Page images
PDF
EPUB

உச. அதிகாரம்.

((க) அவர் உயிரோடெழுந்தது. (யங) எம்மாவூ க்கு

போகிற சீஷர் இருவருக்கும் அவர் தரிசனையானது. (ஙக) அவர் மற்றச் சீஷர்களுக்குத் தரிசனையானது.(ருயா) அவர் களையாசீர்வதித்துப்பரலோகத்திற்கு ஏறிப்போனது.)

வாரத்தின முதல் நாள் அதிகாலையிலேயவர்கள் தாங்கள் எத்தனம்பண்ணினசுகந்தவருக்கங்களை யெடுத்துக்கொண டு வேறுசில்ஸ்திரிகளுங்கூடக் கல்லறையினிடத்திற்சென்று, உ அதினமேலிருந்தகலலு தள்ளப்பட்டிருக்கிறதைக்

கண்டு,

ங உட்பிரவேசித்துக்கர்த்தராகிய இயேசுவின் சரீரத

தைக்காணாமல்,

ச அதைக்குறித்து மிகுந்த கலக்கம் அடைந்துகொண் டிருக்கையில்,

பிரகாசமானவஸ்திரங்களையுடைய

ரண்டுபேர் அவ

ர்கள்ருகே நின்றார்கள்.

சா அப்பொழுது அந்தஸ்திரிகள் பயந்து தரையை நோக் கிக்குனிந்து நிற்கையில் அவ்விரண்டுபேரும் அவர்களைநோ க்கி, உயிரோடிருக்கிறவரை நீங்கள் மரித்தோரிடத்தில் என்னத்தினாலே தேடுகிறீர்கள்? அவரிங்கேயில்லை எழுந்து போனார்.

எ முன்னேயவர் கலிலேயா நாட்டிலிருந்த காலத்திலே மனிதனுடைய குமாரன் பாவிகளான மனிதர்கைகளில் ஒப் புக்கொடுக்கப்படவுஞ் சிலுவையில் அறையப்படவும் மூன றாம் நாளிலே திரும்ப எழுந்திருக்கவும் வேண்டுமென்று உங்களுடனே சொன்னதை நினைத்துக்கொள்ளுங்களென றார்கள்.

அ அப்பொழுது அவர்கள் அவருடைய திருவசனங்களை நினைத்து,

கூ கல்லறையை விட்டுத்திருமபி அந்தச் சங்கதியைப்பதி னொருவருக்கும் மற்றெல்லாருக்கும் அறிவித்தார்கள்.

ய அதை அப்போஸ்தலருடனே சொன்னவர்கள் மகுத் லாவூராளாகிய மரியாளும் இயோவன்னாளும் இயாக்கோ பின் தாய் மரியாளும் இவர்களுடனேயிருந்த மற்ற ஸ்திரிக் ளுமே.

யக அவர்கள் சொன்ன வசனங்களை அப்போஸ்தலர்கள் ஒருக கட்டுக்கதையைப்போல எண்ணி, அவர்களுடைய சொ

12 Then arose Peter, and ran unto the sepul chre and stooping down, he beheld the linen clothes laid by themselves, and departed, wondering in himself at that which was come to pass.

13 And, behold, two of them went that same day to a village called Emmaus, which was from Jerusalem about threescore furlongs.

14 And they talked together of all these things which had happened.

15 And it came to pass, that, while they communed together and reasoned, Jesus himself drew near, and went with them.

16 But their eyes es were holden that they should not know him.

17 And he said unto them, What manner of communications are these that ye have one to another, as ye walk, and are sad?

18 And the one of them, whose name, was Cleopas, answering said unto him, Art thou only a stranger in Jerusalem, and hast not known the things which are come to pass there in these days?

19 And he said unto them, What things? And they said unto him, Concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet mighty in deed and word before God and all the people:

20 And how the chief priests and our rulers de livered him to be condemned to death, and have crucified him.

21 But we trusted that it had been he which should have redeemed Israel: and beside all this, to day is the third day since these things were done.

22 Yea, and certain women also of our company made us astonished, which were early at the sepulchre;

23 And when they found not his body, they came, saying, that they had also seen a vision of angels, which said that he was alive.

24 And certain of them which were with us went to the sepulchre, and found it even so as the women had said; but him they saw not.

யஉ ஆனாலும் பேதுரு எழுந்து கல்லறையினிடத்துக்கோ டி அதற்குள்ளே பார்க்கக்குனிந்து சேலைகளைத் தனியே வை ததிருக்கக்கண்டு சம்பவித்திருக்கிறதைக்குறித்துத்தன்னில்

ஆச்சரியப்பட்டுக்கொண்டுபோனான்.

யங அன்றியும் அன்றைத்தின்மே அவர்களிலிரணடுபே எருசலேமநகரத்துக்கு அறுபதுஸ்தாதிவழிதூரமான எம் மாவு என ம் ஊருக்குப்போனார்கள்.

யச (போகையில்) அவர்கள் சம்பவித்திருந்த இக்காரிய ங்கள யாவையுங்குறித்து ஒருவரோடொருவர்பேசிக்கொண்

டார்கள்.

யரு அப்படியவர்கள் பேசி விசாரித்துக்கொள்ளுகிற பொழுது, இயேசுவானவர் தாமுஞ் சமீபமாகி அவர்களுட னேகூடநடந்தார்.

யசு அப்படியிருந்தும் அவரையறியாதபடிக்கு அவர்க ளுடைய கண்கள் மறைக்கப்பட்டிருந்தன்.

யஎ அப்பொழுது அவர் அவர்களைநோக்கி, நீங்கள் துக் கமுகமுள்ளவர்களாய்வழி நடந்து ஒருவருக்கொருவர்சொல் லிக்கொள்ளுகிறகாரியங்களென்னவென்றார்.

யஅ அதற்கு அவர்களிலொருவனாகிய கிலேயோப்பாவே ன்பவன் சொன்னது, நீமாத்திரமோ எருசலேமில் இந்நா ட்களிற சம்பவித்தவைகளையறியாத அன்னியனாயிருக்கிறா யென்றான்.

யகூ அவர் எவையென்றார். அதற்கு அவர்கள் சொன்ன து, நாசரேத்தூரானாகிய இயேசுவைக்குறித்தவைகளே. அவர் பராபரனுக்குஞ் சகல சனங்களுக்கும் முன்பாகச் செய்கையிலும் வசனத்திலுமவலலமையுள்ளதீர்க்கதரிசியா யிருந்தார்.

உய அப்படியிருந்தும், நம்முடைய பிரதரன ஆசாரிய ருந் தலைவரும் அவரை மரண ஆக்கினைக்குட்படுத்திச்சிலு வைமரத்தில் அறைந்தார்கள்.

உக இஸ்ரவேலரைமீட்பவர் அவரேயென்று நாங்கள்நம் பினோம். அவைகள் சம்ப வித்தது ன்று மூன்றுநாளாகி

றதே.

உஉ எங்களிற் சில்ஸ்திரிகள் அதிகாலையிலே கல்லறையி னிடத்திற்போய் அவருடையசரீரத்தைக்காணாமல் திரும்பி வந்து,

உங அவருயிரோடிருக்கிறாரென்று சொன்ன தேவதூத ரைத் தரிசித்தோமென்று சொல்லி எங்களைப்பிரமிக்கப்பண ணினார்கள்.

உசு அப்பொழுது எங்களிற சிலர் கல்லறையினிடத்திற் போய் ஸ்திரிகள் சொன்னபடியே கண்டார்கள்.

அவரைக்

25 Then he said unto them, O fools, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken: 26 Ought not Christ to have suffered these things, and to enter into his glory?

27 And beginning at Moses and all the prophets he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself.

28 And they drew nigh unto the village, whither they went: and he made as though he would have gone further.

29 But they constrained him, saying, Abide with us for it is toward evening, and the day is far spent.

30 And it came to pass, as he sat at meat with them, he took bread, and blessed it, and brake, and gave to them.

31 And their eyes were opened, and they knew him; and he vanished out of their sight.

32 And they said one to another, Did not our heart burn within us, while he talked with us by the way, and while he opened to us the Scriptures?

33 And they rose up the same hour, and returned to Jerusalem, and found the eleven gathered together, and them that were with them,

34 Saying, The Lord is risen indeed, and hath appeared to Simon.

35 And they told what things were done in the way, and how he was known of them in breaking of bread.

36 And as they thus spake, Jesus himself stood in the midst of them, and saith unto them, Peace be unto you.

37 But they were terrified and affrighted, and supposed that they had seen a spirit.

38 And he said unto them, Why are ye troubled? and why do thoughts arise in your hearts ?

உரு அப்பொழுது அவர் அவர்களுடனேசொன்னது, தீர்க்கதரிசிகள சொன்ன யாவையும் விசுவாசிக்கிறதற்குப் புத்தியில்லாமல் மந்த இருதயமுள்ளவர்களே, உசு கிறிஸ்துவானவர்பாடுபடவுந்தமது மகிமைக்குட்பிர வேசிக்கவுமவேண்டியதாயிருந்ததில்லையா என்று சொல்வி, உஎ மோசேயையுஞ் சகலதீர்க்கதரிசிகளையுந் தொடங்கி வேதவாக்கியங்களெல்லாவற்றிலுந் தம்மைக்குறித்துச் சொல்லியிருக்கிறவைகளை அவர்களுக்கு விவரமாய்க்காண

த்தார்.

உஅ அத்தருணத்திலே தாங்கள் போகிற ஊருக்குச் சமீ பமானார்கள். அப்பொழுது அவர் அப்புறம்போக மனசை க்காண்பித்தார்.

உகூ அவர்கள் சொன்னது, சாயந்திரமாயிற்றே. பொழு துமபோகின்றதே. ஆகையால் நீர் எங்களிடத்திலே தங்க வேண்டுமென்று மிகவுமவேண்டிக்கொண்டார்கள். அதன் பினபு அவர் அவர்களிடத்திலே தங்கும்படி பிரவேசித்தார். ஙய அப்படியவர்களுடனே பந்தியிருக்கையில், அவர் அப்பத்தையெடுத்து ஆசீர்வாதஞ்சொல்லி அதைப்பிட்டு அவர்களுக்குக் கொடுத்தார்.

ஙக அப்பொழுது அவர்களுடைய கண்களதிறக்கப்பட அவரையறிந்தார்கள்.

கூஉ உடனே அவர் அவர்களுக்கு விலகினார். அப்பொழு து அவர்கள் ஒருவரையொருவர்நோககி, வழியிலே அவர் தம்முடனேபேசி,

ஙங வேதவாக்கியங்களை நமக்கு விளக்கமாய்க்காண்பித் தபொழுது, நமக்குள்ள இருதயம் அன்பாய்க்கொழுந்து விட்டுவளரவில்லையாவென்று சொல்லி அந்நேரமேயெழு ந்து எருசலேமுக்குத் திரும்பிப்போய்ப்பதினொருவரும்

வர்களோடிருந்தவர்களுங்கூடியிருக்கக்கண்டு,

ஙச கருத்தர்மெய்யாய் எழுந்திருந்து சீமோனுக்குத் தரி சனையானாரென்று அவர்கள் சொல்லக்கேட்டு,

கூரு பினபு வழியிலே நடந்தவைகளையும் அவர் அப்பத் தைப்பிட்கையில் தாங்கள் அவரையறிந்துகொண்டதையு மவிவரித்துச்சொன்னார்கள்.

ஙசு அப்படி அவர்கள் பேசிக்கொள்ளுகையில் இயேசு வானவர்தாமேயவர்களுக்குள்ளே நின்று உங்களுக்குச்சமா தானசவுக்கியமுண்டாவதாகவென்று அவர்களுடனேசொ

னனார்.

கூஎ அவர்கள் அவரையொரு ஆவியென றண்ணிக்கலக கமும் பயமும் அடைந்தார்கள்.

கூஅ அப்பொழுது அவர் அவர்களைநோக்கி, நீங்கள் என னத்திற்காகக்கலங்குகிறீர்கள்? என்னத்திற்காக உங்களிரு

« PreviousContinue »