Page images
PDF
EPUB

vix :

sio.

vo in

[ocr errors]

уба, adv. eingeli, бie unə pa, taun, убраж, кватин , ђујем, v. impf it, in

убраздипи, им, v, pf. s ein Ges А. Има ли јабука на јабукама ? däft einlassen, immittere se in negoБ. Нела, уба ће која.

tjum. бав, ва, во, бријеліко се говори, ўбрапти, уберем, v. pf, pruden, аn.

него се чује у пјесмама) vidе лијеп. le en, lego. убарату, сцa, m. Zame ciner Quеuе убрзипи, им, v. pf. убрзићу ја тебе!

zwischen Nemcta und Kruschedol in Sir. sagt man dem Kinde, daß man ftraft,
tien nomen fontis (Bandusiae) in (faciam te celerem?).
Sirmio.
.

убрисами, ришем, v. pf, wifфеn, tеrgео. убасица, f. cf. Злаптоје.

убрисівање, р. Зав абwifфеn, absterк убац (вање, д. Рав бineinwerfen, injectio.

убрисівати, сујем, т. impf. абwifфеп, убацівати, цујем, v. impf, fineinwers abstergo. - убсципи, им, у. pf. fen, iujicio. Увалити, им, v. pf. Fineinwäljen, inубелиши, им , (Рес. и Срем.) vide

volvo. убијелипти.

Уваљати, ам, v, pf, pineinwalsen, vol: убијање, п. 1) бав 3erlegen, laesio. 2) Das Erschlagen, occisio.

Уваљаписе,, амce, v. г. pf. 1) та бие - убијати, ам, v. impf. 1) perlegen, laedo. Wälzen beschmuten, volutando macu2). !odtschlagen, occido.

lor. 2) sid, einwalsen , 'im Walben eins уб:јапінсе, амce, v. г. impf. fit ans gehen, minui subigendo. dlagen, illidor.

Уваљивање, р. бав фіnсinmälgen, oубијелити , им, v. pf. (Ерц.) н. п. плати

volutio. no, bleiden , insolo.

Уваљівати, љујем, v. impf. Fineinwäl: убипи, бијем, v. pf. .) erflagen, 3en, involvo, volvo іn -.

occido. 2) abschlagen, verwunden, ver: Ysap je, vide sa yBap je.
leßen, laedo.

Увалили, им, v. pf. ertappen, fange, убиписе, бијемсе , v. г. pf, fіф vеrlеtеп, capio, prehendo. Jaedi.

ўватиписе, имce, v, г. pf. uncemegs убљувати, љујем, т. р. Берререп, lid bleiben, nicht bewegt werden, ers

ftarren, cousisto, non moveor, H. n. ý faj (966)), m. die Schläge, verbera : рука, нога, мјесец, сунце. ежи од усоја.

Увёзати, ежем, v. pf. pinten, colli. убојаписе, јимсе, y, г. pf. mit tеr blof. gare.

sen Furcht dayon kommen, (en être Yeezubabe, n. das Binden, ligatio. quitte pour la peur), timore luo: 60- ÝBezieanu, syjem, v. impf. binden, јао сам се, али се нијесам убојао. colligare. убојипп, па, то, (сці.) vidе убојни: Увек, (Рес. и Срем.) vidе у вијек.

„Дадоше му копље убојито увенупін, цем, v. pf. peripelPen, mat. ўбојица, m. hеr fіd, gut flägt, pugna

уверавање, п. (Рес. и Срем.) vidе увјеубојнii , на, но, н. п., попови, $ampfe, равање.

Schlacht: , jerstdrend, praeliaris Уверавапи, ам, (Peo. и Срем.) vids убојни камен , m. (Contuftone ftein), деп. увјеравами.

тап беn in einer GФlägerey gerfфа. Увераваписе, амсе, (Рес. и Срем.) vide
genen zerrieben eingibt, lapis ad contu. увјеравапійсе.
siones

Уверили, им, (Рес. и Срем.) vidе увје. убости, одем, v. pf, Burd, Eteфen рити.

permanen, puрgo, pungendo laedo: увериписе, имce, (Рес. и Срем.) vide убола га крава.

увјеритиве. убрадач; m. eine 2rt lеіnеnев Ropftuф, уве си, едем, т. pf. 1) bineinführer,

duco in - 2) прећу у брдо, аngеt. убрадити, им, v. pf. Bеn убрадач и . teln, ordior.

thun, sumere vittam, circumdare. y6pa. Ysecmu, bezen, v. pf. bineinfahren, ђена без игала (п. ј. пијана).

iuveho. убрађивање, п. Зав Иmthип бев убра- Увести, везем, т. pf. bіnеinitizen, дач, vitlae circumdаtiо.

includo picturae acus: убраѣ ніван, ђујем, y, impf. Bеn убра- Увезла сам при дуката злапа —

Aay umthun, circumdo viitam. Увече (у вече), “абенов, vesperi. Убражљивање, п. Вав Иnternehmen (ei. увербали, ам, (Рес. и Срем.) ride nes Seidhäfts), molimen,

увјебаши.

Convomo.

cesco.

tor acer.

vittae genus.

.

[ocr errors]

acus,

Увештиписе, имce, (Рес, и Срем.) Ўпраћаписе, амсе, т. г. impf, einfprea vidе увјешпідписе.

chen, deversor. Увijaњe, n. дав Цmminsen, invоlutiо. увраҷаши, ам, у. pf. trejen (ur) ÝBuijamu, am, v. impf. umwinden, inę Wahrsagung), divino. volvo.

Увребапис, ам, v. pf. erlauern, dерrе. ўвијек (р. і. у вијек), (Брц.) іmmеt, hendo aucupando. semper.

Увредити, им, (Рес. и Срем.) vide увирање, р. 1) Das $infteben, Sinto. увриједити.

cheri, decoctio. 2) das Durchschmiegen, Yepemên (CKomu), auf der nämlios perreptio (?), perlapsus.

Stelle in die Höhe, adsilio in altum : ўвиграти, ре, у. impf. eintoфen, de- „Трипупі дорат уврешен скочио coqui coquendo evaporari.

ўвреий, ри, v. pf. einfoфen, percana. увираписе, ремce, v. г. impf. fi) фр. pfen, decoqui.

bin durmidhmiegen, arcte periabi. Укрепінсе, ремсе, увръосе, (Pec . ўсиши, вијем, v. pf. umminsen, cir. Срем.) vidе увријелисе. cumvolpo.

Увриједили, им, т. pf. (Ерц.) an eine Увјеравање, n.(Ерц.) бав Веrебеи, цебеr. Wunde anstoßen, offendo in vulous. Beulen, persuasio, convictio,

ўвријеписе, ремсе, увръосе, т.т. pf. увјеравали, ам , Y. impf. (Ерц.) glau= (Ep4.) fica bineinsd miegen, arete perben machen, persuadeo.

labi, Увјераваписе, амсе, у.г. impf. (Ерц.) Уврнули, нем, у. pf. н. п. овна (mm. . ich überreden, persuadeo mihi.

yjałobumu), abdrehen, durch Drebea Увјериши, им, v. pf. (Ерц.) glauben verderben, epeco torqueado (testiculos). maden, persuadeo.

Уврнутисе, немсе, vide yepamamice Ўвјерзлисе, имсе, т. г. pf, (Ерц.) 1 уврсти, уврзем, v. pf. и. п. конац у überreden, persuadeo mihi,

vray, einfädein, insero per foramen Ўејеціати, ам, v. pf. (Ерц.) einler

sieti, id cinüben, condisco, expertus Ņopmāme, A. das Eindrehen, retorsio , fio iu re.

contorsio. Ўвјешлишнсе, имce, v. E. pf. (Ерц.) ўвршали, уврћем, т. impf. einprepen,

gel nickt werden (in einer Arbeit), ex- retorqueo, contorqueo. pertus fio.

Увртепи, птим, (Pec.) vidе упркетти. Увлачење, р. дав $ingieben, retrасtiо. Уврпіеписе, пйсе, (Pec.) vidе ува. Увлачити, им, v. impf. bineinsieben, retraho, trabo, contraho.

Увртипти, им, (Срем.) vidе угрі пои. Ўво (genit yва и увеша; pl. уши), баф уврпиписе, писе, Срем.) vide yЕрDhr, auris.

fеписе, Ўвода, f. Der Spion, Хипофаftеr, ex. Укрепи, уврптим, v. p. (Ерц.) Біал plorator,

einbohren, terebro. Уводити, им, v. impf. .) Бintinfübren, уврђелисе, увртисе, т. г. pf. Егч)

induco. 2) außkundschaften, exploro. коме у главу, film in Den kopf fegen,

3) пређу у брдо, аnjеtteln, оrdior. iu animum induco. Увіђење , в. ) Фав Sineinführen, in- Ўвршаң, ина, но, н. п. чанак брашна, ductio. 2) das Spioniren, exploratio.

ungestrichenes Maß, mensura cacani 3) das Anzetteln, orsus.

nata, Ўвојак, јка, ш. (сп.) gode (?), сір. Увршйвање, п. (@terr. Das 2ufai cinnus:

pfeln des Getreides), demensio exua. „Како расте права на увојке

dans, волажа, f. Der Sbr murnt, forticula Linn, Увршинвали, шујем, v. impf. 1 aufgipfeln, Увражење, п. Вав infälein, immissio Увршили, им, v. pf. j cacumino.

увући, учем, v. pf, binсiнiнieber, traУвразиши, им, v. impt. н. п. конац у

ho in urny, einfädeln, insero filum in fora. Yráhabe, n. 1) das Rechtmachen, satis

factio, probatio , accomodatio. 2) das Увралине, f. р. діс фидеите, ver- Richten, Stimmen, correctio, tempe • sus aratri, Боље се навр њиве дого

ratio, constitutio. варапти, него се на увращинама угађапіи, ам; v. impf. 1) коме, в сі. карати.

nem recht machen, probo alicui quid. увранцисе, имсе, т. 1, pf. einfpres 2) шпо (н. п. гадње), Burеt mафеа.

shen einkehren, deverto ad aliquem. richten, tempero, constituo. Увраћалье, р, сав &infpreфen, ingres- Ўгазини, нм, v.pf. а) у шпо, Бineintre

ten, calco, e) zusammentreten, conculori

[ocr errors]

fili in acum.

men acus.

[ocr errors]

писе.

[ocr errors]

ago in

угазиле свиње испред куће; угади- Ўговар, т. бie mеrаbrebung, bie Bea пи земљу (за пећ и. f. ш.).

(predung, colloquium (besonders die угаипиписе, имее, vidе гаип учини Verabredung, wann und wie die ers

bettene Braut abgeholt werden soll). Угал, гла, m. vіdе куп,

cf. колачи. угаљ, гља, m. Bie Chmieбetoblen, car- Уговорити , им, v. pf. Veracreben, conbones.

dico. Ууганули, нем, v. pf. руку, ногу. Угодан, дна, но, 1) rефt, angenebm, Herrenken, luxo.

gratus. 2) bequem, commodus. Угар, f. Die gum tunftigen 2nбаи аuf• Угодини, им; v. pf. 1) коме, ев еіnеnt

gerissene (und dem Durch w år men recht machen, facio satis, probo rem ausgeregte) Erde, ager proscissus. alicui. 2) umo, richten, jurecht mas ўгарак , pкa, m. Per Brano, titiо. chen, constituo. угариши, им, у. pf. m. і. њиву (или ўгодник, т. н. п, Божји, беr eв mет

3eMDY), aufreißen (die Erde mit dem recht macht, gratus , qui gratum mihi Pfluge), prosciudo.

facit: Ўгарица, f. vіdе угарак.

и ради су Божји угодници угарнице, f. pl. aufgeriffene Meder, agri угојипи, им, v. pf. futtern, muften, proscissi :

sagino. „Падот е лице на угарнице

Угөнипти, им, т. impf. Fineintreiben, Угарчић, т. dim. р. угарак. Угасипии, им, т. pf. Türmer, restinguo. Угдњење , . Вав фіnеintreiben, actio Углавипи, им, v. pf. feftfesen, statuo. in /глављивање, п. Вав $efffegen, Befе. угостити, им, v. pf. Temirther, hо. stigen, Einstecken, fixio.

spitio excipio. Углављивали, љујем, т. impt, befefti. Уголовипти, им, т. pf. и. п. ручак, gen, figo.

вечеру, fertiq maфen, adparo. Углaдипін, им, v. pf. glätten, polio. Ўграбинии, им, у. pf. erhafen, arriуглами, ам, vide угледаши.

pio, comprehendo.
Углічали, ам, vide угладипти. Угревање, n. (Рес. и Срем.) vidе угри.
Ýrnea, m. der Augenschein , conspectus : јевање.

„Изведи брале сестру на углед - Угревапи, ам, (Ресе и Срем.) vide y-
ўгледалін, ам, v. pf, erfeben, conspicor. гријевати.
гледаптисе, амce, v. г. р. на кога, грејати, јем, (Рес. и Срем.) vide y-
Beispiel nehmen an einem , exempluin гријали.
capio (bonuin aut malum).

ўгризан, риска, m. Das Angebіgеnе, ad. Углобити, им, у. pf. einfügen, insero, morsum quid, e. g. pomum, panis.

(clavum in foramen , ad continendum). Yrpusame , n. das Unbeißen, adworsio. Углобљавање, р. дав Sinfügen, insertio, угрізати, ам, т. impf. anbeigen, adуглобљавати, ам, v. impf. einfügen, mordeo. insero.

ўгријати, јем, v. pf. (Ерц.) erwärmen, Угљевље, р. (coll.) Die Roblen im Ofen, calefacio. carbones.

Угријевање, р. (Ерц.) tas Bärmen, Угљен, m, eine Roble, carbo.

calefactio. Угљенчић, m. dim, p. угљен.

Угријевати, ам, v. impf. (Ерц.) wär. Угљеша, m. Лаппвпате, поmеn viгi, men , calefacio. Угљичак, чка, m. vіdе угљенчик. Угриња, f. Srauenname, nomen feminae. угнали, ам, v. pf, binintretben, ago ўгристи, ризем, v. pf. aubeigen, adin -, adigo.

mordeo. Угнутисе, немсе, 7, г. pf. ft, fenten, ўгрк, m. црв, шліо живи љепши у sido.

говеда испод коже. Угњавити, им pf. erpruden, elido. Угрушаписе, шасе,

vide oporpywa. , угњечипти, йм, v. pf. kneten, subigo. Угњілипи, ли, v. pf. mile, beit, wеrе Угурсуа*, m. See бatunte, nebulo.

Ben (vom objte, B. 3. беr tіfpel), угурсузлук *, m. bie palunterey, Rita mitesco.

derlichkeit, nequitio. Уговарање, п, сав Зеrаоrеvеn, consti- Угурсуски, кa, кo, jaluntift, nebu. condictio.

lonum : уғурсузе угурсуски ! Уговарати, ам, т. impf, pеrариерей, угуш нвање, в. "сав "Grfiden, suffоcаtів. constituo, copdico.

угушивали, шујем, т. impf. ertiden, уговети, ем, y, pf, (у Сријему и у

soffoco. Бачкој) vidе угодили ..

Угушиши, им, у. pf. ertiten, suCoco,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

tutio,

но

ља,

cursus.

уд (comp. уђи), да, до, übet, fФІсфе, fich bei jemand einschmeicheln, beliebt nalus :

machen, insinuo me apud aliquem. „Jao jадна уде пи сам среће ўдворица, f. човек, који се удвора. Yaasabe, m. das Verehlichen (von Mäd: ва код кога, cer bojiing, ефтеф. dyen, collocatio puellae.

ler, adulator : Турска удворица. Удавати, дајем, v. impf. erebliфеn, Удевање, р. (Рес. и Срем.) vidе удиcoloco filian.

јевање. удаваписе, дајемсе, т. г. impf. Бей. Удёвати, ам, (Рес. и Срем.) vid. raten, nubo.

удијевапн. удавиши, им, v. pf. ermürgen, stran- уделипти, им, (Рес. и Срем.) vide gulo.

удијелими. удадба, f. ђевојка на удадбу, marna yдeнути, нем, (Рес. н Срем.) vide bar, nubilis.

удесті. удадбени, на, н. п. кошуља, удесан, сна, но, іn Oronung, rіktіg, Bermählungs-, nuptialis.

ordinatus. , ўдадбеница , f. т. і. удадбена кошу. Удесити, им, v. p. 1) rihten, suret

das Vermählungsbemde, indusium machen, corrigo, vide yroanma. 2) 60, nuptiale.

ra, treffen, auf jemand stoßen, öffenУдаја, f. vide удaдба.

do, occurro. дан, дна , но, vidе уд.

Удёсциписе, имce, v. г. pf. jih begtg. ударање, п. 1) сав сфlagen auf еtmав, пеп, өссurro : удесили смо се нар

percussio. 2) das Sroßen auf etwas, удесно сам се с њим. incursio. 3) Der garmen (ber #inter), удесіпи (говориҫе и уденути ), удеstrepitus. 4) der Geruch nach etwas, нем, (Рес. и Срем.) vidе уђести.

odor. 5) дав ееgen auf еtmas, impositio. удешавање , p. i) рав хiten, accomўдарапии, ам, v. impf. .) у шпо auf, modatio. 2) das Zusammentreffen, den

etmafфTagen, percutio. 2) на кога, ftopen (auf Sen Teint), incurro. 3) у- Удешавали, ам, у. impf. 1) зеф Aapajy heija, läcmen, tumultuari. A) machen, accommodo. 2) zusammentrefs Meco, riecht ein wenig, olet, foetet ali- fen, occurro.

quantum. 5) auflegen, impono, Удешавашисе, амce, v. г. impf. id ў даранce, pace, v. r. impf. sufam- begegnen, occurro. mespassen, cougruo.

Удивитисе, имce, v. г. pf. fit permuУдарни, им, v. pf. 1) у шпо, auf dern, miror rem.

etwas fФlagen, percutio. 2) на кога, удијевање, п. (Ерц.) бав біnеintba, ftoßen, incorro; überfallen, invado. Einfädeln, immissio. 3) на кога, на што, Ben Beg cins Удијевали, ам, v. impf. (Ерц.) н. п. chlagen, viam ingredi versus -- 4) - конац у иглу, сinfäoein, immitto, ша, fit, ergie jien, effundi ; крв из ноза. insero. 5) lеgеn, thun auf еtmав, іmрошо , н, п. Удијелипти, им, т. р. (Ерц.) (alme обруч на Кацу; седло на коња; аљи- sen) geben, reichen, praebeo. не на се, или на слуге ;

Удаљ, immer, semper. „Удри браца пуца низ њедарца - удилій, им, y. impf. 1) месо, iernic удариинсе, имсе, т. г. pf. ) banges den, disperfio. 2) übel thun, facia

meiu werden, committor congredior. male, noceo : уди ми козје месо. 2) zusammenpassen, congruo.

Удица, f. Der Sifфange, hаmus (piscV aapau, pua, m. der Schlag. Hieb, rius). ictus.

Удо, р. п. ј. меса, ein Stud Sleifф ўдати, ам, у. pf, werheuratyn, "colloco (zum Räuchern), segmentum carnis (ap6liam.

pendendum in fumum). ўдалінсе, амсе , у. г. pf. Deurаtей, удобравање , р. Фав Butwerpent, erta pubo.

erscheinen, ostensio bonitatis, , ўдбиња, f. etаѕt in Dalmatient, no- Удобраваписе, амсе, т. г. impf.jih gut men urbis. ўдбињанин, човек из Удобриписе, имce, v, г. pf, jeigta, Удбиње. Удбіњка, жена, или ђе. ostendere se bonum, војка из Удбиње. ӯ дбињснії , ка, удов, ва, вo, bеrwіtmеt, viduns. ко, роn у дбиња.

удованд (удовал), вца, ш. деt Biter, У двоје (у двоје), ит в борреIte, duplo. viduus. Удворавање, и. дав 6&infФmeiфia (ourе удовица, f. Die Bitme, vidna. soneren), insinuatio.

Удовичин, на, но, деr Bite, viduat. Уворівaлисе, амce, v.r. impf. код Удовичић, m. Ber 28ite Cojn, blias у дворіпінсе, имсе, т. г. pf. кога,

viduae.

[ocr errors]

more.

[ocr errors]

удвичица, f. dim. . удовица. узывница, f. (ст.) vidе званица : Удовичкі, кa, кo, 1) Bitmens, vidua- „у Марка је млого узавница rum. 2) adv, wie eine 2Bitme, vіduае узавренти, ри, v. pf. 1) auffitepen, ebul

lio : лонац, вода. 2) узаврше људи, pie Удомити, им, v. pf. н. п. tep, bet» Reute fingen an ju lärmen, ortus est beuraten, colloco filiam.

tumultus. удри, удрите, деr Зmperativ von уда- узаимање, п. Зав &ntleynen, mutuatja,

рити, miewohl удари аиф portommt. узаимали, ам(и узаимљем), v. impf. Удржати, им, v. pf. etbalten, conser- borgen, entlehnen, mutuor.

yo: шпио пи Бог дао, Бог пн и у- узайматисе, амісе (и узаимљемсе). држао (кад се напија); доспа је, v. r. impf. sich gegenseitig (bei der Felds да Бог удржи.

arbeit) aushelfen, mutuam opem fero. удробипи, им, у. pf. Fineinbroden, ўзаједно, (сп.) п. і. у једне (заједно), infrio. .

zuiammen, simul: Удружиписе, имce, v. г. pf. fi, sus „Узаједно шикар понијеше —

jаmmеngеfеlеn, socior : удружили смо узајмити, им, v. pf. eitlepneu, mu. се по удружно сам се с њим,

tuo. Ўђенупін, нем, vidе уђеспи.

ўзак (comp. ужіп), ускa, кo, eng, Enapp, уђење, п. 1) ба8 3erituten, dispertitio. angustus.

2) das Schaden, Uebelthun, noxietas. Ysanya, umsonst, vergebens , frustra. уђести (говорисе и уђенути), уђе- узан, на, но, еnge, angustus.

нем, у. pf. (Ерц.) н. т. конац у иглу, ўзаю (п. і. уза - њ, уз њега), переn ism, einfadeln, insero filum.

узао, зла, m. Bеr knoteil, nodus. ўже та (и ужа), p. pas Ceil, funis.

ўзачак, нка, кo, dim. v. узак. ужели, ежем, v. pf. angnet, accen- Ўзбацивање, п, олв pinaufmеrfеn, subdo.

jectio, jactatio in Ужекисе, ужежесе, v. r. pf. fi) (bur) узбаци ваши , цујем, v. impf.j binauf=

Gährung) entzünden, corrumpor fer. Y36áqamı, IM, v. pf. Jetfen, mentatione.

subjicio, sursum jacio. ўкизање, в. Вав Дngunsep, Gntsünsen, узбијање, о. Вав Зuru #fФlagen, rejectio. accensio, succepsio,

узбијати, ам, v. impf. 3urldflagen, ўжизали, ужижем, v. impf. angünдеп, rejicio. entzünden, accendo, incendo.

Ўзбити, бијем, у. pf. ЗurütfФlagen, ўжизаписе, ужижесе, т. г. impf. fit rejicio.

entsüиреп, succendi, н. п. ђубре. ўзбрали, берем, vidе узабрати. жина, f, pie Saufe, mеrеndа.

ўзбраица, f. "bie 2nböbe, clivus, decliжінa, f. Sie &nge, angustia.

vitas. Колико је низбрдица, шолико у винавање, р. бав Saufnen, sumtio и узбедица. merendae.

узбузиши, им, v. pf. aufmie geIn, conУжинавали, ам, у. impf, jaufnet, sumo merendaun.

узбучати, чи, v. pf. н. п. млијеко ужинање, п. дав Заufnen, coanatio me- wenn sie sauer wird, acesco (de lacte). ridiana.

Ўзгераписе, амсе, (Рес. и Срем. )vid. Ужинара, f. т. б. торба , bie Халфе, узвјерапіисе.

worin die Hirten ihre Mahlzeit (Brot y3Becmi, Begem, v.,pf. 1) hinauffühs und Käse) tragen, pera merendaria. ren, duco sursum. 2) платіно (памужинати, ам, у. impf. и. pf. mittag ком или шприпликом), einetteln, malen (österr. jaụsnen), prandeo (?).

stamini insero, жице, . etast uno seitung in Cers узвийјање, р. Вав бinaufwinset, sub. bien, ўжичанин , човек из Ужнца. latio. Ужичка, жена из Ужица. Ёжичкi, узвијали, ам, т. іmрr. binaufwinдеп, кa, кo, pон Ужице.

succingo. , з, .) auf, in, (sursum): оде уз бр. Ўзвипи, вијем, у. pf. hinaufwinden, уза, Јдо; уз воду, уз дрво. 2) спао tollo.

уза ме, neben, pope : опишао уз Узвіниталии, шпи, vidе узбучати. господара. 3) aiв Borfegfp1bе bеі бет у звјераписе, амсе, т. г. pf. (Ерц.) fфеи verbis impf. mit futurer Bedeutung: um sich schauen , oculos pavidos cir. ако узнде; ако уздолази; ако узје. cumferre. дем; ако успишем; пад узимам; ўзвод, m. платно узведено, еіnе mit кад ускоси мо и м.

gefärbten Streifen durchzogene Leins Узабрапии, берем, v. pf. pfuden, dе. wand, linteum vario colore intextum. еетро.

Узводни, им, v. impf. 1) Біла uffüфа

cito.

« PreviousContinue »