Page images
PDF
EPUB

3. наклоненије повелително

вријеме садашње и будуће

јед. број.

играј,
нека игра,

да играмо, играјтте, некај играју,

играши,

изиграј,

сипај (сами),
нека изигра,

нека сіні (сніпље).
млож. број.
да изиграмо,

да сипамо (ситьемо),
изиграјте ,

cinajme (сипљите), нека изиграју, нека сипају (сіпљу). 3. наклоненије неопределено. нэвграпии,

скраши. 4. причастија.

а) дјејствителна
вријеме садашње

сипајући (сипљуби; *),
вријеме прошавше
изигравши,

сипавши **).

играјући,

игравши,

*) Истина да народ овакове ријечи у говору свагда узима као gеrаndia,

н. п. оде играјући, пјева копајући, копа "пјевајући, једе стојећи и т. д.; али би се у писању могле узепи и за права причаспија (као прилагателна имена), нп. играјући, играјука, игра јўкі: ; зашлио је и народ ђекоје узео и обратио у прилагателна имена, н. п. лекула вода, сm аjаh а кошуља, спаваће аљине, пле

мика игла и т. д. **) Тако се и ова причастија прощавшег времена употребљавају у гово

ру као gеrundia , и то понајвише код савршителни глагола, н. п. дошавши (он, она, оно) у кућу рече му; поигравши мало

друго

(conjugatio II. До коме се спрежу сви глаголи, који се

1. наклоненије

вријеме

јед. . запрем, прем, mpecém (mpécem), плеmем,

менем, приш, запрец, тресеш (тресеш)

плетеш,

метнеш, пре, запре, піресе (пресе), ,

длёшё,

метне , премо, запремо, ліресемо (тресемо), плеmемо (-ёмо), метнемо, прете, запреле, пресепше (пресете), плетете (-meme), мелінене. пру, запрӯ, пiресу:

длелу,

мешну,

MAOR.

игран (игра),

6) страдателна
йзигран (изиграт), сипан (сипат):
5. суштеств и шелно на ње

сипање.

играње,

Овога су спремања глаголи квјправилнији, зашто сви имају у садашњем времену ам, ау наклоненију неопределеном апи; него самю өво треба упамтити код њега:

i) Да екоји несавршителни глаголи, који се свршују на бам, вам, мам, пам, могу имаіи двојако у садашњему времену (и у осталом, што је од његове чете), п. ј. по овом спрезању, и по другом (на е ем), н. п. гибами гибље м; дозивам и дозивљем; узимал и узим. љем; сипами сипљем и т. д. К овима иду феноји и савршителик и несавршителни, који се свршују на пами на кам, н. п. шетам и шећем, дошептами до шекем; пьесками пљеш мем (у Босни до варошима и пљешћем), попље сками попљеш теми пі: д.

2) Дами дадем, знам и знадем, имам ни мадем, ямају по другом спрезању, осим овога садашњег времена, и вријеме полу прошавше и скоро прошавше, н. п. (не) дадија, знадија, имадија; дадо, знадо, имадо; а по овом спрезању не говори се у полу прощавшем времену, осим од имам може се чупи у млож. броју има смо, има ше; а у скоро прошавшем времену говори се и по овом спрезању: да (дасмо, да с пе, да ше) ; зна (зна смо, знаеше, знаш е); има (и масмо, ймас ме, й ма ше).

3) Код овог спрезања може се ушамшиши и за остале све глаголе (сва при спрезања), да савршителни глаголи немају (ниши могу имапти) времена полу прошав шега, ни дјејствителног причастија садашњег времена, ни суштествишелиога на ње (као што је и прије омануппо).

н. п.

сједе; рекавши по узе га за руку; порадивши да е Бог и т. д. Ја се опомињем, да се од поли говори и без ши: пошав,

од винограда пошав (п. ј. Кад се пође) узбрдо има једна осноруша; од куће луп ем пошав у планину и т. д. А као причастија нијесам чуо да се говоре, осим од јесам каже се, н. ш. бившӣ кнез, бившему кнезу; бивши војвода и ш. д.

Е СПРЕ ЗАЊЕ, verborum in - eM)

у садашњем времену свршују на ем, н; п. изјави пелно.

[ocr errors]

адашње број. дигнем, печем, орем, снујем (-јем), казујем (-jem), лијем (Gjём), дигнеш, печеш, ореш, снујеш (-јеш), казујеш (-ёш), лијеш-ёш), дигне, пече,

бре ,

cuyje (-je), назује (-je), лије (-е), број. дигнёмо, печёмо(-чемо), сремо, снујемо(-ёмо), казујемо(-јемо), лијемо(-jємо), дигнеше, печеmе(-чеше),ореше, сну jenie-jene), казујепте-ёше), лijeme(-ешеу дигну, деву, ору, снују,

казују,

лију,

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

E

си,

Кла, о,

oЈје,

ала, , о]је,

кле, а, су,

е, а, су,

- пропавше.
број.
дигао сам, пекао,

1 сам, драо сам, снoвaol.

сам, сновао) сам, кази-сам,

сам, казi-1сам, лio, 1сам, (-гнуо) си,

ала, о гла, о, Јје,

fie, aлa,6, Jје, ліла,оје, број. дігли 1смо, пекли, смо, брали, смо, снова-1смо, кази: смо, ліли,1 смо. (гнули), усте, сте,

сте, е, а, е, а,"cy,

Scy,

ли, е,а-Гcy, e, a, су, будуће. број. діни fу (дигнућу), пећи ћу, браћу, сноваку, казиваћу, ліку, діtін беш(дигиy heu), пећи ћеш, оракеш, сн ваћеш, казіваћеш, лібеш, діћи ће (дігнуће),

neku ke, ; opake, сновае, казиваће, лife, број. діли ћемо(дигнућемо), пећи ћемо, браћемо, сноваћемо, казваћемо, ліfемо, дићи ћете дигнућете), пећи ћете, браћепе, сн ваhепте, казваћеше, лheme, діли Ке (дигнуће), neku kê, opake,

драке, сноваће, казивале, лhe.

повели мелно

ње и будуће. број.

дигии,
пеци, ори,

,

), нека дигне, нека пече, нека дрё, нена снује, нека казује,нека ліруг,

број. да дигнемо, да печемо, да бремо, да снујемо, да казујемо,да лијемо, дигните,

пеципie , орите, снује, кізу је, лијте(лине) нека дигну, нека пеку, нека дрӯ, нека снуј, нека казују,нека лију, неопредјелено діќи (дигнуши), пећи, брати, сноваши, Базывати, ліп,

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Овога су спрејања глаголи піако различни, да би и човек могао узе. и све за неправилне према првом спрезању; али према глаголіна Грчким и Латинским (и сами други ђекоји Славенски народа) све је ово још смиље и босиље. Кад буде боља згода и више мјеста и времена за писање Српске граматике, онда ће се моћи и они још боље раздијелити и у редове поставили; а за сад, као поред рјечника, ево овако да и мало прегледамо:

2) Прави су глаголи овога спрезања, који се у садашњем времену свршују на ем, а у наклоненију неопределеном на епи (као код првог спрезања ам-али, и код трећег им.ими); али такови глагола има у нас врло мало; па и оно шліо и је, готово ни два нијесу једнаки у свему, него сваки по себи; ја не знам ни једнога, који би се у свему спрезао овало правилно као прем, осим жњем, па се и од њега причастије спірадапіелно не каже жњет, него жњевен (као мљевен). Тако и остали, н. п. мељем, мље ти, мевен; жањем, жети, жњевен; узмем, узели, узеш; запнем, запети, запе m ; пењем, пе I и (и пе нь апи), леп (и пењап); попнем (и попењем), попе ми (и попењалін), попелі ; кунем, клепи, клепі; донесем, донијепи (доне. пи; може бити да би но рекао идонес пи), донесо идоније (доне), донијо (донео; у пјесмама и донесао), донијела, донешен и донијеп; смијем (сме м), сміелі и, см је и смједо, смјео (смиjo), смјела; піако умијем, и сложени од овога: разумијем и пд. 3) Бекоји на рем имају у наклонен

неннју неопределеної по Ерцеговачком нарјечију ријети (а по Ресавском и по Сремачком ремн), н. п. запрем, запръо, запрла, запрш; тако мрем, прострем, подуврем, раздеем . д. прем има трпи, пр, пі ръо, првен (а може бипи да бин во рекао и лi pm).

3) ем •Спи; ови иду двојако: а) као пресе м, који се свршују на бем, зем, пем, сем, н. п. зебем, зебао, зебла; гризем, црiне м, пасем и н. д. 6) као пилеп ем, који се свршују на деми тем, н. п. предем, прео, прела; меmем, мео, мела и т. д. идем, ићи (а говори се ђешпо и по правилу исми), ишао, ишла; піако и сложени од овога: дођем, доћи, дошао, дошла и п. д.

4) који се у садашњем времену свршују на нем, они у наклоненију неопределеном "нмају двојако (и понајвише су савршителни, осим нем, вења; понем, гинем, прунем, глунем, че знем, прнем и т. д.): а) на нуп и, н. п. ме пнем, ме мну пн, ме пну, меппінуо, ме шну пі; тако зірнути, викнуп II, укнути, ишну пй, мазя упі и, љуљну пi II, дунути, линути ні. 4. паднем, падну hi и и пас. пи (према па с п і морало би бити паде м, али се код нас већ не говори); погинем, погинулі н, ногину и погибо (као да би било погибек погипет и); окренем, окренути, окрену и окреме (као да би било окрепі ем, окреспи); тако и други ђекоји говоре се двојако, п. ј. овако , и по пређашњему на сли, ц. п. срещнем срешнуши, и

В е.

« PreviousContinue »