Page images
PDF
EPUB

.

fa vna rei politicae adminiftratio deuoluta fuit (a). Carolus archidux, Caroloftadii con. ditor, bellicam Illyrici praefecturam obtinu. it (b). His actis Rudolpbus Pragam rediic , machenjaticas disciplinas, non fine reipubli. cae damno, vnice deinceps tractaturus.

$. II.

Turcae pacem violant.

Sedecim , et amplius annos induciae cum Turcis bello Afiatico occupatis tenuere, quia bus durantibus etfi hoftes a rapinis minime abftinebant, Hungarique vicissim vim vi repellerent, numquam tamen quotidianae hae velitaciones in apertum bellum erupere. Sinanes haud ita pridem vezirius creatus, quo dignitatis suae initia illuftri quadam viccoria nobilitaret, mox a confecta A. C. 1989. 1589 cum Perfis pace, autor Ansiratbi fuit, vt bellum in Hungariam transferri pateretur: quod cum ille induciarum religione prohibitus abDuiffet, Sinanes deteftanda fraude voti demum dampatus fuit. Datis cum ad alios, tum ve.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

1

ro ad Bofloiae praefectum literis monuit , li. bere vt in Chriftianorum ditiones irrumpe. rent, fi ab his eapropter irritacis viciflim Turcici limites lacellerentur, continuo querelas ad le Bizantiuin mitterent; ceflit dolus e sententia. Hassanes enim Bofiniae praefe

ctus ceteris audacior, vezirii aucoritate fre1990 tus A. C. 1590. maioribus iam copiis lilyri.

cum omne percursabat, ceterosque ad damna Christianis inferenda exemplo suo animabat, quorum incursionibus cum Christiani të for: titer opponerent, Hassanes, vt condictum erat, exaggeracas aduersum Chriftianos querimo. nias Bizantium perfcripfit. Rurfus itaque Sinanes Amatatbem aggreditur , bellumque decerni poftulat, rursusque repulfam patitur, quod Muftius, fummus facrorum apud Turcas praeses, induciarum fidem obferuandam elle Jultano perfuaferit. Quid agerec nefarius homo? Muftium veneno clam enecat, alium que votis fuis fauentiorem illi fuffici procu. fac , nouis deinde mandatis Haflanem paulo vehementius in Chriftianos, concitat. Hic itaque XXV. millium exercitu ftipatus , nou. iam depopulari Icluin Illyricum, verum arces etiam complures adınoca vi expugnare ausus fuit; at iusto Dei iudicio a Petro Era

dödi Illyrici bano, et comite Eckenbergia. 1593 A.,C. 1593. ad Sisciam victus, XII. millibus

suorum defideratis , aquis hauftus interiit. Atque hac demum clade concitatus Hinuraibes,

eodem adhuc anno caesari bellum indixit. Si. 1994 nanes fraudis fucceflu laecus, A, C. 1594. in Hungariam aduenit, laurinumque per Ferdi.

3

nandi, Hardecci , et Nicolai Perlini, praefeetorum ignauiam occupauit :' qui fubinde, quod integris adhuc moenibus deditionem fe. cerant, fenacus belici sentencia dampati, ac Viennae die V. Iunii A.C. 1545. fecuri funt 1998 percussi, vrbs autem ipsa quadriennio poft principis Scbuartzenburg, ec Nicolai Pálfi (a) yirtute recuperaca fuit. Hoc fucceffu demto, nil praeterea fiue a Sinane, fiue ceceris coto bello ad annum vsque 1606, memorabile ge:

1606 ftum fuit, Christianis, vt mox videbimus, propitia fere semper fortuna dimicantibus (6).

§. III.

Hungarorum ad patriam iuuandam liberale

studium. Vbi primum caesar de occultis Bizantinae aulae eonfiliis edoctus fuit , mox ad VIII,calendas Februarii A. C: 1543. patres Pofonium 1993 conuenire iuflit, Matbia archiduce, quem

(a) Nicolao Pálfio gratiam relaturi regni ordines A.

C. 1999. Polonii in comitiis congregati, orauere
caesarem ; vt eidem ; ac pofteris mareulini fexus
arcem Poroniensem cum eo fpectantibus bonis ,
tituloque perpetui coinitis conferret. Vide decrei.
X. art. XLVIII. et Notit. Rer. Hung, edit, fecun-

dae parte III, pag. 194.,
() Bellum hoc lege apud Ionia fi a lib. XXVII.

vsque XXXIV.

[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]

Ernesto ad Belgii gubernationem euncato fuf-
fecerat, praeside de bello fempeftiue apparan-
do deliberaturos: decreti hic sunt tres flore.
ni a porta, eorumque colligendorum ratio
praefcripta, ne, vi saepe ante factum, potior
eius pecuniae pars ab exactoribus poflet ab-
liguriri , quia vero illi, qui ex leguin prae-
fcripto continuum equitem alere tenebantur,
aegligentius id aliquando praeftiterant, poe-
na dupli in eos decreta fuit (a)." Subsidia haec

cum tanto bello propulsando minime fuffectus
1995 ra viderentur, conuenere iterum A. C. 1595.

regni ordines, ytque propalam teltarentur
quam incenso ad patriam iuuandam ferrentur
tudio, fanxere inprimis IX. florenos a fin-
gulis porcis per colonos, ac feorfini VI. fo.
renos per praelatos, barones, ac nobiles &
fingulis feffionibus ex propria, vt conftitu-
tiones aiunt , crumena lub poena tripli depen.
dendos , quod subsidium patriae amore obla-
tum ad IX. florenos anno insequente extendi
voluere: (b) eodem tempore, quod numquam
antea factum erat, euras fuas ad laucios, ae-
grotantesque nilites porrexit nobilitas, obla-
Eis ad horum leuamen de fuo X. denariis a
fingula sessione numerandis (c. Neque hic
quieuere calentia gentis ftudia, vltra quam
praefcriptum meminimus, vt cuiusque erant

[ocr errors]

(a) Decret. V, in codice iuris patrii,
b) Deerer. VI. art. 11. III XVII. Decret. VII. art;

V. VI. VII.XV.
() Decret. VII. art. XXX.

facultates, adre, miliceque Matbiae archiducis belli imperatoris conatus adiuuabant , vt adeo coto eo bello XL. et amplius millia, praelatorum, baronum, nobilium, ac ciuicatum régiarum ftipendiis constanter milicaue. rint. Quibus fi Illyrici copias, fi copiofa e reliquis Auftriacae domus prouinciis, ece Romano imperio submiffa subsidia' connume. res, formidandae orienti vires confluxere. Bello circa Danubium adminiftrando praeerat Mathias, ad Tibiscum Maximilianus archi. duces, ab illuftribus victoriis de hofte reportatis immortale apud. Hungaros ponen con. fecuti. Atque haec de Hungarorum in patriam suam caritate ex constitutionibus publi. cis eo fine huc transtulimus, vt intelligere. tur, quantis curis, laboribus, et fumtibus fteterit maioribus noftris, et propriae cuius. uis, et communis contra hoftes in vifceri. bus regni haerentes patriae securitatis procuratio, vtque eo luculentius pateret aecatis noftrae ab eorum temporum calamitatibus difcrimen, fingularisque ea felicicas, quan principum noftrorum prouidentiae, et maio. rum virtuti acceptam debemus (a).

(1) Vide Inuánfi lib. XXVII, praesertim pag. 375.

« PreviousContinue »