Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

Подбацівами, цујем, v. impf. Inter. По дваhање, п. бав Иnterfаngеn, аnѕtѕ. legen, unterschieben, subjicio.

Подвahanисе, амce, v. t. imрt. ji Подбацити, им, v. pf. unterlegen, unterfangen, audeo. subjicio.

Подвеза, f. бав Зtrumpf = од еr оfea: Подбелипи, им, (Рес. и Срем.) vide, band, vinculum tibiale, periscelis. подбијелитни.

Подвезали, ежем, v. pf. untersinden Подбијање, р. Das СФlagen von unten (Strümpfe, Hofen), subligo. auf, subtercuffio.

Подвезивање, д. Вай иіtеrbiaдеп, subПодбијали, ам, v. impf. Don unten ligatio. wegichlagen, subtereutio.

Подвезивали, зујем, v. impf. unter. Подбијалисе, амce, v. impr. fi бie binden, subligo

Supe munə geben, subtersalicio pedes. Подвезица, f. dim. . подвеза. Подбијелипти, им, т. pf. (Ерц.) воn Подвести, едем, т. pf. unterfibrea

unten weiß macheri, dealbo a parte in (Pferd zum Reiten), subterduco.
feriori (3.3. in einem 213 alie einige Подвести, везем, т. pf. unrerjubren
Bäume abschälen zum Zeichen der Bes (Wagen, Schiff), subterycho.
sißnahme, damit Bein anderer davon logBecma, Besen, v. pf. unterstider i
Gebrauch mache, fey's zum Zusrotten subterpingo acu.
oder sonst).

Подвијање, д. Вав Иnter witeln, subПодбии, бијем, v. pf. bor untеn meg* terplicatio.

schlagen, decutio in inferiori parte, Подвијати, ам, v. impf. untеrminsen, Подбилписе, бијемсе, v. г. pf. fіф типыз subtеrрliсо; подвија језиком. gehen, pedes adtero eundo.

Подвиківање, р. дав Заи фjet, jubiПодбјел, т. беr pulatti, tussilago

latio. farfara Linu. .

Подвикивати, кујем, у. impf, aufiagф. Подбеспи, бодем, v. f.auf6efen, stimulo. jen, jubilo. Подбочиписе, имce, v. г. р. беn 2rm Подвікнути, нем, v. pf. aufjanica, in die Seite (60K) spreizen, mauum sub

inclamo do lateri.

Подвипін, вијем, vide пода випін. Подбрадіњйк, m. etin Bans mit tungen, Подвлачак, чка, m. cie untеrjinet

dao an der Kopfbedeckung angehäkelt. (bei den Dachdeckern), scindula suppoa wird, und beim ki inn vorbeigeht,

sita duabus aliis. mobilis genus, ad continendam in ca- Подвлачење , п. Вав untirgieben, sub. pite ornatum.

tertractio. Подбријавање, р. дав 16feren (unter Подвлачити, им, v. impf. untеrѕiebea, weg), subterrasio, subtertensio.

subtertraho. Подбријавапій, ам, v. impt, untеn wеg. Подвлачитисе, имce, v. г. impf. jid Scheren, subtertondeo.

unter etwas ziehen, subtertrahor. Подбриjaniн, ријем, v. pf. untеn wеgs Подводан, дна, но, беr ueberimens scheren, subtertondeo,

mung ausgefeßt, obnoxius inundatiooi, Подбунипи, им, v. p. 1) aufmiegeIn, Подводити, им, v. iinpf. 2) пnterjap.

concito. 2) (im guten Sinne) aufmun. ren, subterduco. 2) kuppeln, lenocinar. tern, excito,

Подводница, f. die Ruррlеrin, lena. Подбунупи, нем (у прошавшем вре. Подређење, в. дав Иnterfüyce, sub

мену говорисе и подбуо), v. pf. terductio.

auf unfen, subinlor: подбуле му очиг. Подвожње, р. Вав Иnterfabrea, subПодбуњивање, в. дав 24ujreiздеп, сор- tervectio. citatio, excitatio.

Подвозилии, им, y. impf. unterfahren ІІодбуюівати, њујем, v. impf. auf= (tr:it dem Wagen, Schiff), subtervehu. reizen, concito , excito.

Подвољак, кa, m, дав наtеrе kina, Подгалак, лha, m. Fie Иnterlage, su- regio sub mento: укамини за подвоbiculum, z. B. beim Faße.

dak, beim Kinn nehmen, das Sias Подвалити, им, v. pf. unterlege, (з.

streicheln. 3. einen pfab1 untet Ba® Sap), sub. Подворе, f. р. она два коца, што се terjicio.

на њима носе навици (у Србији КаПодваљівање, п. Зав Иnterlege, sub- жу сијенско коље). terjectio.

Подвргнупін, нем, vidе подкріп. Подваљйвапи, љујем, т. impf. unters Подврнути, нем, v. pf. 5. 5. коњ сэ

legen, unterwälzen, subterjicio, sub- Map, verrücken, perverto, e loco justo

tervolvo. Подгапиписе, имсе, т. г. pl. fi) идя Подвршање, р. Вав 23erriiden Jer Casp terfangen, audeo.

lajt, perversio sarcinae.

movco.

[ocr errors]

редвртати, врем, v. impf. perrumen, Подетнтисе, имсе, ( Рес. и Срем. ) perverto.

vidе подијелилисе. Підврћи (говорисе и подвргнупи), Поджели, ежем, v. pf. untergünsen, Ергнем, vіdе hодметнупи 1.

subdo flammam, succendo. Подвуки, учем, v. pf, anteriepen, sub. Піджизање, п. бав іtеrünten, suc= tertrabo. .

censio. Подгајити , им, v. pf. pflegen, sieben, Поджизали, ижем, v. impf. untiriin

auferziehen, educo. cf. ograjimi. den, succenso, Подговарање, и. дав 2ntiften, subor- Подзiмдан, ам, v. pf. untеrmаnеrt, natio.

substruo murtin. Подговарапи, ам, т. impf. angiften, Подзиђівање, п, баѕ Иnternauern, subsuborno.

structio. Подговорити ; им, т. pf. anftiften, sub- Подзиђівапін, ђујем, т. iimpf. Inter.

mauern, substruo. Подгорица , f. варош у Ерцеговини. Подівљати,ам, v.pf. wіtѕ wеrbеnеfferor:

Підгоричанин, човек из Подгорице. Подигнуті, нем, vidе подићи.

Подгоричків, кa, кo, pon Подгорица. Подигнутисе, немсе, vidе поднКисе. Подгepje, n. Begenuntеrm Serge, sub- Подизање, п. дав 21ufbeben (in Pie 202 montaua regio, submontoriuma

he), levatio, sublatio: Подгревање, п. (Рес. и Срсм.) vide Подизами, ижем, v. impf. in bie Sye подгријевање.

heben, tollo, levo. Подгревали, ам, (Рес, и Срем.) vide Подизаписе, ижемсе, v. г. impf, ji) подгријеван.

erheben, aufstehen, surgo. Подгрејати, грејем, (Рес. и Срем.) Поднјелиппи, им, т. р. (Ерц.) 1) thеі. vidе подгријаіпи.

len und theilen (unter einander), dis Подгрнізање, в. дав Иnterbeigen, sub

vido. 2) vidе удијелипін. termorsio.

Подијелипінсе, имce, v. г: pf. (Ерц.) Подгрізати, ам, v. impf. untеn ab6ei. sich theilen, auseinander geben, dividi. beni, subtermordeo.

Подијемнисе, нусе, у. г. pf. (Ерц. ) Подгријаһи, ријем, v. pf. (Ерц.) 2) vi- ein Kind, werden, puer fio.

dе погријали. 2) подгријало сунце, Подина, f. Die Släфе бев Seufфобеrѕ, von unten anscheinen, ab imo illustro dessen Spiße verfüttert worden, quasi (sicut ѕоl occidens jugа mоntium).

tabulatum métae foeni. Подгрнјевање, n. (Ерц.) ) бав Croat. Подирање, в. дав 28ieberbergorieben meil, recalefactio. 2) das Anscheinen einer abgemachten Sache , sollicitatio von unten ber, illustratio e parte infe- rei confectae, caussae peractae. riori.

Подирапи, рем, v. impf. etmas 24uge= Подгријеватіи, ам, v. impf. (Ерц.) 1) mies madytes wieder hervorziehen, repeto

der aufwärmen, recalfacio. 2) von uns rem confectam.

ten anscheinen, ab imo illustro. Подићи (говорисе и подигнути), диПодгрисііи, ризем, v. pf. untеn abbеі. гнем, v. pf. beben, lеvo, tollo. fen, subtermordeo.

Подилисе (говорисе и подигнуппсе), Подгрљача, f. на јарму оно дрво, што дигнемісе, т. е. pf, jih erbeben, contслоји волу испод грла.

surgo. Подгрнути, нем, v. pf. unterfфüren, Подјела, f. (ст.) оно што се удијели (igieni) subjicio.

просјану, дав 2Inofen, eleeniosyna : Подгранье, р. Вав Иnter fфüten, sub- „Те он проси шљепачку подјелу – jectio (ignis).

Подлагање, п. 1) раз ціtеrіеgеn, subПодгрпати, гркем, v. impf. unterfӣ. jectio. 2) Das Unterschüren, subjectio , ren, subjicio (ignem).

suppositio lignorum igni augendo. Подгўлиши, им, vidе подбијели, Подлаган, ажем, у. impf. 1) untera Подгунівање , p. Das &ntblopen yon legen, subjicio. 2) unteridūrén, subunten an, subternudatio.

jicio ligna ad augendum iguem. Подгумівати, љујем, v. impf. коп пп. Подланица, f. Dій Нафе Bano, palma :

ten" entblößen, subteroudo (3. B. eis дебела сланина с подланице, lаrdum nen Baum durch 26 dhälen, oder abs palmare, eine Hand breit. nagen).

Подлеќи, лежем (и подлегнет), v. pf. Поделити, им, (Рес, и Срем.) vidе по- ipagen, auf sich nermen, recipio in me: дијелипти.

ја не могу под пo подлеfі. Поделилисе, имce, (Рес. и Срем.) vi- Подлівање, п. (Срем.) xide подљевање. dе подијелимисе.

Подлівали, ам, (Срем.) vidе подъё. Поді рати, рем, vide нaдeранти,

[ocr errors]

mensurae.

Подлизівање, п. Das 26laufen ciner Подмирисапии, рујем, v. impf. einen be

Flüssigkeit am Gefäße berunter, deflu- friedigen, zufrieden stellen, satisfacio. xus per latus vasis.

Подмі риши, им, v. pf. befriеvіgеп, 52 Подлизнівапій, зуje, v. impf. aa Befäpe tisfacio. herabfließen, defluo per latus vasis.

. Подмінпи, им, v. pf. beiteфen, corподлион, лијем, v. pf. untergiepen, титро peculia. subterfundo.

Подмекiвање, п. Bas Beitchen, cord IIÒAnora, f. die Unterlage, res subjecta, ruptio.

subiculum (8. B. unter der Sohlé). Подмні нівати, Кујем, у. impf. betta Подложипов, им, т. pf. .) Enterlegen,

chen, corrumpo. subjicio. 2) unterschüren, subjicio lig- og stâne, 1. das Unterlegen, subna igui augendo.

jectio. Подложица, f. dim. р. подлога. помицан, ичем, v. impf. Brunter Подлокапін, лоче, v. pf. ш. ј. вода rücken, submitto , subjicio.

6pujer, unterfressen, subterlambo. Подмјеравање, п. (Ep.) 1) ба 2Pacf. подьевање, р. (Врц.) Das uutergieper, sen (wie viel ein Gejas balte), emensubterfusio.

sio. 2) das Probieren, ob ein Gefäß Подљевами, ам, v. impf. (8рц.) unter: des gehörige Maß halte, exploratia

gießen, subterfundo. Подмазати, ажем, v. pf. ) иnterfфтів. Подмјеріали, ам, v. impf. (Ерд.)

ren, subterlino. 2) besteden, corrumpo abmeisen, emetior. 2) das Maß probie: (pecunia, donis).

re:, explorare mensuram. Подмазвање , . .) дав Иnterjmieren, подмјериши, им, v. pf. (Ерц.) 1) гр.

sublitio. 2) das Bestechen, corruptio. messen und abwägen, emelior und exПодмазивали, зујем, v. impf. i) un. pendo. 2) das Maß oder die Bage pros

tersomieren, sublino. 2) beftechen, cor- bieren (prüfen), exploro mensuram an! rumpo.

libram. Подміки (говорисе и подмакнуши), Подмјешівање, п. (Ерц.) раз Ciaji

макнем, v. pf. Parunter rüten, subdo. ern des Brotteigs, fermentatio. Подмеравање, п. (Рес. и Срем.) vide Подмјешлівапін, шујем, v. ішpf. Ep4) подмјеравање.

einsäuern, fermento. Подмеравани, ам, (Рес, к Срем.) vi- Подмукао, кла, ло, Бcimtіntіf, madе подмјеравами.

litiosus, subdolus. Подмерипи, им, (Рес. и Срем. ) vide Поднанилисе, пијем се (у Сријему, подмјеритни.

Бачк. ну Бан.) vidе понапишнсе. Подмесипти, им, (Рес. и Срем. ) vide Подне, п. (indcc1.) Rittaq, meridies: подмијесири.

од подне 40 мрака ; yпo по две : Подмеспи, еmем, v. рт. unterrupren,

око подне. subtermisceo.

Поднепи, несем, (Рес. и Срем., vide Подметак, пка, ш. бав Цnterlegehols, подн:јети. quod subjicitur.

Подні запи, кжем, v. pf. Interinaria, Подметање, р. 1) бав Иnterlegen, sub- lineain subterduco.

jectio. 2) das Verschneiden (des Pfers IIO ZHU 31ibaibe, n. das Berörämen mit eis des), castratio.

ner Sanur (von Perlen, Dukaten), Подметање, д. Рав Иnterrubren, sub. adjunctio lineae, limbi. termixtio.

Поднизиватн , зујем, т. impf. eine (TerПодметали, мећем, v. imp. 1) une len-, Dufáten..) Schnur unten anbrias

terlegen, subjectio. 2) коња, рав Рfero gen, subtexo limbum. berschneiden, castro equum.

Поднијели, несем, поднијо (понијеПодметали, ам, v, impf. unterrübren ла , ло), v. pf. (Ерц.) 1) unter etai

(Die Suppe mit Mehl), subtermisceo. bringen , praetendo, subtertendo, 2) et Подметнути, нем, · pf. 1) unterles fragen, tolero. 3) ako mHX Mode nor

gen, subjicio. 2) коња, perfфпсіреп, Hnjemu, wenn du es (um dieien Preta castro equum.

geben kannst, si absque tuo deinmente Подменівање, п. (Рес. и Срем.) vide potes ; ако пи вјера може поднитеподмјенивање.

mu, idenn es dein Glaube erlaubt und Подмешивали, гuyјем, (Рес. и Срем.) det), si per fidem tuam licet, vidе подмјешивали.

Подні ми писе, нмce, v. г. pf. Sca :: Подмијесилти, им, v. pf. (Ерц.) cin. auf den Arm stutin, suppono case Tauern (den Brotteig), fermento.

brachium , iunitor brachio. Подмиривање, . дав 25 efrіеtіgеn, sa-. підница , f. vіdе даска : tisfactio.

Удовице, у али до днице!

V.

подножници, m. р. под нитима оне Подриње, р. дав Want fängs Ser Drina,

двије дашчице , be жене држе ноге regio circumdrinana, ambidrinana : mе помину њима нити кад чу (діє „Да би посл'о Чупића Стојана, Tritte).

„Чупні чува Мачку и Подриње E Подне сили, им, v. impf. 2) unter еt. Подробац, пца, m. Das Gingebrotte, was tragen, praeteudo (sub nares). 2)

іnіrіtа: оставио подробац у чанку. ertragen, fero, tolero. 3) не подноси Подробиши, им, v. pf. einbeiten , ipMi ejepa, erlauben, dulden, non fert, tero. cf. удробити. non patitur.

ІПодруг, ш. апреrtbalk Rann gtoi, sesПодношење, п. 1) бав Хragen unter -, quihomo (tam magpus , ut sesquialte- .

praetensio. 2) das Ertragen, toleratio. rum aequet); fo аиф подруг ока, по-
3) das Erlauben, Geschehen; lassen, per- друг стопина и п. д.
missio.

Подруговић, m, Der Cobn еіnев поподобан, бна, но, (сп.) Tarna, аива Apyr, filius sesquiviri.

sehend, fängig, tauglich, qui a pparet NOAPYM, in. 2) das Erdgeschoß, tabulaposse :

tum intinum, (q. d. по друму? jeans„Има л' млого војске у Турака ? rez de chaussée). 2) der Keller, cella.

„Јел подобна да боја убије – Підрумски , кa, кo, Relers, cellarius. Подобар, бра, po, fo siemli aut, sic - Подручје, п. Bans uno Reute, wоrüber

satis bonus, (und jo vor allen Beiwör: man zu befehlen hat, quod sub potetern, cf. по).

state est : у његову подручју; „За Под бритисе, имсе, у.г. pf. einen gut свега подручја швога" (кад нари

werden, benignus fio in aliqnem : јају коме у здравље). „Bet се синко подобрите рази — Подсад, m. bie Brut, progenies, (meift Подојии, им, v. pf. Die Bruit reiфед, als Gфеltwort: nacји подсаде). praebeo mammam.

Подседлица, f. Die Dete uriter Dem eat. Подошmрiвање, в. дав Зufpigen уоп rel, die Schabracke, stragulum, stratum. unten, acumiuatio ab imo.

Подсеки, сенем, (Рес, и Срем.) vide Подо правапи, ам, v. inpf. н. п. ко. подсјећи. be, unten zufpißen, cacumino ab imo.

Подсецање, р. (Рес. и Срем.) vidе подПоддштрипти, им, v. pf. н. п. полац, сијецање.

von unten zuspißent, praeacuo ab imo. Подсéцапи, ам, (Рес. и Срем.) vido Подражівање; п. 1) Вс в Хеізеп, irrita- подсијецатан, uo. 2) Dgs Necken, lacessilio.

Подсијецање, р. (Ерц.) тав Иnterbauen, Подражівати, жујем, v. impf. reigen, succisio. necken, irrito , lacesso.

Подсијецаши, ам, v. impf. (Ерц.) ип. Подражити, им, v, pf. reigen, neden, terbauen, succido. irrito, lacesso.

Подсириши, им, v. pf. н. і млијеко, ІІодраниши, им, v. pf. Our Pflege auf. laben, cogo (lac).

ziehen, cduco, (den Baum, das Kind, Подсјећи, сијечем, v. pf. (Ерц.) unter dal Thier).

abbauen, succido, підранити, им, (у Сријему, у Бачк. Подсме, m. (Рес.) vide' подсмије. и у Бан.) vidе поранити.

Подсмевање, п. (Рес. и Срем.) vide Лодрањивање, и, дав Bropsieben, edu- подсмијевање. caii..

Подсмевалінсе, амсе, (Рес. и Срем.) Подрањйвати, њујем, v, impf. aufgie. vidе подсмијеватисе. educò.

Подсмеј, т. (Срем.)1 дав афеn über Подрезали, режем, v. pf. н. п. кош- Подсмије, m. Ёрц.) 3 еtmав, піsus, denuty, unteridneiden , subtercido.

risio. Подрезнівање, в. дав Иnterfфneiden,

р. дав Иnterfayneiten, Подсмијевање, . дав 21и1афеn, desubtercisio

risin. Подрезівати, зујем, v. impi, unter. Подсмијеватисе, амce, v. г. impf. ichneiden, subterscindo.

(Ерц.) коме, чему, еіnеnt аutaфen, Подреки, ечем, vidе урећи.

woruber laden, derideo, rideo. Подригување, и. дав аufjtopen, Эtül. Подувапање, р. Вав (reifen von E. pien, ructatio.

ter, apprehensio e parte inferiori. Подригніватисе, гује ми се, т. г. impf. Подуванапти, ам, v. impf. porn untent aufstoßen, rülpsen, rurto.

anareifen, prebendo a parte inferiori. Подригнутисе, не ми се , v. г. pf. 8 Подувати, ам, v. pf. ein menig hafen, ftoßt mir auf, id) ruiple, ructo.

suillo. Подријетло, в. (Ерц.) деr Зипате, $4. “Подувалипти, им, v. pf. роп иаtец ап. milienname, coguomen,

,

failen, subterprehendo.

hen,

consensus.

m. vide

Подуваћање, р. бав Лnfaffen von unten, Пожаревац, вца, m. etаnt in Serbien,

subterprehensio, vidе подувашање. am rechten Ufer der Morawa (verbunzt: Подуважали, ам, v. imp. pon unten das berühmte Passarowit). anfasen, subterprehenso.

Пожаревачки, ha, кo, ya faromiser. Под у вирање, д. дав феrаufftopen, sub. Пожарівчанин, човек из Педіа. levatia.

ревца. Под увирали, рем, v. impf. рот ипten Пожаритн, им, vidе запожарити. herous itoßen, sublevo.

Пожега, f. .) etact in @erbieп. 2) та Под, врёти, рем, подувръо, (Рес, и Slavonien. Срем.) vidе подувријепи.

Пожеглца, f. vіdе погорелица. Поду вријепи, рем, подувръо, v. pf. Пожелепти, лим , v. pf. (Рес.) bеgejeen, (Epi) von unіtеn bеrаuf biopen, sub- Пожелнли, им, v. pf. (Срем.); ji fe5

пожељети, лим, v. pf. Ёрц.). levo.

nia nao Подударање, p. Bas uebereinzimmen, etwas, concupisco.

Пожеши, жањем, т. pf. abjфneisen (В. Поддератисе, амсе, т. г. impf.1 über. trede), demeto. Поду даритисе, имce, v. г. pf. Хcin. Пожели, ежем, т. pf. 2) perbrennen,

tommin, convenit mihi cum aliquo de in Brano iteden, incendo. 2) полегла re: не може буд да нам се поду- me puba, hat mir Durst verursat

sitim movit. дарн. Пду жите, f. pl. fleine Офulsen, pe- Пожешки , кa, кo, von Пожега. catioia debita.

пожешниња, f. м. ј. шљива, Die geрӧ6ns Подунавац, вца, m. einer фон поду- liche Zwetschke, woraus der Zwetiofen. нав.ље, circumistrapus.

Branntwein gebrannt wird, preПодунавка, f. eine pop подунавље, cir- pnm vulgare. cumdaoubiana.

Поживепти, вим, v. pf. (Рес.), (in Sa. Подунављанин,

подунавац. Пожівипти , вим, т. pf. Срем.), де во Под навље, в. дав ganə langBer = Поживљепшн, вим, v.pf. (Ерц.)/Sriesen) nau, regio circumistrana.

yerleben, transigo (leniter) acvui. Подунавски, кa, кo, 1) von подунав- Пожњеми, ем, vide пoжeти.

se, circumistranus. a) adv. nad Art Nokým, m. Presburg. Posonium. Iicper подунавци, more circumdanubia- жу нату (нца), човек из Пожуна. По

ж унлиња, жена из Пол: уна. ПолуПодупирање, р. баѕ unterftüsеn, ful- сни, какo, von Пожун. sullultio.

Позабити, бијем, v. pf.
Подўпирати, рем, т. impf. unterftü. A. По што је то ?
Ben, sulfulcio.

Б. Позабили и по (ein obfcèner Caf Подупирач, m. 1) беr unterftüst, suful. von einem, der den Preis einer gefouts tоr. 2) vidе подупорањ.

ten Sache nicht sagen will). Подуплата , f. vіdе опиялапа. Позабравими, им, v. pf. ein menig xa Подуплашиши, им, vidе поплати- geffen, paululum obliviscor.

Позаборављали, ам, v. pf. паф eim?? Полупорањ, pња, m. Die etüge, ful- den vergessen, obliviscar aliud ex alio.

Позаимање, п. vіdе узаимање. Под прети, рем, подупръо, (Рес. и Позаимати, ам (и позаимљем), side Срсм.) vidе подупријепи.

узаймати. Под прелисе, ресе , подупръосе Позајарипои, им, v. pf. „Оди снашо

(Рес. и Срем.) vide полупријепинсе. да позајаримо : пиршиска, памук Полупријепін, рем, подупръо, v. pf. зеза, свака трга мога,” läft his (£рц.) ::nterjigen, suffulcio.

Anekdote den ginza rifden Hausiret Поду пријеписе, ремсе, подупръосе, zweideutig rufen, statt etma: 041 Cha

v. r. pí. (Ep.) ridh stüßen, innitor. шо да па заримо: пириплика, паToaỹuje, u. Habe um der Seele widen, мука (зелена ?) и свакога нега. quod datur pro animae salute:

Позјмилия, им,

vide

узајмнии. „Ладоше міі Шарца од подушја Позан, зна, но, fpät, tardus, serus : Лођачитисе, имce, v, r. f. ein Stutent

Позна феца, гопове сироме. werden, lio discipulus, scholasticus. Позбацати, ам, т. pf. па деr Seibe Пожалити, нм, v. pf. Depauern, по hinabwerfen, dejicio aliud ex alio. lein fern Tajfen, poenitet me.

Позвали , зовем, v. pf, tufen, einsalta, Tomāp, m. der Waldbrand, flagrantia,

ardor silvae sponte aut forte fortuna IIo3Bekubaue, n. das Erklingen, sosi inccnsae,

tus, tinnitus,

norum.

tura ,

и І.

crum.

уосо.

« PreviousContinue »