Page images
PDF
EPUB

No ka hanau ana o

MATAIO

la i ka Mesia he umi ia ha- Haku
nauna a me kumamaha.

kana w
25.

18. Penei hoi ka hanau ana o Iesu Kristo; i hoopalauia kona makuwahine o Maria i wahine na Iosepa, aole nae laua i momoe, ike e ia aku la, e, ua hapai ia na ka Uhane Hemolele.

ia a han
kane, ka
inoa o IE

19. A, o kana kane, he kanaka hoopono ia, aole oia i makemake e hoopukaku aku ia ia, manao ihola e haalele malu ia ia.

ko ae

22. I keia mau mea, la ka olelo a ka Haku i oleloia mai ai e ke kaula i ka i ana

2. Ninau n oia i hanau iho Iuda? ma ka h ike ai i kona ho

20. I kona manao ana ia mau mea, aia hoi! ua ike ia akula ka anela a ka Haku eia, i ka moe, i ka i ana mai, E Iosepa e, ka mamo a Davida, mai makau oe ke lawe mai i kou mea i hele kau wahine ia Maria, ua ha-kuli-hoomaikai pai oia na ka Uhane Hemole- 3. A lohe ae Herode, apoapo a me ko Ierusale 4. Alaila kuaha i ka poe kahuna nu me ka poe kakaua na kanaka, ninau lakou, ai la ihea el ka Mesia.

le.

21. A e hanau oia i ke ke-a iki kane, e kapa aku oe i kona inoa o IESU, no ka mea, e hoola oia i kona kanaka mai ko lakou hewa mai.

mai,

23. Aia ka! e hapai ana ke kahi wahine puupaa, a e hanau aku i ke keiki kane, a e kapa ia aku kona inoa EMANUELA, ke ano keia, o ke Akua me kakou.

M

Kuhiia k

I han hema

i ke alii ia H Magoi ka i h lema mai ka

24. A ala ae la o Iosepa mai ka hiamoe, hoopono aku ia i ka kauoha a ka anela a ka

5. Hai akula lak

ai Betelehema i Iud no ka mea, ua pal maila e ke kaula

pene 6. "A o oe e Betelehe aina o Iuda aole loa ouuku ana i waena o ko poe alii, maloko mai no puka mai ai kahi alii, 1 e malama i kou kanaka Iseraela."

7. Alaila kii malu ak

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Herode pepehi na MOKUNA II. kamalii o Betelehema

a Aigupita malaila e noho ai a olelo hou aku au ia oe, no ka mea, e imi mai auanei o Herode i ua keiki la e pepehi ia ia.

i

Herode i ua mau Magoi la
aku la ia ia lakou
ninau pono
ai ka manawa i
maopoopo
ikea aku ai ua hoku la.
8. Alaila, hoouna aku ia
14. A ala aela ia lawe aku
ia lakou i Betelehema, i aku
i ka
pono
la, o haele oukou e imi
ua keiki la a me
i
po
aku i ua keiki la, a i loaa hoi, kona makuwahine a holo aku
alaila e hai pono mai ia'u la a Aigupita;
hele aku hoi au e kukuli
hoomaikai aku ia ia.

i

9. A lohe aela lakou i ka ke alii, haele akula, aia hoi! ka hoku a lakou i ike ai ma ka hikina, lele akula ia i mua o lakou i ka haela ana, a kau pono maluna o kahi o ua keiki la.

15. Noho iho la malaila a make o Herode; no ia ko ai ka olelo a ka Haku i oleloia maila e ke kaula i ka i ana I hea aku ai au i ka'u kamaiki mai Aigupita mai.

10. A ike hou akula lakou i ua hoku la, hauoli aela lakou me ka olioli nui.

11. Komo akula lakou i loko o ka hale, ike akula

16. A ike aela o Herode ua hokaia oia e ka poe Magoi, alaila ukiuki loa ihola ia, kena akula e luku aku i kamalii kane a pau o Betelehema a me na wahi a puni e kokoke mai ana, o kamalii mai ka lua makahiki mai a hiki i ua keiki la me kona maku-i ka wa i ninau pono aku ai wahine o Maria, kukuli iho ia i ka poe Magoi i maopoope la lakou, hoomaikai akula ia ai. ia, a wehe aela i kahi e waiho ai o ko lakou waiwai, mohai akula lakou ia ia i ka gula a me ka libano a me ka

mura.

12. Ai ka moe aoia maila lakou i hoi ole mai io Herode la, ma kekahi alanui e ae lakou i hoi aku ai i ko lakou aina.

i

13. A hala akula lakou, aia hoi! ua ikeia aku la ka anela a ka Haku e Iosepa ka moe i ka i ana mai E ala, e lawe i ua keiki la a me kona makuwahine a holo aku

17. Alaila ko aela ka olelo a ke kaula a Ieremia i ka i ana mai,

18. Ua lohea ka leo i Rama, ka mihi, ka ue ana a me ka kanikau nui, a e ue ana o Rakela no kana mau keiki, aole loa ia e na, no ka me aole aenei lakou.

19. A make Herode, aia hoi! ua ikea akula ka anela a ka Haku e Iosepa i ka moe ma Aigupita,

20. I ka i ana mai E ala ae e lawe i ke keiki a me kona makuwahine a e hoi

No Ioane Bapatite: MATAIO. Kona hai ana ak

aku i ka aina i Iseraela, ua| make ka poe i imi mai ai e pepehi i ke keiki nei.

21. Ala aelaia iluna a lawe akula i ua keiki la a me ko-loridane. na makuwahine a hoi hou aku ia i ka aina i Iseraela.

22. A lohe ihola ia ua huli ke kau o Herode ma Iudaia ai ia Arakelau i kana keiki, alaila makau aela ia i ka hele malaila, a ua aoia mai no hoi i ka moe hele e aela ma ke kau wahi o Galilaia.

5. Alaila hele aela ko rusalema a me ko Iudai pau iona la a me ko ka! pau e kokoke mai ana

6. Bapataizoia ihola lak eia i Ioridane i ka hai a mai i ko lakou hewa.

7. A ike akula ia ua n maila ka poe Parisaia i he mai a me ka poe Sadukaia kona bapataizo ana, i aku lai ia lakou E ka poe ohana moc nihoawa, na wai oukou i a 23. Hele akula ia i ka ku-aku e holo i pakele ai i k lanakauhale o Nazareta kainaina ke kau maila mahope. inoa, a noho ihola ilaila; pela 8. E hua ae oukou i ka i ko ai ka olelo a ka poe kau-hua e ku ai me ka mihi: la, E iia'i oia he Nazarene.

9. Mai hoaano oukou e ohumu ai i loko, he kupuna ko kakou o Aberahama, ke i aku nei au ia oukou e hiki no i ke Akua ke hoolilo i

MOKUNA III.

Kahai aku o Ioane Bapatite.

A

IA mau la i hele mai aikeia mau pohaku i mamo na o Ioane Bapatite i ka Aberahama. hahai hele ana aku ma ka nahelehele i Iudaia i ka i ana,

2. E mihi oukou no ka mea ua kokoke mai nei ke aupuni o ka lani.

3. O ka mea keia i oleloiai mai ai e ke kaula, e Isaia i 11. Owau no ke bapataizo kai ana mai a He leo no ke aku nei ia oukou i ka wai kahi e kala ana ma ka nahe- no ka mihi, aka hoi o ka mea lehele E hoomakaukau oukoue hele mai mahope nei o'u he i ke alanui no Iehova, e hana nui aku kona mana i ko'u, i kona mau kuamoo i pololei. aole au e pono ke lawe i ko4. A o ke kapa o ua Ioane na kamaa, nana oukou e bala he hulu kamela, a o kona pataizo aku i ka Uhane He puhaka ua kaeiia i ka ili, a molele a me ke ahi.

o kana ai hoi he uhini ia a 12. Aia no i kona lima kame ka meli no ka nahelehele. na peahi e maemae ai ia ia

10. Ke waiho ae nei ka koi lipi ma ka kumu o na laau, a o ka laau a pau aole e hua mai i ka hua maikai e kuaia i lalo a e kiolaia aku ia ke ahi.

kana hua a hoiliili ia i kanalewale iona la, i mai la, a o ke hua palaoa i ka hale papaa, keiki oe a ke Akua, e i mai a e puhi aku i ka opala i pau oe i keia mau pohaku i lilo ai i ke ahi pio ole. ai i berena.

13. Alaila hele mai la Iesu mai Galilaia mai ma Ioridane io Ioane la i bapataizoia eia.

14. Hoole aku la Ioane ia ia, i aku la Owau kau e bapataizo mai e pono ai, ke kele mai nei anei oe io'u nei?

4. Olelo aku la ia i akula, ua palapalaia mai, aole e ola ke kanaka i ka berena wale iho no, aia o ka olelo a pau mai ka waha mai o ke Akua.

5. Alaila lawe ai la ka diabolo ia ia i ka kulanakauhaile laa, a hoonoho aku la ia ia maluna iho o kahi oioi o ka Luakini,

6. A i ae la ia ia, A o ke keiki oe a ke Akua e lele iho oe ilalo, ua palapalaia mai E 16. A ua bapataizoia o Ie-kauoha oia i kono mau anela su pii koke ae la ia mai ka ia oe e hapai lakou ia oe i ko wai mai, aia ka! ua wehe lakou mau lima o kuia ko wa ae la ka lani ia ia, a ikea aku-wae i ka pohaku.

la ka Uhane o ke Akua i ka iho ana mai ua like me ka manu nunu, a kau ihola iluna iho ona.

7. I aku la Iesu ia, ua palapalaia mai no hoi, Mai hoao aku oe ia Iehova i kou Akua.

15. Olelo mai la Iesu mai la ia ia, E ae mai oe ia'u i keia wa: no ka mea pela kaua e pono ai ke malama i ka pono a pau; alaila ae akula ia ia ia.

8. Lawe hou aku la ka diabolo ia ia i ka mauna kieOkie loa, hoike aku ia ia i na aupuni a pau o ka honua a me ko lakou nani;

9. I mai la ia ia o keia mau mea a pau ka'u e haawi aku ia oe i na e kukuli mai oe e hoomana mai ia'u.

17 Aia ka! he leo mai ka lani mai i ka i ana mai la, ka'u keiki punahele keia, ua oluolu loa wau ia ia.

MOKUNA IV.

Ko lesu ai ole, a me ka hoowalewaleia.

10. I aku la Iesu ia ia E LAILA alakaiia akula o hele oe pela e Satana, ua pa

kahi nahelehele i hoowalewa-oe ia Iehova i kou Akua, a e leia mai ai e ka diabolo. malama aku oe ia ia wale no. 11. Alaila haalele ka dia

2. A hookahi kanaha la

a me ka po ona i ai ole ai, alai-bolo ia ia, aia hoi! hiki mai la la pololi ikola ia.

3. A hiki maila ka hoowa-l

na anela, malama mai la ia ia. 12. Lohe ae la Iesu, ua

[blocks in formation]

13. Haalele ae la ia Nazareta, hele e aku la a noho iho la ma ke kae-loko ma Kaperenauma, i ka mokuna o Zabulona a me Nepatali.

14. Pela i ko ai ka mea i i oleloia mai ai e ke kaula e Isaia i ka i ana mai,

22. Haalele koke aku laua i ka moku a me ko la 15. O ka aina o Zabulona, makuakane, hahai aku la a o ka aina o Nepatali, ma ke kae-loko ma Ioridane, o Galilaia o na kanaka e,

ia.

16. O ka pee kanaka e noho ana i ka pouli, ua ike ae la lakou i ka malamalama nui, a o ka poe e noho ana i kahi malu o ka make, ua puka maila ka malamalama ia Jakou.

17. I laila ka Iesu ao ana aku i kinohi i ka i ana aku, E mihi oukou, no ka mea, ua kokoke mai nei ke aupuni o ka lani.

18. Hele aku la Iesu ma ke kae-loko o Galilaia, ike aku la ia i na hoahanau elua, o Simona i iia o Petero a me kona kaikaina o Anederea, e kuu ana i ka upena i ka loko, no ka mea he mau lawaia laua.

19. I aku la ia ia laua E hahai mai olua ia'u, e hoolilo au ia olua i mau lawaia kanaka.

ma ka mauna.

21. Hele hou aku la n ike hou aku la no oia ia hoahanau elua, o lakobo keiki a Zebedaio, a me kaikaina o Ioane, malun ka moku me ko laua mak kane o Zebedaio, e hono ika lakou mau upena; kal aku la ia laua.

20. Haalele koke iho la laua i na upena, hahai aku la ia ia.

23. Kaahele aku la Ie ma Galilaia a puni, i ke a ana aku i loko o ko lako mau hale halawai, hai ak la i ka olelo maikai o ke au puni, hoola aku la i ka ma a me ka nawaliwali a pau na kanaka.

24. Kui aku la kona kaulana i Suria a puni, balihali mai la lakou iona la i ko lakou poe mai a pau i loohia i kela mai i keia mai a me ka eha, o ka poe i uluhia o ka daimoni a me ka poe hehena, a me ka poe lolo, hoola aku la ia ia lakou.

25. He nui loa kanaka i hahai mai ia ia no Galilaia mai, a no Dekapoli mai, a no Ierusalema mai, a no ke kapa kahawai mai o Ioridane.

MOKUNA V.
Ka mea e pomaikai.

KE ae la lesu i ka nui o
kanaka pii akula i ka mau-
na: a noho iho la ia,hele mai la

E

« PreviousContinue »