Page images
PDF
EPUB

се

по

Чибуција, т. vіdе чибукчија.

4K*! Fomin heraus! exi. Чибук*, m. 1) pie zöyre per xabactpfei. Чика, m. (Рес. и Срем.) vidе чико.

fé, fistula. 2) eine kaiserliche Abgabe Yukarve, ndas Herausfordern, provovon den Schafen und Ziegen, scriptu. catio. rae (vectigalis) genus.

Чйкапін, ам, у. impf, bеrаuѕfоrtern, Чиб уклук *, m. Ber Beutei für Die Saa provoco ad pugnam. backpfeife am Sattel.

Чікин", ни, но, де чика, patrui. Чибулчија*, m. 1) беr tabad#naбe (ber Чикнути, нем, у. pf. herausfordern, die Tabadpfeife nachträgt u. f. w.), fistu

provoco. lаrius puer. 2) Der Sinnebmer Scr 216. Чіко, m. (Ерц.) liyp. pot чича, 23etter, gabe auf Herden, scripturarius.

patruus. 4n6y.ua, f. ein kleines Ges(wúr, pu- Yuikób, m. eine Urt Fisch, piscis genus. stula.

Чліков, ва, во, бев чітко, раirui. Чивија*, f. 1) Der Staget, clayus. 2) Sex Чікош, ш. (у Бачкој) деr 3jditofф, Scraubnagel, trochlea.

(Aufseher der jungen ungezähmten Pfer's Чивијца , f. dim. p. Чивија.

де аuf Bec пустгара), equarii genus. Чивитрат, т. сврдао, што се врте Чилaпaсiп, та, по, н. п. конь, grаи, рупе за чивије (код кола волујски), Schimmel, albus

equus. der Bohrer für die Nagellöcher, tere- Lunáut, in. Der Sdimmel, alhus. bra minor, pro clavorum viis.

Чамбарії, м. р. (bei Ben 213eterinner Ijibum , m. der Indigo, indicum.

die erlernen Stänglein, um die Leins Чивиар, . Der Snoigtrаmеr, vendi. wand. angulpannen), virgac ferreae ad tor indici.

extendendum linteum. Чивитињак, m. Der Snjigtopf, olla co- Чимбур*, m. eine (Sperfpeife, cibus ex quendo indico.

ovis (etwa österr. gesepte Ener). Haca Чивутпана *, f. Das Supenquаrtier, Super miави се вода у питању па viertel, regio Judaeorum.

соли; кад вода узаерi, онда се на Чив упарење, п. Зав $anpein wie ein њу разбију јаја, не се читава (не jude, vita judaica.

мијешају се) скувају; па се онда воЧивупірили, им, v. impf. Rusenbana да исцнједн нешне се мјесло ње dei treiben, mercaturam judaicam exer скорупа пе се јаја као мало зачине;

bекоји још улгуку бијелога лука Чунівуппин*, m. Ver Supe, Judaeus. упе и залуче. Члівупинов, ва , во, де зидеп , Ju- Чимкање, п. ба& 2461&fen Beg Sleifфев daei.

von den Beinen, decerptio caruium Чивупка, f. Sie Siibin, Judaea mulier. ab ossibus. Чівутскій, кa, кo, jubifф, judaicus. Чимкапи, ам, т. impf. н. п. кувано 2) adv. jüdisch judaice.

veco, abpflücken, decerpo, Чйвучад, f.. (coll.) junge Supen, pueri Чонење, n, vidе чињење. Judaei.

Yin, f. pl. die Herereren , incantatae Чівуче, чепia, n. ein Bulentino, puer res : нагазно на чини ; Judaeus.

„Чонн чиніt сеји Ивановој Чигра, f. (у Српјему ну Бачк.) 24xt finə Чінија, f. eine ефujjci, lanx. cf. derspiels, ludi genus.

здјела. Чизма *, f. Der @tiefel, caliga.

Чиатјуа, f. dim. р. чинија. Чи змap, m. Bеt еtiefelmафеr, ѕutor, Чинип, им, v. impf. ) шта, тафеп, opifex caligarun.

thun, ago. 2) Kome, einem anthun, inЧизмарев, ва , вo, vidе чизмаров. canto. 3) koxy, gärben, perficio con Чизмарлук *, м. дав ефuіtеrbандwere, rium. 4) Knio, reitern, cribro. ars sutoria.

Чинишисе, имce, v. r. fr. 1) fit ftels Чизміров, ва , во, бес etiefeImayer в, len, simulo. 2) scheinen, videor: YRAK

caligarii. Чизмарскіі, ка, ко, 1) Ser tiefelma. Чињење, п. 1) та8 Thut, factio. 2) Рав

cher, sutorum, suforius, caligarius. Anthun, Beheren, incantatio. 3) das 2) adv. nach Schuster Art, more cali Gerben , perfectio (corii). 4) das Reis garii.

cribratio. Чизмеција*, m. vіdе чизмар.

Чипав, ва , во, н. коза, овца, бie Fleis Чизмица, f. dim. р. чи зма.

ne Euter bat, ubera exigua habens : Чиј, чија, чије, wejjcn, cujus.

Чіпка, f. Sie epike, reticulom. Yajroh, wessen immer , cujuscuuque.

Чипкар, т. Ber Spikenbapolst, nego. unij my Apâro, messen immer, cujusvis. tiator reticularius.

Ffa

сео.

м

NII (е.

tern,

читава као мачка.

Чијгод,

ја.

Чипкарев, ва, во, рев epigenträmere, па иде натраг; а чилуксанбија Чипкаров, ва, вo, reticularii.

начини у селу кућу, и намјеси свога Чйр, ш. бав @efф wür (@ftеrе. Вав Пів), субашу, или сам неизбива из села; apostema, abscessus.

па нагони људе ще му раде. с. спанЧирак* ,m . 1) vide свијетњак. 2) бер

Bebiente, fаrnulus. cf. "слуга, момак. Чиплyчap, m. cf числугија. Чирић, m. dim. 2. чир.

Чиплучење, п. Das afterbelepren, sub

feudatio. f. cf. пасмо.

ben geben, subfeudo (vi, per nefas). Чист, па, по ,

rein, purus, castus. Ylimyna, f. der Zettel der Verstorbenen, ders Yuicmay! interj. auf und davon, fugam gleichen jedes Haus führt,und an 32 Ayicepit.

Hiųe : Fest dem Geistlichen mittheili, частилица, f. н. п. Поповска, der damit er derselben namentlich gedenke,

Bischer, Wischkolben, peniculus per catalogus defunctorum familiae. ticatus.

Чіча, m. vіdе cтриц. Чиспина, f. дав freye Selo, Biefe, cam- Чичак, чка , m. Die #lette, lappa. pus liber (ab aedibus).

Прионуо као чичак за јаје. Чиіспилии, им, т. іmрi. 1) reinigen, pur- Чичин, на, но, бев чича , patrui.

go. 2) Kehren, purgo scopis. 3) mon, Чичкање, п. Сав біt dufpRangen , сорwischen, purgo periculo perticato.

densatio. Чисто, 2) rein, pитe: говори - чисто Чичкати, ам, т. impf. DiФt neben cins

Српски. 2) gani uno gar, orbentli, ander stellen, statuo densum piane : чиспо ме уплаши; чиспо ме Чишћење, р. 1) дав Reinigen, purgaпревари.

tio , 2) das Kehren, versio , 3) das Yucmoria, f. 1) die Reinheit, puritas. Auswischen, expurgatio. Yucmofa, f.) 2) Reinlichkeit , munditia. Ykakaâibe, n. das Šißeln , titillatio. Читав, ва, во, 1) gans, integer. 2) ин» Чкакљапи, ам, v. impf. figein, titillo. verleßt, integer.

Чкакљење, р. vіdе чкакљање. Читање, п. (у Сријему, у Бачк. и Бан. Чкакљив, ва, вo, tiglio, tіtіllabilis; особимо по варошима) vide чake чкак.љива ока (н. п. жена, или ђе.

војка), reigbat, pon piel kemperaЧитати, ам, уide чaтипи.

ment. Чипі, та, то (особимо у Босни), н.

Чкакљиши, им,

vidе чкакљан. п. чити он, gang, integer, verus, ex Ykâr, m. die weiße Distel, onopordon do

canthium Lin. Читлугција*, m. ја не знам управо, или Чкаља, f. Dав $rebвоф, дie srebsbile, је чишлугіција читлуксанбија, или caverna cancri. је онај, који је под читлуком.

Чкаљица , f. dim. 2. чкаља. Чйшлун*, m. bie 21fterberribaft, fен- Чкатье , n. vіdе чачкање.

duu secundarium. Читлук се зове Чкалои, ам, vidе чачкали. оно село, kе има осим спанје још Чкола; f. vіdе школа (mit аlen 26lete један господар, који узима деве tungen). по. Даије су послије смрти Аци - Чкољка, f. vіdе шкољка. Mycпajnашине биле почншлучиле Чкрњање, в. дав Сфaben (дее фаut) сву Србију на силу,и томегале суба rasio. пие по селима, а може бишн да су ље. Чhpњапти, ам, v. inpf. м. ј. коже, дів која села још од спарине била про. zu gärbende Haut schaben, scabo. дала своју земљу и почиплучиласе Члан, т. беr aьјфnitt (Фев 23eingartenв) сама. Али-паша је Видаи 18o2 – die Abtheilung, segmentum (regio) 1805 године читлучио Јадране на силу, п. ј. апсио ни нагонио да му чланак, нка, m. per #noфel,

talns. продаду своју земљу и да буду ње Чмагање, п. бав ефіafen un Saulena гов чуплуі:

3еп,

dormitatio. и Србију сву раздијелите Чмавали, ам, т. іmрr. fФlajeno fals На чипiлуке и на даилуке

lenzen, sterto. Читлукса нібија*, m. Der Beiger еіnев Чоа*, f. дав Зиф, panpus.

чиілук, dominus fendi secundarii. Чит- Чоан, на , но, н. п. чакшире, tuфеn, луксаибија је десепт пупа гори од спанје: зашто спаија дође у годуни Чобан, m, vidе чобанин. један пуп или двапут у село ше Чобанија, f, дав біrtengelo.

merces på иокуши свој десетак и главницу, storis.

1ње.

asse.

neae.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

e panno.

caveo.

996aHuh, m. der Hirte, pastor cf. Чошица, f. dim. 2. чоа. пастир.

Yuár, m. die Tasche, Nodtasche, funda, Чобанинов, ва , во , бев фіrten, pastoris. cf. цегі. Чобаница (чобаница), f. bie birtin, Чреда, f (по намастирима и по цркpastrix (?)

вама) бie Reibe, оrdo: сад је његочобанов , ва , во, бев чобан, раѕtоriѕ. ва чреда. Чобански, кa, кo, a) pirten s, pasto- Чрез, (по Сријему и по Бачкој) Bur,

ricius, 2) adv. nas Hirtenart, more per (bloß im moralischen Versande): pastoram.

чрез њега сам пропао. cf. с. чобанчад, f. (coll.) дie jungen Birten, чубар, бра, m. Oet Bature, Satureis pastoris pueri.

hortensis Lin. Чобанче, чema, n. Der junge birt, ра- Чувакућа, f. die файв muri, semper vі. stor juvenis.

vum tectorum Linn. Чобања, f. дав заfеrfав, vasculum a- Чувалдуз*, m. pie padnavel, acus serquaticum, cf. цбан.

viens consuendis fasciculis. vide cama. човек, m. ) беr mеnјф, homo, 2) Ber руша. Ко његову иглу изједе, преЭХаnn, vir, maritus : мој човек; чо ба чувалдуз да изасере. век не може бити човек, докле га чување , в. дав рutеn, custodia, жена не прсти.

YyBâp, m. der Hüter, custos. Човество, п. Зав Renfфеntbum, humani- Чуваран, рна, но, н. п. човек, жена, tas.

wirtschaftlich, haushälterisd, fruga. Човечанство, р. тіdе човество.

lis. Човечина, f. augm, p. човек.

Чуварев, , ва, вo, vidе чуваров. Човечић, m. dirn, p. човек.

Чуваркућа, f. (по Сријему и по БачЧове чјн, чја, чје , Renjenə , humanus. кој) vidе чувакућа. Човечуљак, љha , m. vіdе човечић. Чуваров, ва , во, бев бüter, custoYÓBO, m. der Mensch (vertraulich), homo.

dis. Zoek, m. vide yobek (mit allen ableis 'ýba mi, a:M, v. impf. hüten, custodio. tungen).

чува тисе, амсе , Y. r. impf, jih buten, Чоја, f. (у Сријему, у Бачи, иу Бан.) vide yoa.

Чувен, нa, нo, wеіt bеtаnt, famosus. Чокешина , f. 2) ријека у Поцерини. Чув'ње, а. бав рörenfagen, fama : по

3) намастир близу ше ријеке. 3) село чувењу. близу пог. намастира. Чокешинац чуг, m. rіdе попик. (нца), човек из Чокешине. Чокешин- чудан, дна, но, чудан човек, 1) тип. кӣ, кa, кo, on Чокешина.

'derlich, morosus. 2) außerordentlid), adЧоков, m. (у Сријему) vide oкoмaк. mirabilis. 3) adv. (чудно) типтеrlih, чом, т. пл. і дувана, сіли фäффеп wunderbar, außerordentlich, mirum in Tabac, fasciculus:

modum. Чомдувана, лула окована — Чудеспотво, р. vіdе чудо. Чопор, т. п. і. свиња, еіnе pеrbе чудила, п. p. 23unterpinge, mira , Someine , grex porcorum.

micacula: каква су то чудила ? Чорапа , f. vіdе чарапа (mit аlen 26. Чудипінсе, имсе, у. г. impf. коме, leitungen).

или чему, пф Риддеrn, miror. Чорба* (говоре и чорба), f. Die Cuppe, чудна , f. Seauennanie , Domen feminae. jus , jusculum. Од јевтина меса чор- чудноват, та, шо, фunterldф, felt. ба за плоп.

fam, singularis. Чорбација“, ш. беr Brothere, dominus, чудо, в. (рі. чуда и чудеса), а. Бав Вип. cf. газда.

der, miraculum Чорбаџијин, на, но, бев Brothern, Чудотворан, рна, но, н. п. икона, domini.

wunderthätig, thaumaturgus. Joeckoba Yopaqujnuja, f. die Brotfrau, domina. је масті чудопіворна. Чорбелина , f. vіdе чорбина.

Чудотворац, рца, ш. бer 2Bunsertbä= чорбана, f. augm. р. чорба.

thaumaturgus. Чорбица, f. dim, p. чорба.

Чуђење , п. Зав ДЗunter, miratio. loponok, m. der Suppenschlürfer, para. Tykym6a6a, f. die Urältermutter, atavia.

sitnѕ. Док је чорбе, доста чорболока. Чукумбабии, на, но, се чукумбаба, Чорбу рина, f. vіdе чорбина.

ataviae. Чоп, m. Der (eune) pugei, collis (н, п. Чукундед, m. (Рес. и Срем.) vidе чу.

виноград у чоту, или на чопту). cf. кунђед. бријег.

Чукундеда, f. (у Бачкој) cin Seaut, Чошан, нa, нo, vidе чоан.

ter,

'herbae genus.

.

[ocr errors]

Saccus.

. Чукундедов, ва, во, (Рес. и Срем. )

"vidе чукунђедов. Чукунђед (чукунђед), m. (Ерц.) прађе.

AOB omag, der Ur: Urgroßvater, Чугунђедов (чукунђедов), ва, во ,

(Epy.) des Ur: drgroßvaters , Чул*, m. покровац.

à6a*, 1) in der Redengart : maha ms чулав, ва , во, н. п. oвaн, овија, mit (џаба му) то, п. ј. на част пін kleinen Ohren, parvis auriculis.

пjo, t fente bir8. 2) да п и чабу. чума , f. vіdе куга.

Код Турака је обичај да Бекоји hax yyn, m. der Kahn, das kanot, cf. opa. дође укавану заповједи кавецији ница.

не да каву свима који се нађу у чунак, нка, т. 1) Sa8 9Beberfфiflein, Кавани, па он сам плати; и по се

radius textorius 2) die Röhre bey Wası каже дао (или плано) пабу.

serleitungen, tubus aquae ducendae. Кад који плати забу, онда кавеченица, f. vіdе чун.

ција виче џаба! кад даје људма чункопизда, f. cunui ampli.

филиране с кавом; а ономе који је Yyna, f. das Büschel (Haare), fasciculus тілатнио да најпослије, и рече му caputloram.

вала (а не џаба); gratis. Чупа , f. ein Beit nіt ungеtіmmten pads Чабансапи, аишем, v. pf. ldenten, ren, mulier impexis capullis.

dono, vidе поклонити. Yjna, ba, Bo, init ungetämmtem Haas Yarapa, f. die Schule (in den Klöftern), re, ccinibus impexis.

das Schulzimmer, schola (von kak, der Чупање, р. дав Хаиfen, vulsio.

Сидеnt? одеr оn раками ?). чупали, ам, y, impf. rupfeit, vello. Уан *, m. пршена врећа, беt Gad, чупапнce, amce, v. г. impf. raufe, rixor.

Yakâhe, n. das Lärmen der Kinder, stres Чуперак, рка , т. дав Зüfei, fasci pitus. culus.

Чакати, ам, v. impf. Tären, strepo. Чупкање , p. dim. 2.чупање.

Уакуља, f. augm. , цақ. чупкапи, ам, dim. р. чутпапії.

Чам*, m. vide стакло. Typy *, adj. indecl. brüchig, fragilis. cf. Yaradan, m. eine Westi, tunicae geпокварен.

nus, praecipue Albanorum. Hy'mı, uyjem ,' v. pf. hören, audio. Yam6ac* , m. der Pferdefenner, peritus Чўпонсе , чујемсе, v. г. pf. реrlаuten, equorum. auditor.

Yamuja*, f. die Moschee, die Kirche der Yymypa, f. die Eldutura, die hölzerne Türken, templum Turcicum.

Flasche auf Reisen , vasculum vinarium. Yanapaka*, f. Art runder Pflaumen, Чупіуретина, f. augm. р. чупура.

pruni genus: чуптурица, f. dim. р. чуптура.

чачић, m. dim. р. џак. Чутуроиспилац, лца, . бer Efфutu. Vбан, m, bie Banne, Rufe , сира. ra * du€trinter, cf. чутуропиворац.

Чебана*, f. Die Runіtіоn, per kriegg: Чуптуропівбрату, рца, m. (eine fomis vorrath, copia bellica.

The Berotehung tatt чудотворац, Чебрак , m. (у Сријему и у Бачк.) vide der Tschuturthäter statt Wunderthäter): просјак.

он је велики чупурогаворац ! Чебрање, р. vіdе прошетње 1. Чуча , f. cf. бјега (само у оној заго- Чебрапин, ам, vide пpосипти .. непки).

Yesân*, m. vide oproeop, Red' und Чучавац, вца, т. п. ј. гра, који се Antwort.

не припиче, бie Brunfifole, $rofijole, Чевапніри, им, v. impf. erantworten, (die nit an der Stüße hinaufrankt)! Yeránsette, h. das Verantworten, vide phaseolus repens ? Чўчање, п. За довеn, to conquiniscere одговарање. (conquectio ?).

Yesep, m. Damascenerjahl, ferram da, Чучати, чим, у. impf. боғet, copui. nisco.

Чевердан, т. 1 bie Danaвсеnеrflinte, Чучнули, нем, v. pf. nieperboden , con- Vеверлија, f.jtеlum damascenum : quinisco,

„Дао би му дугa цeвeрдана „Он прислони своју цеверлију – Penam*, m. der Scarfrigter, Henker,

carnifex (fr. le geolier).

mascenum.

ко

vus Linn.

Yeaamos, Ba, BO, des Scharfrichters, schlafend erwarten, exspecto dorinitans
carnificis.

ju sella.
Yenė6muja", m. der Ochsenhändler, ne- Yöpa, f. (Schimpfrort) eine magere
gotiator boarius.

Schwein, sus macra.
Челебијин, на, но, бев Офfenhänчубе , бепа, п. ein lаngев OberFleis
lers , negotiatoris boarii.

ohne Wermel, togae gelius.
Yenen*, m. eine Herde Ochsen, armentum. Yükena , f. Shimpfwort auf einen Hund,
Челепчиja, m. vіdе целебија.

convicium in cauem. cf, қалашпура.
Тенерал, ш. Der Beneral, imperator,
summus belli dux, cf.

ценерао.
Yehepaaura, f. die Generalin, usor sum-

IN.
mi ducis,
Ченералов, ва, во, бев Benerals, sum-
mi ducis.

Шабац,
Ченераловица, f. і. а. енералица.

абац, пца, m. варош и град у
Vенералскі, ка , 1) Generals, Србији (на десном бријегу Саве).

summorum ducum. 2) adv. Generals іабачкі, ка, ко, ооп Шабац.
mäfig, more ducum.

Illab , tuba, m. die Naht, sutura.
Veнepao, paлa, m. vide ценерал. Шавољ, т. (у Сријему, у Бачк, и у
чењак*, њка, m. vіdе бој.

Бан.) Wom öft err. ефaffei, ба 8
Yen*, m. vide ynar.

Wasserschaffe vas aquarium.
унбра*, f. Der Bas (von Branntwein, авран, m. Der eaffran, crocus sati-

Wads), die Trebern, faeces.
уйгерица*, f. 1) црна, дie geбer, је- Шаврањика, f. Der Cafflor, carthаmus

cur. 2) Gujera, die Lunge, pulmo. tinctorius Linn.
Yurephara, f. die Leberwurst, farcimen Wajak, majka, m. eine Art Tuch (wie
hepaticum.

Gajimir), panni genus.
чида*, f. vіdе копље.

Ilajka, f. eine Art Schiffe auf der Dos
Yuaüm", m. der Wurfstab, baculus mis nau, die Schaile, navis genus.
silis.

Wajkâu, m. der Schajtensdiffer, nauta
Yajimâibe, n. das Spiel mit dem Wurf qui est in шајка.
stab, lusus baculi missilis.

Шајкашки, кa, кo, Ser Efфаititen,
Yamanuce, amce, v. r. impf. den pautaram.

Burfitab werfen, ludo baculo missili. Шајчан, на, но, н. п. зубун, чоп ша-
Чилип се узме по средини па се јак - £иф, е certo papni genere,
баци пако, да иде управо као спри- „Шака, f. 1) бie offerie Sano, palma. 2)
јела. Турци се обично цилипају с die Handdou, manus, manipulus :: Aaj
коња, п. і. узме сваки по један и ми једну шаку брашна.
лит па узјашу на коње, па онда Шакање, т. дав Paten mit Ben Sansen
бацају један за другим и бијусе. А (zum Scherze), pugna palmaris.
феца се цилипају пјешице, и гле Шакатисе, амсе, у. г. impf. fit mit
дају, које ће даље бацилии.

der flachen Hand

paden, rixari
ч л ийм ичке, т. б. бацити, pfeilars
tig, more sagittae.

Wäa*, m. der Schawl, panni indici
Унліпінупінсе, немсе, т. г. pf. einmal

den HILANm werfen, mitto baculum. І äла, f. See eфeri, jocus. из шале
Yimpuja*, f. der Geighals, avarus, vide проја роди.
прдица.

Шалабазање, п. (по Сријему) vide,
Yih, m. der Riese, gigas (fr. le géant).

врљање.
Чингафа*, г. полеђина од лисичје ко- Шалабазати, ам, vidе врљати.
• аке (код Курчија), беr Ruсtеп ат Шалваре *, f. р. діе breiten pofea Vita

Fuchsbalge, dorsum cutis vulpinae. ses Namens, caligarum genus.
Чинов, ва, во, без Xiefen, gigantis. Шалварепине, f. pl. augm. р. шалваре.
Уйда, f. elingenдев бріеljeug (Sфеrѕ Шалварице, f pl. din. р. шал варе.
ben) für Kinder, crepundia.

Wanú mpa, f. der Salniter, Salpeter,
ein Bein von einem gerfressenen nitrum, sal nitrum.
Dchien, Pferde, os, nudum carnibus, Waumuce, unce, v. r. impf. scherzen,
equi aut bovis dilaniati.

jocor.
чогов, m, vide цога.

Шалитра (шалиптира),f. vіdе цалинтра.
Ұњање , п. (perahtli%) баѕ eisen uno Шал унапре, f. р. (у Сријему, у Бачк.
Halb : schlafend : warten.

и у Бан.), діе заlоujien, (ofterr. eфа-
Ұоњаши, ам, х. impf, figent unə bal6

lui Cácter), cauceili hispanici.

palmis,

genus.

Póra,

« PreviousContinue »