Page images
PDF
EPUB

Г. Гаврило Јоанновић:

Вуковар.
Димитрије Јанковић.

г. Василије Лазаревић, трrоbaij.
Дмитрије Стојковић.

Гаврило Гавриловић, трг.
Торђје Јоанновић Спирпа. - Торђије Ћирић, прг.
Манојло Кировић.

- Јован Поповић, трг.
Мэтија Петковић.

— Павле Папулић.
Мијаило Дукић.

Голубинци.
Милоје Радојевић, из Чум пka.
Марко Апостоловик.

г. Гаврило Вишњић, і к. лағман.
Наум Ичко.

— Никола Војводић, капетан,
обрад Томић, из Тршиђа.

Дубровник..
Пеппар Ауш - Вукашиновић.

г. Васиљ Бошковић, прrовац, ро-
Рајко Спојковић.
— Стеван Георгијевић,

дом из Требиња — Тасо Спасојевић.

Васи) Обрадовић, п.р-на Требиња.

Ђорђије Лазаревић, Смоца. Бијоград (спіојни, у Мацарској). Jotəн Драшковић,

Требиња. г. Димитрије Самоцки.

Јован Ковачевић, Мостара, Јефпа Вуні, трг. из Печвара.

Јован Перини,

Мостара. Јован Дуковић, трг.

Лазар Вуковић, Требиња. Мијаило Ивановић, трг.

Лука Растик,

Требиња.

Мијаило Вуковић, Требиња.
Бреслава.

Мија Митровић, Требиња, г. Доктор Бишинг, краљ. Прускіх

Никола Перин, Мостара. архивар и професор

Никола Черо,

Требиња.
Будим.

Петар Дабиновић, Бара у Ар-
г. Јован Берик, сс. Хх, и филосо. наутској.
фије доктор, актуар код надзн- Пепар Павловић,

Бара у Арpanieлcта народни школа.

наутској. Племен. г. Стеван Урош Неспоро- – Ристо Јоанновић Скар, — Сарајева.

вић, краљ. совјетник и највећи Ристо Марчета, Мостара, надзиратељ школа Сртіски, Влаш- Симеун Комненовић, Требиња. ки и грчки и пр.

Стеван Ковач,

Требиња.

Теодор Гојшина, Требишьа.
Букреш.

Тома Вукојевић, Требиња, г. Стеван Васиљевић Живковић, пре

Трипко Мичић, Мосшара. водник Телеака, и издание. Бла. годјептелне музе.

Загреб.

г. Кирило Сукњані, прг. Ваљапај.

— Костанпин Мировић. трг. Племен. г. Теодор Атанасијевић,

Мировић и Поповић, піргг. спанја Ваљапајски.

Христофор Спанковик, трг.
Варшава,
Г. С. Б. Линде, ордена светога Спа-

Задар.
нислава кавалер, списане. По- г. Мијаило Теодоровић, трговац, ра-
скога рјечника нпр.

дом из Сарајева. Видин.

Земун. ГГ. Браћа Mчлановили.

г. Василије Василијевић, прrовац.

[ocr errors]

1

[ocr errors]

маги

[ocr errors]

школе.

Г.Басилије Лазаревић,бургермајстор.

Љубљана. - Димитрије Симић, Ђак из четврте г. Валентин Водник, свештеник и Латинске школе.

професор. Димитрије Фрушић, доктор ме- Барон Зигмунд Зоис от Едлшпіајн дицине.

Јаков Жупан, свештеник, доктор Мијаило Павковић, трговату богословије и професор. - Пинцер , ритмајстор, и спрапіски совјетник.

Митровица.
Франц Червенка, т. к. Џенерал-

Ђаци из њемачке школе. фелдвахмајстер, ордена Леопол- Аврам Дроба, из Шашинаца, как да II.кавалер и комендаm Земунски.

из Српске школе.

Стеван Миловалу, Бак из Српске Јазак. г. Јован Георгијевић, трговац.

Млеци. Јован Симоновић, учитељ.

г. Андрија Иванишевић Радоњић, К. к.

морскога пјевачкога батал. у Мле. Карловци.

. г. Глигорије Гершић, директор.

цима мајор, родом из Шептицье из Јован Маринковић, прговату.

Црне Горе. Павле Бурковић, живописац.

АнпіонијеМихановић опі ПелтропоПепіар Сланкаменац.

ља, К, к. делегациалнога војничкога” Стеван Гавриловћ.

суда у Тадуи капетан - авдитор,

племић Реапски из Загреба. Карловци (Горњи).

Божо Кнежевић Тикановић, компаг. Васа Шкуљић.

нија градско-Млетачки стража каГлигорије Малешевић.

пепан - командант, грађ. КопорДимитрије Ћирковић.

ски, из Поне горе из Грађана. Никола Вилия.

Василије Лубардић, великокуп. и Симеун Кисик.

грађ. Млетачки, из Ерцега Новога, Симо обрадовић.

Герасим Каліурић, К. к. пенс. под. Теодор Вуковић.

полковник , и гвоздене круне кава– Кирило Попик. ,

лер, із Рисна у Луцн Коморској. Кленаћ.

— Борђије Живковић, K, K. пенс, мајор, г. Павле Миловановић, f. к. Пе.

из Новог Ерцега улуци Копорској. троварадинске регеменое обор.

Јован КујунџијК, прговац, из Ливна лакман.

Јован Матишоровић, морски паКоморан.

пепіан, из Ерцега Новога. Г.Спіеван Ненадовић, чл.комунитета,

Јосиф Завршник, при ћ, к. Млеп. Кракава.

власти морској капетан - авдипліор, Г. Г. С. Банке, професор и библио

из Ријеке у Илирији

Мапија Липовац, великокупац и mehар и пр.

грақ. Млепи, из цуца у Црној Гори. Краљевац (Sönigsberg).

Павле Соларић, књижевник, из вег. J. C. Фанер, доктор, професори лике Писанице близу Бјеловара у библиотекар.

Pвалiској
Кулпин.

Петар Обиловић, морски калетам, Племен. Г. Теодор Страшимировић, великокуп, и грађ. Мледі, из крце. спаија Кулпински

та Новога.

у Босни.

2.

г. Спиридон Шутовић, адвокапі Ко- г. Иван Квеквић , Одески прве гилпорски.

дије трговац

5. — Христофор Цвијетіонні, великоку- Иван Магазиновић —

5. пац и граi). Млет, из Ерцега Новог. Лука Бесар

Фредерик граф от Гилфорд, из Марко Андрик
Лондона.

Осијек.
Муач.

г. Костантин Бозда, вел. нотар. г. Борђије Крестоић, трговагу. с. и краљ. града Осијека, и слав. ком. — Јован Димитријевић, пірговац, и Веровит, паб. суд. присједаніеѕ. вароши Муачке енце - биров.

О с прво.
Нови са д.

г. Гаврило Манојловић, краљ. дишпр. г. Александр Нако, трговац.

Потиског консултор. - Арсеније Теодоровић, живописац. — Максим Гојковић, нотар,

ВасилијеАнастасијев Николић, калфа трговачки.

Оспiружњица. Глигорије Андрејев-Јоанногик, син г. Вићентије Станковић. трговачки.

Пепіриња. - Борђије Еулпе, трг. Борђије Кириаковић, пірг.

г. Петар Чакое, прговац. — Борђије Магарашевић, професор.

Симеун Живковић, учитељ, — Борђије Христо Пустиника, трг.

Пеш mа.
Јаков Филковић, трг.

г. Андрија Тaис , паб, адвокат.
Јован и Пепаркрста-ІШилић, тргг. Аца Марковић, трг.
Јован Софронијев-Јаношевић, трг.

Борђије Поповић, Попискога диш,
Косптантин Миросављевић, син

трикта фишкал. трговачки.

Игњатије Станковић, трг.
Костантин Николић, прг.

Јован Трифунац от Башфе, закл.
Лазар Поповић Пеција, трг.

адвокаці. Манојло Јефиић, калфа прговачки.

Мијаило Витковић, адвокалп.
Мијаило Сарин Пајевић, син пр-

Мијаило Јоанновні, пірг.

Петар опу Бенковски, паб. адво— Милован Видаковић, професор.

калі, и славн. Ком, Барш. щаб. суд. Недељко Георгијевић, mpг.

прис. Павле Манојловић, прг.

Христофор Гершић, трг.
Павле Перишић, прг.
Павле Шевић, прг.

Праг (Златни).
Петар и Павле Радановићи, синови г. А. Бурковић, 6, к. капетан у пје-
трговачки.

шачкој рег. кнеза Рајс - Грајца. Симеун Јоаннов - Јанковић, син

Јосиф Добровски. трговачки.

Тимотије Димитријевић, прг. Радгона (у Шпајерској). — Ҳариш Атанасијевић, шрг,

г. Петар Даинко, свештеник.

говачки.

2.

[ocr errors]

Одес.

Рума. г. Борђије Милановић, Одески дру. Г. Андрија Георгијевић, прговац. е гимдије шрговац

2. Ђорђије Демешер, трг.

г. Иван Јоанновић прr.

Сомбор. Јован Васић, Ђак.

г, Василије Булић, у краљ, педагогиЈован Георгијевић, ђак.

ческом институту Српском, ге— Јован Дуди, трговац.

ографије и аритметике професор Јован Коцтур, провизор адате

јавни редовни. Карскі.

Давид Коњовић, с. и краљ. града Јован Криптовац, прr.

Сомбора вице - нотар. - Максим от Младеновић,ђак из пеше Данило Шијачић. иколе у гимназ. Карловач.

Димитрије Исаиловић, у краљ. пеМиросав Магазиновић, прг. дагогическом институту Српском - Недељко Стефановић, прг. педагогије, методике и испорије Пантелија Јанковић, mpr.

прагмап. професор јавн. р. Стеван Пантелијќ, прг.

Јован Атанацковић, прговац. Теодор Богдановић

Суботица. Pшава. г. Кастантин Павловић.

Антоније Стојкосић, трг.

- Илија Живановић, mpr. Мапија Живковић, f. к. лапов.

— Јован Пачић,f.к.пенс-ритмајстор. ІІ етар Недељковић. Петраки Д. Кулаоглу,

Темишвар. Племен. госпођа Сара Михайловица on Карапаника.

Племен. Г. Василије Демелић, спдија г. Спаноје Марковић, из Негодина. Пањевски. Свети Крст (beiligen Sreus).

Ти мел, г. Симеун Савић, трговац.

T, Тимошије Георгијевић, прг.
Сегедин.

тријес п. г. Самуило Илијќ, учитељ

Госпођа Ана Вучетић, рођ. Ризниқ. Сен - Андрија.

Госпођа Ана Теодоровић, удовица, г. Аркадије Тапаревић, препаранд.

рођ. Паликула, за — Василије Коларовић, заклеп.ноптар.

Петра Јован Белановић,

Димитрија сенатор.

4.

фецу своју Јован Црвенцерковић, пірг.

Анастасију Јован Чопор, трг.

Јекатерину Лазар Попа - Нешковић, прг,

г. Апанасије Георгијевић, Новосађа. — Пантелија Срећковић, трг. Стеван Блажић.

— Вилип Лучић, Рус. Одески прве ги Тимотије Готовановић, трг. дије прговац, за сиропіну младеж ,

општине Трјестанске Се њ.

—Вилип Цвјетковић, великокупац, за г. Јован узелац.

Костантина
Мијаило Тербојевић.

Павла
Теодор Милеусник.

- Гаврило Бајовић, пірговац, за
Скрадин.

Александра

синове своје . 3, г. Димитрије Билогија, род. из Босне. Лазара

Симеун Сердик, трг, род. из Босне. Димитрије Владисављевић, Куз
Спиридон Мирковић, трг,

минац.
Стеван Будимир, род. из Лике. Димитрије Скулић.

[ocr errors]

10.

[ocr errors]

}синове своје

2.

}

2.

за

општ. .

[ocr errors]

г. Драго Теодоровић, великокупац, за Племен. Г. Мијаило Вукотић, војвоТеодора

да Катунске наије, из племена и Торђија ј синове своје

мјеста Kчева. сироп. Младеж

— Никола Георгијевић Радоњић, Tejеспі

6. дворјанин Црногорски, из Његуша. Ђорђије I личні, за сина Јована. Никола Турашиновић, сердар РиЂорђије Ризни.

јечке наије, из племена и мјеста Госпођа Јекатерина Симеони, удові- ІПетлина. ца рођ. Ризник.

Сава Пејановић, дворјанин Ријечке Т. Јован Пожарац.

наије, из мјеста Доброга. Јован Римић, великокупац.

Симеун Орловић, ввједомствје ГоКостантин Радосављевић.

сударственној Росијско - импераМаксим Куртовић, великокупац.

шорској колегији иностранних дјел Матија Мичић.

коллежскі асесор. Мијаило Дриені.

Трив ун Мариновић, БококоторНикола Михаиловић, капетан. скога окружја канцелиспа.

Матија Лучић. — Мијаило Дринић.

Шибеник.
Никола Михаиловић, копетан.
Пепар Теодоровић, великокупац,

г. Али - Торђије Димитровић, тргои жена му, Господња Анастасија 2. вац, род. из Македоније — — за Борђија

Борђије Милојевић Јовић, трг.

Илија Брацановић, прг. род. из Ср-
Костантина
Станислава

бије.
Александра Бецу своју 2.

Илија и Спиридон Поповићи, погг.

Јаков Миовић, трг.
Вилипа

Лазар Споисављевић, прг. род. из
Василију
Јелисавету

Ерцеговине.

Лука Девић, трг. — за сирошну младеж опшп. Трје.

Косма Петрановић Сламуша. 6.

Крсто Медовић. Стеван Ђурковић.

Марко Петрановић Сламуша, прг. Црна гора.

Никола Милепић, родом из Србије Племен. Г. Бјело Станишић, њ. Висо

Сава Баљак, пірг. копреосв. Г. Митрополипia вјерни

Симеун Симић, у служби код. Г. пjелохранитељ. — Групца Лопичић, кнез Ријечке напје.

Аци - Ђорђија Димитровића.

— Теодор Кулишић, mpr. Борђије Петровић Heroш, плем.$.

Теодор Миљковић, tурчија.
Високопреосв. г. митрополита.
Маркиша Ђурашиновић, војвода

Шпаламро (у Далмацији).
Ријечке нанје , из племена и мјеспа
Цеклина,

г. Сава Кисин, трговац.

2.

станске

« PreviousContinue »