба стоја На те иде сва сила Бабурска у сриједи и јарнћи око ње.

Помоћн вам послати не могу Бабин кӧкӧт, т. (у Ц. г.) некака,тица, колико кос (кукавичји коњиц?), Trt Bogel, avis

Од велики Бабурски топова

Што говоре Бабурска господа

БАБУСКАРА, f. vіdе бабетина.
БАвино эЁЗЕРО, п. нало језеро наврх Велебита | BABУшина, 1. був 23eiФfeifф, caro inguinalis.

близу Влашког града. БAБино љЁто, п. кад је

БАБУШКА, f. (у Боці) беr Salapfel, gаlla, cf.

топло у невријеме, шешарка. особито у јесен, бер аltе 23eiberseommer, БАВАН, m. (у ц. г.) vidе балван.

aestas praeceps. ВАвино ӯхо, п. мало као гљивица црвено при

ВАВЁРАЦ, рца, m. (у Хрв.) Дrt roapfel (bie aus

Baiern gebracht sein sollen), solana quaedam. +) или како оцу дјетињему буде име.

ВАвити св, вим се, v. iinpf. jiaufbalten, mo

rari: гдје се бави он сад ? ++) или како буде име матери,

BÀB.LÊBE, n. das Verweilen, moratio. *#*) Како му буде име.

BABỊ ÂHE, n. das Umherschlendern, vagatio.

БАБИНИ ЈАРЦИ,

[ocr errors]

genus.

БАВРЊАТИ

Бадњак

с

morbus quidam equorum.
07 (у Барањи) vide бaнгaв: Немати

багава човјека, крњава лонда,
Ведуше.

BÀA

у остањ, те 18. ef. Сладун.

[ocr errors]

се

њим

волов

[ocr errors]

res parva.

БАГАш, бага ар тД. т.) житна мјера од

ју, у

коло canalis.

Није

аћу.

доље

се уТЕ ни исп

де,

[merged small][ocr errors]

десет ока, БАГАЩЕВАЦ,

селу Трш. БагдАТ, Баг.

је далеко
БАГАМА, f.

гламе) о
довратник
der Thür, e

[ocr errors]

може увући),

избије

БАҒЉАЊЕ, П.

culorum confectio.

e

ie

11 BABPSATH, Dâm, v. impf, umberschlendern, vagor. |

А. 2) (у Ц. г.) video

ћан може наћи некакав драго БАГА, f: Вежака болест коњска, Дrt spferbe

о дља, m. (У Црмн.) оштро гва Frankheit,

Øtachel fum Antreiben eines TE
БАГАв, а, о

гореса о
и ћораве
f, кожнца јагњећа, баѕ gаmmеd, pelis кроз њу тече вода, те обрће

дња, m. 1) велика шупља К-
БАГАЊ, гља, т. (у Сријему) vide баг љић.

воденици, oie Kübre, БАГАНА,

ести на скок, па се доње, ух agnina.

ари уњ каблина, која БАГАТЕлА, f. (у војв.) Die Reinigteit (bagatelle), нам:

клинима да не може Art Getreibemaß, modii genus.

се лесно извадити, те тако баде

још тјешњи, а да би био јо Багашевца, m. поток у Јадру У

каблу се ударају туљци: кади

вели, nára, m. Bagdad, Bagdadum: Ako

рука

ана мањој води мањи с Багдаа, близу је аршин.

много, онда се (највише се говори pl. ба

вод

акад но гвожђе што држи врата за

меље на каблину. На

и велики
(ef. шарке),
2ngel ano Bans-an кад воденица не може само

вели
ardo . 2)

на самошег)да мење ни на маг

да мење на усшаву, т.ј. горе се од три жице, еіnе fleine Pana

ви док је

се много накупи, та

у бадањ. 2) (у ц. г.) каца, се и soorte von drei Saiten, trichordii genus.

се
сламе, еіn tüfel

(у Хрв.) каца у дну уска агоре
БагЊА, f. н. п. снјена ни
Heu' oder Stroh, fasciculus.

то за грожђен шљиве), 2rt Sufe,
das (Heus) Büschel-machen, fasci.

| відАЊЕ, п. ) Тав оtефеп, рunсtiо.
БагЊАти, љам, v. impf. (Peus) Bufфеl maфen

пLebaft,
ascicalos conficere.
БАГљив, а, о,

Punc
ВАГљйт, багљића, m. (у Сријему) vidе навиљак./БАдвљ, m (у Сријему) нека
morbo 6ara dicto laborans.

риба,
ВАГљицА, f. dim. р. багља.

=
БАГРА, t. (у војв.) н. п. он је твоје багре, bei-

nes Selichters, tuae farinae.
БАГРА, f. (у Дубр.) некака морска риба, 2rt / БАДЕЉ, т. (у Боци) vide бада.

БАдем*, m.
BAPPAAH, m. mama Bapounya usnehy JaroAnne BAEMON a; o, Mandel-, amygdali.
# Baroyane, ein Städtchen in Serbien, nomen BAAJABA,

БАДЈАВАД,
urbiculae.
BÀrPBHA, f. der Akazienbaum, Robini pseudoaca- BAAJABÁAC,

БАДЊЕ, f. р.
cia Linn.
БАГЁн, багуна, т. (у Хрв.) свиња која ниа/БАДЊЕви, m. pl. се у Рисну зове в
БАГЎНАц, нца, коврчасту чекнњу, еіn fraufes/БАдљи, m. pl.

бадње из очију.
Schwein, porcus crispus.
baniBa D unentgeltlich, gratis.?)umsonst, ver-/B,ABĀK, m. chpoba nepoba
БАДавад. geblіф, fruѕtrа: бадава си дошао кад

по обичају уочи Божића

Бадњака морају бити два или
BAAABÁAE, )je beh
послев) сједен, тйрід, оtiовия.
све прошло, 3) бадава (бес-

се уочи Божића (на бадњи дан)

Бадњаке многи сијеку прије сунца
БАДАВАЦИЈА", т.
1) der alles umsonst haben will,

ши вхнајприје житом и рекавши ::
qui omnia vult
gänger, homo deses.
vibi gratis dari. 2) der Müßigs

јеку само сједне стране, а с друге се

јутро и честитти бадњи дан!» ОбичE ударају дјеце крајем

јем мјестима овршком од бадњака с.
відя, два, т. )
некаква трава
у Хрв., а у Боци бадеб,

ијесто ватрања доклeгoд пoлaЖајве
хоријея се за не
вољу угладне і

повјесмо и баци га на стреху. куха и једе, ein

не дође, па онда домаћица у Хрватској се

le Art Pranje, herhae genus.
(у Анди) пас

вече смркне онда домаћин унесе
ока трава зове
е сшириш, суғлавач

ке у кућу, и наложи на ватру; над

бадњаком у кућу, онда рече : под

[blocks in formation]

en

Seben, suspensus gradus.

БАДАР, дра, дро, н. п. коњ, Leb6aft.
kol, mit bara behaftet, Bármier apanire impf. )'leife fte

leniter. 2) leire
глава као у змије; тешко се
пори се, него јој се црн ијева
ywn, Art Fisch, piscis genus.

Mandel, amygdalus.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« PreviousContinue »